Положення про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів

Наказ МОН № 307 від 01.11.95 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ

№ 307 від 01.11.95 м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 1996 р. за № 257/1282

Затверджено
наказом Міністерства освіти
України від 01.11.95 р. № 307 [z0256-96]

Положення про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та
позашкільних навчально-виховних закладів

I. Загальні положення

1. Учнівське лісництво - це структурний підрозділ закладу освіти, який забезпечує потребу школярів, учнівської молоді в здобутті знань, умінь і навичок у галузі лісівництва, сприяє вихованню свідомого ставлення до праці, до охорони природи, використання та відтворення лісових ресурсів та вибору майбутньої професії.

2. Учнівське лісництво створюється на базі середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів різних типів, позашкільних навчально-виховних закладів, відповідно до Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.93 р. N 660 [660-93-п], Положення про позашкільний навчально-виховний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.94 р. N 45 [45-94-п].

3. Учнівське лісництво керується в своїй діяльності основними положеннями Закону України "Про освіту" [1060-12], Лісового кодексу України [3852-12].

II. Організація і зміст роботи

4. Учнівське лісництво створюється за спільним рішенням засновників, якими можуть бути: держлісгосп, міжгосподарський лісгосп, лісопаркове господарство, колективне сільськогосподарське підприємство, лісницькі науково-дослідні установи та інші підприємства, а також адміністрації шкіл, гімназій, ліцеїв, позашкільних навчально-виховних закладів, ради дитячих та юнацьких організацій. Учнівське лісництво організовується в екологічно чистих зонах лісів України.

5. Для участі у діяльності учнівського лісництва залучаються учні VII-XI класів.

Членами учнівського лісництва можуть бути учні, педагоги, науковці, спеціалісти лісового господарства тощо.

Учнівське лісництво організовує свою роботу протягом року в позаурочний час.

6. Основою діяльності учнівського лісництва є організація навчально-виховного процесу, експериментальної й дослідницької роботи та продуктивної праці учнів.

Відповідно до цього керівництвом складається та затверджується план роботи, розділами якого можуть бути:

 • навчально-виховна робота;
 • експериментальна й дослідницька робота;
 • виробнича практика;
 • організація змістовного дозвілля.

7. Навчання учнів здійснюється за програмами і навчальними планами, в яких передбачено теоретичні теми, практичні завдання та дослідницька робота для учнів вікових категорій II-VIII, IX-XI класів.

8. Основними завданнями навчально-виховного процесу в учнівському лісництві є:

 • розвиток знань і навичок учнів з лісівництва, біології, екології тощо;
 • оволодіння теорією і практикою ведення лісового господарства. Експериментальна і дослідницька робота учнів - членів учнівського лісництва проводиться відповідно до угод з науковими установами, вищими навчальними закладами за программами або планами, затвердженими організаціями-засновниками.

9. Учнівське лісництво працює на спеціально закріпленій за ним території, відповідно до договору між засновниками (дирекцією лісогосподарського підприємства з навчальним закладом).

Площа учнівського лісництва поділяється на лісогосподарські ділянки (обходи).

10. При проведенні виробничої практики режим праці і відпочинку має відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, віковим особливостям учнів.

Тривалість робочого дня не повинна перевищувати 4-х годин. Члени учнівського лісництва з урахуванням вікових особливостей, можуть залучатися до виконання таких видів роботи:

 • посадка і посів лісу, догляд за лісонасіннєвими плантаціями, вирощування посадкового матеріалу, озеленення населених пунктів та інше;
 • заліснення ярів та балок, створення полезахисних лісосмуг та захисних лісових насаджень по берегах річок і водойм, виявлення і охорона рідкісних рослин, пам'ятників природи;
 • постановка дослідів за завданнями господарства, наукових установ;
 • заготівля лікарської сировини, грибів, збирання насіння деревних і чагарникових порід;
 • підгодівля диких корисних тварин, охорона і приваблення птахів, розселення і охорона мурашників тощо.

Виховна робота і організація змістовного дозвілля учнів в учнівському лісництві здійснюється навчально-виховним закладом та виробничим підрозділом, які є засновниками і планують відповідні заходи як на навчальний рік, так і на канікулярний період.

III. Управління в учнівському лісництві

11. Управління учнівським лісництвом здійснюється організаціями-засновниками.

12. Загальне керівництво діяльністю учнівського лісництва здійснюється директором базових шкіл, позашкільних навчально-виховних та інших освітніх закладів спільно з базовим лісництвом (господарством).

13. Директор базового навчально-виховного закладу, керівник лісництва (господарства) тощо з однаковою мірою відповідають за стан роботи в учнівському лісництві; створення безпечних умов праці учнів; дотримання ними правил техніки безпеки, забезпечення необхідних умов праці, побуту і відпочинку.

14. План роботи учнівського лісництва затверджується адміністраціями базових навчально-виховних закладів та підприємств.

15. Керівництво лісництва (господарства) виділяє спеціаліста, відповідального за роботу учнівського лісництва, виробничо-господарську, навчально-дослідницьку та інші види діяльності.

16. Директор навчально-виховного закладу призначає педагога, відповідального за роботу учнівського лісництва, у разі потреби виділяє додатково учителів для проведення виховної і оздоровчої роботи з членами учнівського лісництва.

17. Вищим органом самоврядування в учнівському лісництві є загальні збори його членів, які скликаються не менше двох разів на рік.

18. У період між загальними зборами вищого органу учнівського самоврядування діє рада учнівського лісництва, до якої входять представники організацій-засновників (лісничий, його помічник, директор школи, інших навчально-виховних закладів, інші спеціалісти лісового господарства), учні.

19. Загальні збори учнівського лісництва:

 • обирають з числа своїх членів раду лісництва: лісничого голову ради і його заступника (помічника лісничого) та майстрів лісу, бухгалтера, лісників;
 • обговорюють план роботи і визначають шляхи його виконання;
 • вирішують питання про зарахування, виключення з членів учнівського лісництва;
 • визначають розмір відрахувань від зароблених коштів у громадський фонд учнівського лісництва;
 • підбивають підсумки роботи за рік.

20. Рада учнівського лісництва:

 • керує всією діяльністю учнівського лісництва;
 • бере участь у складанні плану роботи;
 • підбиває підсумки роботи обходів і лісництва в цілому;
 • планує змістовне дозвілля в лісництві під час літніх канікул;
 • обговорює роботу і, у необхідних випадках, поведінку окремих членів учнівського лісництва;
 • звітує про свою роботу перед загальними зборами членів учнівського лісництва.

21. Лісничий і його помічники відповідають за виконання плану роботи в лісництві, звітують про роботу перед загальними зборами лісництва.

Поточну роботу обходу організовує лісник. Він розподіляє роботу між учнями, стежить за її виконанням, організовує змагання і взаємодопомогу, стежить за дотриманням встановленого режиму дня і виробничої дисципліни, обліковує працю, звітує про роботу на зборах членів або ради лісництва.

Лісник обирається на загальних зборах або призначається радою лісництва і, як правило, входить до складу ради.

IV. Охорона праці учнів

22. Згідно з Правилами охорони праці в лісовій, деревообробній промисловості і в лісовому господарстві, затвердженими Міністерством лісової та паперової промисловості СРСР 22.02.85 р., і Державним комітетом лісового господарства СРСР, затверджені 28.02.85 р., та Правилами внутрішнього розпорядку, що діють у загальноосвітніх школах та позашкільних навчально-виховних закладах, з членами учнівського лісництва проводяться відповідні заняття. Їх обов'язково організовує спеціаліст лісового господарства, відповідальний за роботу лісництва.

23. Члени учнівського лісництва допускаються до роботи після проведення з ними інструктажу та перевірки знань з охорони праці.

24. Члени учнівського лісництва працюють лише у денний час. Учні не допускаються до роботи з отрутохімікатами.

25. Вчителі, спеціалісти лісового господарства, які залучені до керівництва роботою учнівського лісництва, здійснюють контроль за дотриманням трудового законодавства, правил, норм, інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

V. Обов'язки керівництва лісництва (господарства) по організації роботи учнівського лісництва. Матеріальна база

26. Дирекція підприємства-засновника створює умови для виконання юними лісоводами всього комплексу навчально-виробничих завдань, з цією метою:

 • закріплює за учнівським лісництвом лісову площу та інші виробничі об'єкти;
 • забезпечує закріплену за учнівським лісництвом ділянку та інші виробничі об'єкти необхідними матеріалами, інвентарем, машинами, знаряддям праці;
 • забезпечує гаряче харчування членів учнівського лісництва за рахунок коштів, зароблених учнями, а також за рахунок додаткових коштів, що виділяються на оздоровчі заходи;
 • забезпечує підвезення учнів від місця проживання до місця роботи і назад;
 • видає членам учнівського лісництва посвідчення, розпізнавальні знаки, забезпечує, по можливості, форменим одягом;
 • заохочує учнів учнівського лісництва.

27. Кращим учням, які виявили особливі здібності в галузі лісівництва, видається характеристика-рекомендація для вступу у лісові навчальні заклади, яка затверджується керівництвом навчально-виховного закладу та керівництвом лісництва.

VI. Облік і оплата праці

28. В учнівському лісництві систематично ведеться облік роботи кожного його члена, ланки, лісництва в цілому. Кошти, зароблені учнями, крім відрахування, розподіляються між членами учнівського лісництва. Частина коштів за рішенням загальних зборів може відраховуватись в громадський фонд на колективні заходи (турпоходи, екскурсії, відвідування театрів та інш.).

29. Оплата праці учнів проводиться за фактично виконану роботу у відповідності з розцінками і системою оплати праці, прийнятими в лісництві (господарстві). Господарства можуть встановлювати учням доплату до заробітної плати стимулюючого характеру.

30. Оплата праці педагогів здійснюється в установленному порядку. Працівникам лісового господарства, які здійснюють керівництво учнівським лісництвом, проводиться додаткова оплата праці в розмірі до 20 відсотків посадового окладу.

31. Керівництвом лісогосподарських, лісопаркових, міжколгоспних та інших підприємств вживаються заходи щодо морального та матеріального стимулювання працівників лісового господарства та педагогічних працівників, які беруть участь в організації роботи учнівського лісництва.


01.11.1995

Популярні новини
Учнів 4 та 9 класів офіційно звільнили від ДПА Скасування державної підсумкової атестації відбувається вже вчетверте поспіль
Мінімальний поріг НМТ нижчий за поріг вгадування, – міністр Поріг тестових балів за виконання блоків мультитесту, є нижчим за поріг вгадування
Шкільні знання з історії перевіряють на ДПА, – голова комітету ВР Засвоєння випускниками шкіл знань перевіряється під час ДПА, а не вступних іспитів
Суспільний діалог щодо моделі НМТ завершений, – міністр Парламент найближчим часом має затвердити презентовану МОН модель вступу до вишів
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів