Про затвердження Положення про проведення конкурсу з відбору педагогічних працівників, які направляються для роботи у закладах загальної середньої освіти за кордоном

Наказ МОН № 688 від 21.05.2019 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 688 від 21 травня 2019 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 червня 2019 р. за № 637/33608

Про затвердження Положення
про проведення конкурсу з відбору
педагогічних працівників, які
направляються для роботи
у закладах загальної середньої
освіти за кордоном

Відповідно до пункту 3 Порядку направлення педагогічних працівників для роботи у закладах загальної середньої освіти за кордоном, в яких предмети викладаються українською мовою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 294, та пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення конкурсу з відбору педагогічних працівників, які направляються для роботи у закладах загальної середньої освіти за кордоном, що додається.

2. Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції (Новосад Г. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І. А.) зробити відповідну відмітку у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Карандія В. А.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                         Л. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини                 Л. Денісова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
21 травня 2019 року № 688

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 червня 2019 р. за № 637/33608

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору педагогічних працівників, які направляються
для роботи у закладах загальної середньої освіти за кордоном

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу з відбору педагогічних працівників, які направляються для роботи у закладах загальної середньої освіти за кордоном, у яких предмети (предмет) викладаються українською мовою (далі - Конкурс).

2. Метою Конкурсу є відбір педагогічних працівників, які будуть направлені до закладів загальної середньої освіти за кордоном для викладання предметів українською мовою, що сприятиме підвищенню рівня знань учнів з української мови, літератури, історії, географії України тощо, а також рівня обізнаності з надбаннями української культури, з традиціями та звичаями.

3. Конкурс проводить МОН.

Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює установа, що належить до сфери управління МОН, визначена у наказі МОН у відповідному навчальному році.

4. Конкурс проводиться на засадах добровільності, відкритості та прозорості.

Учасниками Конкурсу є педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

5. МОН приймає рішення про проведення Конкурсу згідно з отриманими офіційними запитами від відповідальних органів іноземних держав та затверджує оголошення про проведення конкурсу, яке має містити інформацію про:

1) умови та порядок проведення Конкурсу;

2) перелік навчальних предметів, за якими проводиться Конкурс;

3) перелік документів, потрібних для участі в Конкурсі;

4) місце, строки подання документів для участі у Конкурсі;

5) кваліфікаційні вимоги до учасників відповідно до цього Положення;

6) прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про Конкурс і приймати документи, потрібні для участі в Конкурсі.

Строк для подання документів має становити не менше ніж 20 календарних днів із дня оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу.

МОН оприлюднює оголошення про проведення Конкурсу на офіційному веб-сайті.

6. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

II. Етапи проведення Конкурсу

Конкурс проводиться за такими етапами:

 • оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу;
 • прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у Конкурсі;
 • перевірка поданих документів, визначених пунктом 1 розділу IV цього Положення, та оприлюднення списку учасників, допущених до участі у конкурсних випробуваннях;
 • проведення конкурсних випробувань та оприлюднення списку учасників, допущених до участі у співбесіді;
 • проведення співбесіди та визначення її результатів;
 • формування підсумкового рейтингу учасників Конкурсу та визначення переможця(ів) Конкурсу;
 • оприлюднення результатів Конкурсу.

III. Кваліфікаційні вимоги до учасників Конкурсу

Кваліфікаційними вимогами до учасників Конкурсу є:

 • вільне володіння державною мовою;
 • відповідна педагогічна освіта та/або професійна кваліфікація педагогічного працівника;
 • досвід педагогічної роботи не менше п’яти років викладання навчального предмета, визначеного у наказі МОН про проведення Конкурсу.

IV. Перелік документів, потрібних для участі у Конкурсі

1. Для участі у Конкурсі учасники подають такі документи:

1) письмову заяву про участь у Конкурсі із зазначенням контактного номера телефону, адреси електронної пошти, а також навчального(их) предмета(ів) з тих, за яким(и) проводиться Конкурс;

2) копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

3) копію (копії) документа (документів) про відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника;

4) копію документа, що підтверджує успішне проходження педагогічним працівником атестації/сертифікації;

5) професійне резюме обсягом не більше ніж 5 тисяч знаків із зазначенням загального стажу педагогічної роботи, стажу роботи на займаній посаді, досвіду викладання навчального предмета, спеціальності згідно з документом про освіту, кваліфікаційної категорії, педагогічного звання (за наявності) тощо;

6) відеорезюме із зазначенням мотивації для участі у Конкурсі тривалістю до 5 хв;

7) конспекти трьох уроків, що розкривають систему роботи педагогічного працівника під час навчального заняття, сучасні підходи до вивчення відповідного навчального предмета.

Конспекти уроків мають містити фотографії (4-5 сюжетних про педагогічну діяльність) та фрагменти відеоуроків тривалістю 2-3 хв.

Учасник Конкурсу може подавати додаткові документи щодо досвіду роботи, професійних компетентностей і репутації (наукові публікації, характеристики, рекомендації, документи, що підтверджують володіння іноземними мовами тощо).

2. У разі виявлення недостовірних відомостей у поданих документах такий учасник втрачає право на подальшу участь у Конкурсі, що відображається у протоколі Конкурсної комісії, а у разі успішного проходження усіх етапів Конкурсу результати скасовуються наказом МОН.

V. Склад, порядок формування та роботи Конкурсної комісії

1. Для проведення Конкурсу створюється Конкурсна комісія у кількості не менше ніж сім осіб, склад якої затверджується наказом МОН. Зі складу Конкурсної комісії обирають голову та секретаря.

До складу Конкурсної комісії входять:

 • керівник одного із закладів загальної середньої освіти України;
 • щонайменше два педагогічних працівники з кожного навчального предмета, за яким проводиться Конкурс;
 • один представник від МОН;
 • один представник від Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»;
 • представник(и) закладу(ів) загальної середньої освіти за кордоном, куди направлятимуться педагогічні працівники (за згодою);
 • представники від громадських організацій, що діють відповідно до чинного законодавства, основним напрямом діяльності яких є діяльність у сфері освіти (за згодою).

2. Формою роботи Конкурсної комісії є засідання. Засідання Конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

Засідання Конкурсної комісії проводяться відкрито. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Конкурсної комісії.

VI. Конкурсні випробування та співбесіда

1. Конкурсні випробування проводяться окремо з кожного навчального предмета.

2. Критеріями оцінювання учасників Конкурсу під час конкурсних випробувань є:

 • методична грамотність;
 • педагогічна майстерність;
 • вміння впроваджувати народознавчий аспект в освітній процес.

3. Оцінювання кожного учасника Конкурсу за результатами конкурсних випробувань проводиться індивідуально кожним членом Конкурсної комісії. Кожен член Конкурсної комісії оцінює учасників Конкурсу, виставляючи бали за кожним із зазначених у пункті 2 цього розділу критеріїв відповідно до такої шкали:

 • «відпрацьовано бездоганно» - 7 балів;
 • «відповідає вимогам досить добре» - 5 балів;
 • «відповідає вимогам із зауваженнями» - 3 бали;
 • «не відповідає жодним вимогам» - 0 балів.

За результатами конкурсних випробувань члени Конкурсної комісії за кожним із трьох критеріїв, зазначених у пункті 2 цього розділу, визначають середнє арифметичне значення індивідуальних балів учасників Конкурсу. Рейтинг учасників Конкурсу формується після додавання середніх арифметичних значень індивідуальних балів учасників Конкурсу (за спаданням).

4. Учасники Конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів (але не менше ніж три учасники Конкурсу (за наявності)), допускаються до співбесіди.

Інформація про результати конкурсних випробувань та список учасників, допущених до співбесіди, оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН.

5. Критеріями оцінювання учасників Конкурсу під час співбесіди є:

 • комунікабельність;
 • застосування засобів педагогічної діагностики соціальних, моральних якостей особистості учнів;
 • врахування індивідуальних особливостей динаміки становлення пізнавальних процесів учнів під час проведення уроку.

Після проведення співбесіди з учасником Конкурсу члени Конкурсної комісії виставляють відповідну кількість балів (від 0 до 7) за шкалою, зазначеною вище.

6. Під час оцінювання учасників Конкурсу за результатами співбесіди члени Конкурсної комісії за кожним із трьох критеріїв, зазначених у пункті 5 цього розділу, визначають середнє арифметичне значення індивідуальних балів учасників Конкурсу. Рейтинг учасників Конкурсу формується після додавання середніх арифметичних значень індивідуальних балів учасників Конкурсу (за спаданням).

VII. Формування підсумкового рейтингу, визначення переможців та оприлюднення
результатів Конкурсу

1. Учасники, які володіють англійською мовою на рівні В1 та/або офіційною (державною) мовою країни, для направлення до якої проводиться Конкурс, що підтверджується відповідними документами, отримують додаткові два (за знання однієї мови) або чотири (за знання двох і більше мов) бали до загальної кількості балів, набраних ними на попередніх етапах Конкурсу.

За результатами Конкурсу формується підсумковий рейтинг учасників Конкурсу шляхом додавання балів, отриманих учасниками Конкурсу за проходження конкурсних випробувань та співбесіди, а також балів за знання відповідної(их) мови (мов) (за наявності).

2. Переможцем вважається учасник Конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів за результатами Конкурсу.

Учасник Конкурсу не може вважатися переможцем, якщо загальна набрана ним кількість балів становить менше половини максимально можливої кількості балів.

3. У разі рівної кількості балів учасників Конкурсу рішення щодо переможців Конкурсу приймається простою більшістю голосів присутніх на його засіданні членів Конкурсної комісії шляхом відкритого голосування на засіданні Конкурсної комісії.

У разі однакової кількості голосів членів Конкурсної комісії щодо учасників Конкурсу, які отримали рівну кількість балів за результатами Конкурсу, перевага надається тому учасникові, який має найбільшу кількість балів за результатами конкурсних випробувань.

4. Результати Конкурсу оформлюються протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Конкурсної комісії, затверджуються наказом та оприлюднюються на офіційному веб-сайті МОН.

5. У разі відмови переможця Конкурсу чи неможливості з інших причин бути направленим для роботи у заклади середньої освіти за кордон таке право отримує наступний в підсумковому рейтингу учасник Конкурсу.

У разі неможливості направлення останнього це саме правило діє для наступних у підсумковому рейтингу учасників Конкурсу (за умов дотримання вимог щодо необхідної мінімальної кількості балів для переможця, визначених в абзаці другому пункту 2 цього розділу).

Генеральний директор
директорату стратегічного
планування та європейської
інтеграції                                     Г. Новосад

Освіта.ua
21.05.2019

Популярні новини
Тривалість відпусток освітян відновлено Парламент ухвалив законопроект, що врегульовує питання тривалості відпусток
Рада має ухвалити закон про відпустки вчителів, – Бабак Невирішеним питанням є законопроект, що дозволить вчителям скористатися звичайною відпусткою
Уряд встановив дату початку навчального року Новий навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня і завершиться 30 червня
Учителів і учнів зруйнованих шкіл переведуть до інших Усі вчителі та учні шкіл, які зазнали пошкоджень, будуть переведені до сусідніх шкіл
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів