Про затвердження Порядку надання відомостей про основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт

Наказ МОН № 1180 від 22.12.08 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1180 від 22 грудня 2008 року

Про затвердження Порядку надання відомостей
про основні результати виконання замовлення
на проведення наукових досліджень і розробок,
проектних та конструкторських робіт,
заходи щодо забезпечення їх практичного застосування
та про підсумки моніторингу впровадження наукової
(науково-технічної) продукції

Відповідно до пункту 15 Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1084 (із змінами), та з метою посилення відповідальності замовників - головних розпорядників бюджетних коштів за впровадження результатів замовлення наказую:

1. Затвердити Порядок надання відомостей про основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт, заходи щодо забезпечення їх практичного застосування та про підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції, що додається.

2. Департаменту науково-технологічного розвитку (Свіженко В.О.):

2.1. Забезпечити організацію підготовки та подання до Кабінету Міністрів України щорічної аналітичної довідки про стан розвитку науки і техніки та результати наукової і науково-технічної діяльності відповідно до цього Порядку.

2.2. Оприлюднити цей Порядок на офіційному сайті МОН України.

2.3. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Стріху М.В.

Міністр       І.О. Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
22.12.2008 № 1180

Порядок
надання відомостей про основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт, заходи щодо забезпечення їх практичного застосування та про підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 15 Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1084 (із змінами).

1.2. Порядок спрямований на посилення відповідальності замовників за впровадження результатів замовлення, забезпечення безперервності виконання етапів наукового процесу (фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних розробок) та здійснення контролю за доведенням результатів замовлення до стадії їх практичного застосування, а також визначає основні вимоги до організації підготовки, структури та форм подання замовниками відомостей про основні результати виконання замовлення, заходи щодо забезпечення їх практичного застосування та про підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції (далі - НТП), який здійснюється протягом трьох років з моменту її створення (далі - відомості).

ІІ. Організація підготовки та подання відомостей

2.1. Для організації підготовки та подання відомостей про основні результати виконання замовлення замовники забезпечують:

надання інформації про фінансування замовлення, результати його виконання та впровадження за формами згідно з додатками 1-7;

підготовку аналітичної записки згідно з додатком 8 "Аналітична записка про основні результати виконання замовлення та інших напрямів фінансової підтримки сфери наукової і науково-технічної діяльності" за результатами узагальнення та аналізу інформації;

подання відомостей Міністерству освіти і науки на паперових та електронних носіях за встановленими формами не пізніше 15 березня року, що настає за звітним.

2.2. Міністерство освіти і науки узагальнює подані замовниками відомості, проводить аналіз результативності виконання замовлення, подає до Кабінету Міністрів України аналітичну довідку про стан розвитку науки і техніки та результати наукової та науково-технічної діяльності не пізніше 15 червня року, що настає за звітним.

ІІІ. Загальні вимоги до заповнення форм №№ 1-8

3.1. У формі № 1 "Динаміка фінансування сфери наукової і науково-технічної діяльності в розрізі напрямів бюджетного фінансування" (далі - форма № 1) наводяться дані щодо планових і фактичних видатків державного бюджету у звітному році (з урахуванням змін), планові показники наступного року в розрізі бюджетних програм замовника і напрямів бюджетного фінансування.

3.2. У формі № 2 "Бюджетне фінансування наукової сфери у розрізі базового та програмно-цільового методів, видів робіт та секторів науки" (далі - форма № 2) наводяться дані щодо фактичних обсягів базового та програмно-цільового фінансування (сума видатків загального та спеціального фондів державного бюджету) за напрямами бюджетного фінансування, секторами науки та видами наукових і науково-технічних робіт.

3.3. У формі № 3 "Основні дані про стан виконання та фінансування проектів за державними цільовими науковими і науково-технічними програмами та науковими частинами державних цільових програм" (далі - форма № 3) наводяться дані щодо стану виконання та фінансування робіт (проектів) за державними цільовими науковими і науково-технічними програмами та науковими частинами державних цільових програм (ДЦНТП) у розрізі ДЦНТП і бюджетних програм.

3.4. У формі № 4 "Основні результати виконання замовлення" (далі - форма № 4) наводяться показники результативності виконання замовлення у звітному році в розрізі напрямів бюджетного фінансування за загальним і спеціальним фондами.

3.5. У формі № 5 "Дані щодо найбільш вагомих результатів виконання замовлення" (далі - форма № 5) наводяться дані щодо найбільш вагомих результатів виконання замовлення.

3.6. У формі № 6 "Дані щодо створення наукової (науково-технічної) продукції та підсумків моніторингу її впровадження" (далі - форма № 6) наводяться дані щодо створення НТП та моніторингу її впровадження протягом трьох років з моменту створення.

3.7. У формі № 7 "Дані щодо забезпечення безперервності етапів (видів) наукового процесу" (далі - форма № 7) наводяться дані щодо забезпечення практичного застосування результатів замовлення та безперервності етапів (видів) наукового процесу.

3.8 Дані щодо обсягів фінансування, основних результатів замовлення та впровадження НТП наводяться у таблицях за формами №№ 1-7. Таблиці готуються у Microsoft Excel (шрифт Times New Roman).

3.9. У формах №№ 1-7 обов'язково мають бути заповнені всі графи та рядки. У разі відсутності значення показника проставляється нуль. За умов неможливості визначення значення показника замовник у відповідних розділах аналітичної записки пояснює причини відсутності інформації.

3.10. Форма № 8 "Аналітична записка про основні результати виконання замовлення та інших напрямів фінансової підтримки сфери наукової і науково-технічної діяльності" (далі - форма № 8) містить аналітичну інформацію про основні результати виконання замовлення та інших напрямів фінансової підтримки сфери наукової і науково-технічної діяльності.

3.10.1. За кожним напрямом бюджетного фінансування замовлення наводяться дані щодо:

особливостей бюджетного фінансування, зменшення бюджетних асигнувань та повернення коштів відповідно до Порядку зменшення бюджетних асигнувань та повернення коштів у разі нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулих роках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2006 № 492, тощо (за даними форм №№ 1-3);

результативності виконання замовлення (за даними форми № 4) з детальною розшифровкою показника "інше" (звіт, наукова праця, наукова доповідь, наукове відкриття, програмний продукт тощо);

найбільш вагомих результатів (до п'яти прикладів) із зазначенням основних характеристик створеної НТП (за даними форми № 5);

підсумків моніторингу впровадження у звітному році НТП, яку створено протягом звітного та попередніх трьох років (за даними форми № 6);

ужитих заходів для забезпечення практичного застосування основних результатів виконання замовлення, зокрема безперервності етапів (видів) наукового процесу (за даними форми № 7).

3.10.2. За кожним напрямом бюджетного фінансування підтримки сфери наукової і науково-технічної діяльності наводяться дані щодо:

недовикористання бюджетних призначень, недофінансування бюджетних програм, інших особливостей бюджетного фінансування (за даними форм №№ 1, 2);

основних результатів підтримки розвитку наукової інфраструктури, оновлення матеріально-технічної бази, інших напрямів підтримки сфери наукової і науково-технічної діяльності.

3.10.3. Надаються пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення для підвищення результативності виконання замовлення та ефективності впровадження НТП.

3.10.4. Текст аналітичної записки (форма № 8) поділяється на розділи та підрозділи, які мають назву та нумеруються. Замовник не заповнює розділи (підрозділи) в разі відсутності діяльності за відповідними напрямами, не змінюючи при цьому їх назви та нумерацію.

3.10.5. У всіх розділах та підрозділах аналітичної записки (форма № 8) обов'язково вказуються коди бюджетних програм (КПКВК). Дані щодо фінансування, результативності замовлення, упровадження НТП мають відповідати значенням показників форм №№ 1-7.

3.10.6 Обсяг аналітичної записки не повинен перевищувати 10 сторінок, що готуються у Microsoft Word (шрифт Times New Roman чотирнадцятого кегля). До неї може додаватися інформаційно-довідковий матеріал, який замовник уважає доцільним для поглиблення аналізу, обсягом не більше ніж 5 сторінок.

Т.в.о. директора департаменту
науково-технологічного розвитку       Т.В. Шокун

Додаток 8
до Порядку надання відомостей про основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт, заходи щодо забезпечення їх практичного застосування та про підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції

Форма № 8

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
про основні результати виконання замовлення та інших напрямів фінансової підтримки сфери наукової і науково-технічної діяльності у ______ році

1. Основні результати виконання замовлення та їх практичне застосування у розрізі напрямів бюджетного фінансування:

1.1 фундаментальні дослідження;

1.2 прикладні дослідження та розробки;

1.3 державні цільові наукові і науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм (ДЦНТП);

1.4 розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням;

1.5 програми і проекти у сфері міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва.

2. Основні результати підтримки розвитку наукової інфраструктури, оновлення матеріально-технічної бази, інших напрямів підтримки сфери наукової і науково-технічної діяльності в розрізі піднапрямів бюджетного фінансування:

2.1 технічне забезпечення наукової бази та придбання обладнання;

2.2 національне надбання;

2.3 розвиток інфраструктури;

2.4 виставки, конференції;

2.5 випуск та придбання друкованої продукції;

2.6 підготовка наукових кадрів;

2.7 державні премії та державні стипендії в галузі науки і техніки;

2.8 наукова й організаційна діяльність апарату президій академій наук;

2.9 сплата внесків України до міжнародних організацій;

2.10 спецінформації.

3. Пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення для підвищення результативності виконання замовлення та ефективності впровадження наукової (науково-технічної) продукції.

Т.в.о директора департаменту
науково-технологічного розвитку
Міністерства освіти і науки України       Т.В. Шокун


22.12.2008

Популярні новини
Нещеплених освітян будуть відсторонювати від роботи з 8 листопада Кабінет Міністрів затвердив рішення про відсторонення від роботи нещеплених освітян
МОН рекомендує вишам перейти на дистанційне навчання Наразі у відомстві рекомендують встановити режим дистанційного навчання до 15 листопада
Уряд затвердив новий Держстандарт профосвіти Створення освітніх стандартів професійної освіти базуватиметься на компетентнісному підході
Агентство, що акредитовувало програми вишів, втратило повноваження Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти втратило можливість здійснювати повноваження
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів