Про затвердження Положення про організацію навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів "Міжнародна українська школа"

Наказ МОН № 731 від 10.08.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 731 від 10 серпня 2009 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2009 р.
за № 827/16843

Про затвердження Положення про
організацію навчально-виховного процесу
загальноосвітнього навчального закладу
I-III ступенів "Міжнародна українська школа"

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 91-р "Про утворення загальноосвітнього навчального закладу "Міжнародна українська школа" для громадян України, які проживають за кордоном" наказую:

1. Затвердити Положення про організацію навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів "Міжнародна українська школа", що додається.

2. Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (Сухолиткий О.С.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України відповідно до чинного законодавства.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Гребельника О.П.

Міністр       І.О. Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
10.08.2009 № 731

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2009 р.
за № 827/16843

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів "Міжнародна українська школа"

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 91-р та з урахуванням вимог Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964, Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 № 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.06.2008 за № 498/15189, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842 (зі змінами), та інших нормативно-правових актів.

Цим Положенням визначаються організація та діяльність загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів "Міжнародна українська школа" (далі - МУШ), порядок здобуття громадянами України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном, загальної середньої освіти за екстернатною та дистанційною формами навчання у цьому навчальному закладі.

1.2. МУШ - державний загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів, створений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 91-р "Про утворення загальноосвітнього навчального закладу "Міжнародна українська школа" для громадян України, які проживають за кордоном" та наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2007 № 595 "Про створення загальноосвітнього навчального закладу "Міжнародна українська школа". МУШ забезпечує умови для здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти України згідно з Державними стандартами загальної середньої освіти громадянами України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном.

1.3. Головними завданнями МУШ є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • забезпечення можливості для громадян України, що виявили бажання навчатися, здобувати якісну початкову, базову чи повну загальну середню освіту відповідно до особистісних потреб, індивідуальних здібностей, стану здоров'я, нахилів, талантів з використанням нових інформаційно-комунікаційних технологій;
 • надання консультацій, методичної допомоги та рекомендацій вчителям, що навчають учнів - громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном;
 • координація діяльності навчальних закладів, де вивчається українська мова або здійснюється навчання українською мовою, а також організація їх інформаційно-методичного, консультативно-аналітичного супроводу;
 • організація та проведення тематичного, семестрового контролю знань, річного оцінювання та державної підсумкової атестації екстернів МУШ - учнів навчальних закладів на територіях країн їх тимчасового перебування;
 • надання методично-інформаційної допомоги навчальним закладам, у яких вивчають мову, традиції, звичаї та культуру України.

II. Учасники навчально-виховного процесу

2.1. Учасниками навчально-виховного процесу в МУШ є екстерни (учні/вихованці), педагогічні працівники, керівники навчальних закладів, адміністрація та інші спеціалісти МУШ, батьки або особи, які їх замінюють.

2.2. Екстерн - особа, яка самостійно опановує програмний матеріал за індивідуальним навчальним планом (екстерн МУШ) або у складі навчального закладу (учень-екстерн навчального закладу) і якій надається можливість проходження річного оцінювання навчальних досягнень та державної підсумкової атестації (далі - атестація) у МУШ.

Екстерни мають право на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні відповідно до чинного законодавства України.

Можливість пройти річне оцінювання, атестацію і отримати документ про освіту мають екстерни - громадяни України, що тимчасово або постійно проживають за кордоном, які:

 • не завершили навчання в навчальному закладі системи загальної середньої освіти України;
 • прискорено опанували навчальний матеріал відповідного класу, ступеня навчання;
 • є учнями навчальних закладів, які співпрацюють з МУШ відповідно до укладених договорів;
 • є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, які у свій час не мали річного оцінювання та (або) не були атестовані з будь-яких предметів (кількість предметів не обмежується);
 • отримали документ про відповідний рівень загальної середньої освіти за кордоном.

Громадяни України, які навчалися й отримали документ про відповідний рівень загальної середньої освіти за кордоном, з метою отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту мають право пройти атестацію у МУШ.

За наявності міждержавних угод про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту атестація екстерна не здійснюється, крім випадків, коли на ній наполягає екстерн.

2.3. Екстерни МУШ можуть одночасно навчатися як у МУШ, так і в навчальному закладі країни перебування.

2.4. Навчальний заклад - це заклад освіти на території країни тимчасового або постійного проживання громадян України, що забезпечує їх потреби в загальній середній освіті.

Навчальний заклад зареєстрований та працює відповідно до чинного законодавства країни перебування. Навчальний заклад створюється, як правило, при міжнародних українських громадських організаціях.

Навчальний заклад співпрацює з МУШ відповідно до укладених договорів.

Навчальний заклад здійснює підготовку до атестації учнів-екстернів для отримання документа про освіту державного зразка України.

III. Порядок зарахування

3.1. Зарахування екстернів до МУШ здійснюється за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - за заявою батьків або осіб, які їх замінюють). Строк подання заяв не обмежується.

До заяви додаються:

 • копія документа, що засвідчує особу (свідоцтво про народження/паспорт);
 • копії документів про освіту (крім учнів першого класу): особової справи, табеля за відповідний клас, свідоцтва про базову загальну середню освіту (для вступників до 10-х, 11-х, 12-х класів);
 • документи про освіту зарубіжних навчальних закладів (за наявності);
 • документ, що підтверджує тимчасове або постійне проживання за кордоном: резиденція, довідка з місця роботи батьків, реєстрація в консульському відділі, довідка з місця навчання в закладі країни перебування тощо;
 • електронна адреса, за якою будуть здійснюватися навчання та обмін інформацією.

Якщо оригінали вказаних документів складені не українською мовою, до ксерокопій обов'язково додають переклад.

3.2. Документи для зарахування можуть бути подані безпосередньо в МУШ, а також направлені кур'єрською службою або електронною поштою з подальшим наданням оригіналів (особова справа табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту).

3.3. Учні навчальних закладів зараховуються до складу екстернів МУШ за відповідним поданням адміністрації навчального закладу згідно з договором про співпрацю. На кожного учня навчального закладу надається пакет документів згідно з пунктом 3.1 цього Положення.

3.4. Зарахування екстерна до відповідного класу здійснюється за наявності документа, який свідчить про наявний рівень освіти. До атестації за курс базової загальної середньої освіти зараховуються екстерни, які мають відповідний документ про початковий рівень загальної середньої освіти; за курс повної загальної середньої освіти - екстерни, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту.

У разі відсутності документа про наявний рівень освіти МУШ самостійно визначає освітній рівень екстерна. З цією метою наказом керівника створюється атестаційна комісія, до складу якої входять: голова комісії (директор МУШ або його заступник), вчителі МУШ / навчального закладу, які викладають предмети, з яких визначається рівень освіти екстерна.

3.5. Громадяни інших країн навчаються в МУШ відповідно до чинного законодавства України. За умови, якщо громадянин іншої країни є учнем навчального закладу, який співпрацює з МУШ відповідно до укладених договорів, він зараховується та атестується відповідно до цього Положення.

3.6. Приймальна комісія МУШ розглядає подані на зарахування документи екстернів протягом 14 днів з моменту їх отримання. Результат засідання приймальної комісії повідомляється екстерну, як правило, електронною поштою.

Рішення про зарахування учнів навчальних закладів до МУШ надсилається керівництву навчального закладу.

3.7. В алфавітній книзі запису учнів МУШ у графі "Домашня адреса" для екстернів МУШ вказується постійне місце проживання учня (відповідно до заяви), для учнів-екстернів навчальних закладів - назва навчального закладу, країна, місто.

IV. Організація навчально-виховного процесу екстернів, які навчаються за індивідуальним навчальним планом

4.1. Навчально-виховний процес у МУШ здійснюється відповідно до робочого навчального плану, затвердженого Міністерством освіти і науки України на підставі типового навчального плану.

4.2. МУШ працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

4.3. Навчальні програми, методичні рекомендації, тематичні та контрольні роботи екстерн отримує, як правило, через Інтернет.

4.4. Індивідуальний навчальний план екстерна складається заступником директора МУШ на поточний навчальний рік на підставі поданих документів та з урахуванням індивідуальних особливостей екстерна.

Індивідуальний навчальний план передбачає перелік навчальних предметів за відповідний клас/курс, форми та строки контролю, кількість годин, передбачених на індивідуальні консультації.

4.5. Екстерн отримує доступ до дистанційних курсів МУШ (логін, пароль) та проходить атестацію відповідно до цього Положення.

У разі зміни місця проживання та/або електронної адреси екстерн інформує про це адміністрацію МУШ.

4.6. Індивідуальні консультації проводяться дистанційно в режимі on-line, а також очно.

4.7. Оцінювання екстернів за відповідний клас або рівень (початкової, базової або повної) загальної середньої освіти проводиться з усіх предметів інваріантної складової робочого навчального плану МУШ. Наслідком цього оцінювання є виставлення річної оцінки з кожного предмета, яка підтверджує рівень навчальних досягнень екстерна в оволодінні ним програмного матеріалу з певного предмета згідно з вимогами Державних стандартів загальної середньої освіти. Оцінювання з предметів проводиться, як правило, до 1 червня поточного року екстернів випускних (4-х, 9-х, 11-х/12-х) класів; до 1 липня - екстернів інших класів.

Порядок, форму та строки проведення оцінювання екстернів визначає МУШ.

4.8. Річне оцінювання навчальних досягнень екстернів здійснюється на основі контролю знань учнів, який передбачає виконання поточних, тематичних, практичних, контрольних робіт, тестів тощо, що відповідають специфіці навчального предмета, та обов'язкову співбесіду в режимі on-line/очно.

Наслідком такого оцінювання є виставлення річної оцінки з кожного предмета.

4.9. У разі незгоди з результатами оцінювання знань екстерна він має право звернутися до апеляційної комісії МУШ.

4.10. Екстерни із числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, які у свій час не мали річного оцінювання навчальних досягнень з певних предметів, проходять річне оцінювання лише з цих предметів.

4.11. За результатами річного оцінювання екстерни отримують табель за відповідний клас або довідку про вивчення окремих предметів та переводяться до наступних класів відповідно до чинного законодавства України.

4.12. До атестації допускаються екстерни, які виконали свій індивідуальний навчальний план.

4.13. Атестація екстернів МУШ здійснюється як у строки, визначені Міністерством освіти і науки України, так і достроково, незалежно від строку подачі заяв.

Завдання та матеріали для проведення дострокової письмової атестації готуються Міністерством освіти і науки України.

4.14. Рішення про допуск екстерна до атестації приймається педагогічною радою МУШ та затверджується наказом директора.

4.15. За результатами річного оцінювання та атестації рішенням педагогічної ради МУШ та наказом директора екстернам видають відповідно свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту.

4.16. Екстернам, які пройшли річне оцінювання і мають відповідні оцінки, але не пройшли атестацію, видається табель з річними оцінками.

4.17. Екстерни, які засвоїли загальноосвітні програми на відповідному рівні, можуть нагороджуватись похвальним листом "За високі досягнення у навчанні" та похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" згідно з положеннями про ці відзнаки.

4.18. Екстерни, які пройшли атестацію за повну загальну середню освіту, відповідно до Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 № 584 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 186), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за № 924/5145 (зі змінами), золотою та срібною медалями не нагороджуються.

4.19. Видача свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестата про повну загальну середню освіту реєструється МУШ у книзі обліку цих документів. У графі "Рік вступу до навчального закладу" робиться запис: "Екстерн".

V. Організація навчально-виховного процесу учнів-екстернів навчальних закладів

5.1. Документом, що регулює навчально-виховний процес навчального закладу, є робочий навчальний план навчального закладу погоджений з МУШ.

5.2. Навчальний заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

5.3. МУШ забезпечує навчальний заклад навчальними програмами, навчальною літературою (по можливості), здійснює методичний супровід викладання предметів.

5.4. Підготовка учнів-екстернів навчального закладу до оцінювання та атестації в МУШ здійснюється вчителями навчального закладу відповідно до календарного планування навчальних предметів затверджених директором навчального закладу.

5.5. Педагогічні працівники навчального закладу, які є вчителями МУШ, консультують учнів-екстернів на території країн перебування очно.

Методисти МУШ за необхідності проводять індивідуальне консультування в режимі on-line учнів-екстернів навчального закладу.

5.6. Оцінювання навчальних досягнень учнів-екстернів навчального закладу здійснюється на основі поточних, тематичних, контрольних робіт та очного семестрового/річного контролю знань учнів, який є обов'язковим. Очне оцінювання учнів навчальних закладів здійснюється представниками МУШ (членами адміністрації, методистами, вчителями) або спільними комісіями представників МУШ та вчителів навчальних закладів, які є педагогічними працівниками МУШ, відповідно до договору про співпрацю. У навчальному закладі, де педагогічні працівники не є вчителями МУШ, очне оцінювання учнів-екстернів навчальних закладів проводиться лише педагогічними працівниками МУШ.

Оцінювання учнів-екстернів навчального закладу за відповідний клас або рівень (початкової, базової або повної) загальної середньої освіти проводиться з усіх предметів робочого навчального плану навчального закладу. Наслідком цього оцінювання є виставлення річної оцінки з кожного предмета, яка підтверджує рівень навчальних досягнень учня-екстерна в оволодінні ним програмним матеріалом з певного предмета згідно з вимогами Державних стандартів загальної середньої освіти.

5.7. Порядок, форму та строки проведення оцінювання учнів-екстернів навчального закладу визначає МУШ за погодженням з навчальним закладом.

5.8. Учні навчального закладу, які бажають пройти оцінювання з предметів, що не викладаються в навчальному закладі, але є в робочому навчальному плані МУШ, мають право на оцінювання як екстерни, що навчаються за індивідуальними навчальними планами.

5.9. За результатами річного оцінювання учні-екстерни навчального закладу отримують табель за відповідний клас та переводяться до наступних класів згідно з чинним законодавством України.

Учні-екстерни навчального закладу, які проходять оцінювання лише з окремих (переважно українознавчих) предметів, переводяться до наступних класів умовно.

5.10. Семестрове/річне оцінювання, атестація учнів-екстернів навчального закладу проводяться на території МУШ та/або на території країни тимчасового або постійного проживання учня-екстерна.

5.11. Рішення про допуск до атестації учнів-екстернів навчального закладу приймається педагогічною радою МУШ (за поданням навчального закладу) та затверджується наказом директора МУШ. До атестації допускаються учні-екстерни навчального закладу, які мають річне оцінювання з усіх предметів інваріантної складової частини робочого навчального плану МУШ.

5.12. Атестація учнів-екстернів навчального закладу здійснюється як в строки, визначені Міністерством освіти і науки України, так і достроково, незалежно від строку подачі заяв.

Матеріали для проведення дострокової письмової атестації учнів-екстернів навчального закладу готуються Міністерством освіти і науки України за два тижні до запланованого проведення атестації в навчальному закладі і передаються голові атестаційної комісії при виїзді на атестацію до країни розташування навчального закладу.

5.13. Адміністрація МУШ складає розклад роботи державних атестаційних комісій для проведення атестації за межами України. До складу комісій входять працівники МУШ і працівники навчального закладу. Головою державної атестаційної комісії є члени адміністрації МУШ (як правило, директор чи його заступник). Склад комісій затверджується директором МУШ.

5.14. Складання розкладу, затвердження складу комісій, замовлення документів про освіту здійснюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.12.2007 № 1142 "Про проведення державної підсумкової атестації учнів у Міжнародній українській школі".

5.15. Результати атестації учнів-екстернів навчального закладу зазначаються в окремому протоколі, у правому верхньому куті якого зазначено "Екстернат. Назва навчального закладу. Країна місто".

5.16. За результатами річного оцінювання та атестації рішенням педагогічної ради МУШ та наказом директора МУШ учням-екстернам навчального закладу видають відповідно свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту на території проведення атестації.

5.17. Відповідальна особа (як правило, голова державної атестаційної комісії) отримує при виїзді за межі України документи про освіту та додатки до них, відомості обліку отримання та видачі документів про освіту, сторінки яких повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом директора та печаткою МУШ.

При видачі документів про освіту у відомості обліку отримання та видачі документів про освіту фіксуються: прізвища, імена, по батькові учнів, їх навчальні досягнення, номери документів про освіту та додатків до них, місце (країна, місто) та дата їх видачі випускникам, підписи осіб, які отримали документи про освіту. Відомість обліку отримання та видачі документів про освіту учнів-екстернів навчального закладу зберігається разом з журналом обліку та видачі документів про освіту випускників МУШ у відповідальної особи.

Документи про освіту, не отримані учнями-екстернами навчального закладу, повертаються відповідальною особою директору МУШ після повернення з-за кордону. Документи зберігаються в МУШ та видаються на вимогу випускника.

5.18. Учні-екстерни навчального закладу, які засвоїли загальноосвітні програми на відповідному рівні, можуть нагороджуватись похвальним листом "За високі досягнення у навчанні" та похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів".

5.19. Учні-екстерни навчального закладу, які пройшли атестацію за повну загальну середню освіту відповідно до Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 № 584 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 186), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за № 924/5145 (зі змінами), золотою та срібною медалями не нагороджуються.

5.20. Атестація на території МУШ проводиться у межах асигнувань, виділених Міністерством освіти і науки України (приїзд/від'їзд учня на атестацію здійснюється за рахунок коштів учнів/батьків або осіб, що їх замінюють).

VI. Атестація педагогічних працівників

6.1. Атестація педагогічних працівників МУШ проводиться відповідно до статті 54 Закону України "Про освіту", Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.93 № 310, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.12.93 за № 176 (із змінами).

6.2. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників МУШ проводяться відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Строки проведення атестації визначаються адміністрацією МУШ.

VII. Навчальний час та оплата праці педагогічних працівників

Оплата праці педагогічних працівників проводиться згідно з чинним законодавством України.

Директор департаменту
міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції       О.С. Сухолиткий


10.08.2009

Популярні новини
Київ готується до переходу у «червону» зону Київ потрапить у «червону» зону карантину через стрімке погіршення епідемічної ситуації
Столична профспілка стала на захист невакцинованих освітян Профспілка закликала МОЗ скасувати рішення про обов'язкову вакцинацію освітян
Наказ про обов'язкову вакцинацію освітян оскаржили в суді Суд просять визнати протиправним наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію освітян
МОН рекомендує школам розпочати канікули У відомстві просять педради шкіл відповідально поставитися до рекомендацій
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів