Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу

Наказ МОН № 101 від 15.02.06 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 101 від 15 лютого 2006 року

Про затвердження Примірного
положення про приймальну
комісію вищого навчального закладу

З метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до вищих навчальних закладів України наказую:

1. Затвердити Примірне положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, що додається.

2. Керівникам вищих навчальних закладів України, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, у місячний термін розробити Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу.

3. Визнати таким, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і науки України від 25.03.2003р. № 169 "Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України" та від 23.02.2004р. № 133 "Про внесення змін і доповнень до Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України".

4. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.) в установленому порядку зробити відмітку в архівних справах.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Степка М.Ф.

Міністр       С.М. Ніколаєнко

Затверджено
Наказ МОН України
15.02.2006р. № 101

Примірне положення
про приймальну комісію вищого навчального закладу України

Загальні положення

1. Приймальна комісія вищого навчального закладу (далі - Приймальна комісія) створюється для організації і проведення прийому студентів на навчання в тому числі для відбору на навчання за рахунок коштів державного бюджету України. Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.

Приймальна комісія працює в умовах гласності відповідно до положення про Приймальну комісію та річного плану, які затверджуються керівником вищого навчального закладу.

2. Положення про Приймальну комісію повинно передбачати кількісний склад, необхідний для прийняття рішення. Рішення приймальної комісії оформлюється протоколом, який підписується головою і відповідальним секретарем приймальної комісії.

3. Склад Приймальної комісії вищого навчального закладу затверджується наказом його керівника, який є головою комісії.

Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій. Встановлює ступінь відповідальності керівників її функціональних підрозділів, вирішує всі питання, пов'язані з прийомом до вищого навчального закладу.

До складу Приймальної комісії входять:

 • заступник голови Приймальної комісії;
 • відповідальний секретар Приймальної комісії;
 • заступники відповідального секретаря Приймальної комісії за формами навчання студентів;
 • члени Приймальної комісії.

Заступником голови Приймальної комісії є проректор (заступник директора) з навчальної роботи.

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються головою Приймальної комісії з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищого навчального закладу.

Членами Приймальної комісії є декани (заступники деканів) факультетів, завідувачі відділень, голови предметних (циклових) комісій, а також можуть призначатись провідні науково-педагогічні (педагогічні) працівники. Кількість членів встановлюється виходячи із потреби.

До складу Приймальної комісії можуть бути включені представники місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ і організацій, для яких ведеться підготовка фахівців.

4. Для забезпечення діяльності приймальної комісії наказом керівника вищого навчального закладу створюються функціональні підрозділи та призначаються їх голови. Функціональними підрозділами Приймальної комісії є:

 • відбіркова комісія (відбіркові комісії);
 • предметні екзаменаційні комісії;
 • комісії для проведення співбесід;
 • фахові атестаційні комісії;
 • апеляційна комісія;

До роботи у складі функціональних підрозділів Приймальної комісії залучаються найбільш досвідчені, кваліфіковані і сумлінні науково-педагогічні (педагогічні) працівники даного вищого навчального закладу.

Відбіркова комісія створюється для прийому документів, оформлення особових справ вступників і проведення консультацій з питань вибору майбутньої професії. За умови великих обсягів прийому на навчання на факультетах (відділеннях) і в територіально відокремлених структурних підрозділах вищого навчального закладу (філіях, інститутах, факультетах) можуть створюватись декілька відбіркових комісій, які працюють під керівництвом приймальної комісії вищого навчального закладу. При необхідності можуть створюватися виїзні відбіркові комісії, порядок роботи яких встановлюється Приймальною комісією вищого навчального закладу.

До складу відбіркових комісій входять декан факультету (директор філії, завідувач відділення) - голова, секретар відбіркової комісії, а також можуть бути включені науково-педагогічні (педагогічні) працівники, кількість яких встановлюється виходячи із потреби.

Предметні екзаменаційні комісії та комісії по проведенню співбесіди створюються для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на перший курс. Допускається включати до складу цих комісій викладачів інших навчальних закладів і працівників науково-дослідних установ за рекомендаціями керівництва за місцем їх основної роботи.

Фахові атестаційні комісії створюються для проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на навчання на базі раніш здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Апеляційна комісія створюється для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій абітурієнтів. Головою апеляційної комісії призначається один з проректорів (заступників директора) вищого навчального закладу. Склад апеляційної комісії формується з числа кращих вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної комісії даного вищого навчального закладу, за рекомендаціями Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджується головою Приймальної комісії. Оплату праці членів апеляційної комісії, за винятком тих, які входять до неї згідно з посадовими обов'язками, проводити за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.

5. До роботи в Приймальній комісії та в її функціональних підрозділах не дозволяється залучати осіб, діти яких вступають до цього вищого навчального закладу у поточному році.

6. Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності приймальної комісії та її функціональних підрозділів затверджується наказом керівника з числа науково-педагогічних (педагогічних) і науково-технічних працівників та навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу.

7. Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається керівником вищого навчального закладу не пізніше грудня поточного навчального року, а відбіркових, екзаменаційних, атестаційних, апеляційної комісій - за два місяці до початку прийому документів.

8. Склад функціональних підрозділів Приймальної комісії, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов'язками, доцільно щорічно поновлювати не менше як на третину.

Основні завдання та обов'язки Приймальної комісії

9. Приймальна комісія визначає на своєму засіданні та вносить до Правил прийому у поточному році:

9.1. Строки прийому заяв, проведення вступних випробувань, зарахування за формами навчання та джерелами фінансування.

9.2. Предмет, вступне випробування з якого є профілюючим при вступі на певний напрям підготовки (спеціальність).

9.3. Порядок проведення конкурсу для зарахування на перший курс на місця, що фінансуються з коштів державного бюджету.

9.4. Порядок організації прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціалістів та магістрів.

9.5. Порядок зарахування на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

9.6. Перелік посад, характер роботи на яких відповідає профілю спеціальностей, за якими здійснюється підготовка у вищому навчальному закладі, якщо Правила прийому передбачають переваги особам, які мають стаж роботи за фахом.

9.7. Кількість місць, що виділяються для зарахування слухачів системи довузівської підготовки за результатами підсумкової атестації знань (за умови її проведення Приймальною комісією за вимогами вступних випробувань) та місць, що відведено згідно з планами цільової підготовки.

9.8. Порядок організації прийому в територіальних структурних підрозділах вищого навчального закладу (філіях, інститутах, факультетах).

9.9. Кількість та форму проведення вступних випробувань, критерії та систему оцінювання знань (12-бальна, багатобальна, залікова та ін.). При встановленні багатобальної системи необхідно визначити, яка кількість балів відповідає оцінкам за 12-бальною системою. Порядок зарахування результатів зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень вступників, підтверджених сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти.

9.10. Порядок зарахування (в якості оцінок вступних випробувань) результатів участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, оцінок, одержаних на випускних екзаменах системи довузівської підготовки та під час проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) системи загальної середньої освіти у разі її проведення приймальною комісією вищого навчального закладу.

9.11. Порядок зарахування осіб, які набрали однакову кількість балів а також осіб, котрі вступають на навчання без відриву від виробництва.

9.12. Порядок участі в конкурсі осіб, які складали вступні випробування в іншому вищому навчальному закладі.

9.13. Порядок подання вступниками апеляції та їх розгляду.

10. Приймальна комісія:

10.1. Забезпечує інформацією вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до вищого навчального закладу.

10.2. Організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до вступних випробувань та звільнення від їх складання (згідно з Правилами прийому до вищого навчального закладу), визначає умови їх зарахування (за результатами участі в конкурсі, поза конкурсом, за результатами співбесіди тощо.)

10.3. При необхідності організовує попередній відбірковий творчий конкурс робіт осіб, які вступають на напрями підготовки (спеціальності) мистецтва, журналістики, архітектури тощо і за його результатами приймає рішення про допуск учасників до вступних випробувань.

10.4. Координує діяльність усіх підрозділів вищого навчального закладу щодо підготовки до складання вступних випробувань.

10.5. Організовує і проводить передекзаменаційні консультації абітурієнтів та консультації з питань вибору спеціальності, яка б найбільш відповідала здібностям, нахилам і підготовці абітурієнта.

10.6.Здійснює контроль за роботою предметних екзаменаційних та фахових атестаційних комісій, апеляційної комісії, розглядає і затверджує їх рішення та звіти.

10.7.Забезпечує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для формування контингенту студентів.

10.8. Приймає рішення про зарахування до складу студентів з урахуванням форми навчання і джерел фінансування.

11. Усі рішення Приймальної комісії приймаються відповідно до чинного законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів, Статуту вищого навчального закладу і своєчасно доводяться до відома вступників.

Організація роботи Приймальної комісії

12. Прийом заяв і документів вступників проводиться в строки, передбачені Умовами прийому до вищих навчальних закладів України і Правилами прийому до вищого навчального закладу і реєструється в прошнурованому, пронумерованому та скріпленому печаткою журналі, в якому записується:

 • порядковий номер;
 • прізвище, ім'я та по батькові;
 • домашня адреса;
 • стать;
 • рік народження;
 • документ про здобуту освіту, його номер і дата видачі, назва навчального закладу;
 • причини, з яких вступникові відмовлено в участі у вступних випробуваннях та конкурсі.

У разі необхідності Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації додаткових даних про вступника.

Вступнику видається розписка про прийом його документів з підписом відповідального секретаря (його заступника) та печаткою (штампом) вищого навчального закладу (Приймальної комісії). Відмова у прийомі заяви у вступника не допускається.

При проведенні реєстрації заяв абітурієнтів з використанням автоматизованих систем обліку, сторінки журналу реєстрації в кінці робочого дня роздруковуються, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії, (його заступником), пронумеровується і підшивається в єдиний журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації закривається підписами голови приймальної комісії та відповідального секретаря і печаткою вищого навчального закладу або Приймальної комісії. В журналі реєстрації не повинно бути виправлень, закреслень та пропусків рядків.

13. Не пізніше як в тижневий строк після реєстрації заяв і документів, Приймальна комісія приймає рішення і повідомляє вступника в письмовій формі про допуск до вступних випробувань (звільнення від вступних випробувань) та умови участі в конкурсі.

14. Абітурієнтам, які допущені до вступних випробувань, напередодні їх проведення, видається екзаменаційний лист, який разом з паспортом є перепусткою на вступне випробування.

15. Екзаменаційні групи формуються по 25-30 осіб в порядку надходження (реєстрації) документів.

16. Розклад вступних випробувань затверджується головою приймальної комісії і письмово оголошується не пізніше як за 10 днів до їх початку. В розкладі зазначається час та місце проведення вступного випробування.

Організація та проведення вступих випробувань

17. Голови предметних екзаменаційних та фахових атестаційних комісій щорічно складають і подають на затвердження голові Приймальної комісії всі необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, екзаменаційні білети, тестові завдання тощо. Тексти всіх матеріалів затверджуються головою приймальної комісії не пізніше як за місяць до початку вступних випробувань.

Вступні випробування при прийомі на перший курс проводяться на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, розроблених Міністерством освіти і науки України, які відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.

Програми творчих конкурсів та випробувань з предметів, з яких відсутні загальноосвітні навчальні програми, розробляються вищими навчальними закладами і затверджуються міністерствами (іншими центральними органами виконавчої влади), у підпорядкуванні яких ці заклади перебувають, але не пізніше як за три місяці до початку прийому документів.

Затверджені тестові завдання та інші екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

18. Інформація про порядок проведення вступних випробувань доводиться до відома вступників разом з Правилами прийому на навчання у поточному році.

На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива обстановка, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до приміщень, де проводяться вступні випробування.

19. Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше трьох членів комісії по проведенню співбесіди.

Під час співбесіди екзаменатор записує питання і відмічає правильність відповідей в листку співбесіди, листок по закінченню співбесіди підписується вступником та екзаменаторами.

Інформація про результати співбесіди оголошуються вступникові в день її проведення.

20. Вступні випробування з фахових предметів спеціальностей культури, мистецтва та фізичної культури у кожного вступника приймають два екзаменатори.

21. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на листках зі штампом вищого навчального закладу. На листках не допускаються будь-які умовні помітки, які б розкривали авторство роботи. Автор роботи вказується тільки на титульному листку.

Бланки листків співбесіди, письмової відповіді, а також титульні листки зі штампом навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові предметної комісії безпосередньо перед початком екзамену в необхідній кількості (видача реєструється в спеціальному журналі).

Під час проведення вступних випробувань з використанням обчислювальної техніки результати випробування з завданнями та відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

22. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

з мови та літератури : твір 4 години;

 • переказ 2 години;
 • диктант 1 година;

з інших предметів - 3 години;

при тестуванні - за рекомендаціями, вміщеними у пояснювальних записках до тестів.

23. Під час проведення вступних випробувань забороняється використовувати підручники, навчальні посібники та інші матеріали, що не передбачені рішенням Приймальної комісії. В разі користуванні вступником під час випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням), він відсторонюється від участі у випробуваннях. На його екзаменаційній роботі викладач вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного. Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.

24. Після розв'язання вступником письмових тестових завдань екзаменатор звіряє з листком тестових завдань правильність оформлення титульного листка.

Вступники, які не з'явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявністю поважних причин, які підтверджені документально, вступники можуть допускатись до складання пропущених вступних випробувань з дозволу відповідального секретаря Приймальної комісії в межах встановлених строків проведення випробувань.

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) повністю виконати екзаменаційні завдання, здають їх незакінченими.

Після закінчення екзамену голова предметної (атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві або його заступникові.

25. Відповідальний секретар або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному листку і на кожному листку письмової відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі помітки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім викладача додатково перевіряє голова предметної комісії.

Після шифрування титульні листки зберігаються у сейфі відповідального секретаря до закінчення перевірки всіх робіт, а листки письмових відповідей разом з відомістю, підписаною відповідальним секретарем, передаються голові предметної екзаменаційної комісії, який розподіляє їх між членами предметної екзаменаційної комісії для перевірки.

26. Перевірка письмових робіт проводиться тільки у приміщенні вищого навчального закладу членами предметної екзаменаційної комісії і повинна бути закінчена до початку роботи Приймальної комісії наступного робочого дня.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, були зроблені зауваження вступникові під час екзамену тощо.) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної комісії залучають для перевірки роботи двох екзаменаторів.

27. Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює керівництво і систематичний контроль за роботою членів комісії, додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені екзаменатором на 1-3 і 10-12 балів, а також 5% інших робіт і правильність оцінки засвідчує своїм підписом.

Випадки наступної зміни виставлених екзаменаторами оцінок засвідчуються підписом голови предметної екзаменаційної комісії, письмовим поясненням екзаменатора та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

28. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами, оцінками і підписами екзаменаторів передаються головою предметної комісії відповідальному секретареві або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

29. Письмові екзаменаційні роботи, листки співбесід та усних відповідей осіб, зарахованих до вищого навчального закладу, зберігаються в їх особових справах, а осіб не зарахованих до вищого навчального закладу, знищуються за актом через дванадцять місяців після закінчення вступних випробувань.

30. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами, нижче середнього рівня (1-3 бали за 12-бальною шкалою) до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

31. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (далі - апеляція) повинна подаватись не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути доведений через засоби наочної агітації (масової інформації) до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

Зарахування до складу студентів

32. Рішення Приймальної комісії про зарахування до складу студентів приймається на її засіданні і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

33. На підставі рішення Приймальної комісії керівник вищого навчального закладу видає наказ про зарахування до складу студентів, інформація про зарахованих доводиться до відома вступників за допомогою засобів наочної інформації.

Особи, які в поточному навчальному році здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра в даному вищому навчальному закладі і на конкурсній основі вибороли право продовжувати навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста (магістра) продовжують навчання на підставі наказу його керівника про зарахування на навчання за цими програмами.

34. Зарахованим до складу студентів за їх проханням видається довідка встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв'язку із вступом до вищого навчального закладу. Іногороднім студентам надсилається письмове повідомлення.

35. Особам, які не зараховані на навчання, видається за їх проханням довідка про результати їх участі у вступних випробуваннях (за 12-бальною системою оцінки знань, для чого, при необхідності, використовується обумовлена правилами прийому шкала переводу оцінок) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

Робота Приймальної комісії закінчується звітом про результати прийому студентів на навчання, якій затверджується на засіданні Вченої (Педагогічної) ради вищого навчального закладу.

Директор департаменту
вищої освіти       Я.Я. Болюбаш

Прохідний бал - сума балів, набраних вступником під час складання усіх вступних випробувань, яка надає приймальній комісії право зарахувати його на конкурсній основі на навчання до вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю) на місця, що залишилися після цільового та позаконкурсного прийому, прийому за результатами співбесіди та ін.

Прохідний бал визначається приймальною комісією вищого навчального закладу після складання усіх вступних випробувань усіма вступниками на напрям підготовки (спеціальність) на підставі рейтингу сум балів, набраних вступниками, які одержали позитивні оцінки на вступних випробуваннях.


15.02.2006

Популярні новини
Пільги та конкурси при вступі містять високі корупційні ризики  Справедливий доступ до вишів залишається однією з проблем, що пов'язана з корупційними ризиками
МОН планує удосконалювати цифрові іспити МОН планує удосконалити програмне забезпечення для проведення цифрових іспитів
Рейтинг вишів за результатами вступної кампанії 2022 року Опубліковано щорічний рейтинг закладів вищої освіти за результатами вступної кампанії 2022 року
У вишах лояльно ставляться до освітнього процесу, – ДСЯО Трохи більше ніж половина студентів і викладачів вважають рівень освітніх послуг досить сталим
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів