Про проведення у 2019 р. Всеукраїнського конкурсу зі спеціальності «Технології легкої промисловості» серед студентів закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів

Лист ІМЗО № 22.1/10-525 від 18.02.19 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ

№ 22.1/10-525 від 18 лютого 2019 року

Головам обласних (міських) Рад
директорів, керівникам закладів
вищої освіти, які здійснюють
підготовку молодших спеціалістів

Про проведення у 2019 р. Всеукраїнського
конкурсу зі спеціальності «Технології легкої
промисловості» серед студентів закладів
вищої освіти, які здійснюють підготовку
молодших спеціалістів

Шановні колеги!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.11.2018 р. № 1274 «Про проведення Всеукраїнських олімпіад та конкурсів серед студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста, у 2018/2019 навчальному році» відбудеться Всеукраїнський конкурс зі спеціальності «Технології легкої промисловості» (спеціалізації: «Швейне виробництво», «Виготовлення виробів із шкіри») серед студентів закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів (далі – Конкурс).

 • І-й етап проводиться у навчальних закладах;
 • II-й етап - (Всеукраїнський) відбудеться 10 квітня 2019 р. на базі ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» (01042, м. Київ, вул. І. Кудрі, 29).

Порядок проведення Конкурсу додається. Анкети учасників ІІ етапу (переможців І етапу) Конкурсу, а також звіти про результати І етапу подаються у 10-ти денний термін після його завершення до оргкомітету ІІ етапу. Електронна адреса: kdtlp@ukr.net

З повагою,
в. о. директора, заст. голови
Всеукраїнського оргкомітету                                Ю. І. Завалевський

ПОРЯДОК
проведення Всеукраїнського конкурсу з виробництва товарів народного вжитку зі спеціальності «Технології легкої промисловості» серед студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей порядок визначає умови організації та проведення Всеукраїнського конкурсу з виробництва товарів народного вжитку (далі - Конкурс) серед студентів спеціальності «Технології легкої промисловості».

1.2. Конкурс проводиться з метою виявлення та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку професійних компетентностей майбутніх фахівців, стимулювання їх творчої праці, підвищення престижності спеціальності, а також обміну професійним досвідом між навчальними закладами зі спеціальних дисциплін.

1.3. Конкурс проводиться за двома спеціалізаціями:

 • «Швейне виробництво»;
 • «Виготовлення виробів із шкіри».

1.4. Примірний зміст завдання та порядок проведення заключного етапу Конкурсу буде представлено на сайті ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості». Завдання конкурсу затверджуються на засіданні циклової комісії технології легкої промисловості.

1.5. Конкурс проводиться для студентів третього та четвертого курсу, які мають достатній рівень підготовки, виявляє знання сучасних тенденцій розвитку виробництва, а також демонструє підхід до розв'язання практичних задач та аргументованого вирішення проблемних ситуацій з основних дисциплін професійного спрямування.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. Конкурс проводиться у два етапи:

 • І (місцевий) етап проводиться у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста зі спеціальності «Технології легкої промисловості». Умови і порядок проведення І етапу Конкурсу, склад оргкомітету та журі визначаються у кожному закладі вищої освіти.
 • II (Всеукраїнський) етап відбудеться 10 квітня 2019 р. у ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.11.18 № 1274). У цьому етапі можуть брати участь студенти- переможці І (місцевого) етапу Конкурсу.

2.2. Підсумки Конкурсу оформляються протоколом з підписами голови та членів журі. Копія протоколу та звіт про проведення II етапу Конкурсу, затверджені головою оргкомітету, подаються до ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» у 10-денний термін після її закінчення.

3. РОБОЧІ ОРГАНИ КОНКУРСУ

3.1. До робочих органів Конкурсу належать: організаційні комітети, журі, апеляційні комісії І етапу, організаційний комітет, журі, апеляційна комісія II (Всеукраїнського) етапу.

3.2. Оргкомітет І етапу Конкурсу розробляє критерії оцінювання конкурсних завдань, підводить підсумки проведення І етапу Конкурсу.

3.3. Оргкомітет II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу:

 • розробляє Порядок проведення та програму заходів II етапу Конкурсу та забезпечує його проведення у визначений строк;
 • організовує зустріч, реєстрацію, розміщення, культурно-пізнавальні заходи та від'їзд учасників;
 • організовує і проводить нагородження переможців;
 • складає звіт про проведення II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу;
 • сприяє висвітленню результатів Конкурсу у засобах масової інформації.

Склад оргкомітету ІІ етапу додається.

3.4. Підсумки конкурсу оформляються протоколом. Звіти про проведення II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу, затверджені головою оргкомітету, подаються до Інституту модернізації змісту освіти.

Склад оргкомітету ІІ етапу Конкурсу додається.

3.5. До складу журі II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу входять провідні науково-педагогічні працівники Коледжу, науково-педагогічні працівники споріднених кафедр, відділень інших закладів вищої освіти, працівники виробничої сфери. Персональний склад журі узгоджується до 20 березня 2019 р. після подання заявок на участь у Конкурсі від закладів освіти.

3.6. Журі II етапу Конкурсу з кожної спеціалізації:

 • формує завдання Конкурсу;
 • розробляє критерії оцінювання;
 • оцінює виконання учасниками завдань і визначає переможців; - аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки та оцінює рівень фахової підготовки студентів, надає пропозиції щодо вдосконалення професійно-практичної підготовки у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста.

3.7. Апеляційна комісія у складі трьох кваліфікованих викладачів спецдисциплін оперативно розглядає звернення учасників щодо вирішення суперечливих питань, пов’язаних з оцінкою виконання завдань і виносить відповідні пропозиції на обговорення оргкомітету.

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ

4.1. Оцінювання виконання завдання студентами проводиться з урахуванням вирішення складних інженерних та естетичних задач при проектуванні та виготовленні товарів народного вжитку та за такими номінаціями:

 • Технологічне рішення.
 • Творчий підхід до виготовлення виробу.
 • Експертна оцінка матеріалів.
 • Якість виконання графічної частини.
 • Професійне використання комп’ютерних програм.

4.2. На підставі комплексної оцінки визначаються переможці, як у загальному напрямку, так і у кожній з 5 визначених номінацій.

Абсолютні переможці II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу визначаються за сумою балів, проставлених журі за кожну номінацію і нагороджуються дипломами Міністерства освіти і науки України.

Дипломом І ступеня нагороджується учасник, який набрав не менше 80%, ІІ ступеня – 70%, ІІІ ступеня – 60% від максимально можливої сумарної кількості балів, що дорівнює 100%. При цьому кількість переможців не може перевищувати 10% від загальної кількості учасників.

За оригінальне, нестандартне розв’язання завдань конкурсу учасники змагань можуть бути нагороджені заохочувальними та спеціальними дипломами оргкомітетів II етапу відповідного конкурсу.

4.3. Переможці Конкурсу мають право на участь у відповідному Міжнародному студентському конкурсі.

Директор коледжу може заохочувати студентів, які посіли призові (І, ІІ, ІІІ) місця в Конкурсі:

 • наданням грошової премії, цінного подарунку тощо;
 • звільненням від складання заліків, іспитів з відповідної дисципліни, з отриманням вищого балу в заліковій книжці.

4.4. Матеріально-технічне забезпечення II етапу Конкурсу здійснюється ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості», а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

4.6. Участь педагогічних, науково-педагогічних працівників у розробці та перевірці завдань зараховується до їх навчально-методичної роботи відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» за рішенням педради.

Заявки та завдання надсилати на електронну адресу: kdtlp@ukr.net Контактні телефони:

 • +38 097-310-01-12 - Вуштей Олена Анатоліївна, к.т.н., завідуюча навчально-виробничою практикою ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості»;
 • +38 095-695-96-86 - Оніщенко Марія Іванівна, методист вищої категорії Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Голова оргкомітету
Всеукраїнського етапу, директор ДВНЗ
«Київський коледж легкої промисловості»                            Г. В. Щуцька

Освіта.ua
18.02.2019

Популярні новини
Університетам рекомендовано розпочати навчання 15 серпня Уряд рекомендує розпочати навчальний рік 15 серпня, за винятком перших курсів
Університети можуть розпочати навчальний рік у серпні Заклади вищої освіти через економію коштів можуть розпочати навчальний рік у серпні
11 українських вишів включено до QS World University Rankings 11 українських університетів уввійшли до числа найкращих університетів світу QS World University Rankings 2022 року
Рейтинг університетів за показниками Scopus 2022 року Освіта.ua презентує рейтинг українських вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів