Osvita.ua Вища освіта Реферати Правознавство Об’єднання підприємств: ознаки класифікація та функції господарських об’єднань
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Об’єднання підприємств: ознаки класифікація та функції господарських об’єднань

Господарське об’єднання – це організаційно оформлена група підприємств, інших господарських організацій низової ланки економіки різних форм власності, яка створюється з метою координації діяльності своїх учасників, об’єднання їхніх зусиль для вирішення соціальних та економічних завдань

Господарське об’єднання являє собою один із видів суб’єктів господарського права, і як суб’єкт права має свої економічні, організаційні та юридичні ознаки, які відрізняють його від підприємництва:

1. Підприємництва консолідуються у групи – об’єднання на основі економічних, спільних та інших інтересів;

2. Це об’єднання виробничої, науково-технічної, комерційної діяльності членів об’єднання з централізацією управлінських, координаційних функцій;

3. Матеріальні інтереси об’єднання як основа визначаються у договорі або статуті, який укладають між собою підприємства-засновники;

4. Об’єднання як суб’єкт господарського права має майно, юридично відособлене від майна членів об’єднання:

 • основні фонди і оборотні кошти, передані йому на його баланс членами об’єднання;
 • майно, набуте об’єднаннями в результаті господарської діяльності;
 • майно, створених об’єднаних підприємств;
 • майно членів об’єднання не входить до складу майна об’єднання;

5. Об’єднання не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а вони не відповідають за зобов’язаннями об’єднання;

6. Майно, яке залишається після задоволення вимог кредитора, розподіляється між його колишніми членами;

7. Централізація в руках об’єднання функцій і повноважень його членів;

8. Особлива правосуб’єктність. ЇЇ особливість обумовлена організаційною структурою об’єднання. Членами об’єднання можуть бути лише підприємства – юридичні особи, кожне з яких при входженні до об’єднання зберігає права юридичної особи і діє на підставі Закону України "Про підприємництво".

Цим об’єднання відрізняється від підприємства, яке не має в своєму складі інших юридичних осіб. Тобто підприємства як члени об’єднання залишаються самостійними суб’єктами господарського права. Водночас об’єднання підприємств також є самостійним суб’єктом права.

З точки зору правосуб’єктності, об’єднання становить собою сукупність самостійних суб’єктів права, спільні майнові права та інтереси яких реалізує обєднання. В теорії господарського права такі організаційні структури визначаються як господарські системи, в теорії цивільного та адміністративного права – як складні юридичні особи.

9. Необхідність отримання згоди від Антимонопольного комітету;

10. Членами об’єднання є лише юридичні особи, кожна з них, входячи до об’єднання, зберегла свої права юридичної особи і діє на підставі Закону "Про підприємництво в Україні";

11. Об’єднання створюється і діє на основі договору або статуту, володіє відособленим майном, має самостійний зведений і спільний для членів баланси, розрахунковий та інший рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою і є юридичною особою.

Отже, господарське об’єднання являє собою складну господарську організацію, яка створена на основі поєднання матеріальних інтересів підприємств – учасників, діє на підставі договору або статуту і реєструється як юридична особа.

Види господарських об’єднань

Господарські об’єднання класифікуються за певними матеріальними та юридичними критеріями.

Матеріальним критерієм є основа їх створення: досягнення спільних матеріальних та інших інтересів, координація їх діяльності, централізоване виконання виробничих та інших функцій тощо.

Юридичним критерієм класифікацій на види є правовий режим членства учасників об’єднання.

Відповідно за ознакою обов’язкового установчого документа розрізняють договірні та статутні об’єднання.

Договірними є асоціації та корпорації, статутними – концерни та консорціуми. Законом передбачено, що підприємства можуть об’єднуватись і в інші структури за галузевим чи територіальним принципом.

За галузевою ознакою – галузеві, тобто господарські об’єднання підприємств певної галузі, та міжгалузеві, до складу яких входять господарські організації різних галузей економіки.

За територіальною ознакою поділяються на республіканські, обласні, міські тощо.

З договірних об’єднань найпоширенішими є корпорації державних підприємств.

Корпорації - договірні об’єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.

Асоціація – це також вид договірного об’єднання, створений з метою постійної координації господарської діяльності. Централізація управління в асоціації відсутня. Правлінню не дозволяється втручатись у виробничу та комерційну діяльність підприємств.

Договірні об’єднання відрізняються від статутних правовим режимом створення і функціонування. Засновниками можуть бути підприємства усіх форм власності. Створюються вони на добровільних засадах, на підставі багатосторонніх установчих договорів.

Щоб створити корпорацію необхідна згода трудових колективів підприємств, які об’єднуються. Підприємства добровільно входять в об’єднання як засновники або члени. Підприємства – члени мають право вийти з об’єднання. У разі виходу залишаються чинними взаємні зобов’язання і укладені договори.

Право виходу не поширюється на чотири категорії суб’єктів:

 • самостійні підприємства, що увійшли до складу об’єднання до 07.02.91 року, тобто до введення в дію Закону "Про підприємництво в Україні", можуть вийти за згодою власника майна і за участі трудового колективу;
 • підприємство, яке створене об’єднанням, згідно статті 27 Закону "Про власність";
 • підприємства, які обмежені декретами КМУ – галузеві об’єднання транспорту, зв’язку, вугільної та інших галузей промисловості, енергетики.

Щодо статутних об’єднань, то основним видом є концерн, у який входять промислові, будівельні, транспортні, торгові підприємства, наукові організації, банки та інші державні корпорації, хоча за законом вони є договірними об’єднаннями.

Особливостями статутних об’єднань є:

1. Засновниками і власниками є власники та уповноважені органи, а не самі підприємства – державні концерни та корпорації.

 • Корпорації та концерни України, які засновані на загальнодержавній власності, створюються, реорганізуються та ліквідуються рішеннями Кабінету Міністрів України, тобто їх декретами та постановами.
 • Склад членів і статути цих об’єднань затверджують відповідні галузеві міністерства і державні комітети безпосередньо або за погодженням з Антимонопольним комітетом, Міністерством Фінансів України та Міністерством Економіки.
 • Статутні об’єднання галузевого напрямку створюють галузеві міністерства і держкомітети.
 • Територіальні статутні об’єднання комунальної власності створюються, реорганізуються і ліквідуються відповідними радами народних депутатів чи державними адміністраціями.

2. Статутні об’єднання діють на підставі затверджених засновниками статутів.

3. Однією з особливостей правового становища є обмеження права підприємства виходити з об’єднання. Таке право надається тільки органами, які їх створили.

Окрім держаних концернів та корпорацій є третій вид статутних об’єднань – це консорціум. Консорціум – це тимчасове статутне об’єднання промислового і банківського капіталу для реалізації певних інвестиційно-будівельних проектів чи програм. Після досягнення поставлених цілей, консорціум ліквідується, або перетворюється і реєструється як постійне господарське об’єднання.

Враховуючи те, що асоціації, корпорації, концерни, консорціуми та господарські об’єднання мають статус юридичної особи, існує господарське об’єднання, яке цього статусу не має – промислово-фінансова група.

Промислово-фінансова група – це об’єднання, до якого можуть входити промислові підприємства, сільськогосподарські підприємства, банки, наукові і проектні установи, інші установи та організації всіх форм власності, що мають на меті отримання прибутку, та яке створюється за рішенням Уряду України на певний термін з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міждержавними договорами, а також виробництва кінцевої продукції.

Характерними рисами промислово-фінансової груп як особливого виду господарських об’єднань є:

 • заборона створювати промислово-фінансові групи у сфері торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, матеріально-технічного постачання, транспортних послуг;
 • створюються за ініціативою підприємств та інших організацій низової ланки економіки за рішеннями Уряду України;
 • відсутність у промислово-фінансових груп статусу юридичної особи;
 • мета створення – реалізація державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки, а також виробництво кінцевої продукції;
 • тимчасовість діяльності промислово-фінансової групи, оскільки створюється на певний строк;
 • обов’язкова участь у промислово-фінансовій групі банку (банків) і підприємств; крім них можуть входити наукові, проектні та інші організації будь-яких форм власності.

Функції та компетенції господарських об’єднань

Функції та компетенція господарських об’єднань визначаються нормативними актами, якими створюються об’єднання.

До функцій господарських об’єднань входить:

 • виконання завдань, визначених договором, статутом, актом про створення об’єднання;
 • вирішення спільних питань соціально-економічного розвитку;
 • здійснення єдиної науково-технічної політики щодо контролю якості продукції, технічного рівня виробництва, ефективного використання потужностей;
 • виконання за необхідності планових функцій, якщо це передбачено статутом або установчим договором;
 • координації;
 • захист прав та інтересів підприємств об’єднання.

Господарські об’єднання діють у відносинах з підприємствами, які до них входять, як вищий орган, виконують функції і реалізують наступні повноваження:

 • приймають рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію підприємств і організацій;
 • затверджують статути цих суб’єктів або положень про них;
 • контролюють дотримання підприємствами статутів;
 • вживають заходи до керівників підприємств у разі порушення статутів;
 • здійснюють контроль за ефективним використанням і збереженням майна, яке закріплене за підприємством;
 • укладають і розривають контракти з керівниками підприємств.

Корпораціям заборонено безпосереднє втручання в господарську діяльність підприємств вищих органів, до яких вони входять.

Список літератури:

 • Господарське право: курс лекцій. – К.: Атака, 2004, - 624 с.
 • Господарське законодавство: Навчальний посібник – 2-ге видання. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. – 172 с.
 • Господарське право: Підручник. – К. Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.
 • Господарський кодекс України – К.: Видавничий дім "Скіф", 2005. – 164 с.
 • Закон "Про підприємство в Україні" від 07.02.91 №698-XII.
 • Закон України "Про власність".
 • Закон "Про банки та банківську діяльність" від 07.12.00 № 2121 – III.
 • Закон "Про кооперацію" від 10.07.03 № 1087 – IV.
 • Закон "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17.07.97 № 469/97-ВР.
 • Закон "Про власність" від 07.02.91 № 697 – XII.
 • Закон "Про підприємництва в Україні" від 27.03.91 № 887-XII.
 • Закон "Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21.11.95 № 437/95-ВР.


27.09.2010

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!