Osvita.ua Вища освіта Реферати Менеджмент Телекомунікаційні технології: поняття, використання сучасних засобів. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Телекомунікаційні технології: поняття, використання сучасних засобів. Реферат

Поняття інформаційної технології. Які сучасні технічні засоби використовуються для автоматизації інформаційно-управлінської діяльності. Сучасні телекомунікаційні технології у корпоративному управлінні

Поняття інформаційної технології

Головним напрямком перебудови менеджменту і його радикального удосконалення, пристосування до сучасних умов стало масове використання новітньої комп'ютерної і телекомунікаційної техніки, формування на її основі високоефективних інформаційно-управлінських технологій.

Засоби і методи прикладної інформатики використовуються в менеджменті і маркетинзі. Нові технології, засновані на комп'ютерній техніці, вимагають радикальних змін організаційних структур менеджменту, його регламенту, кадрового потенціалу, системи документації, фіксування і передачі інформації.

Особливе значення має впровадження інформаційного менеджменту, значно розширювальної можливості використання компаніями інформаційних ресурсів. Розвиток інформаційного менеджменту зв'язано з організацією системи обробки даних і знань, послідовного їх розвитку до рівня інтегрованих автоматизованих систем управління, що охоплюють по вертикалі і горизонталі всі рівні і ланки виробництва і збуту.

Технологія — це комплекс наукових і інженерних знань, реалізованих у прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових факторів виробництва, способах їх з'єднання для створення продукту чи послуги, що відповідають визначеним вимогам.

Технологія нерозривно зв'язана з машинізацією виробничого чи невиробничого, насамперед управлінського процесу. Управлінські технології ґрунтуються на застосуванні комп'ютерів і телекомунікаційної техніки.

Відповідно до визначення, прийнятому ЮНЕСКО, інформаційна технологія — це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих обробкою і збереженням інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, їхні практичні додатки, а також зв'язані з усім цим соціальні, економічні і культурні проблеми. Самі інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих первісних витрат і наукомісткої техніки. Їхнє введення повинне починатися зі створення математичного забезпечення, формування інформаційних потоків у системах підготовки фахівців.

Які сучасні технічні засоби використовуються для автоматизації інформаційно-управлінської діяльності

В останні десятиліття менеджменти в найбільш розвинутих країнах, зокрема, у США і Японії, на творчі інформаційні технології так званого третього (вищого) рівня. Вони охоплюють повний інформаційний цикл — вироблення інформації (нових знань), їх передачу, переробку, використання для перетворення об'єкта, досягнення нових більш вищих цілей.

Інформаційні технології третього рівня означають вищий етап комп'ютеризації менеджменту, дозволяють задіяти ЕОМ у творчому процесі, з'єднати силу людського розуму і міць електронної техніки.

Повна інтегрована автоматизація менеджменту припускає охоплення наступних інформаційно-управлінських процесів: зв'язок, збір, збереження і доступ до необхідної інформації, аналіз інформації, підготовка тексту, підтримка індивідуальної діяльності, програмування і рішення спеціальних задач. Основні напрямки автоматизації інформаційно-управлінської діяльності компаній наступні: автоматизація процесу обміну інформацією, включаючи управлінську АТС, "електронну пошту". До сучасних технічних засобів автоматизації інформаційно-управлінської діяльності відносяться:

 • персональні комп'ютери, об'єднані в мережі;
 • електронні друкарські машинки;
 • текстооброблюючі системи (проблемноорієнтовані комп'ютерні системи, які мають великі функціональні можливості);
 • копіювальні машини;
 • комунікаційні засоби, телефонну техніку;
 • засоби для автоматизації введення архівних документів і пошуку інформації (до них відносяться нетрадиційні носії інформації: магнітні диски і стрічки, мікрофільми, диски з оптичними записами);
 • засоби для обміну інформацією — "електронна пошта";
 • відеоінформаційні системи;
 • локальні комп'ютерні мережі;
 • інтегровані мережі установ.

Сучасні телекомунікаційні технології у корпоративному управлінні

Корпоративне управління - це комплекс управлінських дій, що компанія повинна здійснити, щоб досягти свою ціль, завоювати гарну репутацію і довіру кредиторів і інвесторів.

Інвестори, перш ніж прийняти рішення про співробітництво й інвестиції в яке-небудь підприємство, аналізують його положення, у першу чергу з погляду існуючої системи менеджменту. Підвищення управлінської культури тісно зв'язано з використанням сучасних телекомунікаційних і інформаційних технологій.

У сучасному світі перед компаніями, які займаються тим чи іншим бізнесом, постійно виникають ті самі питання:

 • як краще й ефективніше організувати обмін інформацією усередині компанії, а також з партнерами і клієнтами,
 • як зробити інформаційний простір компанії єдиним, незважаючи на географічну далекість ряду офісів,
 • як дотриматись безпеки передачі даних і забезпечити високої надійності зв'язку,
 • як при цьому не упускати переваг нових технологій і мінімізувати свої витрати.

Такі питання виникають у будь-якій країні світу і перед компаніями різних сфер діяльності, незалежно від розміру чи кваліфікації. Усі перераховані проблеми мають "телекомунікаційну складову". Адже будь-який бізнес не може існувати без обміну інформацією. Від того, наскільки ефективно й оптимально побудована корпоративна мережа зв'язку і буде деякою мірою залежати успіх чи неуспіх компанії у веденні бізнесу в цілому.

Можливі наступні варіанти. Як правило, компанія, перед якою встали подібні проблеми, може вирішити їх двома способами. Перший полягає у використанні власних ресурсів для рішення виникаючих задач. При такому підході компанії прийдеться створити департамент зв'язку, який виконує в тій чи іншій степені функції професійного оператора, скористатися послугами одного чи декількох незалежних операторів зв'язку для одержання "базових телекомунікаційних сервісів".

Також необхідно самостійно проаналізувати сучасне устаткування, підготувати приміщення, у яких установити і настроїти апаратне і програмне забезпечення. Рішення цих проблем займає тривалий період часу, є витратним, не гнучким, не технологічним, тому що реалізується, у кінцевому рахунку, не професійним телекомунікаційним оператором.

Інший варіант - це вдатися до послуг оператора зв'язку, що може запропонувати такій компанії-клієнту готове рішення. Подібний підхід виявляється оптимальним і відповідає вищевикладеним вимогам. Саме тому компанії всі частіше для рішення комплексної задачі створення універсальної корпоративної мережі зв'язку прибігають до послуг телекомунікаційних провайдерів.

Для оператора зв'язку такий аутсорсинг також дуже цікавий і вигідний, оскільки розширює сферу його діяльності і дозволяє йому одержувати додаткові доходи.

Послуги по створенню і управлінню віртуальними приватними корпоративними мережами зв'язку відносяться до числа сучасних "аутсорсингових" технологій. Більшість операторів як за рубежем, так і в Росії вже пропонують чи активно розробляють подібні сервіси. Для прикладу, нова послуга Компанії Транстелеком, ТТК IP VPN належить до їхнього числа.

ТТК IP VPN - широкосмугова приватна віртуальна мережа зв'язку (ВЧС) на основі магістральної IP-мережі Компанії Транстелеком і IP-технологій.

У рамках послуги Транстелеком організує інтегральну мережу зв'язку Клієнта, забезпечує управління мережею й експлуатацію. Тим самим компанія-клієнт може зосередитися на своєму основному профільному бізнесі, доручаючи професійному оператору рішення всіх телекомунікаційних питань, що виникають у процесі своєї бізнес-діяльності.

Особливістю послуги ТТК IP VPN є те, що вона може бути надана в комплексі з доступом у мережу Інтернет.

Технологія Інтернет також має безпосереднє відношення до систем корпоративного управління. Ось декілька областей, у яких Інтернет використовується в даний час найбільш продуктивно: маркетинг, прямі продажі, зв'язки з громадськістю, взаємодія з партнерами.

Використовуючи високошвидкісну магістральну мережу зв'язку компанія може мати виділений доступ в Інтернет, який володіє наступними перевагами:

 • високошвидкісне з'єднання з міжнародною частиною Інтернет;
 • доступність послуг не тільки у великих містах, але й у будь-яких інших населених пунктах, через які проходить залізниця;
 • висока надійність наданих послуг за рахунок резервування магістралей IP мережі.

Історія автоматизації управління підприємствами обчислюється десятиліттями. Але останнім часом при стрімкому розвитку телекомунікаційних технологій у компаній з'являються нові можливості по оптимізації корпоративних систем керування. Незамінну допомогу в цій нелегкій справі покликані зробити послуги нових телекомунікаційних провайдерів, що з'являються в Росії. З їхнім приходом на російський телекомунікаційний ринок уже найближчим часом можна екати реальне використання сучасних інформаційних технологій у бізнесі.

Література

 1. Библиотека упpавляющего пеpсоналом: миpовой опыт. Совpеменный менеджмент: теоpия и пpактика: обзоpная инфоpмация. // Сост. Яpовой В.И. под pед. Г.В.Щекина. - К.: МЗУУП, 1994.
 2. Каpатыгин С. Телекомуникационные технологии для менеджмента. В 2-х томах. - М.: ABF, 1995.


27.01.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!