Про затвердження Порядку проведення конкурсу наукових і науково-технічних проектів за державною цільовою програмою за рахунок загального фонду державного бюджету

Наказ МОН № 539 від 17.06.2008 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 539 від 17 червня 2008 року

Про затвердження Порядку проведення
конкурсу наукових і науково-технічних проектів
за державною цільовою програмою
за рахунок загального фонду державного бюджету

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 вересня 2008 року за № 906/15597

Відповідно до Законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та «Про державні цільові програми», постанов Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1995 року № 796 «Про затвердження Положення про державну наукову і науково-технічну програму», від 25 серпня 2004 року №1084 «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету», від 31 січня 2007 року № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм», пункту 7 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2008 року № 274, наказую:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу наукових і науково-технічних проектів за державною цільовою програмою за рахунок загального фонду державного бюджету, що додається.

2. Департаменту науково-технологічного розвитку (Свіженко В.О.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М.В.

Міністр       І.О. Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 17.06.2008 № 539

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 вересня 2008 року за № 906/15597

Порядок проведення конкурсу наукових і науково-технічних проектів за державною цільовою програмою за рахунок загального фонду державного бюджету

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає організацію та умови проведення конкурсу наукових і науково-технічних проектів за державною цільовою програмою за рахунок загального фонду державного бюджету (далі - конкурс).

1.2. Цей Порядок поширюється на підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, які є учасниками конкурсу.

1.3. Метою конкурсу є створення конкурентного середовища для учасників конкурсу на виконання завдань і заходів державної цільової програми (далі - Програма).

1.4. Основними принципами організації і проведення конкурсу є створення рівних (однакових) умов на виконання конкурсних робіт (наукових і науково-технічних проектів), прозорість та об'єктивність оцінювання запитів, що забезпечить ефективне використання коштів державного бюджету.

ІІ. Права та обов'язки учасників конкурсу

2.1. Учасники конкурсу мають право:

 • отримати інформацію про умови та порядок проведення конкурсу;
 • звернутися до відповідного структурного підрозділу МОН, на який покладено функції координації виконання завдань і заходів Програми, для роз'яснення положень цього Порядку (далі - Підрозділ МОН);
 • направляти та реєструвати запити на участь у конкурсі;
 • відкликати запити шляхом письмового повідомлення не менше ніж за один день до закінчення строку подання запитів;
 • у випадку визначення переможцем конкурсу - отримати фінансування на виконання наукового і науково-технічного проекту, викладеного у запиті.

2.2. Учасники конкурсу зобов'язані:

 • вчасно подати запити, оформлені у відповідності до вимог цього Порядку;
 • дотримуватися правил та процедур, передбачених цим Порядком.

2.3. Конкурс проводиться за умови, що замовником (або співзамовником) виконання Програми є МОН, а також, що на виконання завдань і заходів цієї програми у поточному році передбачені бюджетні кошти.

III. Організація проведення конкурсу

3.1. Організацію проведення конкурсу здійснює Підрозділ МОН.

3.2. З метою колегіального розгляду та оперативного вирішення питань, пов'язаних з проведенням конкурсу та подальшим виконанням наукових і науково-технічних проектів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів Програми, МОН створює науково-технічну раду (далі - Рада). Рада є консультативно-дорадчим органом МОН.

3.3. Персональний склад Ради затверджується наказом МОН на строк виконання Програми. Голова та члени Ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

3.4. Конкурс оголошується наказом МОН. Цим же наказом затверджується форма подання конкурсного запиту. Строк подання запитів не може бути меншим ніж один місяць від дня оголошення конкурсу.

3.5. Оголошення про конкурс оприлюднюється в засобах масової інформації та на офіційному сайті МОН не пізніше ніж за тиждень до дати початку приймання документів на конкурс. Оголошення про конкурс має містити такі відомості:

 • назви завдань та заходів Програми, на реалізацію яких спрямовано виконання наукових і науково-технічних проектів;
 • строк виконання робіт за науковими і науково-технічними проектами;
 • місце та спосіб отримання форми запиту для участі в конкурсі, контактні телефони;
 • кінцевий строк приймання запитів.

3.6. Форма конкурсного запиту розробляється Підрозділом за участю Ради. Конкурсний запит має містити такі відомості:

 • назва наукового і науково-технічного проекту;
 • назва завдання чи заходу Програми, на реалізацію якого спрямовано виконання наукового і науково-технічного проекту;
 • найменування державного замовника виконання заходу Програми;
 • інформація про керівника та відповідальних виконавців проекту;
 • найменування учасника конкурсу наукових і науково-технічних проектів, його відомча підпорядкованість (за наявності);
 • банківські реквізити учасника конкурсу;
 • ключові слова проекту;
 • найменування організацій-співвиконавців (за наявності);
 • мета проекту та основні завдання;
 • опис наукової та науково-технічної продукцiї, яка буде створена в результаті виконання проекту;
 • зміст наукового і науково-технічного проекту;
 • обґрунтування спроможності виконання наукового і науково-технічного проекту (ідеї, гiпотези, результати попереднiх дослiджень та напрацювань, покладенi в основу проекту, науково-дослідницька база учасника конкурсу тощо);
 • досвід роботи за тематикою наукового і науково-технічного проекту;
 • календарний план виконання робіт наукового і науково-технічного проекту з розподiлом коштiв мiж співвиконавцями;
 • фінансові показники наукового і науково-технічного проекту з визначенням загальної вартості наукового і науково-технічного проекту та строку його виконання;
 • кандидатури можливих експертів за тематикою наукового і науково-технічного проекту;
 • співінвестори та потенційні споживачі результатів виконання наукового і науково-технічного проекту.

3.7. Запит учасника конкурсу засвідчується підписом керівника та печаткою учасника конкурсу.

3.8. Реєстрація запитів та розгляд поданих документів на відповідність умовам конкурсу здійснюються Підрозділом МОН відповідно до строків, зазначених у наказі МОН про оголошення конкурсу. Підставою для відмови у реєстрації запиту, поданого на конкурс, може бути невідповідність змісту наукового і науково-технічного проекту завданням та заходам Програми та/або встановленим вимогам щодо оформлення та строку подання запиту.

3.9. Після реєстрації запитів Підрозділ МОН організовує проведення експертизи запитів відповідно до вимог статей 4, 10 та 28 Закону України „Про наукову і науково-технічну експертизу".

3.10. Обсяг фінансування експертизи визначається МОН попередньо при складанні бюджетної пропозиції на наступний фінансовий рік. Ці кошти передбачаються у бюджетній програмі, за якою фінансується виконання Програми.

3.11. Оплата праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертизи запитів, здійснюється за рахунок коштів, передбачених МОН, та відповідно до Норм оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної екс- спертизи, що проводиться за рахунок коштів державного бюджету, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 09.04.2008 №191, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.04.2008 за №363/15054.

IV. Проведення конкурсу та підведення його підсумків

4.1. Конкурс проводиться у випадку, якщо у ньому для виконання одного завдання Програми подали запити та приймають участь не менше ніж два учасники.

4.2. Загальний строк проведення експертизи запитів учасників конкурсу не може перевищувати 2 місяці.

4.3. Експертизу кожного запиту здійснює не менше ніж два експерти, що дають окремі експертні оцінки запиту.

4.4. Експертна оцінка складається з суми балів, за якою оцінюється запит відповідно до анкети, що заповнюється кожним з експертів окремо. Перелік питань, що входять до анкети, розробляється Підрозділом МОН із врахуванням вимог експертів. При цьому критеріями експертної оцінки конкурсного запиту є:

 • відповідність науково і науково-технічного проекту тематиці, меті та умовам конкурсу;
 • наявність новизни ідей, підходів та використаних технологій;
 • актуальність кінцевого результату, доцільність його практичного використання, наукова значимість проекту;
 • можливість впровадження результатів виконання проекту.

4.5. Експертні оцінки всіх запитів, підготовлені експертами, подаються до Підрозділу МОН у вигляді рейтингової таблиці.

4.6. Рейтингова таблиця містить такі відомості:

 • вхідний реєстраційний номер запиту, присвоєний у Підрозділі при реєстрації запиту;
 • вихідний реєстраційний номер запиту, присвоєний відповідною установою чи організацією, що проводить наукову та науково-технічну експертизу;
 • назву проекту;
 • найменування учасника конкурсу;
 • експертну оцінку першого експерта;
 • експертну оцінку другого експерта;
 • середню експертну оцінку, яка визначається як середнє арифметичне значення експертних оцінок першого та другого експерта.

4.7. У випадку, коли експертні оцінки одного запиту відрізняються на п'ятдесят відсотків і більше, Рада може прийняти рішення щодо повторної експертизи цього запиту із залученням інших експертів.

4.8. Розгляд результатів наукової та науково-технічної експертизи запитів відбувається на засіданні Ради.

4.9. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів від загального складу Ради. Рішення Ради ухвалюється більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого є вирішальним.

4.10. Відповідно до результатів засідання Ради складається протокол з пропозиціями для МОН щодо переліку переможців конкурсу та розподілу коштів, затверджених у державному бюджеті на виконання Програми у поточному році, за науковими і науково-технічними проектами. Протокол підписують голова Ради та учений секретар Ради.

4.11. Рішення Ради про підсумки конкурсу враховуються при підготовці відповідного наказу МОН, яким затверджуються результати проведення конкурсу, перелік переможців та розподіл коштів за науковими і науково-технічними проектами.

4.12. Перелік переможців конкурсу та розподіл коштів, затверджених у державному бюджеті на виконання Програми у поточному році за науковими і науково-технічними проектами, оприлюднюється на сайті МОН.

V. Фінансування робіт за науковими та науково-технічними проектами, що пройшли конкурсний відбір

5.1. Фінансування із загального фонду державного бюджету здійснюється МОН за відповідною Програмою згідно з результатами конкурсу і починається з початку фінансового року.

5.2. Обсяги видатків із загального фонду державного бюджету за кожною Програмою визначаються державним бюджетом на відповідний рік.

Директор департаменту
науково-технологічного розвитку       В. Свіженко


17.06.2008

Популярні новини
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
Шкарлет: учителі не можуть бути позбавлені оплати праці Питання виплати заробітних плат унормовано в Кодексі законів про працю
Відповідальність освітян має бути високою, – Шмигаль Для роботи в очному форматі в червоній зоні необхідна 100% вакцинація шкільних колективів
Вакцинація освітян від COVID-19 стане обов’язковою МОЗ затвердить перелік професій, які зобов’язані мати щеплення
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів