Про проведення конкурсу-захисту на кращу модель навчального закладу "Школа майбутнього" серед педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності

Наказ МОН № 551 від 22.06.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 551 від 22 червня 2009 року

Про проведення конкурсу-захисту
на кращу модель навчального закладу
"Школа майбутнього"
серед педагогічних працівників
загальноосвітніх навчальних закладів
комунальної форми власності

На реалізацію Державної цільової соціальної програми «Школа майбутнього» на 2007-2010 роки та з метою подальшого розвитку та впровадження інновацій, спрямованих на вдосконалення процесу навчання, виховання, управлінської діяльності; формування інноваційної культури педагогічних кадрів; розроблення інноваційних моделей навчальних закладів з високим рівнем якості освіти та освітнього менеджменту наказую:

1. Провести спільно з Всеукраїнським благодійним фондом «Освіта України» конкурс-захист на кращу модель навчального закладу «Школа майбутнього» серед педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності з жовтня 2009 року по грудень 2010 року.

2. Затвердити Умови проведення конкурсу-захисту на кращу модель навчального закладу «Школа майбутнього» серед педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності (додаток 1).

3. Затвердити склад журі конкурсу (додаток 2).

4. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити надходження конкурсних матеріалів на І етап конкурсу до 1 жовтня 2010 року.

5. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.):

5.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсу.

5.2. Підвести підсумки конкурсу до 30 грудня 2010 року.

5.3. Забезпечити висвітлення кращих моделей навчального закладу «Школа майбутнього» на сторінках педагогічної преси.

6. Розмістити даний наказ на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua.

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр       І.О. Вакарчук

Додаток 1
до наказу МОН України
від 22.06.09 р. № 551

Умови
проведення конкурсу-захисту на кращу модель навчального закладу «Школа майбутнього» серед педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності

1. Обґрунтування необхідності конкурсу

Конкурс проходить у рамках проекту "Школа майбутнього" і передбачає реалізацію одного з аспектів розвитку системи проектування, створення та функціонування моделей навчальних закладів, що відповідають сучасним запитам суспільства, вимогам Болонського процесу, інтеграції у європейський освітній простір.

Натепер в Україні функціонують різні моделі інноваційних навчальних закладів, головним завданням яких є гармонійний розвиток учнів, їх здібностей та талантів. Вони виконують роль своєрідного еталону організації навчально-виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі.

Створення інноваційних навчальних закладів є важливим кроком на шляху розбудови сучасного освітнього простору, а також для розвитку, творчої самореалізації кожного учня та вчителя.

2. Загальні положення

2.1. Конкурс-захист на кращу модель навчального закладу "Школа майбутнього" серед педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності (далі - конкурс) започатковується з метою подальшого розвитку та впровадження інновацій, спрямованих на вдосконалення процесу навчання, виховання, управлінської діяльності; формування інноваційної культури педагогічних кадрів; впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання та розроблення інноваційних моделей навчальних закладів з високим рівнем якості освіти та освітнього менеджменту.

2.2. Завданнями конкурсу є:

  • активізація творчого пошуку й рефлексії керівників та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів щодо розробки моделей навчального закладу «Школа майбутнього»;
  • накопичення та поширення перспективного педагогічного досвіду, віддзеркаленням якого є інноваційні підходи щодо впровадження педагогічних інновацій і технологій у навчально-виховний процес;
  • створення інноваційного простору, який стане базою для поліпшення якості освіти та сприятиме забезпеченню рівного доступу до якісної освіти;
  • розвиток школи у напрямі оптимального вибору учнями майбутньої професії відповідно до індивідуальних особливостей, здібностей учнів з урахуванням потреб ринку праці, формування в них прагнення до трудової діяльності, професійної самореалізації.

2.3. При розробці моделей навчального закладу «Школа майбутнього» слід використовувати критерії діяльності "Школи майбутнього", визначені Державною цільовою соціальною програмою "Школа майбутнього" на 2007-2010 роки, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 р. № 1071.

3. Організація та проведення конкурсу

3.1. Конкурс проводить Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України за підтримки Всеукраїнського благодійного фонду "Освіта України" (за домовленістю).

3.2. Для участі у конкурсі запрошуються як окремі педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності, так і авторські колективи.

3.3. Конкурс проводиться у два етапи:

І етап - заочний (розгляд поданих матеріалів) - жовтень 2010 року;

ІІ етап - очний (проводиться презентація-захист моделей переможцями І (заочного) етапу конкурсу) - грудень 2010 року.

4. Вимоги до оформлення матеріалів, що надсилаються на конкурс

4.1. Роботи подаються до 1 жовтня 2010 р. на адресу: 04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 37, к. 304, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України з поміткою «На конкурс-захист моделі навчального закладу "Школа майбутнього" серед педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності», тел. 8(044)4250180.

4.2. До журі конкурсу подаються:

  • заявка на участь у конкурсі;
  • об'єктивні дані про автора або колектив авторів, чиї матеріали представлені на конкурс (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; освіта - коли і який навчальний заклад закінчив, спеціальність за освітою; повна назва і поштова адреса навчального закладу; де працює; стаж роботи на цій посаді; повна поштова адреса місця проживання).
  • фотографія розміром 10 х 15 (у не заклеєному конверті).
  • матеріали, які повинні містити: концепцію Школи майбутнього, її структурно-організаційну модель та опис практичного застосування;
  • інші матеріали, які розкривають сутність поданої моделі.

4.3. Конкурсні роботи надсилаються у двох примірниках, українською мовою; комп'ютерний набір, через 1,5 інтервалу, кегль 14, необхідна наскрізна нумерація сторінок. Обов'язково додається електронна версія усіх поданих матеріалів у текстовому редакторі Word.

4.4. Подані на конкурс матеріали не повертаються. Авторські права на творчі роботи учасників конкурсу переходять до його організаторів, які залишають за собою право їх друку у педагогічних виданнях з обов'язковим посиланням на розробників, використання при організації виставок.

5. Нагородження переможців

Переможці конкурсу нагороджуються за сприянням Всеукраїнського благодійного фонду "Освіта України" (за домовленістю).

Додаток 2
до наказу МОН України
від 22.06.09 р. №551

Склад журі
конкурсу-захисту на кращу модель навчального закладу «Школа майбутнього»

Мадзігон Василь Миколайович (голова) (за згодою)

Перший віце-президент Академії педагогічних наук України, академік

Бех Іван Дмитрович (заступник голови) (за згодою)

 

директор Інституту проблем виховання АПН України, академік АПН України, доктор психологічних наук

Завалевський Юрій Іванович (заступник голови)

Перший заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, кандидат педагогічних наук

Максюта Наталія Дмитрівна (заступник голови) (за згодою)

голова Всеукраїнського благодійного фонду "Освіта України"

Кириленко Світлана Володимирівна (відповідальний секретар)

начальник відділу моніторингу освітньої діяльності та педагогічних інновацій Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, кандидат педагогічних наук

Баранова Тетяна Олександрівна

директор ЕНВК "Школа майбутнього" м. Ялти

Бачинська Євгенія Миколаївна

проректор з науково-методичної роботи Київського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук

Єрмаков Іван Гнатович (за згодою)

старший науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України, кандидат історичних наук

Ішутіна Олена Петрівна

головний спеціаліст відділу взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України

Калініна Людмила Миколаївна (за згодою)

завідувачка лабораторії управління школою Інституту педагогіки АПН України, кандидат педагогічних наук

Каразія Ігор Юрійович

директор ЗОШ №24 м. Тернополя

Краснова Любов Степанівна

директор гімназії нових технологій навчання м. Кіровограда

Красота Оксана Ігорівна (за згодою)

молодший науковий співробітник лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки АПН України

Морозова Віра Валентинівна

проректор з науково-методичної роботи Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат медичних наук

Назаренко Галина Анатоліївна

заступник директора з наукової та видавничої роботи Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, кандидат педагогічних наук

Овдієнко Людмила Кронидівна

директор Запорізького загальноосвітнього навчально-виховного комплексу «Мала гуманітарна академія»

Сергієнко Валентина Павлівна

директор гімназії №1 «Надія» м. Бердянська Запорізької області

Цимбалару Анжеліка Дмитрівна (за згодою)

старший науковий співробітник лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки АПН України, кандидат педагогічних наук

Щекатунова Ганна Дмитрівна (за згодою)

завідувачка лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки АПН України, кандидат педагогічних наук


22.06.2009

Популярні новини
ДПА в 9 і 11 класах в 2024 році проводитись не буде Випускники 9 і 11 класу в наступному році не складатимуть державну підсумкову атестацію
П'ятикласники в 11 регіонах не отримали підручників з мови Процес доставлення в школи підручників, надрукованих за донорські кошти, дещо ускладнений
Уряд відновив фінансування реформи НУШ Кошти скерують на обладнання, навчальну літературу та підвищення кваліфікації вчителів
Завдання НМТ з математики викликали труднощі у випускників У випускників шкіл виникли труднощі з розв’язування стандартних задач з математики
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів