Інструктивно-методичний лист "Методичні рекомендації до проведення державної підсумкової атестації у 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році"

Лист МОН № 1/9-108 від 16.02.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-108 від 16 лютого 2009 року

Міністерство освіти і науки
Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних
адміністрацій
Інститути післядипломної
педагогічної освіти

Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання інструктивно-методичний лист "Методичні рекомендації до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році".

Просимо довести його до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Додаток: на 17 арк.

Заступник Міністра              П.Б. Полянський

Додаток 1
до листа МОН
від 16.02.2009 № 1/9-108

Методичні рекомендації
до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році

У початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мова і читання) та математики. У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин поряд з українською мовою (мова і читання) атестації можуть підлягати результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з мови навчання (мова і читання) («Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 №94 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.02.08 за № 151/14842).

Бали за державну підсумкову атестацію з зазначених навчальних предметів виставляються за результатами підсумкових контрольних робіт.

Метою підсумкових контрольних робіт є визначення рівня сформованості в молодших школярів умінь застосовувати набуті знання і вміння на практиці.

Особливістю державної підсумкової атестації 2008/2009 навчального року у початковій школі є те, що тексти підсумкових контрольних робіт визначаються за збірниками підсумкових контрольних робіт для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України:

  • Барна М.М., Онопрієнко О.В., Пархоменко Н.Е. Підсумкові контрольні роботи з математики. 4 клас. - К.: Генеза, 2009;
  • Вашуленко М.С., Пономарьова К.І. Підсумкові контрольні роботи з української мови для шкіл з українською мовою навчання. 4 клас. - К.: Генеза, 2009;
  • Вашуленко О.В., Третяк О.П., Копликова Т.К., Чернецька О.Г. Підсумкові контрольні роботи з читання для шкіл з українською мовою навчання. 4 клас. - К.: Генеза, 2009;
  • Шереметьєва Н.М., Мартиненко Т.Г. Підсумкові контрольні роботи з української мови для шкіл з російською мовою навчання. 4 клас. - К.: Генеза, 2009;
  • Астахова Т.К., Гайдученко Т.Л. Підсумкові контрольні роботи з читання українською мовою для шкіл з російською мовою навчання. 4 клас. - К.: Генеза, 2009;
  • Новикова Т.Г., Смаковська Т.В. Підсумкові контрольні роботи з читання для шкіл з російською мовою навчання. 4 клас. - К.: Генеза, 2009;
  • Лаптєва Л.І., Лунько Н.І. Підсумкові контрольні роботи з російської мови для шкіл з російською мовою навчання 4 клас. - К.: Генеза, 2009;

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт сформовано відповідно до вимог, викладених у Програмах для 1-4 класів середньої загальноосвітньої школи (К.: Початкова школа, 2006).

Варіант підсумкової роботи обирається із збірників заступником директора з навчально-виховної роботи або вчителем.

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008 р. №755.

Річною підсумковою роботою з української мови (мови навчання) є комбінована письмова робота, якою передбачається перевірка мовленнєвих умінь учнів (зокрема: будувати речення, зв'язні тексти, висловлювати міркування, власну думку за допомогою різних мовних засобів), а також практичне застосування мовних знань з  фонетики, лексики, граматики, орфографії тощо відповідно до державних вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів із зазначеного предмета.

Підсумкова контрольна робота з мови складається з восьми завдань різних рівнів складності,  серед яких: п'ять тестових завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді, два відкритих завдання, виконання яких передбачає коротку письмову відповідь, і одне творче - зв'язне висловлювання (5-7 речень) на задану тему (додаток 2).

Підсумкові контрольні роботи з російської мови (мови навчання) укладені за аналогією з підсумковими роботами з української мови (мови навчання) (додаток 3).

Таку ж структуру мають і підсумкові контрольні роботи з української мови для шкіл з навчанням російською мовою (додаток 4).

Оцінювання робіт здійснюється таким чином: за кожне правильно виконане тестове завдання закритого типу ставиться один бал, кожне відкрите завдання оцінюється двома балами (у разі, якщо таке завдання виконане частково, учень одержує один бал), творче завдання - трьома балами: 1 бал - за зміст висловлювання; 1 бал - за грамотність (враховуються орфограми, передбачені навчальними програмами початкової школи); 1 бал - за висловлення власної думки.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням польською, молдовською, румунською, кримськотатарською, угорською, болгарською мовами рекомендуємо проводити підсумкові контрольні роботи з української мови та з мови навчання у формі диктанту.

Зміст диктантів добирається методоб'єднанням вчителів початкових класів або вчителем відповідно до програмових вимог.

Річна підсумкова робота з читання (мова навчання) спрямована на перевірку розуміння змісту прочитаного тексту; обізнаності з колом дитячого читання, доступного цьому вікові; усвідомлення літературознавчих понять на елементарному рівні, необхідних під час аналізу твору; умінь узагальнювати зміст прочитаного (розкривати головну думку); практичних умінь роботи над текстами різних жанрів (казкою, оповіданням, віршем, байкою, легендою); здатності відчувати роль та красу художнього слова (якими засобами описано ту чи іншу подію, предмети, явища); умінь виконувати творчі завдання на основі прочитаного, висловлювати власну думку з приводу прочитаного (додаток 5, додаток 6).

Робота складається з тексту для самостійного читання та восьми письмових завдань, п'ять із яких - тестові завдання закритого типу з вибором однієї правильної відповіді, два - завдання відкритого типу з короткою відповіддю (на встановлення відповідності; на встановлення правильної послідовності тощо) і одне творче завдання з розгорнутою відповіддю.

Підсумкові контрольні роботи з читання українською мовою (російська мова навчання) мають таку ж структуру, як і роботи з читання (мови навчання) (додаток 7).

Тексти для читання добираються доступними за змістом, стилем, конструкцією речень, обсягом відповідно до методичних вимог (з мови навчання - близько 300-320 слів, з другої мови - близько 260-300 слів).

Текст віршованої форми може бути менший за обсягом. У такому разі в завданнях передбачено тексти на «дочитування».

Підсумкову контрольну роботу з читання українською мовою та з читання (мова навчання) у загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням польською, молдовською, кримськотатарською, угорською, болгарською, румунською мовами укладають методоб'єднання вчителів початкових класів або вчителі відповідно до програмових вимог.

Усі завдання виконуються після прочитання учнями тексту.

Тестові завдання закритого типу оцінюються 1 балом. Завдання відкритого типу оцінюються у межах 2 балів за кожне (якщо таке завдання  виконане частково - воно оцінюється 1 балом). Творчі завдання оцінюються 3 балами: 1 бал виставляється за зміст викладу; 1 - за висловлення власної думки; 1 - за використання засобів виразності мови.

Бали за роботу з читання виставляються без урахування помилок за грамотність.

Підсумкова контрольна робота з математики проводиться у вигляді комбінованої контрольної роботи (традиційної) або контрольної роботи, укладеної з тестових завдань різної форми.

Зміст підсумкових контрольних робіт з математики відповідає програмовим вимогам до рівня загальнооосвітньої підготовки учнів за змістовими лініями «Нумерація чисел», «Дроби», «Дії над числами», «Вирази», «Рівняння і нерівності», «Задачі», «Величини», «Геометричні фігури та величини».

Комбінована контрольна робота (традиційна) містить вирази з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з дужками чи без дужок); складені задачі; завдання на порівняння, перетворення одних величин в інші; завдання на знаходження частини від числа; завдання на застосування геометричного матеріалу тощо (додаток 8).

Робота тестового характеру містить 12 завдань. Серед них - завдання таких видів: закриті з вибором однієї правильної відповіді; відкриті на доповнення; відкриті з вільним викладом відповіді (додаток 9).

Звертаємо увагу на деякі особливості оцінювання підсумкових контрольних робіт тестового характеру, а саме: 12 балів ставиться, якщо всю роботу виконано правильно; 10-11 балів - якщо допущено 1-2 помилки у завданнях закритого типу; 7-9 балів - якщо виконано 8 - 9 завдань, у тому числі завдання змістової лінії «Задачі»; 4-6 балів - якщо виконано 6-7 завдань закритого типу; 2-3 бали - якщо правильно виконано 3-4 завдання закритого типу або 1-2 завдання закритого типу, у тому числі, задача.

Кожна підсумкова контрольна робота проводиться в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці.

На проведення річної підсумкової роботи відводиться 1 академічна година (шкільний урок): 5 хв - на організацію класу та пояснення змісту роботи і 35 хв - на її виконання.

Підсумкові контрольні роботи виконують усі учні, окрім тих, які з поважних причин (хвороба, довготривалі перебування на лікуванні, спортивних змаганнях, переїздах в інші місця проживання, природні катаклізми) не можуть бути присутніми у визначений час для написання підсумкових контрольних робіт. У такому разі оцінки за державну підсумкову атестацію виставляються учням за результатами семестрового оцінювання.

Додаткові види перевірних робіт у 4-х класах не проводяться.

Річне оцінювання, що є підсумковим, здійснюється на основі семестрових балів. З навчальних предметів, які підлягають державній підсумковій атестації, при виставленні річної оцінки враховуються також результати  підсумкових  контрольних робіт.

Підсумкова контрольна робота з української мови (Додаток 2)

Итоговая контрольная работа по русскому языку (Додаток 3)

Підсумкова контрольна робота з української мови української мови для шкіл з навчанням російською мовою (Додаток 4)

Підсумкова контрольна робота з читання (Додаток 5)

Итоговая контрольная работа по чтению (Додаток 6)

Підсумкова контрольна робота з читання українською мовою (Додаток 7)

Підсумкова контрольна робота з математики (комбінована контрольна робота (Додаток 8)

Підсумкова контрольна робота з математики, укладеної з тестових завдань різної форми (Додаток 9)

Завантажити: 1_9_108.doc (273.00 Кб.)


16.02.2009

Популярні новини
МОН рекомендує школам розпочати канікули У відомстві просять педради шкіл відповідально поставитися до рекомендацій
МОЗ пропонує розпочати шкільні канікули на тиждень раніше За словами міністра охорони здоров'я, це дозволить стримати активний епідпроцес
МОН надало рекомендації з викладання шкільних предметів Відомством розроблені рекомендації з викладання предметів в 2021/22 році
Освітян, які не щепляться впродовж місяця, відсторонять від роботи Усі працівники закладів освіти найближчим часом мають здійснити щеплення проти COVID-19
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів