Аграрна реформа в Україні. Реферат

Аграрно-правові наукові дослідження юристів-аграрників з питань аграрної реформи в Україні відіграють важливу роль, оскільки саме завдяки їм вносяться пропозиції та рекомендації щодо прийняття багатьох нормативно-правових актів

Слід також зазначити, що виникнення нових правових інститутів у системі аграрного права вимагають подальшого розроблення теорії законодавства, принципів його розвитку. Потрібно також виробити нові підходи до понять, характеристики аграрного законодавства. Крім того, потребують подальшого дослідження нові суспільні відносини, які виникають в аграрному секторі економіки.

Аграрно-правові наукові дослідження мають бути спрямовані на виявлення певних прогалин чи нашарувань, які є зайвими в правовому регулюванні нових аграрних відносин. Також потрібно розробити основні засади нових правових інститутів. Крім того, глибшого дослідження вимагається до визначення певних понять сільськогосподарського виробництва.

Так, вже зараз нові правові інститути аграрного права досліджуються такими вченими як Н. І. Титова, Л. В. Логуш, М. С. Долинський, П. Кулимич та інші.

Отже, можна сказати, що основними напрямами розвитку аграрно-правових наукових досліджень в сучасний період мають бути дослідження, спрямовані на розробку певних рекомендацій щодо прийняття нових нормативно-правових актів та вдосконалення діючих. Крім того, розвиток аграрно-правових наукових досліджень має бути направлений на глибинне дослідження нових правових інститутів аграрного права і їх ефективне правове регулювання.

Слід також зазначити, що економічні і правові проблеми аграрної реформи були предметом дослідження спеціальної наукової конференції в Одесі (1993 р.) та Міжнародного конгресу в Мінську (1999 р.).

До основних напрямів аграрно-правових наукових досліджень, які потребують детального вивчення можна віднести наступні:

 • наукова розробка засад і стратегії земельної та аграрної реформи;
 • визначення ролі земельної реформи в аграрних ринкових перетвореннях та її місце в аграрній реформі;
 • з’ясування змісту, стратегії та етапів розвитку аграрної реформи;
 • правовий аналіз організаційних форм та методів проведення аграрної реформи;
 • радикальна зміна відносин власності на землі сільськогосподарського призначення;
 • аналіз правового становища суб’єктів аграрної реформи;
 • роль держави у забезпеченні аграрної реформи;
 • охорона навколишнього природного середовища в процесі аграрного реформування та деякі інші.

Отже, важливим напрямом розвитку аграрно-правових наукових досліджень можна вважати розробку фундаментальних засад і стратегії аграрної та земельної реформи.

Слід також зазначити, що подальшого наукового обґрунтування та відповідного законодавчого закріплення потребують питання щодо кола суб’єктів права приватної власності на землі та обсягу їх правомочностей. Крім того, потрібно визначити об’єкт права приватної власності на землі, а також обмеження права приватної власності та інші.

     

Розвиток аграрного законодавства зумовив виділення як одного нового правового інституту аграрного права – інституту оренди земель, який регулюється Законом України "Про оренду землі" від 6 жовтня 1998 р.. цей інститут вже досліджувався багатьма юристами-агрономами: О. О. Погрібний, М. В. Шугога, І. Будзилович, А. Юрченко, І. Сомлок, А. Берлач та інші.

Детальнішого наукового дослідження вимагає правовий інститут сільськогосподарської майнової оренди.

Наука аграрного права повинна, шляхом розроблення відповідних рекомендацій сприяти прийняттю спеціалізованого нормативно-правового акта аграрного законодавства (у формі закону) з питань регулювання оренди майна в сільському господарстві.

Ще одним важливим напрямом аграрно-правових наукових досліджень є розвиток сільськогосподарського кооперативного законодавства.

Дискусійним в аграрно-правовій науці є питання щодо юридичної природи сільськогосподарського кооперативу.

Наступний напрям досліджень пов’язаний як з одним новим правовим інститутом – інститут селянського (фермерського) господарства.

Слід також сказати, що відбувається процес становлення як одного нового правового інституту – інституту правового забезпечення соціального розвитку села. Ця проблема є важливою і потребує детального наукового обґрунтування, оскільки Закон УРСР "Про пріоритетність соціального розвитку села ат агропромислового комплексу в народному господарстві" фактично не діє, а його норми в більшості носить суто декларативний характерному одним із напрямів розвитку аграрно-правових наукових досліджень має бути створення ефективного механізму реалізації норм даного нормативно-правового акту.

Ще одним напрямом аграрно-правових наукових досліджень, який потребує подальшого розвитку є з’ясування соціальної ролі селянства та проблеми гарантування його прав. На мою думку, це є важливо, оскільки права селян завжди ставилися на другий план, а тому потрібно розробити чіткі гарантії їх виконання.

Наступний напрям розвитку аграрно-правових наукових досліджень стосується приватизації майна в агропромисловому комплексі. Це пов’язано з тим, що досі відсутній попередньо розроблений та науково обґрунтований план приватизації майна в агропромисловому комплексі. Потрібно створити певну концепцію приватизації майна.

Крім того, подальшого дослідження потребують аграрно-трудові відносини. Ці відносини також потребують законодавчого врегулювання.

Ще одним напрямом аграрних досліджень можна назвати дослідження трудових і економічних прав селян.

Також потребує детальнішого наукового дослідження правове становище державних, приватних, сімейних підприємств в аграрному секторі економіки та інших суб’єктів. Слід відзначити, що становище цих суб’єктів досі регулюється, в основному, загальними нормативно-правовими актами цивільного законодавства.

Ще одним напрямом аграрно-правових наукових досліджень є вироблення механізму приватизації земель. проблема розробки і прийняття єдиного кодифікаційного акта аграрного законодавства є актуальною і потребує наукового обґрунтування. Прийняття Основ аграрного законодавства України мало би дуже важливе значення як для підвищення ефективності правового регулювання суспільних відносин в аграрному секторі економіки, так і для полегшення правозастосовної діяльності у цій сфері. Це б дозволило усунути протиріччя і прогалини в діючих нормативно0правових актах, забезпечити їх єдність і взаємну узгодженість.

Питання про те, чи є майном земельна нерухомість досліджувалось І. Будзиловичем та А. Юрченком. На їхню думку, земельні ділянки – це земельна нерухомість, а не нерухоме майно. Тому державна реєстрація земельної нерухомості має регулюватися не Цивільним, а Земельним кодексом та іншими актами законодавства, що видаються відповідно до нього. Отже, це питання потребує наукового обґрунтування юристами-аграрниками.

Оскільки земельна реформа є ядром аграрної реформи, то важливими напрямками аграрно-правових наукових досліджень є проблема розвитку кредитування під заставу землі (іпотечне кредитування). Крім того, дослідження потребують відносини державного управління земельними ресурсами.

Отже, як висновок, потрібно зазначити, що напрямів аграрно-правових наукових досліджень є досить багато. Це пов’язано з виникненням нових правових інститутів: земельної та аграрної реформ, права приватної власності на землі, паювання земель, оренди земель та інших.

Як я вже зазначала, основними напрямками розвитку аграрно-правових наукових досліджень з питань аграрної реформи є:

 • визначення кола суб’єктів права приватної власності на землі, об’єкту цього права;
 • дослідження природи інституту сільськогосподарської майнової оренди, потреба прийняття спеціалізованого нормативно-правового акта з цього питання;
 • з’ясування юридичної природи сільськогосподарського кооперативу;
 • подальше дослідження інституту правового забезпечення соціального розвитку села;
 • з’ясування соціальної ролі селянства та проблеми гарантування його прав;
 • створення концепції приватизації державного майна в агропромисловому комплексі;
 • дослідження іпотечного кредитування;
 • вивчення питання державного управління земельними ресурсами;
 • наукова розробка засад і стратегії земельної та аграрної реформ; їх правового забезпечення;
 • визначення ролі земельної реформи в аграрних ринкових перетвореннях та її місце в аграрній реформі;
 • з’ясування змісту, стратегії та етапів розвитку аграрної реформи;
 • правовий аналіз організаційних форм та методів проведення аграрної реформи;
 • зміна відносин власності на землі сільськогосподарського призначення;
 • аналіз правового становища суб’єктів аграрної реформи;
 • роль держави у забезпеченні аграрних перетворень;
 • проблема законодавчого забезпечення аграрної реформи;
 • охорона навколишнього природного середовища в процесі аграрного реформування та інші.

Отже, як висновок, слід підкреслити, що в результаті виникнення нових правових інститутів аграрного права України з’явилася потреба в їх науковому обґрунтуванні та дослідженні.

Потрібно також зазначити, що чисельні наукові праці юристів-аграрників сприяють подальшому розвитку та вдосконаленню нових правових інститутів.

На жаль, існує чимало ще не вирішених проблем, які потребують наукового обґрунтування.

Отже, наука аграрного права має сприяти процесу формування та розвитку нових аграрно-правових інститутів і цим самим допомагаючи в реформуванні аграрного сектора економіки України.


01.04.2011