Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України

Постанова КМУ № 1757 від 19.12.06 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 1757 від 19 грудня 2006 року

Про затвердження Положення про
Міністерство освіти і науки України

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1393 від 05.12.2007, N 101 від 27.02.2008)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Міністерство освіти і науки України, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 25 грудня 2006 року.

Прем'єр-міністр України       В.ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2006 р. N 1757

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство освіти і науки України

1. Міністерство освіти і науки України (МОН) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МОН є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

2. МОН у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень МОН організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

МОН узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції з удосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями МОН є:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти;

забезпечення розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу України;

визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

сприяння функціонуванню національної системи науково-технічної інформації;

забезпечення інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему із збереженням і захистом національних інтересів.

4. МОН відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

2) розробляє державні стандарти освіти, здійснює контроль за їх додержанням;

3) затверджує мінімальні нормативи матеріально-технічного і фінансового забезпечення навчальних закладів;

4) формує щороку разом з Мінекономіки та доводить до навчальних закладів, що належать до сфери управління МОН, державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб;

5) бере участь у розробленні норм і нормативів утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

6) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо оптимізації мережі державних вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;

7) приймає рішення щодо виконання експериментальних робочих навчальних планів, нових освітніх програм, запровадження новітніх педагогічних технологій;

8) забезпечує виконання освітніх та наукових програм відродження і розвитку національної культури, української мови і мов національних меншин, національно-культурних традицій корінних народів і національних меншин України;

9) здійснює заходи, спрямовані на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді;

10) забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у навчальних закладах, здійснює науково-методичне забезпечення такої роботи;

11) вживає разом з центральними та місцевими органами виконавчої влади заходів щодо працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів;

12) проводить роботу з установлення еквівалентності документів про освіту і вчені звання;

13) провадить в установленому порядку ліцензування, атестацію та акредитацію вищих і професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, веде Державний реєстр навчальних закладів;

14) вивчає разом з іншими центральними органами виконавчої влади потребу в кадровому забезпеченні сфери освіти, організовує підготовку таких кадрів, у встановленому порядку відкриває при вищих навчальних закладах і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, в наукових установах (за винятком наукових установ Національної академії наук) аспірантуру, докторантуру;

15) присвоює в установленому порядку вчені звання доцента і професора науковим та науково-педагогічним працівникам;

16) встановлює порядок атестації педагогічних працівників;

17) погоджує в установленому порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, керівників навчальних закладів, що належать до сфери управління інших центральних органів виконавчої влади;

18) здійснює заходи щодо матеріального та морального стимулювання працівників освіти і науки, учасників навчально-виховного процесу;

19) організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

20) вживає заходів до поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, учнів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;

21) забезпечує проведення комплексного аналізу стану вітчизняної та світової науки, прогнозування тенденцій її розвитку і взаємозв'язку з виробничою, економічною, соціальною та оборонною сферою;

22) готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, пріоритетів інноваційної діяльності;

23) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення замовників та керівників державних наукових, науково-технічних програм;

24) формує щороку разом з Мінекономіки державне замовлення на підставі переліку найважливіших розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та продукції;

25) організовує в установленому порядку проведення державної наукової та науково-технічної експертизи проектів державних, міжнародних та регіональних програм;

26) організовує діяльність координаційних рад з пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки;

27) подає в установленому порядку пропозиції та висновки щодо створення та реорганізації державних наукових установ, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету;

28) здійснює організаційно-методичне забезпечення державної атестації наукових установ, веде Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави;

29) здійснює на основі угод з власниками авторського права і суміжних прав управління їх майновими правами в Україні та за її межами;

30) організовує в установленому порядку проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, видає охоронні документи на об'єкти інтелектуальної власності;

31) забезпечує державну реєстрацію авторського права, державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів інтелектуальної власності, провадить реєстрацію угод про передачу прав на використання об'єктів інтелектуальної власності, що охороняються на території України;

32) видає офіційний бюлетень з питань інтелектуальної власності;

33) координує діяльність, пов'язану з трансфером (передачею) технологій і прав на об'єкти інтелектуальної власності, що створені повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету;

34) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання;

35) забезпечує ведення обліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, дисертацій, захист яких відбувся;

36) організовує підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

37) укладає відповідно до законодавства міжнародні договори про співробітництво у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

38) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

39) забезпечує відповідно до законодавства виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

40) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, що належать до сфери його управління;

40-1) здійснює повноваження, визначені Законом України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"; (Пункт 4 доповнено підпунктом 40-1 згідно з Постановою КМ N 1393 від 05.12.2007)

41) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

5. МОН має право:

1) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;

2) одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на Міністерство завдань;

3) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) проводити в установленому порядку з'їзди, конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;

5) утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи з питань забезпечення науково-організаційного супроводження виконання державних програм і проектів, залучати на основі контрактів (договорів) вітчизняних та зарубіжних вчених і спеціалістів до роботи в таких комісіях (групах), а також надання консультацій, проведення аналізу стану та складення прогнозу розвитку освітнього і науково-технічного потенціалу.

6. МОН в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

МОН в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування спільні акти.

Нормативно-правові акти МОН підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення МОН, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності і громадянами.

7. Міністерство очолює Міністр, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.

Міністр має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.

Пропозиції щодо кандидатур заступників Міністра вносить на розгляд Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України за поданням Міністра.

Міністр:

1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність за розроблення і реалізацію державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, виконання МОН своїх завдань і функцій;

2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, визначає в межах наданих повноважень політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи МОН і шляхи досягнення поставлених цілей;

3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство;

4) вносить в установленому порядку Прем'єр-міністрові України подання про призначення на посаду і звільнення з посади заступників Міністра, керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра;

5) розподіляє з обов'язки між заступниками Міністра; (Підпункт 5 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 101 від 27.02.2008)

6) затверджує програми і плани роботи Міністерства, розглядає та затверджує звіт про їх виконання;

7) підписує нормативно-правові акти МОН;

8) представляє законопроекти та доповідає з питань, що належать до компетенції Міністерства, на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

9) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Міністерства;

10) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МОН;

11) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації у складі Міністерства урядових органів державного управління;

12) вносить Кабінетові Міністрів України подання про призначення на посаду та звільнення з посади керівників урядових органів державного управління, що діють у складі МОН;

13) затверджує за поданням керівників урядових органів державного управління, що діють у складі Міністерства, та за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України граничну чисельність працівників, а також погоджує структуру, штатний розпис та кошторис зазначених органів;

14) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності його заступників;

15) вносить в установленому порядку подання щодо відзначення державними нагородами України працівників Міністерства;

16) призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Міністерства; (Підпункт 16 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 101 від 27.02.2008)

17) укладає та розриває за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України контракти з керівниками підприємств, установ, закладів та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, крім керівників професійно-технічних навчальних закладів;

18) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

8. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МОН, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), його заступників, а також інших керівних працівників МОН.

У разі потреби до складу колегії МОН можуть входити в установленому порядку інші особи.

Членів колегії затверджує та увільняє Міністр.

Рішення колегії проводяться в життя наказами МОН.

9. У складі МОН Кабінетом Міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

10. Для присвоєння вчених звань доцента і професора в МОН утворюється атестаційна колегія, яку очолює Міністр.

Положення про атестаційну колегію та її персональний склад затверджуються наказом МОН.

Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення основних напрямів розвитку у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, а також інших питань у МОН можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи. Склад таких органів і положення про них затверджує Міністр.

11. Гранична чисельність працівників МОН затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру центрального апарату МОН затверджує Міністр за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України. Положення про структурні підрозділи центрального апарату МОН затверджує Міністр.

Штатний розпис і кошторис МОН затверджує Міністр за погодженням з Мінфіном.

12. МОН є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.


19.12.2006

Популярні новини
Стало відомо, які канали покажуть «Школу онлайн» Проект забезпечить доступ до дистанційної освіти для всіх школярів з 5-го по 11-й клас
Про дати проведення ЗНО і вступної кампанії МОН визначило дати проведення ЗНО і вступної кампанії при різних варіантах завершення карантину в Україні
Проект «Всеукраїнська школа онлайн» стартує 6 квітня У межах проекту 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України
МОН рекомендує перенести атестацію вчителів Міносвіти рекомендує атестаційним комісіям усіх рівнів перенести свої засідання
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!