Педагогічна інтуїція як компонент педагогічної культури. Реферат

Незважаючи на різноманіття компонентів педагогічної культури, рідко зустрічається такий важливий компонент, як педагогічна інтуїція

Педагогічна інтуїція є одним із системотворчих компонентів педагогічної культури, що визначає миттєвий і безпомилковий вибір методу, прийому, слова, інтонації. Педагогічна діяльність не мислитися без чуття, передбачення, інтуїції, імпровізації.

Якщо врахувати неповноту і приблизність інформації, який розташовує педагог, різноманіття можливих варіантів, обмеженість часу для пошуку рішень, то стає поняттям, що в таких умовах точний розрахунок дуже часто просто неможливий, а інтуїтивне передбачення може виявитися точніше всяких логічних викладень. Інтуїція, педагогічне чуття часте заміняють досвідченому вчителеві логічні міркування.

Поняття "інтуїція" не є поняттям устояним й однозначно визначеним. Словники дають самі різні визначення: "Знання, що виникає без усвідомлення шляхів і умовного одержання" /85/; "здатність збагнення істини "шляхом прямого її розсуду, без підстави за допомогою доказу". Інтуїція є складним феноменом, що розглядається у філософської (гносеологічної, естетичної), психологічної (психологія творчої діяльності, психологія особистості, психологія мислення, психологія емоцій, психологія прийняття рішень) і різний спеціальної (біологічної, медичної, нейрофізіологічної і іншої) літературі. Але більш важливими з погляду вивчення сутності інтуїції є філософські і психологічні теорії.

Філософія розглядає інтуїцію лише як продукт пізнавальної діяльності людини. Вивчення конкретних механізмів рішення пізнавальних задач не складає задачі філософії, ця задача в першу чергу психології. У цілому психологія є тією ланкою, без якої неможливо створити повноцінного феномена інтуїції. Якщо філософський аспект розгляду інтуїції полягає в з'ясуванні способу одержання, зміни, руху знання, у пошуку методологічної основи, у з'ясуванні соціальних коренів, то психологічний - у розгляді феномена інтуїції з погляду психологічної діяльності і станів з'ясування діючих механізмів психіки. Цей підхід важливий і тому, що дозволяє розглядати інтуїцію в будь-якому конкретному виді діяльності.

У психології інтуїція розглядається як новотвір у психології людини, заснований на знаннях і досвіді, що визначає дії людини без попереднього аналізу, миттєво, але натхненно. Вона допомагає знайти правильне рішення в умовах недостатньої інформації і часу, на основі орієнтованого пошуку й екстраполяції. А такий дефіцит завжди величезний там, де справа стосується живої людини.

Педагогічна інтуїція не випадкове явище, а закономірний і важливий компонент творчої діяльності вчителя, його педагогічної культури, що виступає як засіб оперативного коректування педагогічного задуму. По джерелам виникнення інтуїція може бути почуттєвою (у тому числі фізіономічною) та інтелектуальною (творчою). Загалом інтелектуальна інтуїція - це збагнення істини розумом, а почуттєва - це пізнавальна діяльність: результат невербалізованої істини у виді поняття, закону, ідеї. Тут образно-емоційні форми мислення приводять до "прориву" невербалізованих образів, емоцій у форми слова, до словесного формулювання розумових образів або вибудовуванню асоціативного ланцюга по самих несподіваних підставах.

Почуттєва інтуїція - це перетворена діяльність (практична), у якій знання "знання виникає й існує" тобто грає допоміжну гарматну роль, де вербалізовані, логічні поняття входять в образно-емоційні моделі мислення, де безпосереднє мислення може бути невербалізованим, а втіленим відразу в дію, образи частіше наочні і зв'язані саме з почуттєвим рівнем. Компоненти (доданки) почуттєвої інтуїції: гостра спостережливість, чіпка пам'ять, швидкі асоціації, бездоганна логіка. Основний принцип почуттєвої інтуїції - принцип тесту: по деталях про ціле. Багато досвідчених педагогів володіють у досконалості почуттям інтуїції.

Вищим проявом інтуїції є інтелектуальна (творча) інтуїція, тобто по визначенню Е. Н. Князєва "досягнення стану інсайту, саме добудовування - перехід від простої структури до складного, саморозвиток, ускладнення первісної структури.

     

Творча інтуїція виникає в людини тільки на рівні вищого прояву майстерності, коли є вже глибокі знання свого предмета і необхідний досвід, коли необхідна інформація виводиться з-під контролю свідомості, витісняється автоматизму, відпускається в підсвідомість. У результаті звільняється поле для вільного конструювання, для гри розуму, для інтуїтивного бачення.

Крім того, успіх виникнення інтуїтивного рішення залежить від того, наскільки удалося дослідникові звільниться від шаблонів, переконатися у непридатності раніше відомих шляхів і разом з тим скоротити захопленість задачею. У своєму розвитку творча ініціатива проходить кілька етапів.

Англійський учений Г. Уоллес виділяє 4 стадії:

 • підготовку (охоплення максимально можливої розмаїтості елементів знання),
 • дозрівання (переоцінка цінностей знання),
 • осяяння (проривши в незнане),
 • перевірку.

Центральним моментом вважається - інтуїтивне охоплення очікуваного результату. Та навіть вищий рівень сформованості знань, умінь і навичок, розвиненість необхідних особистісних якостей не забезпечують повного становлення педагогічної культури, тому що залишається несформованої педагогічна ініціатива, що припускає:

 • Здатність до прогнозування, умінню вгадати, передбачити всі ті ситуації, що можуть виникнути в ході педагогічної діяльності;
 • Здатність до педагогічної імпровізації, нестандартному, несподіваному підході до організації навчально-виховного процесу;
 • Евристичне мислення, швидку орієнтацію, гостру спостережливість, чіпку пам'ять, бездоганну логіку;
 • Широта асоціацій, легкість асоціювання окремих понять;
 • Здатність студента до дізнавання, до розпізнавання образа по деталі, до згортання розумових операцій, до аналогії;
 • Ступінь оперативності прийняття рішень в умовах дефіциту часу й інформації.

Таким чином, педагогічна інтуїція – один з ведучих компонентів педагогічної культури, найважливіша якість педагога, що визначає моментальний і безпомилковий вибір методу, прийому, слова, інтонації.

Література

 1. Андрущенко В. П. Проблеми і перспективи розвитку вищої освіти в Україні на зламі століть.
 2. Галузинський В. М., Євтух М. В. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. – К., 1995.
 3. Коляденко С. М., Юрчук О. О. Деякі питання соціалізації особистості у творчий спадщині В. О. Сухомлинського // Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя. - Київ-Житомір.: Державний педагогічний інститут. 2001.
 4. Мороз О. Г., Сластьонін В. О., Філіпенко Н. І. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація. Навч. посібник. – К., 1997.
 5. Мороз О., Юрченко В. Підготовка майбутнього викладача вищої школи: психолого-педагогічний ракурс//Наукові записки: Зб. наук. стат. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001.
 6. Немов Р. С. Индивидуальный стиль деятельности педагога// Немов Р. С. Психология: В 3кн. – Кн. 2. Психология образования. – М.:Владос, 1998.
 7. Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Просвіта, 2000.
 8. Педагогика и психология высшей школы / Отв. ред. С. И. Самыгин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.
 9. Степанишин Б. І. Особа викладача інституту та шляхи її формування//Рідна школа. – 1992.
 10. Щербань П. Сутність педагогічної культури//Вища освіта України. – 2004. -
 11. Якунин В. А. Педагогическая психология. – СПб.: Полиус, 1998. – 639с.


02.04.2012