Питання реформування Національної академії державного управління при Президентові України

Указ Президента України №1110/2011 від 09.12.11 року

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№1110/2011 від 09 грудня 2011 року

Питання реформування Національної
академії державного управління

при Президентові України

З метою забезпечення дальшого розвитку загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, удосконалення діяльності Національної академії державного управління при Президентові України постановляю:

1. Затвердити такі, що додаються:

 • Концепцію реформування Національної академії державного управління при Президентові України;
 • персональний склад Наглядової ради Національної академії державного управління при Президентові України.

2. Кабінету Міністрів України:

 • передбачати під час доопрацювання проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" та підготовки проектів законів про Державний бюджет України на наступні роки кошти на фінансування діяльності Національної академії державного управління при Президентові України, в тому числі на здійснення заходів щодо її реформування;
 • привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

3. Національній академії державного управління при Президентові України розробити та подати у місячний строк проект указу про внесення змін до Положення про Національну академію державного управління при Президентові України з урахуванням положень Концепції, затвердженої цим Указом.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

 • статтю 1 Указу Президента України від 21 вересня 2001 року №850 "Питання Національної академії державного управління при Президентові України";
 • статтю 1 Указу Президента України від 6 жовтня 2003 року №1153 "Про внесення змін до Указу Президента України від 21 вересня 2001 року №850" у частині внесення змін до статті 1 Указу та до Основних напрямів реформування Української Академії державного управління при Президентові України;
 • статтю 1 Указу Президента України від 24 лютого 2004 року №215 "Про Наглядову раду Національної академії державного управління при Президентові України";
 • Указ Президента України від 22 грудня 2008 року №1189 "Про новий склад Наглядової ради Національної академії державного управління при Президентові України";
 • Указ Президента України від 5 жовтня 2009 року №798 "Питання Наглядової ради Національної академії державного управління при Президентові України";
 • Указ Президента України від 23 липня 2010 року №783 "Про розроблення проекту концепції реформування Національної академії державного управління при Президентові України".

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
9 грудня 2011 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 9 грудня 2011 року №1110/2011

КОНЦЕПЦІЯ
реформування Національної академії державного управління при Президентові України

1. Основні напрями реформування Національної академії державного управління при Президентові України та заходи щодо їх реалізації

Національна академія державного управління при Президентові України (далі - Академія) є головним державним вищим навчальним закладом із підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців.

Основним завданням Академії є підготовка високопрофесійних, ініціативних, відповідальних кадрів, здатних осучаснити діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні соціальні технології.

Для виконання цього завдання необхідно реформування Академії за такими основними напрямами.

1. Визначальним напрямом реформування Академії є вдосконалення змісту, форм, методів, засобів навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з метою забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування сучасними управлінськими кадрами. Для цього необхідно:

1) переорієнтувати зміст навчальних програм на основі функціонального, особистісного і компетентнісного підходів;

2) забезпечити оптимальне поєднання навчального процесу з підготовки фахівців у галузі знань "Державне управління" з фундаментальними та прикладними науковими дослідженнями з проблем державного управління;

3) активізувати застосування сучасних інтерактивних форм навчального процесу (тренінги, "мозкові атаки", ділові ігри тощо);

4) започаткувати викладання авторських курсів авторитетними вітчизняними та іноземними політиками, державними діячами, вченими та експертами;

5) вживати заходів щодо зміцнення зв'язку навчального процесу з практикою державного управління, вдосконалення організації стажування слухачів та викладачів Академії у відповідних державних органах, провідних навчальних і наукових центрах України та інших держав;

6) посилити вимоги до оцінювання і контролю успішності навчання слухачів, а також роботи викладачів, зокрема з використання сучасних моделей навчання.

2. Дальший розвиток Академії має бути спрямований на посилення її ролі у координації науково-дослідної роботи в науковій галузі «Державне управління», формуванні теоретико-методологічних засад реалізації державної кадрової політики. Для цього необхідно:

1) активізувати роботу щодо наукового супроводу розвитку загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а також щодо участі у науковому супроводі реформ у різних сферах державного управління;

2) підвищити ефективність наукових досліджень із проблем модернізації державного управління, його кадрового забезпечення, зокрема, шляхом налагодження чіткої системи планування, експертизи, контролю за якістю та впровадженням результатів таких досліджень;

3) започаткувати проведення щорічних всеукраїнських науково-практичних конференцій з проблем державного управління та місцевого самоврядування за участю державних діячів, вітчизняних та іноземних учених;

4) удосконалити систему навчання аспірантів і докторантів, переорієнтувати тематику дисертацій з урахуванням пріоритетів та стратегії розвитку держави;

5) ужити заходів для налагодження чіткої взаємодії спеціалізованих вчених рад вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, щодо захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук із державного управління;

6) посилити взаємодію Академії з центрами підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування і керівників державних підприємств, установ та організацій, з відповідними вищими навчальними закладами, забезпечити їх методично-консультативний супровід;

7) запровадити формування та ведення бази даних про наукові та експертно-аналітичні дослідження з актуальних питань державного управління, місцевого самоврядування.

3. Важливим є питання використання кадрового потенціалу та наукових досліджень Академії в роботі органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Для цього необхідно:

1) активізувати участь наукових та науково-педагогічних працівників Академії у:

 • підготовці послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
 • розробленні аналітичних матеріалів, пропозицій з актуальних питань державного управління і місцевого самоврядування для заінтересованих органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • здійсненні за зверненнями органів державної влади та органів місцевого самоврядування експертної оцінки проектів рішень стосовно можливого впливу на суспільно-політичну ситуацію в державі та відповідних регіонах;
 • розробленні профілів компетенції для категорій посад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • підготовці типових освітньо-професійних програм підвищення рівня професійної компетенції державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з актуальних питань розвитку держави;
 • роботі з удосконалення державних стандартів підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • розробленні програми іспитів (тестів) для кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців;
 • формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
 • 2) залучати фахівців Академії до складу робочих груп, громадських колегій, науково-експертних рад тощо з метою напрацювання пропозицій щодо вдосконалення окремих аспектів державної кадрової політики;
 • 3) більш активно використовувати можливості Академії для проведення консультацій, тематичних круглих столів, семінарів за участю представників органів державної влади, інститутів громадянського суспільства, провідних експертів.

4. Невід'ємною складовою реформування Академії є її структурна перебудова. Для цього необхідно:

1) забезпечити з метою чіткого розмежування підготовки кадрів вищого і середнього управлінських рівнів утворення в установленому порядку у складі Академії навчально-наукових інститутів для підвищення рівня професійної компетентності осіб, призначених на політичні посади, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування І-III категорій; для навчання осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації"; для підготовки фахівців за спеціальностями галузі знань "Державне управління";

2) вирішити в установленому порядку питання щодо створення у складі Академії науково-дослідної установи з проблем державної кадрової політики та державного управління для дальшої активізації, підвищення ефективності відповідних наукових досліджень.

Структурна перебудова Академії потребуватиме розширення її матеріально-технічної бази, зокрема, для забезпечення належного розміщення навчальних підрозділів, збільшення аудиторного фонду, а також поліпшення умов проживання слухачів, викладачів, аспірантів та докторантів.

5. Академії належить вжити заходів щодо більш активного поширення інформації про свою діяльність, зокрема, шляхом розміщення публікацій фахівців Академії у центральній та регіональній пресі, їх участі в аналітичних теле- та радіопрограмах, надання експертних коментарів засобам масової інформації.

2. Фінансове забезпечення

Фінансування заходів, пов'язаних із реформуванням Академії, має здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України, технічної допомоги міжнародних організацій та інших джерел, не заборонених законом.

3. Очікувані результати

Реалізація положень цієї Концепції сприятиме формуванню єдиної загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та дасть змогу підвищити ефективність навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, поліпшити конкурентоспроможність випускників Академії та її регіональних інститутів, посилити роль Академії в реалізації державної кадрової політики.

Глава Адміністрації Президента України       С. ЛЬОВОЧКІН

Освіта.ua
09.12.2011

Популярні новини
В Україні змінено порядок присудження ступеня PhD Кабінет Міністрів затвердив новий порядок присудження ступеня доктора філософії
Уряд здійснив кілька призначень на освітні посади Кабінет Міністрів здійснив кілька призначень на посади у Міністерстві освіти, НАЗЯВО та ДСЯО
НАН долучиться до створення Президентського університету МОН та Національна академія наук домовилися об'єднати зусилля для розвитку проекту
Держава планує частково компенсувати здобуття ІТ-освіти В Україні планують запровадити програму співфінансування здобуття ІТ-освіти
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів