Про затвердження Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки

Постанова КМУ № 974 від 05.11.08 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 974 від 05 листопада 2008 року

Про затвердження Державної цільової програми
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції України на 2008-2011 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству економіки включати за поданням Головного управління державної служби завдання, заходи та показники до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

3. Головному управлінню державної служби, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати кошти для виконання визначених Програмою завдань і заходів та сприяти залученню в установленому порядку для фінансування Програми додаткових коштів з інших джерел.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити надсилання щокварталу до 1 числа наступного місяця і щороку до 1 квітня наступного періоду Головному управлінню державної служби інформації про результати виконання Програми для підготовки та подання до 15 квітня зазначеного періоду Кабінетові Міністрів України і Міністерству економіки звіту про стан виконання Програми.

Прем'єр-міністр України       Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2008 р. № 974

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки

Загальна частина

Реалізація стратегічного курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу та набуття повноправного членства в НАТО можливі лише за умови забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України, які володіють знаннями і навичками, необхідними для виконання завдань з реалізації державної політики у цій сфері (далі - фахівці).

Мета Програми

Метою цієї Програми є належне забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями, що здатні компетентно виконувати зазначені завдання на державному, регіональному і місцевому рівні, із створенням ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення їх кваліфікації.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Передбачається досягнення мети Програми двома варіантами:

перший - здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців відповідно до Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки.

Ураховуючи проблеми, пов'язані з виконанням згаданої Програми, такий варіант не сприятиме належному забезпеченню органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями, створенню ефективної системи їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

другий - встановлення нових підходів до розв'язання проблеми, зокрема забезпечення Головдержслужбою координації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців і здійснення контролю у цій сфері, формування та розподіл державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців відповідно до потреби органів державної влади та органів місцевого самоврядування, визначення Головдержслужби державним замовником і головним розпорядником бюджетних коштів.

Реалізацію другого варіанта передбачається здійснити шляхом:

удосконалення системи підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які займаються питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції, шляхом внесення відповідних змін до Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 7, с. 57), з метою поліпшення якості освітніх послуг та розширення кола їх надавачів;

вивчення потреби органів державної влади та органів місцевого самоврядування у навчанні фахівців, проведення аналізу кадрового складу державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування для подальшого врахування під час формування державного замовлення, складення щорічного плану-графіка підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, у тому числі мовної підготовки;

розроблення кваліфікаційних вимог до посад, заміщення яких передбачається фахівцями, з урахуванням положення про обов'язковість володіння іноземною мовою;

визначення Головдержслужбою разом з МОН, МЗС і Міноборони структури, обсягів і змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, переліку надавачів освітніх послуг;

формування цільових груп слухачів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням функціональних повноважень, категорій посад і сфер діяльності;

розроблення Національною академією державного управління при Президентові України та іншими навчальними закладами, відібраними на конкурсній основі, навчальних програм для кожної цільової групи слухачів з урахуванням специфіки державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

підготовки і видання навчально-методичних посібників, у тому числі з вивчення іноземних мов, збірників нормативно-правових актів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та комплектування ними бібліотек навчальних закладів, які відібрані на конкурсній основі;

визначення переліку посад державних службовців і посад в органах місцевого самоврядування, перебування на яких потребує володіння офіційними мовами держав - членів ЄС і НАТО та першочергової інтенсивної мовної підготовки, з визначенням рівня володіння іноземною мовою;

розроблення та виконання Національною академією державного управління при Президентові України, іншими навчальними закладами, відібраними на конкурсній основі, навчальних програм для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та викладачів з вивчення офіційних мов держав - членів ЄС;

поглибленого вивчення фахівцями англійської, французької та німецької мов за відповідними навчальними програмами Національної академії державного управління при Президентові України та інших навчальних закладів, відібраних на конкурсній основі;

розширення співробітництва між вищими навчальними закладами України і державами - членами ЄС і НАТО, що проводять підготовку фахівців, з метою вивчення досвіду, організації регулярних обмінів студентами, слухачами та викладачами за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших передбачених законодавством джерел;

здійснення заходів щодо залучення міжнародної технічної допомоги, у тому числі ЄС і НАТО, а також їх держав-членів, для виконання Програми;

залучення до здійснення заходів Програми громадських організацій.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Виконання завдань і заходів Програми здійснюється у рамках використання в Україні інструментів інституціональної розбудови Twinning та TAIEX, роботу із впровадження яких координує Головдержслужба.

Координація діяльності з виконання Програми покладається на Головдержслужбу.

Для забезпечення виконання Програми та проведення моніторингу Головдержслужба утворює в установленому порядку координаційну раду з числа представників Головдержслужби, заінтересованих органів виконавчої влади, Національної академії державного управління при Президентові України, інших вищих навчальних закладів, підприємств, установ, громадських організацій, народних депутатів України.

Головою координаційної ради є керівник Програми.

Координаційна рада діє на підставі положення, що затверджується Головдержслужбою.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми сприятиме:

  • забезпеченню розвитку кадрового потенціалу для реалізації стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію;
  • досягненню належного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями, кількість яких до 2011 року повинна становити не менш як 30 відсотків загальної кількості державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (орієнтовно 112700 осіб);
  • створенню ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;
  • удосконаленню механізму забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями, що здатні компетентно виконувати на державному, регіональному і місцевому рівні завдання з реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших передбачених законодавством джерел.

Обсяг видатків, необхідний для виконання Програми, становить 84 млн.гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету - 57 млн., місцевих бюджетів - 22 млн., інших передбачених законодавством джерел - 5 млн., з них для здійснення мовної підготовки - 11,22 млн.гривень, зокрема 9,12 млн. - за рахунок державного бюджету, 2,1 млн. - місцевих бюджетів.

Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку.


05.11.2008

Популярні новини
Пільги та конкурси при вступі містять високі корупційні ризики  Справедливий доступ до вишів залишається однією з проблем, що пов'язана з корупційними ризиками
МОН планує удосконалювати цифрові іспити МОН планує удосконалити програмне забезпечення для проведення цифрових іспитів
Рейтинг вишів за результатами вступної кампанії 2022 року Опубліковано щорічний рейтинг закладів вищої освіти за результатами вступної кампанії 2022 року
У вишах лояльно ставляться до освітнього процесу, – ДСЯО Трохи більше ніж половина студентів і викладачів вважають рівень освітніх послуг досить сталим
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів