Osvita.ua Вища освіта Реферати Правознавство Організація роботи та рішення Конституційного Суду України (КСУ)
Загрузка...

Організація роботи та рішення Конституційного Суду України (КСУ)

Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Завдання його полягає в гарантуванні верховенства Конституції як Основного Закону держави на всій території України

Його рішення є остаточними: вони не можуть бути оскаржені. Вісімнадцять суддів Конституційного Суду України за своїм складом відображають паритет трьох гілок влади в державі. Об'єктом конституційної перевірки не можуть бути заяви, звернення та інші акти загальнополітичного характеру, що не мають прямого юридичного значення.

Діяльність Конституційного Суду ґрунтується на засадах незалежності та колегіальності, повноти й усебічності розгляду справ, гласності, обґрунтованості прийнятих рішень, рівноправності суддів, верховенства права.

Конституційний Суд приймає рішення та дає висновки з таких питань:

 • конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 • відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів, які вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їхню обов'язковість;
 • додержання конституційної процедури розслідування й розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 і 151 Конституції України;
 • офіційного тлумачення Конституції та законів України.

У юридичній літературі зазначено, що тлумачення юридичних норм є сферою суспільної або державної діяльності, яка здебільшого стосується вироблення в процесі тлумачення конституційно-правової орієнтації в розумінні й обґрунтуванні права. Тлумачення норм Конституції, яке здійснює Конституційний Суд України, нового змісту не породжує, воно примножує розуміння змісту прав та обов'язків і надає йому офіційного характеру. Офіційна інтерпретація в даному разі забезпечує правопорядок у державі.

До повноважень Конституційного Суду України не належать питання законності підзаконних актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції.

Підставами для прийняття Конституційним Судом України рішення про неконституційність правових актів (повністю чи в їхніх окремих частинах) є:

 • невідповідність Конституції України;
 • порушення встановленої Конституцією процедури їхнього розгляду, ухвалення або набрання ними чинності;
 • перевищення конституційних повноважень під час їх прийняття.

Формами звернення до Конституційного Суду є конституційне подання та конституційне звернення.

Конституційне подання - це письмове клопотання до Конституційного Суду про визнання правового акта (окремих його положень) неконституційним, про визначення конституційносгі міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції та законів України. Конституційним поданням є також звернення Верховної Ради України про надання висновку щодо конституційносгі процедури розслідування, розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

     

Конституційне подання має складатися з додержанням певних вимог. Воно має містити:

 • повне найменування органу, посадової особи, які направляють конституційне подання;
 • відомості про представника за законом або уповноваженого за дорученням;
 • повне найменування, номер, дату прийняття, джерело опублікування правового акта, конституційність якого оспорюють чи який потребує офіційного тлумачення;
 • повне обґрунтування тверджень щодо неконституційності правового акта (його окремих положень) або необхідності офіційного тлумачення;
 • дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються суб'єкти конституційного подання (копії цих документів і матеріалів додають);
 • перелік документів і матеріалів, які додають. Конституційне звернення - це письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України для забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав і свобод людини й громадянина, а також прав юридичної особи.

Конституційне звернення так само, як і конституційне подання, складається з додержанням певних вимог. Конституційне звернення має містити:

 • прізвище, ім'я, по батькові громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адресу, за якою особа проживає, або повну назву та місцезнаходження юридичної особи;
 • відомості про представника особи за законом або уповноваженого за дорученням;
 • статті (окремі положення) Конституції України або закону, тлумачення яких вимагають від Конституційного Суду;
 • обґрунтування необхідності офіційного тлумачення положень Конституції або законів;
 • дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються суб'єкти конституційного звернення (копії цих документів і матеріалів додають);
 • перелік документів і матеріалів, які додають.

Організація роботи Конституційного Суду України. Апарат Конституційного Суду України

Організацію та діяльність Конституційного Суду визначено Конституцією, Законом України "Про Конституційний Суд України" та актами Конституційного Суду, що встановлюють організацію його внутрішньої роботи.

Організаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Конституційного Суду здійснює секретаріат Конституційного Суду на чолі з керівником. Положення про секретаріат, його структуру й штат затверджують на засіданні Конституційного Суду України. Керівника секретаріату також призначають на засіданні Конституційного Суду за поданням Голови з числа громадян, які мають право обійняти посаду професійного судді.

Керівник секретаріату, як і судді Конституційного Суду, не може належати до політичних партій, мати представницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

Допоміжними робочими органами з питань організації внутрішньої діяльності Конституційного Суду є постійні комісії, які утворюють з числа суддів шляхом відкритого голосування. Конституційний Суд утворює такі постійні комісії:

 • з питань регламенту та етики;
 • з питань бюджету й кадрів;
 • з питань наукового та інформаційного забезпечення;
 • з міжнародних зв'язків.

За потреби може бути утворено інші постійні комісії, ліквідовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний і персональний склад.

Діють вони на основі положення, затвердженого Конституційним Судом на пленарному засіданні.

Голів постійних комісій призначає Голова Конституційного Суду на строк своїх повноважень.

За пропозицією суддів Конституційного Суду ухвалою Конституційного Суду на його пленарному засіданні може бути утворено тимчасову комісію Конституційного Суду з числа фахівців відповідних галузей права для додаткового дослідження матеріалів справи. В ухвалі встановлюють строк для підготовки висновку тимчасовою комісією. Конституційний Суд передає тимчасовій комісії матеріали справи для ознайомлення та надає на її запит додаткові матеріали, необхідні для роботи.

При Конституційному Суді утворюють Науково-консультативну раду. Склад, повноваження й порядок діяльності Науково-консультативної ради затверджує Конституційний Суд.

Матеріали діяльності Конституційного Суду України зберігають у архіві Конституційного Суду.

Матеріали справи, щодо яких Конституційний Суд прийняв рішення або дав висновок, зберігають сто років.

Оригінали рішень і висновків Конституційного Суду зберігають у архіві безстрокове.

Інші матеріали зберігають на загальних підставах, визначених законодавством України.

Для забезпечення Конституційного Суду нормативно-правовими актами, науковою та іншою спеціальною літературою створено бібліотеку.

Друкованим органом Конституційного Суду є "Вісник Конституційного Суду України".

В апараті Конституційного Суду є посада судового розпорядника. На нього покладено забезпечення встановленого порядку в залі засідань, він виконує розпорядження лише головуючого. Судовий розпорядник має право робити зауваження присутнім у залі засідань особам, вимагати від них додержання встановленого порядку та вживати заходів щодо усунення порушень. Вимоги судового розпорядника щодо підтримання порядку є обов'язковими для всіх присутніх. Судовий розпорядник до початку пленарного засідання та під час перерви інформує службу, що пропускає до залу засідань бажаючих бути присутніми на засіданні, про наявність вільних місць у залі.

Правове значення рішень Конституційного Суду України

Більш як половина всіх рішень, прийнятих Конституційним Судом, стосується офіційного тлумачення положень Конституції та законів України. Конституційний Суд вирішив цілу низку вузлових питань правозастосовної діяльності в Україні, зокрема щодо: несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності; дня набрання чинності Конституцією України; змісту права людини на інформацію; права на оскарження в суді неправомірних дій посадової особи; визначення результатів виборів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі; внесення змін до Конституції України; порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України; тлумачення терміна "законодавство"; зворотної дії у часі законів та інших нормативно-правових актів тощо.

Згідно з ч. 2 ст. 150 Основного Закону України, рішення Конституційного Суду України є обов’язковими до виконання на всій території України, остаточними й не можуть бути оскаржені. Тобто виконання рішень Конституційного Суду (як і рішень судів загальної юрисдикції) є конституційним обов’язком кожного, починаючи з глави держави й закінчуючи пересічними громадянами. Аналогічні вимоги містяться в ст. 69 Закону України "Про Конституційний Суд України", а ст. 70 встановлює порядок виконання рішень і висновків КСУ.

Конституційний Суд України за результатами розгляду справ щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим приймає рішення. Конституційний Суд України може визнати неконституційним правовий акт повністю або в окремій його частині.

 У разі якщо в процесі розгляду справи за конституційним поданням чи конституційним зверненням виявлено невідповідність Конституції України інших правових актів (їх окремих положень), крім тих, щодо яких відкрито провадження у справі, і які впливають на прийняття рішення чи дачу висновку у справі, Конституційний Суд України визнає такі правові акти (їх окремі положення) неконституційними. Таким чином, виконання рішень Конституційного Суду це додержання усіма органами державної влади й органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами норм Конституції та законів України. Рішення Конституційного Суду спрямовані на охорону й забезпечення найвищої юридичної сили Основного Закону, суверенітету і територіальної цілісності України, захист прав і свобод людини й громадянина.

Рішення і висновки Конституційного Суду підписуються не пізніше семи днів після прийняття рішення, дачі висновку і офіційно оприлюднюються наступного робочого дня після їх підписання.

Зміст та порядок виконання рішень Конституційного Суду України

Рішення Конституційного Суду України містить:

 • найменування рішення, дату і місце прийняття, його номер;
 • персональний склад суддів Конституційного Суду України, які брали участь у розгляді справи;
 • перелік учасників судового засідання;
 • зміст конституційного подання;
 • повну назву, дату прийняття, порядковий номер, за яким органом, посадовою особою прийнято правовий акт, конституційність якого розглядається;
 • положення Конституції України, якими керувався Конституційний Суд України при прийнятті рішення;
 • мотивувальну частину рішення;
 • резолютивну частину рішення;
 • обов'язкове зазначення того, що рішення Конституційного Суду України є остаточним і оскарженню не підлягає.

Копії рішень і висновків Конституційного Суду України надсилаються наступного робочого дня після їх офіційного оприлюднення суб'єкту права на конституційне подання чи конституційне звернення, з ініціативи якого розглядалася справа, до Міністерства юстиції України, а також до органу влади, що прийняв правовий акт, який був предметом розгляду в Конституційному Суді України.

Рішення і висновки Конституційного Суду України підписуються не пізніше семи днів після прийняття рішення, дачі висновку.

Рішення і висновки Конституційного Суду України офіційно оприлюднюються наступного робочого дня після їх підписання.

Рішення і висновки Конституційного Суду України разом з окремою думкою суддів Конституційного Суду України публікуються у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.

У разі необхідності Конституційний Суд України може визначити у своєму рішенні, висновку порядок і строки їх виконання, а також покласти на відповідні державні органи обов'язки щодо забезпечення виконання рішення, додержання висновку.

Рішення і висновки Конституційного Суду рівною мірою є обов'язковими до виконання. У разі необхідності Конституційний Суд може визначити у своєму рішенні, висновку порядок і строки їх реалізації, а також покласти на відповідні державні органи обов'язки щодо забезпечення виконання рішення, додержання висновку.

Невиконання рішень та недодержання висновків Конституційного Суду тягнуть за собою відповідальність згідно з законом.

Висновки

Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Завдання його полягає в гарантуванні верховенства Конституції як Основного Закону держави на всій території України. Його рішення є остаточними: вони не можуть бути оскаржені. Вісімнадцять суддів Конституційного Суду України за своїм складом відображають паритет трьох гілок влади в державі. Об'єктом конституційної перевірки не можуть бути заяви, звернення та інші акти загальнополітичного характеру, що не мають прямого юридичного значення.

Таким чином, виконання рішень Конституційного Суду - це додержання усіма органами державної влади й органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами норм Конституції та законів України. Рішення Конституційного Суду спрямовані на охорону й забезпечення найвищої юридичної сили Основного Закону, суверенітету і територіальної цілісності України, захист прав і свобод людини й громадянина.

Використана література

1. Конституція України

2. Закон України “Про Конституційний Суд України”

3. Закон про судоустрій в Україні № 2531-III від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 40, ст.191.

4. Бойко В.Нова Конституція і судова влада. Право України.-1997.

5. Погорілко В.Ф. Конституційне право України - Київ Наукова думка 1999р.

6. Лисенков С.Л. Конституція України: матеріали до вивчення - Київ Либідь 1997р.

7. Шемшученко Ю.С., Мурашин Г.О. Конституційний Суд України -Київ іе Юре 1997.


22.09.2010

Загрузка...

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!