Про затвердження Інструкції про порядок організації розробки, виробництва та доставки друкованих навчально-наочних посібників до закладів освіти

Наказ МОН № 75 від 27.02.98 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 75 від 27.02.98 м.Київ


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 травня 1998 р.
за N 306/2746


Про затвердження Інструкції про порядок організації
розробки, виробництва та доставки друкованих
навчально-наочних посібників до закладів освіти та
Інструкції про порядок організації розробки,
виробництва та доставки демонстраційних приладів та
навчального обладнання до закладів освіти


З метою забезпечення якості створення засобів навчання та їх відповідності діючим програмам і базовим підручникам та на виконання рішення колегії Міністерства освіти України від 29 жовтня 1997 року N 20/4-18, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок організації розробки, виробництва та доставки друкованих навчально-наочних посібників до закладів освіти та Інструкцію про порядок організації розробки, виробництва та доставки демонстраційних приладів та навчального обладнання до закладів освіти (z0307-98 ), що додаються.

2. Довести до відома Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, що розробка, виробництво та доставка друкованих навчально-наочних посібників, демонстраційних приладів і навчального обладнання до закладів освіти повинні здійснюватися відповідно з затвердженими інструкціями.

3. Опублікувати цей наказ та інструкції в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти України".

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Міністра Богомолова А.Г.

Міністр                                М.З.ЗгуровськийЗатверджено
Наказ Міністерства освіти
України 27.02.98 № 75

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 травня 1998 р.
за № 306/2746


Інструкція
про порядок організації розробки, виробництва та
доставки друкованих навчально-наочних посібників
до закладів освіти


1. Загальні положення

1.1. Інструкція розроблена на підставі Положення про Міністерство освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.92 № 384 ( 384-92-п ).

Інструкція встановлює єдиний порядок організації робіт щодо життєвого циклу створення нового друкованого навчально-наочного посібника для навчальних закладів освіти України всіх типів і форм власності.

1.2. Друкованими навчально-наочними посібниками (далі - посібниками) є:

 • посібники поліграфічні (таблиці, плакати, комплекти плакатів або таблиць, транспаранти, робочі зошити, портрети, роздавальний матеріал тощо);
 • посібники картографічні (стінні карти, контурні карти, атласи тощо).

1.3. Етапами життєвого циклу посібника є:

 • обгрунтування потреби створення;
 • розробка авторського оригіналу;
 • підготовка до виробництва;
 • виробництво (тиражування);
 • доставка та розповсюдження до навчальних закладів;
 • використання у навчальному процесі.

1.4. Реалізація етапів життєвого циклу посібника повинна здійснюватись у відповідності з державними стандартами України, діючими в Україні міждержавними стандартами, галузевими стандартами, цією інструкцією та іншою чинною нормативною документацією.

1.5. Ініціаторами реалізації етапів життєвого циклу посібника (далі - Ініціатор) можуть виступати:

 • Міністерство освіти України;
 • Науково-методичний центр організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти України (далі - НМЦ засобів навчання);
 • інститути Академії педагогічних наук України;
 • інститути і центри Міністерства освіти України;
 • заклади освіти всіх типів і форм власності;
 • інші юридичні й фізичні особи.

1.6. Основним замовником посібника (далі - Основний замовник) є Міністерство освіти України в особі НМЦ засобів навчання.
Замовниками (далі - Замовник) можуть бути органи управління освіти Автономної Республіки Крим, обласні та міські управління освіти державної адміністрації, а також заклади освіти всіх типів і форм власності.

1.7. Розробниками авторських оригіналів (далі - Розробник) посібників можуть бути:

 • інститути та центри Міносвіти України;
 • інститути АПН України;
 • вищі та професійно-технічні заклади освіти;
 • інші юридичні й фізичні особи, які мають відповідний досвід створення посібників.

1.8. Підготовку до виробництва, виробництво (тиражування) на конкурсній основі можуть виконувати виробники, які мають досвід і відповідні виробничі потужності.

Виробниками (далі - Виробник) можуть бути підприємства, організації, учбові заклади й інші юридичні особи, які мають відповідне виробниче обладнання і потужності.

1.9. Доставку у відповідності до угоди з Основним замовником (Замовником) на конкурсній основі можуть виконувати юридичні особи, які мають відповідні виробничі потужності.

2. Обгрунтування потреби створення і вимоги до нового посібника

2.1. Потреба в створенні нового посібника виникає із концепції створення засобів навчання нового покоління, державних стандартів освіти, типових переліків навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання (далі - Типові переліки), затверджених Міністерством освіти України, та доповнень до них, затверджених регіональними органами управління освітою, з вимог нових навчальних програм, підручників та передового світового досвіду навчання, рівня розвитку педагогічної науки, а також рівня забезпеченості навчальних закладів відповідними засобами навчання.

2.2. Потреба в новому посібнику спочатку формулюється у вигляді концептуально-методологічної ідеї, яка поступово переростає в комплекс вимог до майбутнього посібника, який повинен містити таке:

 • сферу застосування посібника (навчальний предмет, клас, тема або розділ навчальної програми з предмета);
 • педагогічне призначення;
 • відповідність сучасному рівню розвитку науки і технології, концепції викладання навчального предмета, віковим особливостям і рівню попередньої підготовки учнів, загальній активізації розумової та практичної діяльності учнів в умовах диференціації навчання, пристосованості до комплексного використання з іншим існуючим навчальним обладнанням за дидактичними, технічними та економічними вимогами;
 • умови і особливості його експлуатації;
 • орієнтовну лімітну ціну.

2.3. Комплекс вимог до посібника передається Ініціатором Основному замовнику (Замовнику).

2.4. Основним замовником або Замовником розглядається комплекс вимог до посібника, проводиться рецензування та розгляд їх на відповідність вимогам, які викладені у пункті 2.2. У разі позитивного рішення Основний замовник передає комплекс вимог до посібника на затвердження у Міністерство освіти України з метою його включення до Типових переліків і, при потребі, до поточних програм випуску посібників, які видаються в першу чергу. Замовник передає комплекс вимог на затвердження у регіональний орган управління освітою з метою його включення у доповнення до Типових переліків.

2.5. Міністерством освіти України або регіональним органом освіти розглядається питання щодо включення посібника до Типових переліків або до їх доповнень у встановленому порядку їх ведення.

3. Розробка авторського оригіналу посібника

3.1. Розробка авторського оригіналу посібника на замовлення Міністерства освіти України або регіонального органу освіти здійснюється за їх рахунок на підставі трудової або господарчої угоди з Розробником. Угода може бути укладена на даний етап створення посібника або на створення посібника в цілому. Розробник обирається Основним замовником або Замовником на конкурсній основі після виділення Міністерством освіти України (відповідним органом управління освітою) необхідного фінансування.

3.2. Усі ініціативні розробки авторського оригіналу посібника виконуються за рахунок автора і є його власністю.

3.3. Під час укладання угоди Основним замовником (Замовником) на підставі затвердженого комплексу вимог до посібника розробляється технічне завдання на створення посібника, в якому повинні міститись такі дані:

 • назва і зміст посібника та його відповідність розділам навчальної програми відповідного предмета;
 • соціально-психологічні, педагогічні, ергономічні та інші вимоги;
 • календарний план розробки авторського оригіналу посібника, форма і методи контролю процесу розробки з боку Основного замовника (Замовника);
 • порядок та форма подання Основному замовнику (Замовнику) авторського оригіналу посібника.

3.4. Рукопис авторського оригіналу посібника поліграфічного повинен містити в собі дві частини: текстову, яка друкується з двома міжрядковими інтервалами і подається у 2-х примірниках на папері формату А4 або А3, та зорову, яка має містити описовий зміст зображувального ряду або зображення у вигляді схем, малюнків тощо. Рукопис авторського оригіналу посібника підписується автором і подається на узгодження Основному замовнику (Замовнику).

3.5. При розробці авторського оригіналу посібника картографічного створюється комплект оригіналів або макетів, який є основою підготовки посібника до виробництва. Цей комплект вміщує складальний оригінал посібника на декількох основах, макети елементів, формуляр посібника і перелік назв для набору підписів. В окремих випадках у цей комплект вносять також інші оригінали і макети, які обумовлені специфікою змісту посібника.

У матеріалах авторського оригіналу карт атласу мають бути його програма, макет, у якому здійснюється узгодження легенд карт атласу та відповідної стінної карти, і картографічні характеристики (масштаб, географічна основа, картографічні зображення тощо).
Після закінчення розробки авторського оригіналу посібника картографічного Розробник передає Основному замовнику (Замовнику) на розгляд зазначені вище матеріали.

3.6. У місячний термін Основний замовник (Замовник) здійснює внутрішній розгляд і зовнішнє рецензування авторського оригіналу друкованого посібника і передає всі матеріали до НМЦ засобів навчання, якщо посібник розробляється згідно з Типовим переліком, у інших випадках матеріали подаються регіональному управлінню освіти.

3.7. НМЦ засобів навчання розглядає авторський оригінал посібника на відповідність комплексу вимог, технічному завданню на створення посібника, проводить додаткове рецензування і подає авторський оригінал посібника і матеріали (2-3 рецензії, відгуки) для розгляду у відповідну комісію Науково-методичної ради Міністерства освіти України. У разі позитивного її рішення авторський оригінал і відповідні матеріали передаються Міністерству освіти України.

3.8. Міністерством освіти України розглядаються рецензії, відгуки, а також авторський оригінал посібника та витяг із протоколу засідання комісії Науково-методичної ради Міністерства освіти України, і в разі позитивного рішення авторському оригіналу посібника надається відповідний гриф, згідно з чинною нормативною документацією Міністерства освіти України.

Авторські оригінали посібників, які подані на розгляд регіональному органу управління освітою, розглядаються на їх відповідність затвердженому комплексу вимог та технічному завданню на створення посібника. У разі позитивного рішення авторському оригіналу посібника надається відповідний гриф, згідно з чинною нормативною документацією регіонального управління освіти.

3.9. Матеріали авторського оригіналу посібника картографічного при потребі розглядаються відповідною редакційною радою Інституту географії НАН України (географічний посібник), редакційною радою Інституту історії НАН України (історичний посібник) або відповідними фахівцями Київського національного університету ім.Тараса Шевченка і Українського державного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова.

3.10. До загальних критеріїв оцінки матеріалів авторського оригіналу посібника належать: сучасність; повнота і деталі змісту; геометрична точність (для картографічної продукції); відповідність вимогам затвердженої навчальної програми, за якою посібник отримав гриф Міністерства освіти України; можливість широкого використання у навчально-виховному процесі; наукова та методична цінність.

3.11. Матеріали, які підтверджують надання грифу посібнику, передаються Міністерством освіти України (регіональним органом управління освітою) до Основного замовника (Замовника) для подальшого використання та зберігання.

3.12. Після затвердження авторського оригіналу посібника, який розроблений ініціативно, Основний замовник або Замовник може придбати в автора авторські права. В іншому випадку автор має право продати авторські права Виробникові.

4. Підготовка до виробництва посібника

4.1. Підготовка до виробництва посібника поліграфічного

4.1.1. Підготовка до виробництва посібника поліграфічного передбачає редакторську роботу над авторським оригіналом, виготовлення видавничого оригіналу, верстка якого погоджується з Основним замовником (Замовником), і передачу до друку поліграфічному підприємству.

Видавничий оригінал повинен бути виконаний у натуральну величину або більшого розміру з наступним його зменшенням, на папері, натягнутому на планшет або щільний картон, тушшю або фарбами, придатними для подальшої поліграфічної репродукції. Їх виконання повинно відповідати вимогам ГОСТ 597-73.

В окремих випадках видавничий оригінал може подаватись у вигляді фотографічних слайдів, у відповідності з вимогами чинних нормативних документів.

До видавничого оригіналу, який складається з декількох окремих зображень, згідно з діючою нормативною документацією додається макет із зазначенням точного розміщення і розмірів його окремих елементів.

4.1.2. Оформлення навчально-технічних плакатів повинно відповідати вимогам ГОСТ 2.605-87 мати назву плаката, образотворчу частину, умовні кольорові позначення, а в разі потреби - пояснювальний текст і вихідні дані.

Оформлення комплекту плакатів передбачає позначення ліворуч над рамкою кожного плаката: назви комплекту, загальної кількості плакатів у комплекті, загальної кількості аркушів, на яких виданий комплект, номер плаката і кількість аркушів, на яких виданий конкретний плакат.
Перелік плакатів, що входять до комплекту, розміщується на першому аркуші або на суперобкладинці комплекту плакатів.

4.1.3. Плакати повинні виконуватися на офсетному папері N 1 марки А згідно з ГОСТ 9094-83 або папері для глибокого друку N 1 марки Б згідно з ГОСТ 9168-80. Використання паперу інших марок можливе за узгодженням із Замовником.

4.1.4. Вихідні дані плакатів указуються у відповідності з вимогами ГОСТ 7.4-86 і повинні бути доповнені такими даними:

 • гриф Міністерства освіти України;
 • назва установи Основного замовника (Замовника).

4.1.5. Видавничий оригінал подається на узгодження Основному замовнику (Замовнику), який перевіряє його на відповідність затвердженому авторському оригіналу, вимогам діючих стандартів, даній Інструкції та технічному завданню.
Погодження видавничого оригіналу посібника з Основним замовником (Замовником), при відсутності зауважень, і передача його за актом Виробнику виконується в тижневий термін.

4.2. Підготовка до видання посібника картографічного

4.2.1. Видавничий оригінал посібника картографічного подається у вигляді діапозитивів за відповідною кількістю фарб, передбачених для штрихових елементів посібника.

Основними етапами процесу підготовки діапозитивів є:

 • редакторська підготовка;
 • складальний оригінал;
 • видавничий оригінал;
 • штрихова проба;
 • кольоровий оригінал;
 • кольорова проба;
 • виправлення діапозитивів.

4.2.2. Штрихова та кольорова проби подаються на затвердження Основному замовнику (Замовнику). Основний замовник (Замовник) розглядає штрихову та кольорову проби на відповідність авторському оригіналу. У разі позитивного рішення матеріали розгляду передаються Виробникові. За наявності зауважень штрихова та кольорова проби передаються Виробнику на виправлення або (і) доопрацювання. Процедура узгодження проб повинна здійснюватись у місячний термін.

4.2.3. Діапозитиви у відповідності з господарчою угодою приймаються Основним замовником (Замовником) у 5-денний термін (підписання акта здачі-прийому готової продукції) та передаються на картографічну фабрику для наступного тиражування або залишаються на зберіганні у Основного замовника (Замовника).

Прийом діапозитивів здійснюється Основним замовником (Замовником) за умови відповідності їх до технічних завдань, вимог стандартів та затвердженого авторського оригіналу.

Основним замовником (Замовником) перевіряється наявність вихідних даних:

 • гриф Міністерства освіти України;
 • напис: "Тираж віддруковано за замовленням Науково-методичного центру організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти України" або назва іншого Замовника;
 • тираж та рік видання.

4.3. У випадку ініціативної розробки посібника Основний замовник (Замовник) при узгодженні видавничого оригіналу або діапозитивів письмово повідомляє Ініціатора про наявність грифа, встановлює термін або тираж, на який дійсний цей гриф.

5. Виробництво (тиражування)

5.1. У разі фінансування виробництва посібника Міністерством освіти України або регіональним органом управління освітою Основний замовник (Замовник) складає та затверджує реєстр розсилки, який обгрунтовує тираж. За згодою Основного замовника (Замовника) Виробник має право збільшити тираж за рахунок власних коштів з наступною реалізацією його самостійно або через торгівельну мережу.

5.2. У господарчій угоді на тиражування Основний замовник (Замовник) погоджує з Виробником марку та технічні характеристики паперу, особливості поліграфічного видання, пакування та доставку готової продукції до Основного замовника (Замовника) чи до підприємства, яке за угодою з Основним замовником (Замовником) виконуватиме роботи щодо доставки готової продукції до навчальних закладів.

5.3. Виробник представляє два сигнальних примірники посібника на розгляд та затвердження Основному замовнику (Замовнику), який повинен у 5-денний термін подати Виробникові свої зауваження або дати офіційний дозвіл на виробництво всього тиражу.

5.4. Під час приймання продукції Основний замовник (Замовник) здійснює вибірковий контроль якості посібника. Заміна неякісних посібників здійснюється Виробником безкоштовно. Подальше виявлення браку віддрукованого посібника в навчальних закладах повинно компенсуватися шляхом заміни посібника Виробником.

5.5. У випадку ініціативного виробництва посібника Виробник подає три сигнальних примірники посібника на розгляд та узгодження Основному замовнику (Замовнику), який повинен у 5-денний термін перевірити його на відповідність узгодженому видавничому оригіналу
або діапозитивам.

5.6. Масове виробництво посібника, що виготовляється вперше, обов'язково проходить експериментальне випробування у навчальних закладах. Тривалість експериментальних випробувань та їх кількісний і якісний механізм узгоджуються з Головною організацією Міністерства освіти України з питань стандартизації навчального обладнання.

6. Доставка і розподіл посібників

6.1. Доставку посібників, які виготовлено на замовлення Основного замовника, здійснюють у відповідності з реєстрами розсилки Міністерства освіти України до Автономної Республіки Крим, обласних центрів України, міст Києва і Севастополя за адресами підприємств, наданих відповідними управліннями освіти.

В окремих випадках доставка може здійснюватися безпосередньо до закладів освіти з повідомленням про це відповідним управлінням освіти.

6.2. Після випуску посібника НМЦ засобів навчання на основі господарчої угоди передає тираж і затверджений Міністерством освіти України реєстр розсилки посібника підприємству, яке виконує доставку. Посібники згідно з реєстром розсилки доставляються не пізніше як через місяць після їх надходження на склад Виробника. При цьому НМЦ засобів навчання інформує відповідні управління освіти про випущений посібник та виділену їм кількість примірників.

6.3. Доставку посібників до навчальних закладів проводять місцеві підприємства згідно з реєстрами розсилки відповідних управлінь освіти протягом 10-20 днів після надходження на їх склади посібників.

Не пізніше як через місяць після надходження на їх склади посібників вони повідомляють відповідні управління освіти про доставку посібників. Після цього відповідні управління освіти протягом 10 днів повідомляють НМЦ засобів навчання про надходження посібників до навчальних закладів.

6.4. Доставка посібників, які виготовлено для інших Замовників, проводиться у відповідності з договором між Замовником і Виробником.

6.5. У супровідних документах на відвантажений посібник зазначаються його назва, клас, предмет, тема, автор(и), кількість примірників, яка виділена відповідному управлінню освіти.

У супровідних документах на відвантажений посібник, який виготовлено на замовлення Основного замовника, проставляються помітка "Оплачено Науково-методичним центром засобів навчання Міносвіти України" та вартість одного примірника.

6.6. Розподіл посібників між закладами освіти здійснюється відповідними управліннями освіти.

6.7. Розрахунки з підприємствами за доставку посібників згідно з пунктом 6.1 здійснює НМЦ засобів навчання.
Розрахунки з підприємствами за доставлені посібники до навчальних закладів проводять органи управління освітою відповідно до укладених угод.

6.8. Підприємства, які здійснюють доставку посібника, подають бухгалтерії НМЦ засобів навчання (відповідного управління освіти) звітні документи про використання коштів, які перераховані їм для доставки посібника.

6.9. Закладами освіти одержані посібники долучаються до бібліотечного фонду. Вони підлягають обліку, до якого належать:
прийом, штемпелювання, реєстрація надходження, переміщення посібників, їх вибуття, а також підбиття підсумків щодо руху фонду і його переліку.

6.10. Облік посібників здійснюється у відповідності з чинною нормативною документацією.

6.11. Перед початком навчального року бібліотекар видає посібники вчителям на їх читацький формуляр із зазначенням автора(ів), назви посібника, кількості примірників.

6.12. Не придатні для користування посібники списуються комісією, до складу якої входять директор школи (профтехучилища) або його заступник, бібліотекар, вчителі (викладачі), працівник бухгалтерії. В акті на списання зазначаються назва посібника, автор, рік видання, ціна, кількість примірників, що списуються, та загальна сума.

Заступник керуючого справами                               В.А.Ханюк


27.02.1998

Популярні новини
Ухвалення моделі НМТ: варіанти і виклики Історія з переліком вступних іспитів, яким вирішили опікуватися депутати, продовжується
Учнів 4 та 9 класів офіційно звільнили від ДПА Скасування державної підсумкової атестації відбувається вже вчетверте поспіль
Мінімальний поріг НМТ нижчий за поріг вгадування, – міністр Поріг тестових балів за виконання блоків мультитесту, є нижчим за поріг вгадування
Шкільні знання з історії перевіряють на ДПА, – голова комітету ВР Засвоєння випускниками шкіл знань перевіряється під час ДПА, а не вступних іспитів
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів