Про внесення змін до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти

Наказ МОН № 712 від 31.07.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 712 від 31 липня 2009 року

Про внесення змін до Положення
про республіканський (Автономної Республіки Крим),

обласні та Київський і Севастопольський міські

інститути післядипломної педагогічної освіти

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про інноваційну діяльність", наказую:

1. Затвердити Зміни до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.11.2000 № 538, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.07.2001 за № 651/5842, що додаються.

2. Керівникам (ректорам, директорам) інститутів післядипломної педагогічної освіти привести діяльність інститутів та їхніх структурних підрозділів у відповідність зі Змінами до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, затверджених цим наказом.

3. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.) в установленому порядку зробити відповідну відмітку в архівних справах.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника  Міністра Полянського П. Б.

Міністр       І.О. Вакарчук

ЗМІНИ

до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти

1. Абзац перший пункту 1.1 розділу 1 викласти у такій редакції:

"1.1. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні інститути післядипломної педагогічної освіти є державними вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації, а також Київський та Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, що є структурними підрозділами відповідно Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка та Севастопольського міського гуманітарного університету (далі - інститут), що здійснюють спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок  або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду."

2. Абзац перший пункту 1.2 розділу 1 викласти у такій редакції:

"1.2. Інститут здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про інноваційну діяльність", іншими актами чинного законодавства з питань освіти, цим Положенням та  власним статутом.".

3. Пункт 1.3 розділу 1  викласти у такій редакції:

"1.3. Інститут здійснює керівництво районними (міськими) методичними кабінетами (центрами) (далі - методичні служби), координує та вивчає їхню діяльність, надає їм науково-методичну і практичну допомогу."

5. Пункт 1.5 розділу 1 викласти у такій редакції:

"1.5. Науково-методичне та навчально-методичне забезпечення післядипломної педагогічної освіти з питань загальної середньої та дошкільної освіти здійснює Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, з питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівних кадрів освіти обласного рівня - Департамент вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти Академії педагогічних наук України.".

6. Пункт 1.6 розділу 1 викласти у такій редакції:

"1.6. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні інститути післядипломної педагогічної освіти безпосередньо підпорядковуються Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінню освіти і науки обласних державних адміністрацій, а Київський міський інститут післядипломної педагогічної освіти - Київському міському педагогічному університету ім. Б.Д. Грінченка, Головному управлінню освіти і науки Київської міської державної адміністрації, Севастопольський міський інститут післядипломної педагогічної освіти - Севастопольському міському гуманітарному університету та Управлінню освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації.".

7. Пункт 2.2 розділу 2  доповнити новими абзацами такого змісту:

 • "науковість, системність, гуманізація, демократизація, єдність, комплексність, диференціація, інтеграція, безперервність освітньої діяльності;
 • орієнтація на актуальні та перспективні форми трудової діяльності згідно з попитом на ринку праці;
 • впровадження модульної системи навчання з урахуванням індивідуальних потреб і можливостей кожної особистості;
 • дотримання вимог чинного законодавства України та державних стандартів освіти;
 • забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності;
 • виконання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, у тому числі за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження державного майна;
 • соціальний захист учасників навчально-виховного процесу".

8. Пункт 2.3 розділу 2 доповнити новими абзацами такого змісту:

 • "застосовувати сучасні інноваційні технології реалізації змісту навчання на засадах його диференціації, індивідуалізації, запровадження дистанційної очно-заочної та екстернатної форм навчання;
 • на подання засновника давати згоду на надання методичним службам статусу науково-методичних центрів та призначення на посаду та звільнення з посади завідувача (директора) методичних служб.".

9. Пункт 2.4 розділу 2 виключити.

10. Пункт 4.2 розділу 4 після слів "органами місцевого самоврядування" доповнити словами "та Міністерством освіти і науки України.".

11. Пункт 4. 6 розділу 4  виключити.

12. Пункт 6.3 розділу 6 викласти у такій редакції:

"6.3. Наукове, науково-методичне і навчально - методичне забезпечення навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти  здійснюється із використанням наукових праць і науково-методичних розробок наукових і науково-педагогічних та інших працівників інституту, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, наукових установ та організацій Академії педагогічних наук України, вищих педагогічних та інших навчальних закладів.".

13. Пункт 7.1 розділу 7 викласти у такій редакції:

"7.1. Учасниками навчально-виховного процесу інституту є:

 • слухачі курсів підвищення кваліфікації та особи, які навчаються за програмами перепідготовки, спеціалізації та стажування;
 • працівники кафедр, центрів, відділів та інших структурних підрозділів установи чи закладу післядипломної педагогічної освіти (методисти, лаборанти, спеціалісти, керівники центрів, відділів, завідувачі бібліотек тощо);
 • педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники і  спеціалісти установ та закладів освіти і науки.".

14. Пункт 7.3 розділу 7 викласти в такій редакції:

"7.3. Учасники навчально-виховного процесу інституту мають право:

 • визначати вибіркові навчальні дисципліни (модулі), що передбачені навчальними програмами або програмами освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації, навчальними та навчально-тематичними планами;
 • відвідувати за вибором спецкурси, факультативи, тренінги та інші заняття, що проводяться кафедрами закладу поза навчального часу;
 • брати участь у формуванні індивідуального плану перепідготовки, стажування та підвищенні кваліфікації;
 • брати участь у науковій, науково - методичній діяльності установи чи закладу освіти і науки, конференціях, семінарах тощо;
 • за погодження з керівниками структурних підрозділів інституту (деканом, завідувачем кафедри, тощо) виконувати атестаційну роботу за темою, що відрізняється від рекомендованих;
 • брати участь в обговоренні і вирішенні питань щодо вдосконалення навчального процесу;
 • отримувати інформацію щодо педагогічного досвіду, інноваційної діяльності, дистанційного навчання в системі освіти;
 • користуватися на факультетах, кафедрах та в інших структурних підрозділах інституту нормативно-правовою, навчальною та науково-методичною документацією з питань професійної діяльності, а також бібліотекою, інформаційним фондом, послугами інших підрозділів у порядку, визначеному статутом інституту;
 • брати участь у анкетуванні, соціологічних дослідженнях, подавати рекомендації щодо удосконалення навчання, обмінюватись досвідом роботи за своїм фахом.

Слухачі, які навчаються в закладах післядипломної педагогічної освіти користуються пільгами та гарантіями, передбаченими чинним законодавством для студентів ви­щих навчальних закладів відповідної форми навчання.".

15. Пункт 9.4 викласти у такій редакції:

" 9.4. Інститут здійснює:

 • поточне та перспективне планування наукової, науково-методичної, навчально-методичної, науково-дослідної та експериментальної діяльності за погодженням з Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних державних адміністрацій, Головним управлінням освіти і науки Київської міської державної адміністрації, Управлінням освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації, Департаментом загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України,  Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;
 • подання інформації про результати наукової, науково - методичної, навчально-методичної, науково-дослідної та експериментальної діяльності Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних державних адміністрацій, Головному управлінню освіти і науки Київської міської державної адміністрації, Управлінню освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації, Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.".

16. Пункт 11.5 розділу 11 викласти у такій редакції:

"11.5. Інститут здійснює оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності, веде встановлену статистичну, наукову звітність, складає та подає відповідно до підпорядкування Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних державних адміністрацій, Головному управлінню освіти і науки Київської міської державної адміністрації, Управлінню освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації, Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України річну звітність та інші показники своєї діяльності.".

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти       О.В. Єресько


31.07.2009

Популярні новини
Стипендії отримуватимуть 40-45% студентів У 2022 році кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%
В Україні змінено порядок присудження ступеня PhD Кабінет Міністрів затвердив новий порядок присудження ступеня доктора філософії
Уряд здійснив кілька призначень на освітні посади Кабінет Міністрів здійснив кілька призначень на посади у Міністерстві освіти, НАЗЯВО та ДСЯО
НАН долучиться до створення Президентського університету МОН та Національна академія наук домовилися об'єднати зусилля для розвитку проекту
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів