Деякі питання порядку оформлення сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів)

Наказ МОН № 1497 від 15.11.2017 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1497 від 15 листопада 2017 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 грудня 2017 р. за № 1480/31348

Деякі питання порядку оформлення
сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів)

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», від 09 серпня 2001 року № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зразок сертифіката про акредитацію, що додається.

2. Унести зміни до Порядку оформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2001 року № 680, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2001 року за № 1008/6199, виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (Шевцов А.Г.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України та його розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

4. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) зробити відмітку у справах архіву.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В.В.

6.Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр         Л.М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 15.10.2001 № 680
(у редакції наказу Міністерства освіти і
науки України 15.11.2017 № 1497)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 грудня 2017 р. за № 1480/31348

ПОРЯДОК
оформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів)

І. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», визначає порядок оформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів).

2. Сертифікат про акредитацію (далі - сертифікат) - документ, який підтверджує відповідність рівня підготовки фахівців з певної спеціальності (відповідного напряму) за певним рівнем вищої освіти державним вимогам або відповідність освітньої програми закладу вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти стандарту вищої освіти і дає право на видачу диплома державного зразка за цією спеціальністю відповідної освітньої програми.

ІІ. Оформлення та видача сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів)

1. МОН оформлює і видає закладу вищої освіти сертифікат протягом двадцяти робочих днів з дати надходження його заяви про видачу сертифіката на підставі позитивного рішення Акредитаційної комісії, затвердженого в порядку, визначеному в Положенні про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 978.

2. У сертифікаті зазначають:

 • найменування органу, що видає сертифікат;
 • серію та номер сертифіката;
 • акредитовану спеціальність певної галузі знань за відповідним рівнем вищої освіти або акредитовану освітню (освітньо-професійну, освітньо-наукову чи освітньо-творчу) програму за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти;
 • найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження закладу вищої освіти - юридичної особи (у разі акредитації у відокремленому структурному підрозділі - найменування такого підрозділу), наукової установи;
 • строк дії сертифіката;
 • підставу, дату прийняття та номер рішення про акредитацію;
 • посаду, прізвище та ініціали особи, яка підписала сертифікат;
 • дату видачі сертифіката.

Сертифікат підписує Міністр освіти і науки України та засвідчує гербовою печаткою МОН.

3. Серія сертифіката складається з двох позицій:

1) перша позиція серії визначає тип закладу вищої освіти, акредитованого за спеціальністю певної галузі знань або освітньою програмою:

 • літера У - університет;
 • літера А - академія;
 • літера І - інститут;
 • літера К - коледж;

2) друга позиція серії визначає форму власності, на якій засновано заклад вищої освіти:

 • літера Д - державна форма власності;
 • літера К - комунальна форма власності;
 • літера П - приватна форма власності.

4. Номер сертифіката налічує вісім цифр, з яких перші дві вказують на адміністративно-територіальну одиницю України, в якій знаходиться заклад вищої освіти:

 • Автономна Республіка Крим - 01;
 • Вінницька область - 02;
 • Волинська область - 03;
 • Дніпропетровська область - 04;
 • Донецька область - 05;
 • Житомирська область - 06;
 • Закарпатська область - 07;
 • Запорізька область - 08;
 • Івано-Франківська область - 09;
 • Київська область - 10;
 • місто Київ - 11;
 • Кіровоградська область - 12;
 • Луганська область - 13;
 • Львівська область - 14;
 • Миколаївська область - 15;
 • Одеська область - 16;
 • Полтавська область - 17;
 • Рівненська область - 18;
 • Сумська область - 19;
 • Тернопільська область - 20;
 • Харківська область - 21;
 • Херсонська область - 22;
 • Хмельницька область - 23;
 • Черкаська область - 24;
 • Чернівецька область - 25;
 • Чернігівська область - 26;
 • місто Севастополь - 27.

Наступні шість цифр номера йдуть у порядку зростання від 00001 до 999999.

5. Підставами для переоформлення сертифіката є:

 • зміна найменування закладу вищої освіти;
 • зміна місцезнаходження закладу вищої освіти;
 • реорганізація закладу вищої освіти (юридичної особи), що має сертифікат про акредитацію, шляхом злиття або приєднання однієї юридичної особи до іншої;
 • ліквідація або реорганізація, а також зміна найменування (місцезнаходження) структурного підрозділу закладу вищої освіти, що має сертифікат про акредитацію;
 • зміни до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

6. Для переоформлення сертифіката заклад вищої освіти зобов’язаний протягом місяця з дня виникнення відповідних підстав подати до МОН заяву про переоформлення разом із сертифікатом, що підлягає переоформленню, та документами, що підтверджують наявність зазначених підстав.

7. МОН протягом двадцяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення сертифіката та відповідних документів видає переоформлений на новому бланку сертифікат з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення сертифіката.

8. Строк дії переоформленого сертифіката не може перевищувати строку дії сертифіката, що переоформлявся.

Сертифікат, що не переоформлений в установлений строк, у разі наявності підстав для переоформлення, визначених пунктом 5 цього розділу, вважається недійсним.

9. Підставами для видачі дубліката сертифіката є:

 • втрата сертифіката;
 • пошкодження сертифіката.

10. У разі втрати сертифіката заклад вищої освіти подає до МОН заяву про видачу дубліката сертифіката.

11. Якщо сертифікат непридатний для користування внаслідок його пошкодження, заклад вищої освіти подає до МОН:

 • заяву про видачу дубліката сертифіката;
 • непридатний для користування сертифікат.

12. МОН протягом двадцяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката сертифіката на підставі свого наказу видає заявникові дублікат сертифіката з новим обліковим номером та серією замість втраченого або пошкодженого.

13. Строк дії дубліката сертифіката не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому сертифікаті.

14. Заклад вищої освіти, який подав відповідні документи, визначені у пунктах 10, 11 цього розділу, з метою отримання дубліката сертифіката замість втраченого або пошкодженого користується правами відповідного сертифіката про акредитацію.

III. Зберігання та облік сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів)

1. Відповідальною за зберігання та облік сертифікатів є посадова особа МОН, яка призначається наказом МОН.

2. Прийняття накладу виготовлених поліграфічним підприємством бланків сертифікатів здійснюється комісією, яка створюється наказом МОН. До складу комісії має входити не менше трьох осіб. До роботи комісії може залучатися представник поліграфічного підприємства, що виготовило бланки.

3. Комісія перевіряє відповідність кількості одержаних від поліграфічного підприємства бланків кількості, вказаній у супровідних документах, та складає акт про прийняття бланків сертифікатів про акредитацію за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

4. Прийняті бланки сертифікатів та видані сертифікати (їх дублікати) реєструються у журналі обліку бланків та видачі сертифікатів про акредитацію (далі - журнал) за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

5. При видачі дубліката сертифіката у рядку журналу, який містить дані щодо його видачі, у графі “Примітка” робиться запис “дублікат” та зазначаються серія і номер втраченого або пошкодженого сертифіката. Одночасно у рядку журналу, який містить дані щодо сертифіката, який було втрачено або пошкоджено, у графі “Примітка” робиться запис відповідно “втрачений” або “пошкоджений” і зазначаються серія та номер дубліката сертифіката.

6. Журнал повинен бути прошнурований і скріплений печаткою, аркуші - пронумеровані. На внутрішньому боці обкладинки журналу робиться відмітка про загальну кількість аркушів у журналі.

7. Неправильно зроблений запис закреслюється, а потрібний запис робиться поряд розбірливим почерком.

8. Бланки сертифікатів мають зберігатися у металевих шафах (сейфах), установлених у приміщеннях, що обладнані надійними засобами захисту.

У неробочий час металеві шафи (сейфи), а також спеціально обладнані для зберігання бланків сертифікатів приміщення повинні бути опечатані.

Пошкоджені та зіпсовані бланки сертифікатів знищуються щомісяця комісією у складі не менше трьох осіб, яка створюється наказом МОН, про що складається акт про знищення пошкоджених і зіпсованих бланків сертифікатів про акредитацію за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

9. Акти про прийняття бланків сертифікатів про акредитацію, про знищення пошкоджених і зіпсованих бланків сертифікатів та журнали, що закінчились, зберігаються в МОН п’ять років, після чого підлягають знищенню.

Директор департаменту
атестації кадрів вищої
кваліфікації та ліцензування          А. Г. Шевцов

Освіта.ua
15.11.2017

Популярні новини
У парламенті пропонують обирати ректорів у два тури Відповідний законопроєкт схвалений на засіданні профільного комітету Верховної Ради
МОН планує стимулювати діяльність учених МОН розробило проєкт закону щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій
Після локдауну виші визначать форму навчання самостійно Заклади вищої освіти мають самостійно вирішити, коли та в якій формі організовувати навчання
Виші можуть видавати дипломи з відзнакою Заклади можуть видавати дипломи з відомостями про відмінні досягнення випускників
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів