Про затвердження Державної програми розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки

Постанова КМУ № 1183 від 08.09.04 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 1183 від 8 вересня 2004 року

Про затвердження Державної програми розвитку
вищої освіти на 2005-2007 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, передбачати під час формування проектів Державного бюджету України на 2005-2007 роки видатки на її виконання.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям передбачати у проектах місцевих бюджетів на 2005-2007 роки кошти на виконання Програми.

4. Центральним органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям інформувати щороку до 1 грудня Міністерство освіти і науки про хід виконання Програми.

Міністерству освіти і науки інформувати щороку до 20 грудня Кабінет Міністрів України про хід виконання Програми.

Прем'єр-міністр України       В. ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2004 р. № 1183

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки

Затвердження цієї Програми зумовлено необхідністю реалізації сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на подальшу розбудову національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально орієнтованої економіки, інтеграцію у європейське і світове співтовариство.

Глобалізація економіки, демократизація суспільства, поглиблення інформатизації, посилення конкуренції на ринку освітніх послуг створюють певні труднощі для системи вищої освіти на перехідному етапі. Зокрема, під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів з'явилася потреба у грунтовному розробленні політики реформування галузі, в центрі уваги якої перебувала б людина, її інтелектуальний розвиток.

Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є нарощування потенціалу вищої освіти, усунення причин, які уповільнюють її адаптацію до соціально орієнтованої ринкової економіки, інтеграцію у європейський і світовий освітній простір, розширення доступу громадян до здобуття вищої освіти, підвищення якості вищої освіти, удосконалення механізмів управління і фінансування, здійснення заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, посилення соціального партнерства з роботодавцями у сфері формування  якісної та конкурентноспроможної робочої сили на ринку праці.

Основними завданнями Програми є:

  • створення сучасної нормативно-правової бази для розвитку вищої освіти;
  • удосконалення управління та організаційної структури системи вищої освіти з урахуванням підвищення рівня мобільності студентів, випускників, науково-педагогічних працівників і науковців вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг та ринку праці, підвищення економічності та результативності системи вищої освіти;
  • створення умов для ефективної освітньої діяльності через формування необхідного ресурсного забезпечення, посилення ролі університетів як осередків інтеграції системи вищої освіти у європейський і світовий освітній простір;
  • посилення соціального партнерства та сприяння інтеграційним процесам з іншими освітніми галузями, науковими установами, роботодавцями;
  • розширення доступу громадян до здобуття вищої освіти, вдосконалення механізму добору та залучення обдарованих дітей до навчання у вищих навчальних закладах, надання випускникам можливості для працевлаштування за фахом, продовження освіти у подальшому;
  • диверсифікація вищої освіти та збільшення обсягів підготовки і перепідготовки фахівців в умовах прискорення структурного та інноваційного розвитку економіки;
  • забезпечення інноваційного розвитку вищої освіти та його випереджувального характеру;
  • поглиблення міжнародного співробітництва, входження системи вищої освіти в європейський і світовий освітній та науковий простір, розширення участі вищих навчальних закладів, науковців і студентів у міжнародних освітянських і наукових проектах;
  • здійснення заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля центральних і місцевих органів виконавчої влади, громадськості на виконанні визначених завдань та забезпечити ефективне здійснення державної політики у сфері вищої освіти і реалізацію середньострокової стратегії її розвитку на 2005-2007 роки.

Координація і контроль за виконанням Програми

Координація і контроль за виконанням Програми покладаються на МОН.

Для забезпечення організації виконання Програми МОН утворює міжвідомчу робочу групу.

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, відповідальним за виконання Програми, у державному і місцевих бюджетах.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації щороку передбачають у проектах відповідних бюджетів кошти на виконання завдань і заходів, визначених Програмою.

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми наводяться у додатку.

Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:

  • підвищення індексу людського розвитку та індексу рівня освіти регіонів, усунення нерівномірності регіонального розподілу потенціалу вищої освіти;
  • адекватність підготовки та перепідготовки фахівців до розв'язання проблем реформування економіки;
  • підвищення якості підготовки та перепідготовки фахівців з вищою освітою, усунення бар'єрів у взаємному визнанні дипломів про вищу освіту;
  • узгодження потреб ринку освітніх послуг та ринку праці, поліпшення ситуації з працевлаштуванням випускників, надання їм першого робочого місця;
  • поліпшення фінансового, матеріально-технічного і кадрового забезпечення вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, посилення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
  • створення передумов для входження України в європейський освітній та культурний простір.

Заходи щодо забезпечення розвитку вищої освіти

1. Внести на розгляд Верховної Ради України проекти Законів України "Про післядипломну освіту", "Про стимулювання участі роботодавців у підготовці та перепідготовці кадрів, в освітніх і наукових проектах", "Про середню спеціальну освіту", а також про внесення змін до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та "Про професійно-технічну освіту".

МОН, Мінекономіки, Мінфін,
Мінпраці, інші центральні органи
виконавчої влади.

2005 рік.

2. Здійснити поетапну передачу до сфери управління МОН вищих навчальних закладів, які перебувають у сфері управлінні інших центральних органів виконавчої влади, з урахуванням специфіки підготовки фахівців.

МОН, Мінекономіки, Мінфін, інші
центральні органи виконавчої влади.

2005-2007 роки.

3. Внести пропозиції щодо передачі на баланс вищих навчальних закладів об'єктів експериментальної і промислової бази непрацюючих державних підприємств, а також вивільнених приміщень для створення науково-дослідних центрів, лабораторій та інших наукових підрозділів.

МОН, Мінфін, Мінекономіки, Фонд
державного майна, інші центральні
органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.

2006 рік.

4. Внести пропозиції щодо зміни статусу вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації (училищ, технікумів, коледжів) з урахуванням їх ролі у розв'язанні сучасних освітніх завдань та забезпеченні галузей економіки фахівцями.

МОН, Мінекономіки, Мінфін, інші
центральні органи виконавчої влади.

2005 рік.

5. Привести Державний класифікатор професій у відповідність з потребами внутрішнього та зовнішнього ринку праці; розробити з урахуванням запровадження дворівневої системи підготовки фахівців, підвищення рівня мобільності студентів, випускників, науково-педагогічних працівників і науковців новий перелік напрямів підготовки та спеціальностей фахівців з вищою освітою і перелік академічних та професійних кваліфікацій.

МОН, Мінпраці, інші центральні
органи виконавчої влади.

2005-2006 роки.

6. Забезпечити підвищення якості професійно-практичної підготовки учасників навчально-виховного процесу, посилення партнерських зв'язків з роботодавцями, залучення їх до формування змісту вищої освіти, проведення практики студентів, стажування викладачів; створення у вищих навчальних закладах центрів просування по службі з базою даних про робочі місця, надання консалтингових послуг студентам з питань майбутньої діяльності.

МОН, Мінпраці, Мінфін,
Мінекономіки, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.

2005-2007 роки.

7. Забезпечити оптимізацію структури вищої освіти і обсягів підготовки та перепідготовки кадрів з вищою освітою з урахуванням інноваційного розвитку економіки, надання державної підтримки підготовці фахівців за напрямами та спеціальностями, які стимулюють розвиток пріоритетних базових галузей економіки у форматі "наука - освіта - технології" через інтеграційні зв'язки з наукою та виробництвом.

МОН, Мінфін, Мінекономіки, інші
центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.

2005-2007 роки.

8. Забезпечити інноваційний характер розвитку вищої освіти, впровадження активних інформаційних, телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання, гнучких навчальних програм перепідготовки, вивчення, узагальнення та обміну позитивним вітчизняним і зарубіжним досвідом, нарощування та модернізацію обчислювальної техніки і програмного забезпечення, підвищення ефективності їх використання в навчальному процесі.

МОН, Мінфін, Мінекономіки, інші
центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.

2005-2007 роки.

9. Удосконалити механізм професійної орієнтації, добору та залучення обдарованих дітей, зокрема із сільської місцевості, до здобуття освіти у вищих навчальних закладах, забезпечити сприяння розвитку здібностей та мотивації в процесі навчання, надання адресної соціальної, психологічної та матеріальної допомоги і підтримки.

МОН, інші центральні органи
виконавчої влади.

2005-2007 роки.

10. Створити національну систему зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти, здійснити поетапне впровадження зовнішнього оцінювання.

МОН, Мінфін, Мінекономіки, інші
центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.

2005-2007 роки.

11. Забезпечити посилення ролі університетського сектору у формуванні інтелектуального потенціалу нації, підвищення суспільної відповідальності університетів за надання якісних освітніх та наукових послуг, активізувати участь та підвищити роль університетів у розв'язанні освітніх, соціальних, економічних проблем на регіональному та загальнодержавному рівні, інтеграції системи вищої освіти у європейський і світовий простір; внести пропозиції щодо удосконалення організаційної структури та функцій регіонального університету; спрощення механізму вступу до вищих навчальних закладів із запровадженням конкурсу атестатів з профільних навчальних дисциплін та єдиного вступного тестового іспиту.

МОН, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.

2005-2007 роки.

12. Запровадити механізм визначення рейтингу вищих навчальних закладів, проведення експертної атестації навчальних програм, порівняльного аналізу національної системи оцінювання якості вищої освіти і європейських норм, забезпечення доступності результатів моніторингу, що проводиться громадськістю.

МОН, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.

2005-2007 роки.

13. Створити сучасну інформаційну базу навчально-виховного процесу, забезпечити вищі навчальні заклади та заклади післядипломної освіти ліцензованими програмними продуктами, створити електронні каталоги та забезпечити доступ до інформаційної бази наукових бібліотек провідних зарубіжних університетів, електронного фонду навчальної літератури в мережі Інтернет.

МОН, інші центральні органи
виконавчої влади, до сфери
управління яких належать вищі
навчальні заклади та заклади
післядипломної освіти.

2006 рік.

14. Забезпечити підвищення ефективності наукових досліджень, збільшення частки вищих навчальних закладів у виконанні державних цільових науково-технічних програм та проектів Державного фонду фундаментальних досліджень, у тому числі разом з Національною та галузевими академіями наук, а також впровадження наукових та науково-дослідних розробок у навчальний процес, активізацію участі студентів у науково-дослідній роботі.

МОН, Національна академія наук,
Мінфін, Мінекономіки, інші
центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.

2005-2007 роки.

15. Сприяти розширенню участі вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти у виконанні міжнародних наукових, науково-технічних і навчальних програм і проектів шляхом підписання Україною міжнародних договорів про науково-технічне співробітництво; започаткувати надання студентам, аспірантам, докторантам державних стипендій на конкурсній основі для цільового навчання за кордоном.

МОН, МЗС, Мінекономіки, Мінфін.

2005-2007 роки.

16. Удосконалити механізм розподілу випускників, які здобули вищу освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю за кошти державного бюджету, поетапно запроваджувати систему стимулювання таких випускників, першим робочим місцем яких є посада вчителя в сільському загальноосвітньому, дошкільному, позашкільному навчальному закладі, удосконалити механізм цільової підготовки фахівців для потреб села.

МОН, Мінфін, Мінекономіки, інші
центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.

2005-2007 роки.

17. Забезпечити реалізацію стратегії орієнтації галузі на збереження та розвиток наукових і педагогічних шкіл, впровадження механізму об'єктивної оцінки і визнання здібностей викладачів до наукової та педагогічної діяльності, удосконалення механізму управління просуванням по службі та посилення мотивації до науково-педагогічної діяльності.

МОН, інші центральні органи
виконавчої влади, до сфери управління
яких належать вищі навчальні заклади
та заклади післядипломної освіти.

2005-2007 роки.

18. Сприяти соціальному захисту учасників навчально-виховного процесу; удосконалити механізм призначення стипендій, передбачивши його залежність від успіхів у навчанні та матеріального забезпечення студентів; визначити критерії оцінювання претендентів на отримання стипендії; запровадити дієвий механізм надання цільових пільгових кредитів для здобуття освіти студентами вищих навчальних закладів, передбачивши істотне збільшення видатків державного бюджету на ці цілі.

МОН, Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці.

2005-2007 роки.


08.09.2004

Популярні новини
В Україні змінено порядок присудження ступеня PhD Кабінет Міністрів затвердив новий порядок присудження ступеня доктора філософії
Уряд здійснив кілька призначень на освітні посади Кабінет Міністрів здійснив кілька призначень на посади у Міністерстві освіти, НАЗЯВО та ДСЯО
НАН долучиться до створення Президентського університету МОН та Національна академія наук домовилися об'єднати зусилля для розвитку проекту
Держава планує частково компенсувати здобуття ІТ-освіти В Україні планують запровадити програму співфінансування здобуття ІТ-освіти
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів