Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН № 710 від 31.07.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
(Втратив чинність на підставі наказу МОН №1042 від 01.11.2010)

№ 710 від 31 липня 2009 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 серпня 2009 р.
за № 798/16814

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс
рукописів підручників для учнів 10-12 класів
загальноосвітніх навчальних закладів

Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту", Указу Президента України від 20.03.2008 № 244 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання" (із змінами) та з метою вдосконалення проведення експертизи рукописів підручників і поліпшення їх якості наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що додається.

2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) спільно з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) організувати проведення Всеукраїнських конкурсів рукописів підручників для учнів 10, 11 та 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів та підготовку матеріалів для надання їм грифів Міністерства освіти і науки України відповідно до цього Положення.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.2008 № 649 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.07.2008 за № 1699/15390.

4. Наказ та Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газеті "Освіта України" та розмістити на сайті Міністерства освіти і науки України.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр       І.О. Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
31.07.2009 № 710

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 серпня 2009 р.
за № 798/16814

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу з відбору рукописів підручників із навчальних предметів інваріантної складової навчальних планів 12-річної школи з українською мовою навчання та навчання мовами національних меншин (крім перекладних) для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі - Конкурс).

1.2. Конкурсний відбір рукописів підручників проводиться з метою створення якісного навчально-методичного забезпечення переходу старшої школи на профільне навчання, поетапного впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та переходу на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання.

1.3. Конкурс проводиться МОН на засадах відкритості, прозорості й гласності.

1.4. У Конкурсі можуть брати участь фізичні та юридичні особи (автори, авторські колективи, видавництва), які мають виключне майнове право на використання твору (далі - учасники Конкурсу).

1.5. До участі в Конкурсі не допускаються:

 • юридичні особи, які визнані банкрутом або щодо яких порушено справу про банкрутство чи прийнято рішення про припинення юридичної особи або скасування державної реєстрації юридичної особи;
 • юридичні та фізичні особи, які подали для участі в Конкурсі неналежним чином або невчасно оформлені документи.

II. Підготовка та оголошення Конкурсу

2.1. Організація та проведення Конкурсу здійснюються відповідно до вимог цього Положення та наказу МОН про оголошення Конкурсу.

2.2. Конкурс оголошується наказом МОН, який містить інформацію про порядок його проведення; строки подання конкурсних матеріалів, їх перелік та вимоги щодо оформлення; перелік навчальних предметів та рівні їх змісту (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень); строки розгляду конкурсних матеріалів і визначення переможців; номери контактних телефонів, факсів, режим роботи організаційних служб Конкурсу.

Прийом конкурсних матеріалів триває не більше трьох місяців після оголошення Конкурсу.

2.3. Організаційні та науково-методичні заходи щодо проведення Конкурсу здійснює Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН (далі - Інститут).

2.4. Інститут забезпечує:

 • оприлюднення в засобах масової інформації оголошення про Конкурс;
 • реєстрацію, шифрування, дешифрування конкурсних матеріалів та їх конфіденційність;
 • формування за пропозиціями Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій списку незалежних експертів;
 • проведення процедури відбору незалежних експертів методом "випадкових чисел";
 • розроблення оцінних листів, методичних рекомендацій до складання експертних висновків, встановлення рейтингу рукописів та визначення місць кожного рукопису з відповідних навчальних предметів за рівнями їх змісту незалежними експертами;
 • розроблення спеціальної методики для визначення переможців Конкурсу на підставі висновків незалежних експертів, Національної академії наук України і Академії педагогічних наук України;
 • передачу комплектів конкурсних матеріалів експертам для проведення незалежної, наукової та психолого-педагогічної експертиз;
 • передачу комплектів конкурсних матеріалів і результатів наукової, психолого-педагогічної та незалежної експертиз головам відповідних науково-методичних комісій з дошкільної та загальної середньої освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН (далі - Предметні комісії);
 • надання матеріалів експертиз (експертні висновки, оцінні листи з рейтингами рукописів) учасникам Конкурсу, на їх вимогу, на подані ними рукописи;
 • формування пропозицій щодо персонального складу Апеляційної комісії та забезпечення належних умов її роботи;
 • підготовку спільно з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти МОН матеріалів за підсумками конкурсу для їх розгляду колегією МОН;
 • зберігання документації, що стосується Конкурсу.

2.5. Інститут спільно з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти МОН готує й оприлюднює в засобах масової інформації (газети "Освіта України", "Освіта", "Педагогічна газета" тощо) та на сайті МОН оголошення про Конкурс, яке повинно містити таку інформацію:

 • перелік навчальних предметів та рівні їх змісту, з яких проводиться Конкурс;
 • основні вимоги щодо оформлення комплектів конкурсних матеріалів;
 • строки, порядок подання та адреса, за якою надсилаються комплекти конкурсних матеріалів та за якою працюватиме Апеляційна комісія;
 • строки проведення Конкурсу;
 • номер телефону для довідок з питань Конкурсу.

III. Подання документів на Конкурс

3.1. Для участі в Конкурсі учасники Конкурсу подають до Інституту такі документи:

 • рукопис підручника в 7 примірниках;
 • візуальні матеріали (ескізи, фото, репродукції, схеми, графіки тощо) у 7 примірниках;
 • фрагмент оригінал-макета підручника в кольорі у 7 примірниках обсягом, як правило, 32 сторінки;
 • закритий відправником конверт без зазначення зворотної адреси та будь-яких поміток, зображень, у якому містяться дані про учасника Конкурсу (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь (учене звання) за наявності, місце проживання, номери контактних телефонів), а також копія документа, що підтверджує виключне майнове право на використання твору учасника (якщо участь у Конкурсі бере видавництво).

3.2. Комплект конкурсних матеріалів, зазначений у пункті 3.1, надсилається до Інституту кур'єрською поштою в пакетах (кожний примірник рукопису підручника разом з візуальними матеріалами та фрагментом оригінал-макета підручника в кольорі містяться в окремому пакеті) без зазначення зворотної адреси.

На титульній сторінці кожного рукопису зазначається назва навчального предмета, рівень його змісту (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень). Для рукописів підручників з іноземних мов зазначається також рік вивчення мови.

Зазначені написи мають бути виконані комп'ютерним набором на одному боці аркуша формату А4, кегль 18 пунктів - назва навчального предмета, 14 пунктів - рівень вивчення та рік навчання, через 2 інтервали, верхнє поле - 10 см.

3.3. Рукописи підручників, поданих на Конкурс, мають бути виконані комп'ютерним набором, кегль 10,5 пункту - основний текст, 9,5 пункту - додатковий текст, через 1,5 інтервалу, на одному боці аркуша формату А4. Матеріали у вигляді версток та оригінал-макетів (крім зразка, зазначеного в пункті 3.1) не розглядаються.

Рукописи підручників мають бути виконані державною мовою (для навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин - мовою відповідної національної меншини, з іноземних мов - відповідною іноземною мовою).

Назва рукопису підручника повинна відповідати назві навчального предмета та рівню його змісту, з якого оголошується Конкурс.

Фрагмент оригінал-макета підручника в кольорі обсягом, як правило, 32 сторінки має бути виконаний з дотриманням Державних санітарних норм і правил "Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.01.2007 № 13, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30.01.2007 за № 77/13344, та стандарту організації України 22.2-02477019-07:2007 "Поліграфія. Підручники і навчальні посібники для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Загальні технічні вимоги" (наказ  Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 27.06.2007 № 249).

3.4. Усі подані на Конкурс комплекти конкурсних матеріалів реєструються Інститутом в день їх надходження.

3.5. Шифруються тільки ті комплекти конкурсних матеріалів, які відповідають вимогам пунктів 3.1 та 3.2 цього Положення. Шифрування відбувається наступного дня після закінчення строку подачі конкурсних матеріалів.

3.6. Зашифровані конверти з даними про учасників Конкурсу, зазначені в пункті 3.1 цього Положення, у присутності представників учасників Конкурсу закладаються в сейф Інституту, опломбовуються і зберігаються в ньому до дня дешифрування комплектів конкурсних матеріалів та оприлюднення результатів Конкурсу.

3.7. Комплекти конкурсних матеріалів, які надійшли до Інституту з порушенням вимог, зазначених у пунктах 3.1 та 3.2, на Конкурс не приймаються.

3.8. Усі спірні питання стосовно процедури проведення Конкурсу розглядає Апеляційна комісія.

IV. Здійснення експертизи

4.1. Подані на Конкурс комплекти конкурсних матеріалів разом із супровідними матеріалами (методичні рекомендації до складання експертних висновків експертами, оцінні листи з рейтинговими таблицями) з кожного навчального предмета та рівня його змісту упродовж п'яти днів після дати закінчення прийняття конкурсних матеріалів розсилаються Інститутом кур'єрською поштою експертам для проведення незалежної, наукової та психолого-педагогічної експертиз.

4.2. Список незалежних експертів формується за пропозиціями Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Список незалежних експертів є відкритим; склад експертів оприлюднюється на сайті МОН не пізніше як за 10 днів до оголошення про початок Конкурсу.

4.3. Незалежними експертами не можуть бути працівники МОН, Інституту, члени Предметних комісій, працівники видавництв, а також автори (співавтори) рукописів, поданих на Конкурс з цього самого навчального предмета.

У разі якщо незалежний експерт подав необ'єктивний висновок, оскільки перебуває в конфлікті інтересів з учасником (учасниками) конкурсу (робота в одній установі, наявність спільних праць, родинні стосунки тощо), результати його експертизи щодо всіх рукописів, надісланих йому, можуть бути анульовані Предметною або Апеляційною комісією.

4.4. Незалежну експертизу проводять п'ять експертів. До їх складу з кожного навчального предмета та кожного рівня його змісту навчання входять один науково-педагогічний працівник, а також два методисти і два вчителі відповідного фаху.

Експертів визначає Інститут методом "випадкових чисел" (жеребкуванням) у кожній категорії фахівців з осіб, які входять до списку незалежних експертів. Жеребкування відбувається публічно, із запрошенням учасників Конкурсу чи їхніх представників, засобів масової інформації.

Склад незалежних експертів затверджується наказом МОН не пізніше як за 20 днів до закінчення прийому конкурсних матеріалів.

4.5. Наукову експертизу здійснює Національна академія наук України (далі - НАН України, а психолого-педагогічну - Академія педагогічних наук України (далі - АПН України).

Порядок здійснення наукової та психолого-педагогічної експертиз, розробку критеріїв оцінювання та методики виставлення рейтингів розробляють НАН України та АПН України відповідно.

4.6. Кожен експерт проводить експертизу змісту відповідного рівня певного навчального предмета всіх поданих на Конкурс комплектів конкурсних матеріалів.

Термін проведення експертиз - не більше ніж 30 календарних днів з дня отримання комплектів конкурсних матеріалів експертом. Зазначений строк встановлюється згідно з датою отримання та відправлення комплектів конкурсних матеріалів експертом за поштовими штемпелями.

За неможливості проведення експертом експертизи в установлений термін він зобов'язаний упродовж трьох днів після одержання комплектів конкурсних матеріалів письмово повідомити про це Інститут, зазначивши причину.

Замість експерта, що вибув, публічним жеребкуванням Інститутом добирається інший експерт.

4.7. Експерт оформлює результати проведеної ним експертизи у вигляді обґрунтованого експертного висновку відповідно до надісланих йому супровідних матеріалів, оцінного листа з рейтинговою таблицею, визначає та фіксує в таблиці рейтинг кожного рукопису.

4.8. Експертні висновки, оцінні листи з рейтинговими таблицями, які надійшли після закінчення строку проведення експертизи або не підписані чи не завірені печаткою установи, в якій працює експерт, Предметними комісіями не розглядаються.

4.9. З кожного навчального предмета за рівнями його змісту навчання незалежна експертиза вважається такою, що відбулася, якщо свої висновки про кожний комплект конкурсних матеріалів подали не менше чотирьох незалежних експертів з п'яти.

4.10. Експертні висновки та оцінні листи з рейтинговими таблицями за результатами незалежної експерти засвідчуються підписом незалежного експерта, завіряються печаткою установи, в якій він працює, із зазначенням дати заповнення і надсилаються разом з комплектами конкурсних матеріалів до Інституту.

Експертні висновки та оцінні листи НАН України і АПН України з рейтинговими таблицями за підписом керівника (заступника керівника) та затверджені печаткою установи, що здійснювала експертизу, надсилаються разом з комплектами конкурсних матеріалів до Інституту.

4.11. Після проведення експертиз усі комплекти конкурсних матеріалів, надіслані незалежними експертами, НАН України та АПН України, передаються Інститутом головам відповідних Предметних комісій.

4.12. Склад Предметних комісій затверджується наказом МОН.

V. Підбиття підсумків Конкурсу

5.1. Предметні комісії розглядають усі комплекти конкурсних матеріалів з відповідних навчальних предметів за рівнями змісту, перевіряють правильність оформлення експертних висновків та оцінних листів, відповідність зведеного обліку балів та рейтингів оцінним листам і експертним висновкам.

5.2. Переможець з кожного навчального предмета за рівнем змісту визначається відповідною Предметною комісією за спеціально розробленою Інститутом методикою на підставі висновків, зроблених незалежними експертами, НАН України і АПН України, що оформлюється відповідним протоколом, підписаним головою, секретарем і всіма членами Предметної комісії.

Аргументований висновок наукової експертизи НАН України щодо невідповідності змісту рукопису підручника сучасним науковим уявленням є підставою для невключення його до складу переможців Конкурсу за рішенням відповідної Предметної комісії.

5.3. З кожного навчального предмета за рівнем змісту рішення Предметної комісії вважається правомочним, якщо у засіданні брали участь не менше 2/3 її членів, за винятком тих, що мають конфлікт інтересів.

Персональна відповідальність за своєчасне (не менш ніж за три дні до дати проведення засідання) повідомлення (факсом, рекомендованим листом за місцем роботи тощо) членів Предметної комісії про дату, місце і час її засідання покладається на секретарів цих комісій.

Комісія веде протокол засідання, який підписується головою Предметної комісії та всіма її членами. У протоколі комісія фіксує зведені рейтинги рукописів за результатами оцінних листів і експертних висновків.

5.4. Усі комплекти конкурсних матеріалів разом з експертними висновками (незалежної, наукової та психолого-педагогічної експертиз), оцінними листами з рейтинговими таблицями та протоколом засідання Предметної комісії передаються головами відповідних Предметних комісій у день завершення їх роботи до Інституту.

5.5. Процедура оголошення рішення Предметних комісій і дешифрування комплектів конкурсних матеріалів організовується Інститутом у день завершення роботи Предметних комісій і проводиться відкрито із запрошенням учасників Конкурсу, експертів, представників громадськості, видавництв, засобів масової інформації.

5.6. Учасники Конкурсу, які не погоджуються з рішенням відповідної Предметної комісії, можуть подати апеляції до Апеляційної комісії щодо процедури проведення Конкурсу протягом п'яти робочих днів, починаючи з дня, наступного за днем оголошення рішення Предметної комісії.

5.7. Результати Конкурсу розглядає й затверджує колегія МОН на підставі комплектів конкурсних матеріалів, протоколів Предметних комісій та Апеляційної комісії у місячний строк після завершення роботи Предметних комісій та Апеляційної комісії.

На підставі рішення колегії видається відповідний наказ МОН про підсумки Конкурсу. Наказ оприлюднюється у засобах масової інформації та на сайті МОН у дводенний строк після його підписання.

5.8. Уся документація, що стосується Конкурсу, передається до Інституту для зберігання (по одному примірнику кожного комплекту конкурсних матеріалів, усі експертні матеріали, протоколи засідань усіх Предметних та Апеляційної комісій) до закінчення строку апробації кожного підручника.

5.9. Інститут надає матеріали експертиз (експертні висновки, оцінні листи з рейтингами рукописів) учасникам Конкурсу на їх вимогу на подані ними рукописи.

VI. Апеляційна комісія

6.1. Апеляційна комісія - колегіальний орган, уповноважений розглядати апеляції учасників Конкурсу з приводу порушення процедури його проведення та інформувати МОН про свою позицію щодо обґрунтованості поданих апеляцій.

6.2. Формування персонального складу Апеляційної комісії у кількості не менше п'яти осіб, які не є учасниками Конкурсу, здійснюється Інститутом. До складу Апеляційної комісії обов'язково входить юрист.

Склад Апеляційної комісії затверджується наказом МОН протягом десяти днів після оголошення Конкурсу та оприлюднюється в засобах масової інформації та на сайті МОН.

6.3. Організація роботи Апеляційної комісії покладається на її голову та секретаря, котрі обираються з її членів на першому засіданні.

6.4. Апеляції учасників Конкурсу розглядаються Апеляційною комісією протягом п'яти робочих днів.

6.5. Апеляційна комісія приймає рішення щодо обґрунтованості поданих апеляцій більшістю голосів і складає відповідний протокол, який підписують голова Апеляційної комісії, секретар та всі її члени.

6.6. Висновки Апеляційної комісії, викладені в протоколі, доводяться до відома учасників Конкурсу та подаються до МОН протягом п'яти днів після завершення її роботи.

6.7. У разі встановлення Апеляційною комісією порушення процедури проведення Конкурсу про це складається протокол, який підписують голова, секретар та всі члени Апеляційної комісії та який подається для розгляду колегією МОН й прийняття нею остаточного рішення.

VII. Фінансування

7.1. Витрати на проведення Конкурсу здійснює МОН за рахунок коштів Державного бюджету України в межах асигнувань, виділених МОН, та інших джерел, незаборонених чинним законодавством.

7.2. Розмір коштів, що спрямовуються на покриття витрат на організацію Конкурсу і проведення експертиз, установлюється відповідно до чинного законодавства.

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти       О.В. Єресько


31.07.2009

Популярні новини
США допоможуть виплатити зарплати українським освітянам До держбюджету України надійшли грантові кошти від США в розмірі 1,25 млрд доларів
Школи можуть заявити про свою суб’єктність, – голова ДСЯО Школи отримали більше можливостей, щоб у межах автономії заявити про свою суб’єктність
МОН оприлюднило перелік підручників, в яких є потреба До переліку включено понад 100 назв підручників та посібників для учнів різних класів
Школи включать до системи охорони поліції Кабінет Міністрів планує включити школи всіх форм власності до системи охорони поліції
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів