Зовнішньоекономічна діяльність: основи регулювання. Реферат

Основою регулювання діяльності підприємств України на зовнішніх ринках є Закон "Про зовнішньоекономічну діяльність". Крім того, у відповідних сферах регулюючу роль відіграють й інші Закони України

Нижче наведено Закони України, які відіграють регулюючу роль у відповідних сферах:

 • "Про захист іноземних інвестицій в Україні" (10.09. 91);
 • "Про дію міжнародних договорів на території України" (10.12. 91);
 • "Про іноземні інвестиції" (13.03. 92);
 • "Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні" (17.12. 93);
 • "Про міжнародний комерційний арбітраж" (24.02. 94);
 • "Про режим іноземного інвестування" (19.03. 96) тощо.

Варто враховувати регулюючу роль інших законів України, якими передбачено ступінь управління зовнішньоекономічною діяльністю у конкретних її видах і напрямках. Зокрема, ст. 41 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" передбачає, що у разі розбіжності положень цього Закону і правил міжнародного договору діє останній. Подібну ст. 22 містить і Закон України "Про інвестиційну діяльність" (18.09. 91). Ст. 19 цього Закону містить положення про захист іноземних інвестицій. Крім Законів України, важливе значення в регулюванні ЗЕД відіграють Укази Президента України. Серед них:

 • "Про заходи для попередження експорту товарів походженням з України за цінами, що можуть розглядатися як демпінгові, і врегулювання торгових суперечок" від 25.07. 94;
 • "Про заходи здійснення єдиної державної політики регулювання імпорту" від 21.09. 94;
 • "Про використання Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" від 04.10. 94 тощо.

Нарешті, існують нормативні рішення Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки України та з питань європейської інтеграції, інших міністерств і відомств, що регулюють окремі питання тарифного і нетарифного характеру.

Вищим законодавчим органом державного регулювання ЗЕД є Верховна Рада України. Відповідно до ст. 9 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" Верховна Рада:

 • приймає, скасовує і змінює закони про ЗЕД;
 • затверджує головні напрямки зовнішньоекономічної політики України;
 • укладає міжнародні договори;
 • затверджує митні тарифи і збори;
 • установлює спеціальні режими ЗЕД;
 • затверджує списки товарів, що підпадають під ліцензування при експорті або імпорті.

Кабінет Міністрів України як орган виконавчої влади здійснює координацію ЗЕД, приймає нормативні акти в межах своїх повноважень, подає свої пропозиції до Верховної Ради України, складає платіжний баланс і зведений валютний план.

Національний банк України регулює валютні і міжнародні питання ЗЕД. У тому числі: зберігання і використання золотовалютних резервів, взаємовідносини з центральними банками інших країн і міжнародними фінансовими організаціями, підписання міжбанківських угод, регулювання курсу національної валюти та ін.

Істотну роль у регулюванні ЗЕД відіграє Міністерство економіки України та з питань європейської інтеграції (до його складу ввійшло колишнє МЗЕЗТорг). У компетенції цього міністерства:

 • проведення єдиної зовнішньоекономічної політики при здійсненні суб'єктами ЗЕД виходу на зовнішній ринок, координація їхньої діяльності;
 • контроль зовнішньоекономічної діяльності;
 • нетарифне регулювання ЗЕД тощо.

Державний комітет митного контролю здійснює контроль ЗЕД відповідно до чинного законодавства. Нарешті, у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності беруть участь органи місцевого управління: законодавчі і розпорядницькі органи; територіальні підрозділи органів державного регулювання ЗЕД.

     

Як економічні інструменти регулювання ЗЕД виступають:

 • оподатковування суб'єктів ЗЕД;
 • митне регулювання і контроль;
 • ведення розрахунків і кредитування зовнішньоекономічних операцій;
 • страхування зовнішньоекономічних операцій;
 • ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій;
 • заборона окремих видів експорту й імпорту;
 • проведення антимонопольних заходів у сфері ЗЕД;
 • розміщення державних замовлень на виробництво, експорт та імпорт;
 • облік зовнішньоекономічних операцій, звітність, ревізія й аудит суб'єктів ЗЕД;
 • інформаційне забезпечення ЗЕД.

Література

1. Внешнеторговые операции / Сост.: И. С. Гринько. - Сумы, 1994.

2. Дениэлс Дж. Д., Радеба Ли X. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. - 6-е изд. - М., 1994.

3. Зовнішня торгівля: проблеми і перспективи / За ред. проф. О. А. Ки-риченка. - X., 1997.

4. Київ у цифрах: Статистичний збірник. - К., 1997.

5. Покровская fl. fi. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: Учеб. для вузов. - М., 2000.

6. Савельев Є. В. Міжнародний маркетинг: Навч. посіб.: Пер. з рос. - К., 1995.

7. Славов Н. А. и др. Укрречфлот: Дорога поиска, реформ и превращений. - К., 1996.

8. Стровский Л. Е., Казанцев С. К., Паршина Е. А. и др. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учеб. для вузов / Под ред. проф. Л. Е. Стровского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 1999.

9. Трансформація. - 1996. - № 11-12.

10. Устинов И. Н. Мировая торговля: Статистическо-аналитический справочник. - М., 2000.


08.02.2011