Osvita.ua Вища освіта Реферати Географія Антон Синявський: економіко-географічна спадщина. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Антон Синявський: економіко-географічна спадщина. Реферат

Через складні історичні обставини життя і творчої діяльності проф. А. С. Синявський залишив після себе велику рукописну економіко-географічну спадщину, що потребує якнайшвидшого опублікування, вивчення та узагальнення

В останні роки, значна частина творчого доробку Антона Синявського почала знаходити дорогу до читача.

Йдеться, насамперед, про такі його праці, що зберігаються в Інституті рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, як:

 • Польща: Геополітичний нарис. – 1928 // Ф. Х., № 22933. – 15 с.;
 • Румунія: Геополітичний нарис. – 1926 // Ф. Х., № 22934. – 15 с.;
 • До руху населення в Степовій Україні (Зрушення серед меннонітів): Нарис // Ф. Х., № 18105. – 23 с.

Вони опубліковані в 1996 р. в Києві та в 1997 р. у Чернівцях [2; 4].

Водночас рукописні праці проф. А. С. Синявського, що вже надруковані, складають не більше 3,5% від загальної кількості його рукописів, про які існують певні відомості (включаючи листи вченого до відомих науковців та громадських діячів).

Усю відому на сьогодні рукописну економіко-географічну спадщину А. С. Синявського можна розділити на три таких частини (групи):

 • розшукані праці вченого, що вже надруковані, або можуть бути опубліковані в найближчий час;
 • рукописи, оригінали чи копії яких ще не виявлені, але достатньо вірогідна інформація про які вміщена в наукових джерелах;
 • роботи вченого, які, очевидно, втрачені для наукової громадськості. До цієї групи, наприклад, можна віднести неопубліковані роботи А. С. Синявського – "Ґрунти України" (29 с.) та "Клімат України" (16 с.), що були виявлені нами в алфавітному каталозі Наукової бібліотеки Чернівецького держуніверситету ім. Ю. Федьковича відповідно під шифрами С-38631.4 2624 н. та С-38551.56 (47.71) 2625 н. і які 10.12. 1969 р. були списані за актом № 22.

Перша частина рукописної економіко-географічної спадщини проф. А. С. Синявського охоплює приблизно 45 праць та листів вченого.

Найважливіші з них зберігаються в Інституті рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, а саме:

 • "Тези про зміст, завдання і обсяг підручника економгеографії (з приводу тез проф. Анісімова)" // Ф. Х., № 1046. – 8 с.;
 • "Економічні зрушення в Степовій Україні: Велике Дніпрянське будівництво (Дніпрельстан)" // Ф. Х., № 18107;
 • "Сирія: Геополітичний нарис. – 1926" // Ф. Х., № 22935. – 7 с.;
 • "Торгівля СРСР з Близьким Сходом: Тези доповіді на засіданні Політико-економічного відділу Київської філії ВУНАС" // Ф. Х., № 22936;
 • "Борьба великих держав на Средиземном море: Лекция-диспут в Доме ученых" // Ф. Х., № 28259.

Нещодавно в Центральному державному історичному архіві у м. Львові розшукана надзвичайно важлива праця проф. А. С. Синявського, написана для Наукового товариства ім. Т. Шевченка, "Спеціалізація сільського господарства України (районування УСРР)" (Фонд 309. -Оп. 1. -Спр. 1848); у Чернівецькому обласному державному архіві віднайдена його "Пояснювальна записка до теми: "Фізико-географічні райони Чернівецької області" (Звіт ЧДУ, 1945/46 навч. рік), що містить цінну економіко-географічну інформацію, а у Дніпропетровському історичному музеї ім. Д. І. Яворницького знаходиться навчальна розробка вченого "Северная Америка: основные типы территорий, типы географических областей, ландшафты (Стенограмма лекции для студ. III курса географ. ф-та Кировоград. пед. ин-та)" (Фонд 10, спр. 38).

Вищеназвані 8 рукописних праць проф. А. С. Синявського створені у 20-40-х роках ХХ століття. Вони є свідченням глибокого аналізу вченим сучасних йому і перспективних економіко-географічних проблем розвитку і взаємодії природи і суспільства. З одного боку, А. С. Синявський розробляє теоретико-методологічні основи економічної географії, з другого боку, висвітлює дидактичні (освітні) проекти, з третього - здійснює прикладні дослідження, що підтверджується, зокрема, його працями про економічні зрушення в Степовій Україні, торгівлю СРСР з Близьким Сходом, спеціалізацію сільського господарства України тощо.

Враховуючи актуальність проблеми статусу економічної і соціальної географії як науки і навчального предмету, доцільно подати без змін оригінальну схему проф. А. С. Синявського "курсу економгеографії як підручника для самоосвіти, для читача, що має обсяг знань принаймні трудшкіл, для відповідного типу профшкіл, і нарешті, як вступний курс для ВИШів" [8, с. 8]:

 • Вступні відомості про зміст, завдання, методи і джерела економгеографічного знання. Короткі відомості з історії науки і її розвитку в головних напрямках. Марксівський напрямок.
 • Основні відомості. Світовий поділ праці і закономірності утворення і розміщення економічних форм, типів господарств і їх районів. Систематика районів.
 • Відомості зі світового господарства і його еволюція. Головні об’єднання світу, структура головніших держав світу, районування світу і місце СССР в світовому господарстві.
 • Економгеографія СССР, структура господарства СССР в цілому. Структура промисловості і розгляд головних галузей промисловості. Структура сільського господарства. Розгляд окремих галузей господарства. П’ятирічний план в основних проблемах.
 • Розгляд СССР за районами. Структура, тип районів і їх місце в господарстві СССР.
 • Структура і тип господарства УСРР. Місце в господарстві СССР. Розгляд УСРР за районами і розгляд місцевого району, де міститься ВИШ.

Ця схема приведена А. С. Синявським з приводу тез проф. Анісімова про зміст, завдання і обсяг підручника з економічної географії для Вищих Інститутів Народної Освіти. Відзначаючи певні досягнення автора, А. С. Синявський зауважує, що "основною хибою … є те, що ставши в загальних тенденціях на вірний шлях, проф. Анісімов не дає ясної викристалізованої схеми ні з точки зору методології географії, ні виходячи з вимог методології економгеографів, як науки економічної" [8, с. 8].

Поза всяким сумнівом, розшукані рукописні економіко-географічні праці проф. А. С. Синявського потребують якнайшвидшого опублікування у новому виданні його "Вибраних праць" [3].

Друга група рукописних економіко-географічних праць А. С. Синявського, за нашими даними, включає на даний час близько 40 найменувань.

На особливу увагу заслуговують, виходячи з назви та обсягу, такі роботи вченого, підготовлені на замовлення видавництва "Пролетарій" (Харків, вул. Вільної академії, 5), як:

 • "Бібліографія продуктивних сил України" (1923 р.);
 • "Географія Західної Європи" (1924 р. – 155 с.);
 • "Нарис економгеографії СРСР" (1924 р.);
 • "Світове господарство (в короткому нарисі)" (1924 р.);
 • "Економічна географія Німеччини (на замовлення Державного видавництва України) (1925 р. – 886 с.);
 • "Методологія і методика економічної географії" (Нарис, зданий для збірника Дослідчої катедри сільськогосподаської економії Київського сільськогосподарського інституту);
 • "Програм краєзнавчого економіко-географічного дослідження";
 • "Нарис історії землезнавства: Лекції" (1926 р.);
 • "Турция и Украина. Из очерка торговых сношений за годы 1913-1925";
 • "Чехо-Словаки. Нариси" (1926 р.);
 • "Географія транспорту: Курс, що був зачитаний на ФЕШу";
 • "Донбас: Географо-економічний нарис з ілюстраціями";
 • "Методологія і методика географії: Основні питання";
 • "Физиократы в Польше: Магистерская диссертация": Варшава, 1898-1900.

Інформацію щодо готовності цих праць до друку або ж їх відправлення до редколегії журналів чи видавництв сам проф. А. С. Синявський помістив у своїх опублікованих роботах [1; 6]. Безперечно, виявлення названих розвідок збагатило б українську економіко-географічну науку: поглибило б її зміст, структуру, ввело б у науковий обіг значні інформаційні масиви, нагромаджений досвід і результати як теоретичних, так і прикладних досліджень.

Вже самий перелік рукописних економіко-географічних праць проф. А. С. Синявського засвідчує про певний універсалізм їх автора. Йдеться про його зацікавленість як загальною, так і регіональною економічною географією. До першої, очевидно, слід було б віднести "Методологію і методику економічної географії", "Світове господарство", "Нарис історії землезнавства", "Географію транспорту", до другої – "Програм краєзнавчого економіко-географічного дослідження", "Нарис економгеографії СРСР", "Географію Західної Європи", "Економічну географію Німеччини", "Донбас: Географо-економічний нарис з ілюстраціями" та ін.

Варто наголосити на різнобічності наукових економіко-географічних інтересів у рукописних працях вченого. В них проглядаються елементи суспільно-географічної (антропогеографічної) і природно-географічної парадигми, комплексно-територіальні і регіоналістичні ідеї, аналізується історія досліджень загальносвітових, міждержавних і внутрішньо регіональних господарських стосунків, розглядаються проблеми загальної економічної географії, економіко-географічного світознавства, країнознавства, у т. ч. українознавства, регіоналістики та краєзнавства.

Без сумніву, одним з найголовніших напрямків у пошуку вищеназваних та інших рукописних творів А. С. Синявського є обстеження регіональних, обласних державних архівів та архівів тих навчальних і наукових асоціацій, закладів і установ, у яких учений працював в особливо творчі для нього 20-40-і роки ХХ століття. Йдеться, насамперед, про колишні київські установи - Всеукраїнську наукову асоціацію сходознавства, Інститут зовнішніх зносин, Інститут народної освіти, а також Благовіщенський агропедінститут, Владивостоцький, Сталінградський, Сімферопольський, Кабардино-Балкарський педінститути, Ростовський університет, Кіровоградський та Краснодарський педінститути.

Завершуючи короткий огляд рукописної економіко-географічної спадщини проф. А. С. Синявського, хочемо наголосити на необхідності ґрунтовного наукового узагальнення його розробок, того великого фактологічного матеріалу, який опрацьований вченим і може бути залучений до широкого використання у системі географічних, історичних та економічних наук у міру його опублікування та виявлення нових праць.

Література

1. Викладач А. С. Синявський. Друковані праці професорів та викладачів КІНГу за 10 років (1917-1927) // Наукові записи Київ. Ін-ту Народ. Господ. 1927. Т. VІІІ. С. 41-42.

2. Руденко В. П. Професор Антін Синявський – подвижник української географії. К.: Видавничий Дім "КМ Academia", 1996. 404 с.

3. Синявський А. С. Вибрані праці. К.: Наук. думка, 1993. 384 с.

4. Синявський А. С. До руху населення в Степовій Україні: Зрушення серед меннонітів // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць. Вип. 19: Географія Чернівці: ЧДУ, 1997. С. 86-108.

5. Синявський А. С. Польща: Геополітичний нарис // Руденко В. П. Професор Антін Синявський – подвижник української географії. К.: Видавничий Дім "КМ Academia", 1996. С. 257-277.

6. Синявський А. С. Розвідки, дослідження, дрібні праці, статті за останні роки / Синявський А. С. Економічний район та економічний ландшафт. Нарис (Методологічна розвідка) //Записки Київ. ін-ту народ. освіти. 1930. Кн. ІV. С. 105-125 (окремий відбиток: Обкладинка).

7. Синявський А. С. Румунія: Геополітичний нарис // Руденко В. П. Професор Антін Синявський – подвижник української географії. К.: Видавничий Дім "КМ Academia", 1996. С. 277-290.

8. Синявський А. С. Тези про зміст, завдання і обсяг підручника економгеографії (з приводу тез проф. Анісімова) / Інститут рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського // Ф. Х, № 1046. 8 с.

9. Валерій Руденко, Олег Чернюх. Рукописна економіко-географічна спадщина Антона Синявського // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. - Випуск 1.


26.08.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!