Про розширення педагогічного експерименту за програмою "Intel@Навчання для майбутнього" щодо навчання майбутніх вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі

Наказ МОН № 248 від 22.04.05 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

№ 248 від 22 квітня 2005 року

Про розширення педагогічного експерименту
за програмою "Intel@Навчання для майбутнього"
щодо навчання майбутніх вчителів ефективному
використанню інформаційно-комунікаційних
технологій у навчально-виховному процесі

На виконання Державної програми "Вчитель", Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та корпорацією Intel Microelectronics Ukraine, Ltd від 29 жовтня 2003 року, відповідно до Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір, затверджених наказом МОН від 31.12.2004 р. № 998, з метою координації діяльності вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців за напрямом "Педагогічна освіта", щодо методичної підготовки студентів щодо ефективного використання комп'ютерної техніки у навчально-виховному процесі наказую:

1. Розширити проведення всеукраїнського педагогічного експерименту за програмою "Intel@Навчання для майбутнього" щодо навчання вчителів та майбутніх вчителів ефективному застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій (далі - ІКТ) у навчально-виховному процесі, затвердженого наказом МОН від 22.09.2004 року № 749 на вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації, що здійснюють підготовку фахівців за напрямом "Педагогічна освіта".

2. Затвердити Програму проведення педагогічного експерименту, Перелік вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації - учасників педагогічного експерименту, Склад координаційної ради МОН для супроводу та узагальнення результатів педагогічного експерименту, що додаються.

3. Установити, що перелік вищих навчальних закладів - учасників педагогічного експерименту може доповнюватися з ініціативи вищого навчального закладу за погодженням з МОН.

4. Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів - учасникам педагогічного експерименту:

4.1. Забезпечити проведення педагогічного експерименту щодо навчання майбутніх вчителів ефективному використанню ІКТ у навчальному процесі за програмою "Intel@Навчання для майбутнього".

4.2. Створити робочу групу з числа науково-педагогічних працівників для організації та методичного супроводження педагогічного експерименту.

4.3. Розробити методичні матеріали для науково-педагогічних працівників та студентів щодо педагогічного експерименту та забезпечити високу якість проведення навчальних занять.

4.4. Забезпечити підготовку та видання навчально-методичних посібників, періодичних видань, збірників з питань навчання студентів ефективному використанню ІКТ у навчальному процесі.

4.5. Організувати вивчення Програми проведення педагогічного експерименту учасниками експерименту.

4.6. Організувати навчання викладачів методичних кафедр з вивчення основ ІКТ та навчання майбутніх вчителів ефективному використанню ІКТ у навчальному процесі шляхом створення постійно діючого семінару (серії майстер-класів) з питань впровадження програми "Intel@Навчання для майбутнього".

5. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), Науково-методичному центру вищої освіти (Левківський К.М.):

5.1. Забезпечити організаційно-методичне супроводження педагогічного експерименту та систематичний моніторинг його результатів.

5.2. Сприяти проведенню науково-практичних семінарів, конференцій з підготовки фахівців щодо ефективного використання ІКТ у навчально-виховному процесі.

5.3. Організувати всебічне обговорення програми проведення педагогічного експерименту з науково-педагогічними працівниками та студентами вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації - учасників експерименту у засобах масової інформації.

5.4. Систематично на веб-сайті МОН висвітлювати питання навчання майбутніх вчителів ефективному використанню ІКТ у навчально-виховному процесі.

5.5. Завершити розробку технологічного стандарту вищої освіти для підготовки бакалавра та магістра за педагогічними спеціальностями, який забезпечуватиме достатній рівень володіння випускниками вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за напрямом "Педагогічна освіта", інформаційно-комунікаційними технологіями та методикою їх використання у навчально-виховному процесі.

6. Просити Академію педагогічних наук України взяти участь у науковому супроводі педагогічного експерименту.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра М.Ф.Степка.

Міністр       С.М. Ніколаєнко

Затверджено наказом МОН
№ 248 від 22.04.2005

Програма
проведення педагогічного експерименту щодо впровадження ефективного навчання майбутніх вчителів використанню інформаційно-комунікаційних технологій у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації

Термін проведення експерименту:

  • перший етап (2005) передбачає розроблення навчально-методичних матеріалів, змісту освіти, форм організації навчального процесу тощо, їх апробацію в експериментальних групах;
  • другий етап (2006- 2008 роки) передбачає внесення коректив до експериментальних матеріалів та їх апробацію на більшому масиві учасників експерименту;

Тема експерименту - методична система навчання майбутніх вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Актуальність експерименту - створення передумов для входження освіти України до єдиного європейського та освітнього і наукового простору шляхом впровадження в систему вищої педагогічної освіти України методичної системи навчання майбутніх вчителів ефективному використанню ІКТ у навчально-виховному процесі:

  • удосконалення системи підготовки майбутніх вчителів, виходячи з розуміння того, що одним з головних завдань шкільної освіти сьогодні є підготовка учнів до швидкого сприйняття і опрацювання великих обсягів інформації, озброєння їх сучасними засобами і технологіями роботи, формування у них інформаційної культури;
  • урахування при побудові методичної системи підготовки майбутніх вчителів комплексу тенденцій у сучасній освіті: стандартизації, технологізації, гуманізації, неперервності, інформатизації та ін.;
  • переведення при удосконаленні методичної системи підготовки майбутніх вчителів з концептуального рівня на операційно-процесуальний рівень ідей професійно-педагогічної спрямованості підготовки сучасного педагога і професійно-орієнтованої навчально-пізнавальної діяльності майбутнього вчителя;
  • переорієнтація навчального процесу з методики навчання щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій на пріоритет розвиваючої функції навчання відносно освітньої;
  • підвищення мотивації до навчання учнів та залучення їх до самостійної (індивідуальної чи групової) дослідницької роботи на базі комплексного використання інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій з метою підвищення якості навчання учнів.

Об'єкт експерименту: система вищої педагогічної освіти України.

Предмет експерименту: методична система підготовки майбутніх вчителів до ефективного використання у навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації системи педагогічної освіти.

Мета експерименту: розробити, обґрунтувати, експериментально перевірити та впровадити у навчальний процес модель методичної системи підготовки майбутніх вчителів до ефективного використання у навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій в системі педагогічної освіти України.

Робоча гіпотеза полягає у тому, що існуюча в Україні система методичної підготовки вчителів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації системи педагогічної освіти забезпечує якісну підготовку студентів, їх конкурентноспроможність на національному і міжнародному ринках праці, але потребує адаптації до вимог, які передбачаються бурхливим розвитком інформаційно-комунікаційних технологій.

Для досягнення мети експерименту та перевірки робочої гіпотези ставляться такі завдання:

На рівні Міністерства освіти і науки України:

1. Завершити розроблення та введення в дію державного технологічного стандарту вищої педагогічної освіти для бакалавра та магістра.

2. Забезпечити фінансування педагогічного експерименту.

3. Створити координаційну раду Міністерства освіти і науки України для забезпечення проведення експерименту і впровадження його результатів.

4. Довести до вищих навчальних закладів - учасників експерименту матеріали впровадження у навчальний процес методичної системи підготовки майбутніх вчителів до ефективного використання ІКТ у навчально-виховному процесі; організацію і технологію проведення експерименту.

На рівні вищого навчального закладу:

1. Вжити заходів щодо проведення експерименту.

2. Створити робочу групу для організаційного та методичного супроводження експерименту.

3. Ознайомити науково-педагогічних працівників зі змістом та умовами проведення експерименту.

4. Підготувати план заходів щодо проведення експерименту.

Очікувані результати:

  • підвищення якості підготовки, конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів системи педагогічної освіти за умов бурхливого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій;
  • введення в дію моделі системи методичної підготовки майбутніх вчителів щодо ефективного використання ІКТ у навчально-виховному процесі;
  • введення в дію технологічного стандарту вищої педагогічної освіти для рівня бакалавра та магістра.

Директор департаменту вищої освіти       Я.Я. Болюбаш


22.04.2005

Популярні новини
У МОН оприлюднили проєкт умов прийому до вишів у 2022 році МОН спростило процедуру подачі заяв для вступу, використовуючи сучасні цифрові підходи
Для викладачів вишів щеплення від ковіду не буде обов’язковим Викладачі не ввійшли до проєкту переліку професій, які підлягатимуть обов’язковому щепленню від COVID-19
Відповідальність освітян має бути високою, – Шмигаль Для роботи в очному форматі в червоній зоні необхідна 100% вакцинація шкільних колективів
Вакцинація освітян від COVID-19 стане обов’язковою МОЗ затвердить перелік професій, які зобов’язані мати щеплення
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів