Про внесення змін до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти

Наказ МОН № 712 від 31.07.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 712 від 31 липня 2009 року

Про внесення змін до Положення
про республіканський (Автономної Республіки Крим),

обласні та Київський і Севастопольський міські

інститути післядипломної педагогічної освіти

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про інноваційну діяльність", наказую:

1. Затвердити Зміни до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.11.2000 № 538, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.07.2001 за № 651/5842, що додаються.

2. Керівникам (ректорам, директорам) інститутів післядипломної педагогічної освіти привести діяльність інститутів та їхніх структурних підрозділів у відповідність зі Змінами до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, затверджених цим наказом.

3. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.) в установленому порядку зробити відповідну відмітку в архівних справах.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника  Міністра Полянського П. Б.

Міністр       І.О. Вакарчук

ЗМІНИ

до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти

1. Абзац перший пункту 1.1 розділу 1 викласти у такій редакції:

"1.1. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні інститути післядипломної педагогічної освіти є державними вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації, а також Київський та Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, що є структурними підрозділами відповідно Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка та Севастопольського міського гуманітарного університету (далі - інститут), що здійснюють спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок  або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду."

2. Абзац перший пункту 1.2 розділу 1 викласти у такій редакції:

"1.2. Інститут здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про інноваційну діяльність", іншими актами чинного законодавства з питань освіти, цим Положенням та  власним статутом.".

3. Пункт 1.3 розділу 1  викласти у такій редакції:

"1.3. Інститут здійснює керівництво районними (міськими) методичними кабінетами (центрами) (далі - методичні служби), координує та вивчає їхню діяльність, надає їм науково-методичну і практичну допомогу."

5. Пункт 1.5 розділу 1 викласти у такій редакції:

"1.5. Науково-методичне та навчально-методичне забезпечення післядипломної педагогічної освіти з питань загальної середньої та дошкільної освіти здійснює Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, з питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівних кадрів освіти обласного рівня - Департамент вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти Академії педагогічних наук України.".

6. Пункт 1.6 розділу 1 викласти у такій редакції:

"1.6. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні інститути післядипломної педагогічної освіти безпосередньо підпорядковуються Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінню освіти і науки обласних державних адміністрацій, а Київський міський інститут післядипломної педагогічної освіти - Київському міському педагогічному університету ім. Б.Д. Грінченка, Головному управлінню освіти і науки Київської міської державної адміністрації, Севастопольський міський інститут післядипломної педагогічної освіти - Севастопольському міському гуманітарному університету та Управлінню освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації.".

7. Пункт 2.2 розділу 2  доповнити новими абзацами такого змісту:

 • "науковість, системність, гуманізація, демократизація, єдність, комплексність, диференціація, інтеграція, безперервність освітньої діяльності;
 • орієнтація на актуальні та перспективні форми трудової діяльності згідно з попитом на ринку праці;
 • впровадження модульної системи навчання з урахуванням індивідуальних потреб і можливостей кожної особистості;
 • дотримання вимог чинного законодавства України та державних стандартів освіти;
 • забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності;
 • виконання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, у тому числі за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження державного майна;
 • соціальний захист учасників навчально-виховного процесу".

8. Пункт 2.3 розділу 2 доповнити новими абзацами такого змісту:

 • "застосовувати сучасні інноваційні технології реалізації змісту навчання на засадах його диференціації, індивідуалізації, запровадження дистанційної очно-заочної та екстернатної форм навчання;
 • на подання засновника давати згоду на надання методичним службам статусу науково-методичних центрів та призначення на посаду та звільнення з посади завідувача (директора) методичних служб.".

9. Пункт 2.4 розділу 2 виключити.

10. Пункт 4.2 розділу 4 після слів "органами місцевого самоврядування" доповнити словами "та Міністерством освіти і науки України.".

11. Пункт 4. 6 розділу 4  виключити.

12. Пункт 6.3 розділу 6 викласти у такій редакції:

"6.3. Наукове, науково-методичне і навчально - методичне забезпечення навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти  здійснюється із використанням наукових праць і науково-методичних розробок наукових і науково-педагогічних та інших працівників інституту, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, наукових установ та організацій Академії педагогічних наук України, вищих педагогічних та інших навчальних закладів.".

13. Пункт 7.1 розділу 7 викласти у такій редакції:

"7.1. Учасниками навчально-виховного процесу інституту є:

 • слухачі курсів підвищення кваліфікації та особи, які навчаються за програмами перепідготовки, спеціалізації та стажування;
 • працівники кафедр, центрів, відділів та інших структурних підрозділів установи чи закладу післядипломної педагогічної освіти (методисти, лаборанти, спеціалісти, керівники центрів, відділів, завідувачі бібліотек тощо);
 • педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники і  спеціалісти установ та закладів освіти і науки.".

14. Пункт 7.3 розділу 7 викласти в такій редакції:

"7.3. Учасники навчально-виховного процесу інституту мають право:

 • визначати вибіркові навчальні дисципліни (модулі), що передбачені навчальними програмами або програмами освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації, навчальними та навчально-тематичними планами;
 • відвідувати за вибором спецкурси, факультативи, тренінги та інші заняття, що проводяться кафедрами закладу поза навчального часу;
 • брати участь у формуванні індивідуального плану перепідготовки, стажування та підвищенні кваліфікації;
 • брати участь у науковій, науково - методичній діяльності установи чи закладу освіти і науки, конференціях, семінарах тощо;
 • за погодження з керівниками структурних підрозділів інституту (деканом, завідувачем кафедри, тощо) виконувати атестаційну роботу за темою, що відрізняється від рекомендованих;
 • брати участь в обговоренні і вирішенні питань щодо вдосконалення навчального процесу;
 • отримувати інформацію щодо педагогічного досвіду, інноваційної діяльності, дистанційного навчання в системі освіти;
 • користуватися на факультетах, кафедрах та в інших структурних підрозділах інституту нормативно-правовою, навчальною та науково-методичною документацією з питань професійної діяльності, а також бібліотекою, інформаційним фондом, послугами інших підрозділів у порядку, визначеному статутом інституту;
 • брати участь у анкетуванні, соціологічних дослідженнях, подавати рекомендації щодо удосконалення навчання, обмінюватись досвідом роботи за своїм фахом.

Слухачі, які навчаються в закладах післядипломної педагогічної освіти користуються пільгами та гарантіями, передбаченими чинним законодавством для студентів ви­щих навчальних закладів відповідної форми навчання.".

15. Пункт 9.4 викласти у такій редакції:

" 9.4. Інститут здійснює:

 • поточне та перспективне планування наукової, науково-методичної, навчально-методичної, науково-дослідної та експериментальної діяльності за погодженням з Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних державних адміністрацій, Головним управлінням освіти і науки Київської міської державної адміністрації, Управлінням освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації, Департаментом загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України,  Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;
 • подання інформації про результати наукової, науково - методичної, навчально-методичної, науково-дослідної та експериментальної діяльності Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних державних адміністрацій, Головному управлінню освіти і науки Київської міської державної адміністрації, Управлінню освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації, Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.".

16. Пункт 11.5 розділу 11 викласти у такій редакції:

"11.5. Інститут здійснює оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності, веде встановлену статистичну, наукову звітність, складає та подає відповідно до підпорядкування Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних державних адміністрацій, Головному управлінню освіти і науки Київської міської державної адміністрації, Управлінню освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації, Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України річну звітність та інші показники своєї діяльності.".

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти       О.В. Єресько


31.07.2009

Популярні новини
Приватні виші вперше отримали держзамовлення Уперше в історії України студенти зможуть навчатись у приватних вишах за кошти бюджету
100 українських вишів, найпопулярніших серед абітурієнтів Лідери серед вишів за кількістю заяв від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти
За кошти держави зможуть навчатись 189 тисяч вступників Для забезпечення держзамовлення на 2021 рік Кабінетом Міністрів виділено 42,5 млрд
Опублікований консолідований рейтинг вишів України - 2021 Освіта.ua презентовано щорічний Консолідований рейтинг українських закладів вищої освіти
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів