Про внесення змін до Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Постанова КМУ № 531 від 27.07.2016 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 531 від 27 липня 2016 року

Про внесення змін до Статуту Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 244 "Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 36, ст. 1070), виклавши його в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України       В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2015 р. № 244
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2016 р. № 531)

СТАТУТ
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Загальна частина

1. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі — Національне агентство) є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим Законом України “Про вищу освіту” на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти.

2. Національне агентство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.

3. Національне агентство під час реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти взаємодіє з Кабінетом Міністрів України, МОН, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Національною академією наук та національними галузевими академіями наук, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, з науковими установами і вищими навчальними закладами зарубіжних країн, а також з міжнародними організаціями в галузі вищої освіти.

4. Національне агентство є неприбутковою організацією.

5. Національне агентство є юридичною особою публічного права.

Національне агентство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням.

6. Кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, штатний розпис Національного агентства на відповідний рік та зміни до них затверджує Міністр освіти і науки.

7. Національне агентство має право в установленому законодавством порядку укладати договори, вчиняти інші правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

8. Повне найменування Національного агентства:

 • українською мовою — Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти;
 • англійською мовою — National Agency for Higher Education Quality Assurance.

Місцезнаходження Національного агентства: Україна, м. Київ, вул. Володимира Винниченка, 5.

Повноваження Національного агентства

9. Національне агентство:

 • формує вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти, розробляє положення про акредитацію освітніх програм і подає його МОН для затвердження;
 • аналізує якість освітньої діяльності вищих навчальних закладів;
 • проводить ліцензійну експертизу, готує експертний висновок щодо можливості видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти;
 • формує галузеві експертні ради у складі від дев’яти до 15 членів на строк не більше ніж три роки з числа осіб, які мають науковий ступінь у відповідній галузі знань або досвід фахової роботи в галузі не менш як п’ять років, крім представників органів студентського самоврядування;
 • формує за поданням вищих навчальних закладів (наукових установ) пропозиції, зокрема з метою запровадження міждисциплінарної підготовки, щодо переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на відповідних рівнях вищої освіти, і подає його МОН;
 • погоджує розроблені МОН стандарти освітньої діяльності та стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю;
 • формує єдину базу даних запроваджених вищими навчальними закладами спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти;
 • приймає рішення про акредитацію чи відмову в акредитації відповідної освітньої програми;
 • формує критерії оцінки якості освітньої діяльності, зокрема наукових здобутків, вищих навчальних закладів, за якими можуть складатися рейтинги вищих навчальних закладів;
 • подає пропозиції щодо надання вищому навчальному закладу статусу національного в порядку та за критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України;
 • встановлює один раз на сім років відповідність діяльності національного вищого навчального закладу критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України, для підтвердження чи позбавлення його такого статусу;
 • вносить Кабінетові Міністрів України подання щодо надання національному вищому навчальному закладу за результатами конкурсного відбору в разі відповідності критеріям, встановленим Кабінетом Міністрів України, статусу дослідницького;
 • встановлює один раз на сім років відповідність діяльності дослідницького вищого навчального закладу критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України, для підтвердження чи позбавлення його такого статусу;
 • розробляє вимоги до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені;
 • подає МОН для схвалення порядок присудження наукових ступенів спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів (наукових установ) для внесення в установленому порядку Кабінетові Міністрів України;
 • погоджує розроблений МОН порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти та наукових ступенів;
 • розробляє положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад та подає його МОН для затвердження, акредитує спеціалізовані вчені ради та контролює їх діяльність;
 • акредитує незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти;
 • бере участь в установленому законом порядку у формуванні показників державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою за рівнями вищої освіти та спеціальностями з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях на ринку праці;
 • щороку готує та оприлюднює доповідь про якість вищої освіти в Україні, її відповідність завданням сталого інноваційного розвитку суспільства, звіт про свою діяльність, формує пропозиції щодо законодавчого забезпечення якості вищої освіти та подає зазначені документи Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові Міністрів України та вищим навчальним закладам для їх обговорення і належного реагування;
 • затверджує порядок висунення кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад та положення про них;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом.

10. Національне агентство з метою організації своєї діяльності:

 • забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції, контроль за їх здійсненням у секретаріаті Національного агентства;
 • забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням;
 • забезпечує оприлюднення інформації про свою діяльність, здійснює заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю та створення умов для участі громадян у процесі реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти;
 • висвітлює на своєму офіційному веб-сайті питання розвитку та функціонування системи забезпечення якості вищої освіти.

11. Національне агентство має право:

 • залучати до проведення процедури акредитації освітньої програми акредитовані ним незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти;
 • одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і громадян інформацію, документи та матеріали, необхідні для реалізації покладених на Національне агентство повноважень;
 • одержувати в установленому законодавством порядку під час проведення ліцензійної експертизи, акредитації освітніх програм, акредитації спеціалізованих вчених рад, акредитації незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти від вищих навчальних закладів і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти документи, визначені законодавством;
 • залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), експертів, а також міжнародних експертів — професорів провідних іноземних вищих навчальних закладів та/або експертів інституцій, які забезпечують якість вищої освіти в інших державах, до розгляду питань, що належать до компетенції Національного агентства;
 • користуватися в установленому порядку інформаційними базами даних МОН;
 • провадити видавничу діяльність;
 • організовувати та проводити з’їзди, конференції, симпозіуми, семінари, зустрічі, тренінги, наради, у тому числі міжнародні, з питань, що належать до його компетенції, а також брати участь у зазначених заходах за рахунок коштів спеціального фонду.

Склад і структура Національного агентства

12. Національне агентство, до складу якого входить 25 членів, формується на таких засадах:

 • два члени делегуються Національною академією наук та по одному — національними галузевими академіями наук;
 • 13 членів обираються з’їздами з числа представників вищих навчальних закладів державної, комунальної та приватної форми власності, у тому числі дев’ять членів — від державних вищих навчальних закладів, один член — від комунальних вищих навчальних закладів, три члени — від приватних вищих навчальних закладів;
 • три члени обираються спільним представницьким органом всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців;
 • два члени обираються з’їздом представників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів з числа осіб, які здобувають вищу освіту.

Перший склад Національного агентства формується відповідно до підпункту 14 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" та абзацу четвертого пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти".

Склад Національного агентства затверджується Кабінетом Міністрів України.

13. Суб’єкт, який обрав (делегував) свого представника до Національного агентства, має право відкликати його достроково.

14. Повноваження члена Національного агентства припиняються у випадках, передбачених законом.

15. Строк повноважень членів Національного агентства становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом Національного агентства більше двох строків.

16. До складу Національного агентства не може входити особа:

 • яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 • яка має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 • яка відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
 • яка за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 • яка піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 • на яку поширюється дія частин третьої та четвертої статті 1 Закону України “Про очищення влади”;
 • відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”;
 • яка є керівником або заступником керівника Національної академії наук, національної галузевої академії наук, вищого навчального закладу, наукової установи;
 • яка є засновником приватного вищого навчального закладу.

17. Члени Національного агентства виконують покладені на них функції на підставі укладених з ними цивільно-правових договорів, крім його Голови та заступників Голови, які працюють на постійній основі.

Члени Національного агентства та члени галузевих експертних рад на час виконання обов’язків, покладених на них Законом України “Про вищу освіту”, можуть бути звільнені (повністю або частково) від виконання професійних обов’язків за основним місцем роботи із збереженням заробітної плати.

Галузеві експертні ради Національного агентства не мають статусу юридичної особи та діють на підставі положення про них.

18. Члени Національного агентства діють на засадах відкритості та прозорості.

19. Засідання Національного агентства є правоможним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин його членів.

Рішення з усіх питань приймаються більшістю від складу Національного агентства.

У разі виникнення у члена Національного агентства конфлікту інтересів він зобов’язаний утриматися від голосування.

Рішення Національного агентства можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

20. У складі Національного агентства утворюються Комітет з питань етики, Апеляційний комітет, Комітет з питань акредитації освітніх програм та акредитації і співпраці з незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, Комітет з питань оцінювання якості вищої освіти, формування рейтингів та визначення інституційного статусу вищих навчальних закладів, Комітет з питань акредитації спеціалізованих вчених рад та атестації вчених, інші комітети, що формуються з числа членів Національного агентства.

21. Комітет з питань етики розглядає питання академічного плагіату і вносить відповідні подання до Національного агентства, а також здійснює інші повноваження, покладені на нього Національним агентством.

22. Апеляційний комітет розглядає звернення, заяви і скарги щодо діяльності та рішень спеціалізованих вчених рад і вносить відповідні подання до Національного агентства, а також здійснює інші повноваження, покладені на нього Національним агентством.

23. Комітет з питань акредитації освітніх програм та акредитації і співпраці з незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти розглядає питання акредитації освітніх програм і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти і вносить відповідні подання до Національного агентства, а також здійснює інші повноваження, покладені на нього Національним агентством.

24. Комітет з питань оцінювання якості вищої освіти, формування рейтингів та визначення інституційного статусу вищих навчальних закладів розглядає питання надання вищому навчальному закладу статусу національного та/або дослідницького і вносить відповідні подання до Національного агентства, а також здійснює інші повноваження, покладені на нього Національним агентством.

25. Комітет з питань акредитації спеціалізованих вчених рад та атестації вчених розглядає питання акредитації спеціалізованих вчених рад і вносить відповідні подання до Національного агентства, а також виконує інші повноваження, покладені на нього Національним агентством.

26. Інформація про діяльність Національного агентства (у тому числі рішення та протоколи засідань) оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

Керівні органи Національного агентства

27. Управління діяльністю Національного агентства здійснюють його Голова та заступники Голови в межах повноважень, визначених цим Статутом. Голова та заступники Голови Національного агентства обираються строком на три роки. Голова та заступники Голови Національного агентства призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Національного агентства та працюють на постійній основі.

28. Обрання Голови та заступників Голови Національного агентства відбувається шляхом таємного, особистого голосування членів Національного агентства.

Рішення про обрання Голови та заступників Голови Національного агентства приймаються більшістю від складу Національного агентства.

29. Засідання Національного агентства проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

30. Голова Національного агентства:

 • забезпечує складення плану роботи Національного агентства;
 • головує на засіданнях Національного агентства;
 • підписує акти, прийняті Національним агентством, та протоколи засідань Національного агентства;
 • організовує виконання рішень Національного агентства та інформує членів Національного агентства про хід їх виконання;
 • організовує підготовку звіту про роботу Національного агентства;
 • забезпечує загальне керівництво секретаріатом Національного агентства;
 • інформує членів Національного агентства про офіційні документи, листи, що надійшли до Національного агентства, а також робить інші повідомлення, які стосуються діяльності Національного агентства;
 • за вмотивованою вимогою не менш як однієї третини складу Національного агентства скликає засідання Національного агентства;
 • діє без довіреності від імені Національного агентства в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Статутом;
 • скликає і проводить засідання Національного агентства, вносить питання для розгляду на його засіданнях, формує проект порядку денного засідання Національного агентства та не пізніше ніж за один день до проведення засідання інформує усіх членів Національного агентства;
 • представляє Національне агентство у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами, зокрема з державними органами іноземних держав з питань забезпечення якості вищої освіти та міжнародними організаціями;
 • вносить на засідання Національного агентства пропозиції щодо розподілу обов’язків між своїми заступниками;
 • виконує інші функції із забезпечення організації діяльності Національного агентства.

31. У разі відсутності Голови Національного агентства або неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших поважних причин його обов’язки виконує заступник Голови Національного агентства відповідно до встановленого Головою розподілу обов’язків.

Секретаріат Національного агентства

32. Організаційне, фінансово-господарське, матеріально-технічне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Національного агентства здійснює секретаріат Національного агентства.

Положення про секретаріат, його структура і штатний розпис затверджуються Національним агентством.

33. Секретаріат Національного агентства очолює керівник.

Керівник секретаріату Національного агентства призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра освіти і науки строком на п’ять років з правом повторного призначення. Відбір кандидатури на посаду керівника секретаріату Національного агентства здійснюється за результатами конкурсу, що проводиться Національним агентством. Керівник секретаріату Національного агентства може бути звільнений з посади достроково за зверненням Національного агентства.

Перший керівник секретаріату Національного агентства призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра освіти і науки строком на один рік.

Керівник секретаріату Національного агентства підзвітний і підконтрольний Національному агентству.

Керівник секретаріату Національного агентства має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади керівником секретаріату за погодженням із Національним агентством.

34. Керівник секретаріату Національного агентства:

 • від імені Національного агентства укладає договори, вчиняє інші правочини, представляє інтереси в цивільно-правових відносинах, у суді та інших органах державної влади, установах, організаціях;
 • здійснює заходи щодо державної реєстрації Національного агентства відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”;
 • скликає засідання Національного агентства за вмотивованою вимогою не менш як однієї третини його складу за умови нескликання засідання Головою та заступниками Національного агентства відповідно до вимог, передбачених цим Статутом;
 • організовує та контролює виконання секретаріатом Національного агентства Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства;
 • приймає на роботу і звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників секретаріату Національного агентства, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • видає обов’язкові для виконання працівниками секретаріату Національного агентства накази та доручення з питань, що належать до його компетенції;
 • здійснює інші функції, пов’язані із забезпеченням діяльності секретаріату Національного агентства.

35. У складі секретаріату Національного агентства можуть утворюватися структурні підрозділи відповідно до затверджених Національним агентством структури і штатного розпису.

Положення про структурні підрозділи секретаріату та посадові інструкції їх працівників затверджуються керівником секретаріату Національного агентства за погодженням з Головою Національного агентства.

36. Керівник та працівники секретаріату Національного агентства працюють на постійній основі.

Умови оплати праці Голови Національного агентства, його заступників і працівників секретаріату визначаються Кабінетом Міністрів України.

37. Завданнями секретаріату Національного агентства є:

 • організація роботи щодо неухильного додержання Національним агентством вимог законодавства;
 • інформаційно-довідкове забезпечення діяльності Голови, заступників Голови та членів Національного агентства;
 • забезпечення підготовки і проведення засідань Національного агентства;
 • організація ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил;
 • фінансово-господарське та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національного агентства;
 • виконання інших завдань, передбачених положенням про секретаріат.

38. Відповідно до завдань, визначених пунктом 37 цього Статуту, секретаріат Національного агентства:

 • створює належні умови та сприяє ефективному здійсненню Головою, заступниками Голови та членами Національного агентства покладених на них повноважень;
 • одержує в установленому законом порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення покладених на Національне агентство і його секретаріат повноважень;
 • веде протоколи засідань Національного агентства;
 • здійснює організаційне забезпечення та технічне обслуговування засідань Національного агентства;
 • організовує проведення особистого прийому громадян Головою Національного агентства та його заступниками;
 • акредитує представників засобів масової інформації під час проведення засідань Національного агентства, забезпечує організацію і проведення прес-конференцій, зустрічей та інших заходів;
 • оприлюднює рішення Національного агентства і висвітлює актуальні питання діяльності Національного агентства у засобах масової інформації;
 • складає та подає на затвердження в установленому порядку паспорт бюджетної програми, а також готує звіт про його виконання;
 • планує видатки для здійснення заходів, пов’язаних з адміністративною діяльністю, матеріально-технічним забезпеченням Національного агентства, та визначає напрями використання бюджетних коштів у рамках відповідної бюджетної програми;
 • готує детальні розрахунки та обґрунтування щодо потреби в коштах на виконання відповідної бюджетної програми, використання матеріальних, зокрема фінансових, ресурсів відповідно до затверджених кошторисів;
 • виконує інші функції, пов’язані із забезпеченням діяльності Національного агентства.

Майно та кошти Національного агентства

39. Фінансування діяльності Національного агентства здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, коштів, отриманих як оплата робіт з акредитації та проведення ліцензійної експертизи, а також коштів, отриманих за надання інших послуг, пов’язаних із забезпеченням якості вищої освіти, у розмірах, визначених законодавством, грантів, наданих з метою підвищення якості вищої освіти в Україні, у тому числі тих, що надані для удосконалення системи оцінювання якості вищої освіти, інших джерел, не заборонених законодавством.

40. Обсяг асигнувань з державного бюджету на утримання Національного агентства, у тому числі розмір видатків на оплату праці його працівників, щороку встановлюється Верховною Радою України окремим рядком під час затвердження Державного бюджету України на відповідний рік.

41. За Національним агентством з метою забезпечення його діяльності, передбаченої цим Статутом, можуть бути закріплені на праві оперативного управління будівлі, споруди, приміщення, обладнання, комп’ютерна та інша техніка, транспортні засоби, засоби зв’язку, а також інше необхідне майно відповідно до законодавства.

42. Майно Національного агентства є державною власністю і належить йому на праві оперативного управління.

Майно не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій. Щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження.

Майно та кошти використовуються відповідно до статутних цілей і завдань в установленому законодавством порядку.

Національне агентство відповідно до законодавства та цього Статуту користується основними фондами, закріпленими за ним на праві оперативного управління без права зміни форми власності, а також обіговими коштами та земельними ділянками, що надаються йому в постійне користування або в оренду відповідно до земельного законодавства.

Облік і звітність Національного агентства

43. Національне агентство веде бухгалтерський облік та подає фінансову і статистичну звітність в установленому законодавством порядку, щороку звітує про результати своєї діяльності.

Порядок затвердження і внесення змін до Статуту

44. Внесення змін до цього Статуту здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.

Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законодавством.

Припинення Національного агентства

45. Національне агентство припиняється в результаті реорганізації (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації відповідно до законодавства. Припинення Національного агентства здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

Національне агентство вважається припиненим з дня внесення запису про припинення його діяльності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Освіта.ua
27.07.2016

Популярні новини
В Україні відтепер можна відмовитися від наукового ступеня В Україні створений юридичний механізм відмови від наукового ступеня його власниками
Більшість вишів працює у змішаній та дистанційній формі В Україні спостерігається тенденція відмови від дистанційного навчання на користь очного
Рейтинг університетів за показниками Scopus 2023 року Освіта.ua презентує рейтинг українських вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus
Плагіат стане офіційною підставою відрахування з вишу Відрахування за факт плагіату буде здійснюватись відповідно до внутрішніх документів вишу
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів