Про завершення дослідно-експериментальної роботи на базі експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня - ліцею №4 м. Кременчука Полтавської області

Наказ МОН №1105 від 07.12.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№1105 від 07 грудня 2009 року

Про завершення дослідно-експериментальної
роботи на базі експериментального
навчального закладу всеукраїнського рівня -
ліцею №4 м. Кременчука Полтавської області

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.02.2006 р. №115 "Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі ліцею №4 Автозаводської районної ради м. Кременчука Полтавської області" темою наукового дослідження було визначено "Управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу". Протягом 2006 - 2009 років педагогічним колективом розроблено модель управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу та її методичне забезпечення.

У зв'язку з вищезазначеним, наказую:

1. Взяти до відома доповідну записку про завершення дослідно-експериментальної роботи за темою "Управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу" на базі ліцею №4 м. Кременчука Полтавської області (директор Михайлик Л.В.) (додається).

2. Дослідно-експериментальну роботу за темою "Управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу" на базі ліцею №4 м. Кременчука Полтавської області вважати завершеною.

3. Оголосити подяку Міністерства освіти і науки України:

3.1. Головному управлінню освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (Мирошниченко В.І.), Полтавському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського (Зелюк В.В.) за надання допомоги ліцею №4 м. Кременчука Полтавської області у забезпеченні необхідних умов в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи.

3.2. Педагогічному колективу ліцею №4 м. Кременчука Полтавської області (директор Михайлик Л.В.) за творчу, плідну роботу, розробку та впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес навчального закладу, а також активне поширення власного досвіду в засобах масової інформації.

4. Полтавському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського (Зелюк В.В.) узагальнити та розповсюдити досвід експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського рівня - ліцею №4 м. Кременчука серед загальноосвітніх навчальних закладах регіону.

5. Розмістити даний наказ на сайті Міністерства освіти і науки України: www.mon.gov.ua.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр       І.О. Вакарчук

Додаток
до наказу МОН України
від 07.12.09 р. № 1105

Доповідна записка

Про завершення дослідно-експериментальної
роботи на базі Кременчуцького ліцею №4 Полтавської області

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.02.2006р. № 115 на базі Кременчуцького ліцею №4 Полтавської області  протягом 2006 - 2009 років проводилась дослідно-експериментальна робота за темою: "Управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу".

Об'єктом експериментальної роботи виступали учасники навчально-виховного процесу ліцею: учні, батьки, педагогічний колектив.

Предметом експериментальної діяльності став процес формування якісної системи управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу.

Відповідно до мети дослідження, спрямованого на створення у сучасному навчальному закладі такої системи управління інноваційною діяльністю, яка зможе максимально забезпечити не тільки існування, але й творчий розвиток інноваційного потенціалу педагогічного колективу, його керівника, всієї інноваційної діяльності, було окреслено ряд завдань дослідно-експериментальної роботи:

 • визначення критеріїв ефективності управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу;
 • розробка та апробація моделі управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу;
 • розробка й апробація тренінгових курсів з формування команди щодо управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу;
 • розробка та апробація проектів управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу;
 • формування психологічної та педагогічної культури управлінської команди та вчителів (розвиток професійної компетентності вчителя; вивчення психологічних засад спілкування; сприяння особистісному розвитку та зростанню).

Гіпотеза дослідно-експериментальної роботи полягала у припущенні, що ефективність управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу полягає у розвитку й збагаченні всіх характеристик системи; оновленні функцій управління та конкретних управлінських дій; удосконаленні організаційної системи управління; оптимізації технологій, механізмів управління; саморозвитку керівників закладів освіти, оновленні їх професіоналізму, особистісному розвитку.

Теоретико-методологічною основою експерименту стали роботи Л.І. Даниленко, Г.А. Дмитренка, Г.В. Єльникової, Н.Л. Коломінського, В.І. Маслова, В.С. Пікельної, В.В. Шпалінського та інших вчених, які обґрунтовували та пропагували сучасні теорії і технології управління освітньою галуззю.

Для вирішення завдань експерименту використовувались загальнонаукові методи: історико-логічний, теоретичний і порівняльний аналіз нормативно-правових актів, документів і матеріалів з питань реформування системи освіти; історико-педагогічний аналіз філософської, педагогічної, медичної, соціологічної, психологічної та методичної літератури (монографії, періодичні видання, матеріали науково-практичних конференцій, навчальні програми, посібники тощо) та узагальнення отриманої інформації; методи системного аналізу; теоретичне моделювання; методи емпіричного характеру: діагностичні (анкетування, інтерв'ювання, опитування, бесіди); соціометричні (моніторинг, скринінг); прогностичні (експертні оцінки, узагальнення незалежних характеристик тощо); обсерваційні (констатуючий та формуючий експерименти). Основним методом дослідження став комплексний експеримент.

Відповідно до програми дослідно-експериментальної роботи проведені підготовчий, організаційно-прогностичний (вересень 2005 р. - серпень 2006 р.), діагностично-концептуальний (вересень 2006 р. - серпень 2007 р.), формувальний (вересень 2007 р. - грудень 2008 р.), узагальнювальний (січень 2009 р. - серпень 2009 р.). етапи експерименту.

Упродовж цих років створено ефективну структурно-змістову модель загальноосвітнього навчального закладу як освітнього закладу, який охоплює не лише колективи учнів та вчителів, але й батьків, жителів мікрорайону, науково-педагогічну громадськість. Модель управління та інноваційна структура ліцею передбачає реалізацію загальної прогностичної мети і включає: основні управлінські функції (прогностичну, координаційну, змістовно-організаційну, комунікативну, коригуючу, аналітично-результативну), методи управління (адміністративні, економічні, психолого-педагогічні та суспільного впливу), а також механізм управлінських дій (інформаційно-методичний центр, методологічна ігротехніка, педагогічна та науково-методична ради, предметні кафедри, батьківська рада, рада співуправління, спонсори та Рада ліцею).

В ліцеї знайшли широке застосування цілий ряд управлінських технологій: елементи адаптивного, стратегічного, державно-громадського управління, інтерактивні, інформаційно-комунікативні технології, технології інноваційного менеджменту, зокрема маркетинг інновацій, ведеться чітка інноваційна політика, політика створення іміджного педагога. В основу роботи покладено системний підхід, який дав змогу проектувати раціональні системи, зокрема навчальні, та системи управління ними, сприяв створенню справжньої команди.

Ефективність інноваційної діяльності вчителя водночас залежить від мікроклімату, що існує в інноваційному середовищі. Тому задоволеність (чи незадоволеність) умовами праці, режимом роботи, відносинами між колегами, адміністрацією тощо викликає емоційно-чуттєву реакцію суб'єктів інноваційної діяльності. Для створення творчої атмосфери в колективі визначено в управлінській діяльності наступні моменти: спільність творчих пошуків, тобто постановка перед колективом творчої методичної проблеми, яка б пов'язувала зусилля попередніх років роботи з даним навчальним роком і в той же час визначала перспективні лінії в розвитку творчої діяльності педагогічного колективу і кожного вчителя зокрема; визначення пріоритетних напрямів роботи ліцею; наявність творчого ядра вчителів, об'єднаних ідеєю виховати справжнього громадянина нашої держави; взаємопорозуміння вчительської молоді і досвідчених вчителів, що знаходить своє вираження у наставництві; збереження довіри, взаємоповаги, стабільності кадрів, належного психологічного мікроклімату; готовність членів колективу приймати рішення та нести за них відповідальність.

За допомогою підібраних діагностик визначено рівень розвитку у членів управлінської команди базових характеристик, необхідних для роботи в конкурентоздатній команді. Враховуючи результати проведених діагностик, та з метою формування уявлення щодо феномену команди, відпрацювання первинних навичок командної взаємодії, апробовано цикл тренінгів з формування команди для управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу (розроблені науковим керівником ліцею, кандидатом педагогічних наук Білик Н.І.). Тренінги змусили підвищити свої науковий та культурний  рівні всіх членів адміністрації, сприяли створенню позитивного іміджу управлінця, команди. З метою визначення прагнення керівників до успіху була застосована методика "Самооцінка управлінської придатності та рівня професійних домагань" А.Г.Шмельова.

Виходячи з того, що педагогічна творчість учителя впливає на розвиток учня, у центрі уваги адміністрації - створення умов для творчого зростання, постійного підвищення освітнього і кваліфікаційного рівнів, удосконалення майстерності вчителя.

Учасниками дослідно-експериментальної роботи проведено апробування проектів управління кадровою та науково-методичною роботою. Оскільки кадрова робота у ліцеї починається із роботи з молодим вчителем і невід'ємно пов'язана з науково-методичною діяльністю, результативною формою стала Школа творчого зростання молодих учителів, завданнями якої визначено: сприяння постійному творчому зростанню, формуванню педагогічної майстерності; допомога у плануванні та організації роботи з питань модернізації навчально-виховного процесу; впровадження сучасних інформаційних технологій у викладання предметів; доцільний вибір форм, методів й засобів навчання.

Засідання Школи творчого зростання молодих вчителів сприяли формуванню основ педагогічної майстерності, умінню володіти собою, спілкуватися з учнями, розв'язувати педагогічні завдання, дозволили ширше ознайомитися з методикою використання різноманітних форм і прийомів навчання, структурою уроків, видами діяльності на уроці.

Робота з молодими вчителями може бути ефективною за умови, якщо вона здійснюватиметься  на діагностичній основі. Це допоможе не лише планувати діяльність, визначати рівень професійної майстерності й загальної культури вчителя, а й враховувати його запити, потреби, забезпечувати його саморозвиток і самовдосконалення. Обов'язковою формою роботи  стало складання плану кар'єрного росту. Розроблено щоденник молодого вчителя.

В організації науково-методичної роботи в закладі, який постійно використовує інноваційні технології, велику роль відігравало саме вивчення досвіду роботи інших навчальних закладів, родзинки якого рекламуються, адаптуються до умов ліцею, дуже часто знаходять своє застосування, що й дає позитивні результати роботи.

Для вимірювання існуючого рівня управлінської діяльності використано кваліметричну модель професійної діяльності керівника загальноосвтнього навчального закладу (автор Єльникова Г.В.), застосування якої з використанням комп'ютерів доводить доцільність створення інформаційних технологій для управлінської діяльності керівника навчального закладу з метою розвитку його управлінського потенціалу. Такі технології дозволили впровадити у роботу управлінців закон економії часу й обיєктивізувати процес прийняття управлінських рішень.

Рівень якості управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу визначався за допомогою діагностики функціонально-рольових позицій в управлінській команді; діагностики комунікативної установки В.В. Бойка; методики дослідження взаємостосунків адміністрації і колективу; діагностики вивчення соціально-психологічного клімату у колективі.

За результатами проведених досліджень  переглянуто основні функції управління навчальним закладом для вирішення теоретичних і практичних питань, виведення тенденцій, принципів, змісту та інших фундаментальних положень. Визначено класичні функції управління: планування, розробка й прийняття управлінського рішення, організація, регулювання й корекція, оцінка результатів та функції управління інноваційною діяльністю: контрольно-інформаційна, розвивальна, компенсаторна, відновлювальна, координуюча, проектна, моніторингова, діагностична, прогностична, моделююча, маркетингова та інвестиційна.

Педагогічним колективом ліцею зроблено висновок, щоб управління розвитком закладу освіти було ефективним, система управління повинна забезпечувати:

 • високу поінформованість про потенційно можливі нововведення, про можливості розвитку закладу;
 • повноту вивчення актуальних проблем (оскільки проблеми визначають розвиток закладу, необхідно здійснювати їх аналіз, спираючись не тільки на сьогоднішнє становище закладу, але прогнозуючи майбутнє);
 • раціональність вибору загальної та окремих цілей, їх інтерактивність;
 • реальність планів - забезпеченість ресурсами (матеріальними, фінансовими, кадровими, часу тощо), збалансованість, розподіл функцій, обов'язків, надання прав відповідно до мети розвитку;
 • зацікавленість всіх учасників навчально-виховного процесу, удосконалення діяльності, підвищення професіоналізму педагогів, тобто мотивація усіх виконавців програми розвитку закладу освіти;
 • можливість здійснювати аналіз, контроль та корекцію впровадження інновацій, реалізації програми розвитку навчального закладу.

Основними формами оприлюднення результатів інноваційного пошуку стали семінари-презентації, конференції для батьків, учителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, публікації у фаховій пресі (92 матеріали, серед яких 28 управлінської тематики), а саме:

1. Михайлик Л.В. Місце і роль учителя в Школі майбутнього // Світ виховання. - №1.- 2009.- с.53-58.

2. Михайлик Л.В. Проектування управлінської діяльності в сучасній школі (з досвіду роботи Кременчуцького ліцею №4) // Імідж сучасного педагога. - №7-8. - 2008. - с.38-40.

3. Михайлик Л.В. Інноваційний менеджмент в сучасній школі // Директор школи, ліцею, гімназії. - №1. - 2008.- с.21-27.

4. Михайлик Л.В. Втілення в практику роботи навчального закладу інноваційних ідей управління як реальний шлях до нової школи // Матеріали педагогічного конгресу «Духовно-моральна парадигма творчості Григорія Ващенка»: Полтава,  2008. - с.43-47.

5. Михайлик Л.В. Стратегічне управління навчально-виховним процесом - запорука успішності навчального закладу // Освіта Полтавщини: Часопис. - Полтава: ПОІППО, 2008. - с.10-20.

6. Про результати науково-методичної роботи в ліцеї. Із досвіду роботи ліцею №4 м. Кременчук Полтавської області // Школа. - №2. - 2008. - с.16-17.

7. Михайлик Л.В. Інноваційний менеджмент у сучасній школі // Освіта Полтавщини: Часопис. - Полтава: ПОІППО, 2008. - с.13-25.

8. Мойса В.М. Виховання інтересу й звички до занять фізичним вправами і спортом // Здоров'я та фізична культура. - №11.- 2008.- с. 13-15.

9. Кременчуцький ліцей №4 // Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України. - Київ: ВМГО «Союз обдарованої молоді», 2008. - 156 с.

10. Михайлик Л.В. Технологія підготовки нетрадиційних форм засідань педради // Школа.- №8. - 2008.- с. 30-35.

11. Михайлик Л.В. Втілення в практику роботи навчального закладу інноваційних ідей з управління // Інноваційні ідеї та технології навчання як основа створення « Школи майбутнього». - Полтава: ПОІППО, 2007.- с. 6-7.

12. Михайлик Л.В., Лєднєва Н.Ю. Організація роботи з молодими вчителями // Директор школи. - №9. - 2007. - с.98-102.

13. Михайлик Л.В. Робота на імідж - вимога сучасності // Управління освітою. - №10. - 2007. - с.14-15.

14. Михайлик Л.В. Деякі аспекти розв'язання економічних проблем у сучасній школі // Директор школи. - №11. - 2007. - с.23-25.

15. Михайлик Л.В. Формування життєвої компетентності учнів у особистісно зорієнтованому середовищі // Позакласний час плюс. - №5. - 2007. - с.3-15.

16. Процько Т.М. Творча співпраця педагогічного колективу, учнів та батьків (за матеріалами засідання педагогічної ради) // Школа. - №9. - 2006. - с.68-75.

17 Михайлик Л.В. Творче використання інноваційних технологій в управлінні сучасним навчальним закладом // Імідж сучасного педагога. - №3-4. - 2006. - с.96-98.

18. Михайлик Л.В. Ефективна методична робота - запорука успіху // Світ виховання. №4.- 2006.- с.38-44.

19. Стратегічне управління: науково-методичне забезпечення розвитку сучасної 12-річної школи / З досвіду роботи директора ліцею №4 м. Кременчука Михайлик Любов Василівни. - Полтава: АСМІ, 2006.- 92 с.

20. Процько Т. Найвищий рівень людської діяльності - творчий // Директор школи. - №23-24. - 2006. - с.47-56.

21. Професійний автопортрет директора Кременчуцького ліцею №4 Любові Михайлик // Директор школи. - №23-24. - 2006. - с.27-28.

22. Білик Н., Михайлик Л. Організація учнів профільних класів на наукову діяльність // Директор школи. - №23-24. - 2006. - с.29-35.

23. Козлова І. Керівник навчального закладу. Яким він повинен бути? // Освіта України. - №35.- 16 травня 2006 р.- с.3.

24. Михайлик Л. Сучасна школа: шляхи модернізації // Управління школою. - №7. - 2005. - с.2-21.

25. Михайлик Л. Творчий підхід до навчального процесу // Управління школою. - №7. - 2005. - с.22-29.

26. Михайлик Л. Методична робота ліцею // Завуч. - №35. - 2005. - с.10-13.

27. Михайлик Л. Готуємось до педради // Управління школою. - №8. - 2005. - с.28-30.

28. Михайлик Л. Організація виховної роботи в ліцеї // Управління школою. - №4. - 2005. - с.22-36.

Проведено обласні та регіональні семінари з управлінської діяльності «Моніторингові дослідження в сучасному навчальному закладі», «Створення іміджу сучасного навчального закладу», міські семінари «Управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу», «Виховання інтересу й звички до занять фізичними вправами та спортом», всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток управлінського потенціалу керівника».

З метою об'єднання зусиль українських теоретиків і практиків в узагальненні досвіду управління інноваційною діяльністю сучасного навчального закладу; ініціювання пошуку перспективних нововведень і продуктивних проектів; підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи, яку проводив педагогічний колектив, 23-24 квітня 2009 року організовано та проведено всеукраїнську науково-практичну конференцію "Управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу". Учасниками конференції стали науковці Академії педагогічних наук України, співробітники Інституту інноваційних технологій  і змісту освіти МОН України, Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, представники управління освіти Кременчуцької міської ради, директори експериментальних навчальних закладів всеукраїнського рівня, загальноосвітніх навчальних закладів регіону та міста.

Участь педагогічного колективу ліцею №4 м. Кременчука у дослідно-експериментальній діяльності забезпечила переорієнтацію навчального процесу на інноваційні методики та технології; опанування новітніми інформаційними технологіями; сталість педагогічного колективу, об'єднаного спільною метою; запровадження нового стилю управління через делегування повноважень колегіальним органам управління, учнівському співуправлінню, батьківській та місцевій громадськості; тісну співпрацю з органами місцевої влади, громадськими організаціями та спонсорами.

У ліцеї створена команда однодумців, яка пройшла державну атестацію з відзнакою. Ліцей став одним з кращих навчальних закладів в області з організації  роботи з обдарованою молоддю та отримав Міжнародний сертифікат-2008 від Всесвітньої ради обдарованих і талановитих дітей Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Союз обдарованої молоді», кращим навчальним закладом в організації спортивно-оздоровчої роботи, лауреатом Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України - 2006» в номінації «Школа успіху», Четвертої всеукраїнської виставки-презентації «Інноваційні технології навчання» у номінації «Інновації у навчальному процесі»; виграв Гранд польсько-американської фундації «Школа зі школою». Директор - переможець Всеукраїнського конкурсу «100 кращих керівників шкіл України».

Перший заступник директора       Ю.І. Завалевський


07.12.2009

Популярні новини
МОН рекомендує запровадити дистанційне навчання Міністерство освіти рекомендувало запровадити дистанційне навчання у закладах середньої, передвищої, вищої освіти
Практичні завдання для 1–4 класів Нової української школи «Розвиток дитини» пропонує додаткові навчальні матеріали та завдання за програмою НУШ
В Україні розпочався новий спалах СOVID-19 Найбільш ускладнена епідситуація спостерігається в Івано-Франківській області
Україну охопила хвиля повідомлень про замінування шкіл Останніми днями Україну охопила хвиля повідомлень про замінування закладів освіти
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів