Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН №1097 від 17.11.10 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1097 від 17 листопада 2010 року

Про проведення Всеукраїнського конкурсу
рукописів підручників для учнів 11 класу
загальноосвітніх навчальних закладів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №781 "Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів", наказу Міністерства освіти і науки України від 01.11.2010 №1042 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.11.2010 за № 1112/18407, та з метою забезпечення учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів якісними підручниками та іншою навчальною літературою наказую:

1. Оголосити Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (далі – Конкурс) з 17 листопада 2010 року по 12 грудня 2010 року.

2. Затвердити перелік навчальних предметів та рівні їх змісту, з яких проводиться Конкурс для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (додаток 1), російською та іншими мовами національних меншин (додаток 2).

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) забезпечити:

3.1. Проведення Конкурсу з 17 листопада 2010 року по 10 лютого 2011 року.

3.2. До 01 грудня 2010 року затвердження персонального складу Предметних експертних комісій Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (далі – Предметні експертні комісії).

3.3. До 25 листопада 2010 року затвердження персонального складу Апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (далі – Апеляційна комісія).

3.4. До 10 лютого 2011 року підготовку узагальнених матеріалів щодо результатів Конкурсу для їх розгляду колегією Міністерства освіти і науки України та затвердження переліку підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів, які можуть друкуватися за кошти Державного бюджету.

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) забезпечити:

4.1. До 01 грудня 2010 року розроблення та затвердження оцінних листів, інструктивно-методичних матеріалів до складання експертних висновків та заповнення оцінних листів Предметними експертними комісіями.

4.2. До 01 грудня 2010 року розроблення та затвердження інструктивно-методичних матеріалів для визначення рейтингів рукописів підручників на підставі висновків Предметних експертних комісій, Національної академії наук України і Національної академії педагогічних наук України.

4.3. З 13 грудня 2010 року по 15 грудня 2010 року прийом, реєстрацію та шифрування конкурсних матеріалів:

  • рукопис підручника в 5 примірниках;
  • візуальні матеріали (ескізи, фото, репродукції, схеми, графіки тощо) у 5 примірниках;
  • фрагмент оригінал-макета підручника в кольорі у 5 примірниках обсягом, як правило, 32 сторінки;
  • закритий відправником конверт без зазначення зворотної адреси та будь-яких поміток, зображень, у якому містяться дані про учасника Конкурсу (прізвище, ім’я, по батькові; місце роботи, посада, науковий ступінь (учене звання (за наявності)), місце проживання, номери контактних телефонів), а також копія документа, що підтверджує виключне майнове право на використання твору Учасника (якщо участь у Конкурсі бере видавництво).

На титульній сторінці кожного рукопису, на конверті та на пакетах зазначаються назва навчального предмета, рівень його змісту (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень) або інтегровані рівні (рівень стандарту та академічний рівень; академічний та профільний рівні). Для рукописів підручників з іноземних та російської мов (для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання) зазначається також рік вивчення мови, а для рукописів підручників з мов національних меншин – мова навчання.

Назва рукопису підручника виконується державною мовою та має відповідати назві навчального предмета та рівня його змісту, з якого проводиться Конкурс.

Зазначені написи виконуються комп’ютерним набором на одному боці аркуша формату А4, кегль 18 пунктів – назва навчального предмета, 14 пунктів – рівень вивчення та рік навчання, через 2 інтервали, верхнє поле 10 см.

Рукописи підручників, поданих на Конкурс, мають бути виконані комп’ютерним набором, кегль 10,5 пункту — основний текст, 9,5 пункту — додатковий текст, через 1,5 інтервалу, на одному боці аркуша формату А4. Матеріали у вигляді версток та оригінал-макетів (крім фрагмент оригінал-макета підручника) не розглядатимуться.

Рукописи підручників мають бути виконані державною мовою (для навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин — мовою відповідної національної меншини, з іноземних мов — відповідною іноземною мовою).

Фрагмент оригінал-макета підручника в кольорі обсягом, як правило, 32 сторінки має бути виконаний з дотриманням Гігієнічних вимог до друкованої продукції для дітей (ДСанПіН 5.5.6-138-2007) та Галузевого стандарту "Підручники і навчальні посібники для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Загальні технічні вимоги" (СОУ 22.2-02477019:2007).

Вищезазначений комплект матеріалів надсилається до Інституту кур’єрською поштою в пакетах (кожний примірник рукопису підручника разом з візуальними матеріалами та фрагментом оригінал-макета підручника в кольорі містяться в окремому пакеті) без зазначення зворотної адреси.

Конкурсні матеріали учасники конкурсу надсилають до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти за адресою: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 37, загальний відділ. Телефони для довідок: (044) 390-35-33, 425-35-68.

4.4. До 20 грудня 2010 року передачу:

  • Національній академії наук України (для наукової експертизи) та Національній академії педагогічних наук України (для психолого-педагогічної експертизи) по одному примірнику комплекту матеріалів з кожного навчального предмета та кожного рівня його змісту.

Висновки щодо відповідності рукописів підручників сучасним науковим уявленням і психолого-педагогічним вимогам відповідно мають бути надіслані до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти до 25 грудня 2010 року.

  • Головам відповідних Предметних експертних комісій.

Експертні висновки, оцінні листи з рейтинговими таблицями, комплектом матеріалів та іншими супровідними матеріалами мають бути надіслані до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти до 25 грудня 2010 року.

4.5. З 20 грудня 2010 року по 25 грудня 2010 року організацію роботи Предметних експертних комісій.

4.6. 25 грудня 2010 року передачу експертних висновків, оцінних листів з рейтинговими таблицями, комплектами матеріалів та іншими супровідними матеріалами голові Конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів для прийняття рішення.

4.7. З 27 грудня 2010 року по 28 грудня 2010 року організацію роботи Конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (далі – Конкурсна комісія).

4.8. 29 грудня 2010 року проведення процедури дешифрування конкурсних матеріалів за участю учасників Конкурсу, експертів, представників педагогічної громадськості, видавництв із запрошенням засобів масової інформації та інших зацікавлених фізичних та юридичних осіб.

4.9. Протягом десяти робочих днів організацію видачі матеріалів експертиз (експертні висновки, оцінні листи з рейтингами рукописів, висновки Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України, протоколи засідання Предметних експертних та Конкурсної комісій) учасникам Конкурсу на їх вимогу, на подані ними рукописи з дня, наступного за днем оголошення рішення Конкурсної комісії.

4.10. З 29 грудня 2010 року по 05 січня 2011 року прийом та реєстрацію апеляцій учасників Конкурсу, які не погоджуються з рішенням Конкурсної комісії, до Апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів щодо процедури проведення Конкурсу.

Апеляції учасники конкурсу надсилають до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти за адресою: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 37, загальний відділ.

4.11. З 10 січня 2011 року по 14 січня 2011 року розгляд скарг Апеляційною комісією.

5. Конкурсній комісії:

5.1. Розглянути усі комплекти конкурсних матеріалів з відповідних навчальних предметів і результати експертиз, здійснених Предметними експертними комісіями, перевірити правильність оформлення експертних висновків та оцінних листів, та з урахуванням висновків Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України щодо наукової та психолого-педагогічної експертиз відповідно, підготувати пропозиції щодо визначення переможців Конкурсу.

5.2. Передати всі конкурсні матеріали разом з експертними висновками, оцінними листами з рейтинговими таблицями та протоколом засідання Конкурсної комісії у день завершення її роботи та підписані головою та всіма її членами до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

6. Наказ опублікувати в газеті "Освіта України" та розмістити на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та Інтернет-порталі "Єдине освітнє інформаційне вікно України".

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр       Д.В. Табачник

Додаток 1
наказ МОН 17.11.2010 № 1097

Перелік
навчальних предметів та рівні їх змісту, з яких проводиться Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

1. Українська мова (рівень стандарту).

2. Українська мова (академічний рівень, профільний рівень).

3. Українська література (рівень стандарту, академічний рівень).

4. Українська література (профільний рівень).

5. Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту).

6. Англійська мова (10-й рік навчання, академічний рівень).

7. Англійська мова (10-й рік навчання, профільний рівень).

8. Німецька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту, академічний рівень).

9. Німецька мова (10-й рік навчання, профільний рівень).

10. Французька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту, академічний рівень).

11. Французька мова (10-й рік навчання, профільний рівень).

12. Іспанська мова (10-й рік навчання).

13. Англійська мова (7-й рік навчання, для загальноосвітніх навчальних закладів з вивченням двох іноземних мов, 7-й рік навчання, профільний рівень).

14. Німецька мова (7-й рік навчання, для загальноосвітніх навчальних закладів з вивченням двох іноземних мов, 7-й рік навчання, профільний рівень).

15. Французька мова (7-й рік навчання, для загальноосвітніх навчальних закладів з вивченням двох іноземних мов, 7-й рік навчання, профільний рівень).

16. Іспанська мова (2-й рік навчання).

17. Світова література (рівень стандарту).

18. Світова література (академічний рівень, профільний рівень).

19. Історія України (рівень стандарту, академічний рівень).

20. Історія України (профільний рівень).

21. Всесвітня історія (рівень стандарту, академічний рівень).

22. Всесвітня історія (профільний рівень).

23. Правознавство (профільний рівень).

24. Економіка (рівень стандарту, академічний рівень).

25. Економіка (профільний рівень).

26. Людина і світ (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень).

27. Філософія (профільний рівень).

28. Художня культура (рівень стандарту).

29. Художня культура (академічний рівень, профільний рівень).

30. Математика (рівень стандарту).

31. Алгебра (академічний рівень, профільний рівень).

32. Геометрія (академічний рівень, профільний рівень).

33. Астрономія (рівень стандарту, академічний рівень).

34. Біологія (рівень стандарту, академічний рівень).

35. Біологія (профільний рівень).

36. Географія (профільний рівень).

37. Фізика (рівень стандарту).

38. Фізика (академічний рівень, профільний рівень).

39. Хімія (рівень стандарту).

40. Хімія (академічний рівень).

41. Хімія (профільний рівень).

42. Екологія (рівень стандарту, академічний рівень).

43. Екологія (профільний рівень).

44. Технології (рівень стандарту, академічний рівень).

45. Інформатика (рівень стандарту).

46. Інформатика (академічний рівень, профільний рівень).

47. Креслення (профільний рівень).

48. Захист Вітчизни (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для хлопців).

49. Захист Вітчизни (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для дівчат «Основи медичних знань»).

50. Російська мова (11-й рік навчання).

51. Російська мова (7-й рік навчання).

Додаток 2
наказ МОН 17.11.2010 № 1097

Перелік
навчальних предметів та рівні їх змісту, з яких проводиться Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин

1. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою.

2. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською та молдовською мовами.

3. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою.

4. Кримськотатарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою.

5. Молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою.

6. Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою.

7. Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою.

8. Румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою.

9. Угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою.

10. "Інтегрований курс "Література" (кримськотатарська та світова)".

11. "Інтегрований курс "Література" (молдовська та світова)".

12. "Інтегрований курс "Література" (польська та світова)".

13. "Інтегрований курс "Література" (російська та світова)".

14. "Інтегрований курс "Література" (румунська та світова)".

15. "Інтегрований курс "Література" (угорська та світова)".


17.11.2010

Популярні новини
Школи можуть заявити про свою суб’єктність, – голова ДСЯО Школи отримали більше можливостей, щоб у межах автономії заявити про свою суб’єктність
МОН оприлюднило перелік підручників, в яких є потреба До переліку включено понад 100 назв підручників та посібників для учнів різних класів
Школи включать до системи охорони поліції Кабінет Міністрів планує включити школи всіх форм власності до системи охорони поліції
Школи напередодні канікул проведуть заходи з безпеки учнів  Перед початком канікул учителі мають провести заходи з учнями щодо їхньої безпеки
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів