Щодо висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2012 року

Лист МОНмолодьспорт №1/9-809 від 01.11.11 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

№1/9-809 від 01 листопада 2011 року

Національній академії наук України,
Національній академії педагогічних наук України,
всеукраїнським громадським організаціям,
статутна діяльність яких пов’язана з галуззю освіти,
міністерствам (відомствам) України,
які мають у підпорядкуванні навчальні заклади,

Міністерству освіти і науки,
молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій,
ректорам, директорам навчальних закладів

Щодо висування кандидатів (колективів)
на здобуття Державної премії України
в галузі освіти 2012 року

Міністерство повідомляє, що Комітет з Державної премії України в галузі освіти згідно з Указом Президента України від 30 вересня 2010 року №929/2010 "Про Державну премію України в галузі освіти" приймає до розгляду матеріали кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2012 року за номінаціями: дошкільна і позашкільна освіта, загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, наукові досягнення в галузі освіти.

Листи-подання, документи та матеріали кандидатів (колективів), оформлені відповідно до Порядку висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти, затвердженого постановою Комітету з Державної премії України в галузі освіти від 27 січня 2011 року (додається), просимо подавати Міністерству освіти і науки, молоді та спорту з  1 листопада 2011 року до 1 березня 2012 року на адресу: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, МОНмолодьспорт України.

Довідки та консультації можна отримати за телефонами: (044) 248-17-37, (044) 248-17-43.

Міністр       Д.В. Табачник

 

Порядок
висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти

(затверджено постановою Комітету з Державної премії України в галузі освіти від 27 січня 2011 №1)

1. Цей Порядок визначає механізм висування організаціями (установами) фахівців у галузі освіти (далі – кандидати), колективів декількох фахівців у галузі освіти (далі - колектив) на здобуття Державної премії України в галузі освіти (далі – Державна премія), розгляду матеріалів та документів кандидатів (колективів) та результатів їх громадського обговорення, прийняття рішення Комітетом з Державної премії України в галузі освіти (далі – Комітет) щодо кандидатів (колективів) на присудження Державної премії і внесення на розгляд Президентові України пропозиції щодо кандидата (колективу) на присудження Державної премії за кожною номінацією, а також вимоги до оформлення подань, документів та матеріалів щодо кандидатів (колективів), висунутих на здобуття Державної премії.

Загальні положення

2. Державна премія присуджується за номінаціями:

 • дошкільна і позашкільна освіта – за видатні досягнення в розробленні та впровадженні сучасних освітніх методик, технологій, кращого педагогічного досвіду в галузі дошкільної освіти, в тому числі за створення посібників, дитячої літератури, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному вихованню дітей, оволодінню ними знаннями, уміннями, навичками, за досягнення в розробленні і впровадженні в систему діяльності позашкільного закладу оригінальної виховної системи з високим результатом виховного впливу на навчання, розвиток та соціалізацію дітей, у тому числі за навчально-методичні роботи в галузі позашкільної освіти;
 • загальна середня освіта – за видатні досягнення в розробленні та впровадженні сучасних освітніх методик, технологій, кращого педагогічного досвіду в галузі загальної середньої освіти, в тому числі за створення підручників, навчально-методичної літератури, які відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному оволодінню знаннями;
 • професійно-технічна освіта – за видатні досягнення в розробленні та впровадженні новітніх технологій навчання та виробництва, що сприяють розвитку професійно-технічної освіти і підготовці кваліфікованих робітничих кадрів та молодших спеціалістів, у тому числі за створення підручників, які відповідають вимогам сучасних технологій виробництва, сприяють ефективному засвоюванню учнями знань, набуттю ними умінь та навичок, забезпечують якісний рівень професійно-технічної освіти;
 • вища освіта – за видатні досягнення у діяльності, що відкривають нові напрями в розвитку педагогіки вищої школи, науково-теоретичні, прикладні здобутки у модернізації змісту вищої освіти, педагогічну майстерність у впровадженні новітніх розробок в освітню діяльність, створення ефективних технологій навчання і виховання у вищих навчальних закладах, розроблення та впровадження інформаційних технологій у навчальний процес вищої школи, а також за значний внесок у наукове забезпечення процесу інтеграції вітчизняної вищої освіти в європейський та світовий освітній простір;
 • наукові досягнення в галузі освіти – за видатні досягнення в наукових дослідженнях з педагогіки, психології, теорії освіти, які сприяють дальшому розвитку педагогічної науки, позитивно впливають на суспільний прогрес та інтелектуальний розвиток, утверджують високий авторитет вітчизняної науки в галузі освіти у світі.

3. Державна премія присуджується щорічно, по одній у кожній з номінацій, зазначених у пункті 2 цього Порядку.

4. Державна премія присуджується громадянину один раз за життя. Присудження Державної премії посмертно не провадиться.

5. Громадянину, удостоєному Державної премії, присвоюється звання лауреата Державної премії, вручається Диплом, Почесний знак лауреата Державної премії та виплачується грошова винагорода в розмірі, який визначається кожного року Президентом України за поданням Комітету.

У разі відзначення Державною премією колективу Диплом та Почесний знак видаються кожному лауреату, а грошова частина премії ділиться між ними порівну.

Висування кандидатів (колективів)

6. На здобуття Державної премії висуваються громадяни України, які є фахівцями в галузі освіти.

На здобуття Державної премії за спільне досягнення може бути висунуто разом як колектив декілька фахівців у галузі освіти. Склад колективу, який висунуто на здобуття Державної премії, не може перевищувати десяти осіб.

7. Висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії здійснюється за номінаціями, зазначеними у пункті 2 цього Порядку.

Зміна номінації, за якою кандидата (колектив) висунуто на здобуття Державної премії, не допускається.

Кандидата (колектив) може бути висунуто на здобуття Державної премії за однією номінацією.

8. Кандидат (фахівець у складі колективу) може бути висунутий на здобуття Державної премії за відповідною номінацією лише за його згодою, збір у зв’язку з цим документів і матеріалів щодо нього здійснюється також лише за його згодою.

9. Висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії провадиться з 1 листопада року, що передує року, в якому присуджується Державна премія, Національною академією наук України, Національною академією педагогічних наук України, всеукраїнськими громадськими організаціями, статутна діяльність яких пов’язана з галуззю освіти, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, головними управліннями освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, вищими навчальними закладами.

10. Висування кандидатів (колективів) провадиться в обстановці широкої гласності, високої вимогливості та з урахуванням значення творчого внеску кожного з них у розвиток галузі освіти.

Керівники установ та організацій проводять попереднє обговорення  кандидатів (колективів) та їх видатних досягнень в галузі освіти. До участі в обговоренні залучаються представники інших установ і організацій, які працюють у галузі освіти, представники громадських організацій.

11. Рішення про висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії приймається відкритим або таємним голосуванням на засіданнях відповідних колегій, вчених (педагогічних) рад освітніх закладів, наукових рад та керівних органів наукових, громадських організацій.

12. Подання про висування кандидатів (колективів), у якому зазначається номінація, за якою висувається кандидат (колектив), разом із документами та матеріалами щодо кандидатів (колективів), висунутих на здобуття Державної премії, приймаються Комітетом щорічно до 1 березня.

13. Комітет забезпечує публікацію щорічно до 1 квітня в газетах "Урядовий кур'єр", "Освіта України" та інших друкованих засобах масової інформації, а також на офіційному сайті Комітету списку таких кандидатів (колективів) із зазначенням номінацій, видатних досягнень кандидатів (колективів) та суб'єктів їх висування з метою інформування громадськості про висунутих кандидатів (колективи), громадського обговорення їх  видатних досягнень.

14. Результати громадського обговорення, зауваження та пропозиції щодо кандидатів (колективів) надсилаються Комітету до 1 липня. Зазначені матеріали розглядаються спеціалізованими секціями за відповідними номінаціями.

15. За результатами розгляду матеріалів та документів кандидатів (колективів), результатів громадського обговорення спеціалізовані секції Комітету проводять рейтингове голосування щодо висунутих кандидатів (колективів) за відповідною номінацією.

Рейтингове голосування проводиться таємно. В списки для таємного голосування включаються всі кандидати (колективи) у кожній номінації.

Спеціалізованими секціями на розгляд Комітету рекомендується не більше п’яти кандидатів (колективів) у кожній номінації, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами голосування.

16. Комітет приймає рішення щодо кандидатів (колективів) на присудження Державної премії шляхом таємного голосування та вносить щорічно до 15 вересня на розгляд Президентові України пропозиції щодо кандидата (колективу) на присудження Державної премії за кожною номінацією.

Член Комітету має право голосувати за одного кандидата (колектив) у кожній номінації.

17. У разі якщо в результаті голосування жодний кандидат (колектив) не набрав двох третин голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Комітет проводить повторні обговорення і таємне голосування щодо таких кандидатів (колективів), але не більше як три рази.

Якщо за результатами повторного таємного голосування жодний кандидат (колектив) не набрав двох третин голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Комітет приймає рішення про невнесення Президентові України пропозиції щодо присудження Державної премії з відповідної номінації.

18. Не допускається до висування на здобуття Державної премії кандидат, який:

 • виконував лише консультативні, адміністративні чи організаційні функції;
 • включений у поточному році до колективу кандидатів з іншої роботи, висунутої на здобуття Державної премії України або Державної премії іншої країни;
 • тричі брав участь у конкурсі на здобуття Державної премії.

Примітка. Якщо на здобуття Державної премії висунуто кандидата, який є членом Комітету або його близьким родичем, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету (спеціалізованої секції) протягом розгляду та обговорення видатних досягнень кандидата (колективу), під час прийняття рішень спеціалізованою секцією, Комітетом щодо кандидатів (колективів) на присудження Державної премії у відповідній номінації.

Перелік та зміст документів і матеріалів

19. До Комітету особисто кандидатом (одним з членів колективу) подаються:

 • документи (том 1);
 • опис досягнень (том 2);
 • анотація досягнень.

20. Вимоги до оформлення документів та матеріалів, що подаються кандидатами (колективами) до Комітету:

1) документи (том 1) і опис досягнень (том 2) подаються у трьох примірниках (формат аркушів А4 – 297х210 мм). До документів (том 1) та опису досягнень (том 2) можуть додаватися монографії, підручники, навчальні посібники (не більше десяти), схеми, карти, альбом фотографій тощо в одному примірнику;

2) на обкладинці кожного тому зазначаються:

 • повна назва організації (установи), що висуває кандидатів (колективи) на здобуття Державної премії;
 • назва номінації;
 • прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи кожного кандидата;

3) опис документів із зазначенням номерів сторінок (наводиться на початку кожного тому).

Примітка: у документах не допускається скорочення назв установ, організацій та нерозшифрованих назв. Скорочення можуть бути лише при повторені раніше розшифрованих назв.

Документи і матеріали, що оформлені з порушенням цих вимог, до розгляду не приймаються.

21. Документи (том 1) включають:

1) лист-подання, у якому зазначається точна назва організації (установи), що рекомендує кандидатів (колективи) на здобуття Державної премії, прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи кожного кандидата, наукове і практичне значення, масштаби реалізації досягнень та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий соціальний (економічний) ефект, а також прізвище, ініціали та номер телефону виконавця листа-подання.

Лист-подання друкується на бланку організації (установи), що висуває кандидата (колектив), і підписується її керівником та скріплюється гербовою печаткою. Якщо кандидатуру керівника включено до складу кандидатів (колективів), висунутих на здобуття Державної премії, то лист та всі інші документи підписуються заступником керівника організації (установи);

2) додаток до листа-подання, у якому зазначається повна назва організації (установи), поштовий індекс, адреса, куди повинна повертатися робота після її розгляду в Комітеті;

3) дозвіл на відкрите опублікування назви і змісту роботи, прізвищ кандидатів. Дозвіл підписується керівником організації (установи), яка висунула роботу на премію. Дозвіл подається в одному примірнику і вкладається до першого примірника документів;

4) реферат роботи (обсягом до 10 сторінок), підписаний всіма кандидатами на здобуття премії, в якому зазначаються:

 • мета роботи;
 • наукова новизна;
 • практичне значення;
 • кількість публікацій (монографій, підручників, навчальних посібників), захищених дисертацій та інша інформація, що характеризує роботу.

Реферат наукових праць повинен обґрунтовувати об'єднання їх в єдиний цикл із зазначенням загальної кількості реферованих публікацій, зокрема у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS та загальний ідентифікатор SJR (SCImago Journal Rank).

Якщо робота подається повторно, в рефераті необхідно відобразити зміни, що відбулися у змісті роботи з часу її попереднього подання.

5) протокол (протоколи) засідання колегії, вченої (педагогічної) ради освітнього закладу, наукової ради керівного органу громадської наукової організації про відбір кандидатів, які висуваються на здобуття Державної премії, де зазначається порядок обговорення та результати таємного голосування. Протокол з відповідними підписами завіряється печаткою;

6) матеріали попереднього обговорення (копії протоколів, рішень, рекомендацій) на підтримку кандидатів (колективів), що висуваються на здобуття Державної премії;

7) довідка на кожного кандидата окремо (одна-дві сторінки), в якій зазначається його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок.

Довідка підписується керівником установи (організації), в якій працює кандидат. Підпис завіряється печаткою.

Якщо довідка про творчий внесок оформляється не за місцем основної роботи кандидата, то документи про висування його кандидатури повинні бути доповнені листом-підтримкою установи (організації), в якій він працює, за підписом керівника установи (організації);

8) відомості про кандидатів:

 • прізвище, ім’я та по батькові (українською мовою відповідно до запису у паспорті у називному та давальному відмінках);
 • дата народження;
 • освіта;
 • спеціальність;
 • науковий ступінь;
 • вчене звання;
 • почесні звання;
 • місце основної роботи;
 • посада;
 • службова адреса та номери телефонів (службовий і мобільний);
 • домашня адреса та номер телефону.

Відомості заповнюються на бланку тієї організації (установи), в якій працює кандидат, підписуються ним, завіряються керівником організації (установи), скріплюються печаткою із зазначенням дати заповнення;

Примітка: якщо після подання документів і матеріалів змінились відомості про кандидата, то про це необхідно протягом двох тижнів повідомити Комітет.

9) документи першого тому повинні бути підшиті у швидкозшивачі в описаній вище послідовності.

При повторному поданні кандидатів (колективів) їх висування та оформлення документів провадиться заново.

22. Опис досягнень (том 2) включає:

1) виклад змісту досягнень, результати та висновки, наукове і практичне значення отриманих результатів. Приводиться список публікацій кандидатів (колективів) стосовно даної роботи;

2) копії основних публікацій кандидатів (колективів), які відносяться  до досягнень в галузі освіти.

Матеріали та документи другого тому повинні бути переплетені.

Примітка: Якщо обсяг матеріалів другого тому більше як 250 аркушів, то ці матеріали формуються частинами. Наприклад, том 2, частина 1, том 2, частина 2.

23. Анотація досягнень:

1) в анотації досягнень зазначаються прізвища та ініціали кандидатів (українською, російською і англійською мовами), точна назва організації (установи), що рекомендує кандидатів та коротка характеристика досягнень в галузі освіти, яка містить мету роботи, наукову новизну, наукове і практичне значення, кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників, захищених дисертацій, наукових статей, зокрема реферованих у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, загальний ідентифікатор SJR (SCImago Journal Rank).

Якщо робота подається повторно, в анотації необхідно відобразити зміни, що відбулися у змісті роботи з часу її попереднього подання;

2) анотація подається в паперовому і електронному вигляді обсягом до однієї сторінки (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту 14).

Освіта.ua
01.11.2011

Популярні новини
На пробне ЗНО вже зареєстровано 43 тисячі учасників Кожен учасник тестування зможе взяти участь у двох пробних тестуваннях
єПідтримка: українці витратили 490 млн на книжки Книжкові магазини залишаються лідером серед найпопулярніших витрат за програмою єПідтримка
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
Сайт МОН відновив роботу після кібератаки Сайт МОН відновив роботу після хакерської атаки, що була здійснена з 13 на 14 січня
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів