Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 23 жовтня 2018 року

Наказ МОН № 1146 від 23.10.2018 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1146 від 23 жовтня 2018 року

Про затвердження рішень
Атестаційної колегії Міністерства
щодо присвоєння вчених звань і
присудження наукових ступенів
від 23 жовтня 2018 року

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», підпунктів 47, 48 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за  № 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 23 жовтня 2018 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

 • рішення вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ про присвоєння вченого звання професора і видати атестати професора здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 1);
 • рішення вчених рад закладів вищої освіти про присвоєння вченого звання доцента і видати атестати доцента здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 2);
 • рішення вчених рад наукових установ про присвоєння вченого звання старшого дослідника і видати атестати старшого дослідника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 3);
 • рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 4);
 • рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 5).

2. Скасувати:

 • рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.053.01 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова від 15 грудня 2017 року, протокол № 10/1.1, про присудження наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» та відмовити у видачі диплома доктора педагогічних наук Ткачу Дмитру Івановичу на підставі висновку;
 • рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.053.01 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова від 28 грудня 2017 року, протокол № 12/1.1, про присудження наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» та відмовити у видачі диплома доктора педагогічних наук Панову Сергію Феофановичу на підставі висновку;
 • рішення спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого від 20 червня 2018 року, протокол № 15, про присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес ; фінансове право; інформаційне право» та відмовити у видачі диплома кандидата юридичних наук Медведєву Михайлу Юрійовичу на підставі висновку;
 • рішення спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України від 1 лютого 2018 року, протокол № 3, про присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України» та відмовити у видачі диплома кандидата історичних наук Поповичу Олексію Анатолійовичу на підставі висновку.

3. Звернути увагу спеціалізованих вчених рад на те, що:

 • скасування Міністерством рішення спеціалізованої вченої ради щодо дисертації тягне за собою вжиття заходів, передбачених пунктом 26 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (далі – Порядок);
 • персональну відповідальність за науковий рівень захищених у радах дисертацій несуть керівники рад, що передбачено абзацом восьмим пункту 7 Порядку.

4. Керівникам

 • Державного університету інфраструктури та технологій,
 • ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України,
 • Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України,
 • Інституту народознавства НАН України,
 • Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
 • Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України,
 • Національної академії державного управління при Президентові України,
 • Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
 • Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України
 • Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,
 • Національного фармацевтичного університету МОЗ України,
 • Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 • Одеської національної академії харчових технологій,
 • Одеського державного екологічного університету,
 • Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту,
 • Сумського державного університету,
 • Українського державного університету залізничного транспорту,
 • Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

взяти до відома порушення, виявлені під час проведення Міністерством експертизи дисертацій та розгляду атестаційних справ здобувачів наукових ступенів, та висловити зауваження:

1) за порушення вимог пункту 9 Порядку щодо зв’язку тем дисертацій з основними науково-дослідними роботами, що виконуються закладами вищої освіти або науковими установами, стосовно дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата географічних наук Громик О. М. та Гринасюк А. Р.:

 • науковому керівнику Ільїну Л. В, доктору географічних наук, професору;
 • вченому секретарю ради Тітенко Г. В., кандидату географічних наук, доценту;
 • стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Давидовой Л. М.:
 • членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації Фоміній Л. В., доктору медичних наук, професору, Бумейстер В. І., доктору біологічних наук, професору, Старченку І. І., доктору медичних наук, професору;
 • вченому секретарю ради Погорєловій О. С., кандидату медичних наук;

2) за порушення вимог пункту 11 Порядку щодо наявності в кандидатській дисертації нових науково обґрунтованих результатів проведених здобувачем досліджень, які розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної галузі науки стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата історичних наук Поповича О. А. членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Шкраб’юку П. В., доктору історичних наук, професору;
 • Кондратюку К. К. і доктору історичних наук, професору;
 • Голику Р. Й. доктору історичних наук, професору;

3) за порушення вимог пункту 12 Порядку щодо опублікування наукових результатів дисертації:

 • стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Рябікіна С. С. вченому секретарю ради Мілованову В. І., доктору технічних наук, професору;
 • стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата психологічних наук Музичко Л. Т. вченому секретарю ради Федоренко С. В., доктору педагогічних наук;

4) за порушення вимог пункту 13 Порядку присудження щодо оформлення автореферату дисертації, зокрема списку опублікованих праць за темою дисертації стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата наук з державного управління Баранова Р. О. вченому секретарю ради Москаленко С. О., кандидату наук з державного управління;

5) за порушення вимог пункту 14 Порядку щодо виявлення текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Медведєва М. Ю.

членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Кучерявенку М. П., доктору юридичних наук, професору;
 • Гаращуку В. М., доктору юридичних наук, професору;
 • Матюхіній Н. П., доктору юридичних наук, професору;

офіційним опонентам:

 • Пришві Н. Ю., доктору юридичних наук, професору;
 • Деменку О. Є., кандидату юридичних наук;

6) за порушення вимог пункту 23 Порядку та пункту 4.5 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо наукової дискусії на захисті дисертації та участі у прилюдному обговоренні дисертації усіх присутніх на засіданні ради стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Смалюх О. В. голові спеціалізованої вченої ради Кияку Ю. Г., доктору медичних наук, професору;

7) за порушення пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду:

а) щодо якості попереднього розгляду дисертації в частині формулювання наукової новизни та висновків стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата політичних наук Дирди А. О. голові спеціалізованої вченої ради Копійці В. В., доктору політичних наук, професору;

б) щодо якості підготовки висновку про науковий рівень дисертації в частині оцінки кількості публікацій та повноти опублікованих матеріалів дисертації:

стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора педагогічних наук Ткача Д. І. членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Корцю М. С., доктору педагогічних наук, професору;
 • Сиротюку В. Д., доктору педагогічних наук, професору;
 • Шевнюк О. Л., доктору педагогічних наук, професору;

стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора педагогічних наук Панова С. Ф. членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Шевнюк О. Л., доктору педагогічних наук, професору;
 • Тимошенку О. В., доктору педагогічних наук, професору;
 • Шеремет М. К., доктору педагогічних наук, професору;

стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора медичних наук Чернявського В. В. членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Мойсеєнко В. О., доктору медичних наук, професору;
 • Осьодло Г. В., доктору медичних наук, професору;
 • Заїці С. В., доктору медичних наук, доценту;

стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора фармацевтичних наук Соловйова О. С. членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Немченко А. С., доктору фармацевтичних наук, професору;
 • Рубан О. А., доктору фармацевтичних наук, професору;
 • Руденку В. В., доктору фармацевтичних наук, професору;

стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Лебедєвої К. О. членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Ничитайлу М. Ю., доктору медичних наук, професору;
 • Біляєвій О. О., доктору медичних наук, професору;
 • Слонецькому Б. І., доктору медичних наук, професору;

в) щодо прийняття до розгляду кандидатської дисертації не раніше ніж через місяць з дня розсилання виготовлювачами обов’язкових примірників видань, в яких опубліковано праці здобувача, стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Плегуци О. І.:

 • голові спеціалізованої вченої ради Усенку О. Ю., доктору медичних наук, професору;
 • вченому секретарю ради Тивончуку О. С., доктору медичних наук;

8) за порушення пункту 3.2 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості підготовки висновку про науковий рівень дисертації в частині визначення використання матеріалів і висновків з кандидатської дисертації здобувача стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора географічних наук Сєрги Е. М. членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Хохлову В. М., доктору географічних наук, професору;
 • Лоєвій І. Д., доктору географічних наук, професору;
 • Тучковенку Ю. С., доктору географічних наук, професору;

9) за порушення пункту 3.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо оцінки повноти публікацій здобувача у відгуках офіційних опонентів та їх об’єктивності:

стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора педагогічних наук Ткача Д. І. офіційним опонентам:

 • Семерікову С. О., доктору педагогічних наук, професору;
 • Ваніну В. В., доктору технічних наук, професору;
 • Ленчуку І. Г., доктору педагогічних наук, професору;

стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора педагогічних наук Панова С. Ф. офіційним опонентам:

 • Коваль Т. І., доктору педагогічних наук, професору;
 • Корцю М. С., доктору педагогічних наук, професору;
 • Щербак О. І., доктору педагогічних наук, старшому науковому співробітнику;

стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора медичних наук Чернявського В. В. офіційним опонентам:

 • Бабаку О. Я., доктору медичних наук, професору;
 • Палій І. Г., доктору медичних наук, професору;
 • Осьодло Г. В., доктору медичних наук, професору;

стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата історичних наук Поповича О. А. офіційним опонентам:

 • Каліщук О. М., доктору історичних наук, професору;
 • Нікітенгку К. В. доктору історичних наук, доценту;

10) за порушення пункту 30 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309, щодо особистої відповідальності наукового консультанта за якісне виконання докторантом дисертації в частині формулювання назви дисертації стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора технічних наук Шефера О. В. науковому консультанту Козелкову С. В., доктору технічних наук, професору;

11) за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо особистої відповідальності наукового керівника за якісне виконання аспірантом дисертації в частині формулювання наукової новизни та висновків:

 • стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Подорожнього Ю. А. науковому керівнику Чорноморцю Ю. П., доктору філософських наук, професору;
 • стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата історичних наук Поповича О. А. науковому керівнику Литвину М. Р., доктору історичних наук, професору;

12) за порушення пункту 46 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук до закладів вищої освіти або наукових установ, що мають аспірантуру з відповідних спеціальностей, стосовно дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту Добровольського В. Б., Кузнецова М. В., Петрука А. П. та Ільченка С. С.  голові спеціалізованої вченої ради Савченку В. Г., доктору педагогічних наук, професору;

13) за порушення Вимог до оформлення дисертації, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2017 р. за № 155/30023, щодо оформлення дисертації стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Малішевської А. С. голові спеціалізованої вченої ради Даніленку Е. І., доктору технічних наук, професору.

5. У звʼязку з порушенням спеціалізованою вченою радою Д 64.086.01 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого пункту 14 Порядку в частині виявлення текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Медведєва М. Ю. позбавити строком на два роки:

 • права участі у підготовці наукових кадрів наукового керівника Настюка В. Я., доктора юридичних наук, професора; 
 • права участі в атестації наукових кадрів Фрицького Ю. О., доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», на засіданні якої було затверджено висновок про наукову та практичну цінність результатів дисертації Медведєва М. Ю.

6. Рекомендувати:

 • ректору Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Андрущенку В. П., доктору філософських наук, професору, подати інші кандидатури для призначення голови та вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.053.01;
 • виконуючому обов’язки ректора Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України Науменку О. М., доктору медичних наук, професору, не залучати протягом двох років до атестації наукових кадрів Мартинчука О. А., кандидата медичних наук, доцента.

7. Утворити апеляційну комісію для розгляду апеляції Сухацького Р. П. на рішення Атестаційної колегії МОН від 16 травня 2018 року в частині скасування рішення вченої ради Київського національного торговельно-економічного університету про присвоєння йому вченого звання доцента у складі згідно з додатком 6.

8. Видати:

 • Павлісі Наталії Володимирівні дублікат атестата доцента кафедри економіки і управління виробництвом, визнавши атестат доцента ДЦ АЕ № 000861 недійсним;
 • Павлісі Наталії Володимирівні дублікат атестата професора кафедри міжнародних економічних відносин, визнавши атестат професора 12ПР № 006034 недійсним;
 • Щегорцовій Вікторії Миколаївні дублікат атестата доцента кафедри державного управління про присвоєння вченого звання доцента, визнавши атестат доцента 12ДЦ № 040357 недійсним.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Рашкевича Ю. М.

Тимчасово виконуючий
обов’язки Міністра                                                В. В. Ковтунець

Освіта.ua
23.10.2018

Популярні новини
МОН рекомендувало вишам графік навчального року Коледжам та університетам рекомендовано розпочати навчання з 15 серпня 2022 року
Університетам рекомендовано розпочати навчання 15 серпня Уряд рекомендує розпочати навчальний рік 15 серпня, за винятком перших курсів
Університети можуть розпочати навчальний рік у серпні Заклади вищої освіти через економію коштів можуть розпочати навчальний рік у серпні
11 українських вишів включено до QS World University Rankings 11 українських університетів уввійшли до числа найкращих університетів світу QS World University Rankings 2022 року
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів