Економічний розвиток Сполучених Штатів Америки. Реферат

Мале підприємництво відіграє винятково важливу роль в економічному і соціальному житті США

В 1986-1990 р. невеликі фірми США робили більше 40% валового національного продукту і половину валового продукту приватного сектору.

У окремих сферах економіки малі підприємства домінують. Так, на їхню частку оптової торгівлі доводиться - 86% валового продукту приватного сектору, у сфері обслуговування - 81%, у будівництві - 80%, у фінансовій сфері - 60%, у роздрібній торгівлі - 55%, в обробній промисловості - 21%.

На малі фірми в зазначений період припадала майже половина всіх зайнятих у приватному секторі:

 • 12 млн. чол. у сфері обслуговування;
 • 10,1 у роздрібній торгівлі;
 • 4,4 в оптової;
 • в обробній промисловості зайняті - 8;
 • у будівництві - 4,3;
 • на транспорті - 2;
 • у видобувній промисловості - 0,5;
 • у сільському господарстві - 0,8;
 • 3,2 млн. чол. було зайнято фінансовою діяльністю.

Особливо важливу роль малий бізнес відіграє у вирішенні проблем зайнятості: у 80-і роки 80% усіх нових робочих місць були створені дрібними підприємствами. Більше 100 млн. американців прямо або побічно заробляють засоби для існування завдяки малому підприємництву. Держава ж одержує мільярдні суми прибутків у вигляді податків із прибутку дрібних підприємств.

Процес розгортання малих підприємств тісно зв'язаний із галузевою специфікою й економічними механізмами, що діють у тієї або іншій країні. З цієї причини при оперуванні цифровими показниками і порівнянні досвіду розвитих капіталістичних країн із процесом формування малої економіки в Росії варто пам'ятати про розходження в рівнях розвитку інституціональної і виробничої інфраструктур, у галузевій структурі національного господарства, тобто необхідно враховувати соціокультурні особливості використовуваного досвіду.

Приведемо класифікацію галузей у США, використовуючи наступні показники: щільність зайнятих в окремих галузях, а також загальна кількість приватних підприємств і їхній розподіл по галузях.

Таблиця №1. Галузева класифікація в США (1986-1987 р.).

Галузь

 Внесок у нац. Прибуток

 Зайнятість

 Підприємства

приватного сектора

 

 

 

млрд. долл.

%

 тис. Чол.

%

 тис.

%

 Сільське господарство,

лісова промисловість

 

95

 2

 3208

 3

 2. 328

 14

 Видобувна

промисловість

 85

 2

 721

 1

 251

 2

 Будівництво

 219

 5

 4998

 5

 1758

 6

 Обробна

промисловість

 852

 19

 19065

 19

 622

 4

 Оптова і роздрібна торгівля

 740

 16

 24381

 22

 3463

 21

 Фінанси, нерухомість

 775

 17

 6549

 6

 2272

 13

 Транспорт, зв'язок

 402

 9

 5385

 5

 721

 4

 Послуги

 794

 17

 24196

 23

 6220

 36

 Державний

Сектор

 535

 12

 17015

 16

 

 

 

 

 Іноземний

 30

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разом

 4527

 100

 105518

 100

 17635

 100

 

У політиці уряду США як і в багатьох інших розвинених капіталістичних країнах допомога дрібному бізнесу займає особливе місце. Дрібні підприємства стали своєрідним індикатором загального стану справ в економіці. Невеликі підприємства найбільш чуйно реагують на зміну господарської кон'юнктури, падіння або підвищення норми прибули в галузях економіки. Хвиля розорень або утворення нових компаній зароджується передусім в немонополізованому секторі і лише пізніше, набравши силу, докочується до більш великих фірм, відбиваючись на їх діяльності.

В умовах погіршення відтворювання великі компаніїзнаходять "віддушину" у вигляді експорту капіталу. Дрібні фірми, як правило, не мають такої можливості. Це змушує їх для виживання інтенсивно переглядати свою виробничу і збутову діяльність. Ті з них, хто в обстановці 70-х початку 80-х років зуміли пристосуватися - вижили, інші - просто розорилися.

Однак, в свою чергу, розвиток малих підприємств при подоланні цієї кризи послужив важливим засобом оздоровлення економіки. І пояснюється це передусім тією роллю і функціями, які малий бізнес виконує.

По-перше, як вже відмічалося, він забезпечує необхідну мобільність в умовах ринку, створює глибоку спеціалізацію і кооперацію, без яких немислима його висока ефективність.

По-друге, він здатний не тільки швидко заповнювати ніші, що утворюються в споживчій сфері, але і порівняно швидко окупатися.

По-третє, - створювати атмосферу конкуренції.

По-четверте (і це, мабуть, саме головне), він створює те середовище і дух підприємництва, без яких ринкова економіка неможлива.  Розподіл малих підприємств по галузях промисловості і кількості працюючих в США в%.

 

Менше за 25 чол

Менше за 210 чол

Менше за 220 чол

Менше за 250 чол

Видобувна промисловість

52,4

67,1

80,5

91,5

Переробна промисловість

37,0

52,5

67,5

82,6

Оптова торгівля

50,3

71,5

86,9

96,4

Роздрібна торгівля

64,9

81,5

91,1

97,2

Будівництво

64,5

81,7

91,8

97,6

Комерційні послуги

76,4

87,1

93,6

97,5

У середньому

66,7

81,2

89,3

96,3

 

Див. Малий бізнес у США: Проблеми становлення. - Мосва. 1993р. - с. 20.

З приведеної таблиці абсолютно ясно, що малий бізнес у всіх приватних секторах економіки США домінує по кількості створених ним робочих місць. Відносна ж значущість дрібних фірм, значно розрізнюється між профілями цих підприємств.

Дрібні і середні підприємства грають помітну роль в зайнятості, виробництві окремих товарів, дослідницьких і науково-виробничих розробках. Про те, що малі підприємства здатні у великих масштабах забезпечувати роботою незайняті трудові ресурси говорить те, що в США в дрібних фірмах в 1990 році було зосереджено 40%, всієї робочої сили.

У цьому укладається соціальна роль підприємств дрібного підприємництва.Незважаючи на те, що велика частина наукового потенціалу зосереджена на великих компаніях, малі і середні фірми по широкому колу продукції частіше починають комерціалізацію нових товарів. Дослідження 500 значних технологічних нововведень і винаходів, зареєстрованих протягом останнього двадцятиріччя в США, виявило важливу роль невеликих фірм навіть у втіленні в життя істотних технологічних нововведень.

Частка технологічних нововведень в СШАв 80-х роках в%

 

дрібні фірми

середні фірми

великі фірми

США

35%

15%

50%

 

Успіх малого бізнесу в цій області можна пояснити наступними причинами. Поглиблення спеціалізації в наукових розробках привело до того, що в багатьох випадках невеликі фірми йдуть по більш простому або ризикованому шляху, працюють в неперспективних галузях. Дрібні фірми також охоче беруться за освоєння оригінальних нововведень, оскільки при випуску принципово нового виробу знижується значення великих лабораторій з напрямами досліджень, що устоялися.

До того ж малі фірми прагнуть як можна швидше налагодити масове виробництво. Тим самим, значення розробок, що проводяться дрібними підприємствами досить важливо, передусім з точки зору розширення ринку товарів, що пропонуються і послуг, що в свою чергу активно стимулює процес виробництва з метою найбільш швидкого задоволення (знову народженого) попиту, що мотивується розробками, що проводяться фірмами малого і середнього підприємництва.

Відношення нововведень до витрат на наукові дослідження і розробки малих підприємств в 3-4 рази вище, ніж у великих. Якщо прослідити шлях винаходу, використаного великими монополіями, то нерідко воно виявляється результатом роботи окремих вчених або дрібних фірм. Однак подальше впровадження здійснюється компаніями, що володіють необхідними для цього фінансовими і матеріальними ресурсами.

У світовій практиці вважається нормою державне заохочення малого бізнесу в інтересах товариства і держави. При цьому завдання держави полягає не в тому, щоб просто передати малим підприємствам фінансові, технічні й інші ресурси, і не в тому, щоб підтримувати їх за будь-яку ціну, а в тому, щоб створити правові й економічні умови для їхнього виживання, спроможності зростати і саморозвиватися в умовах ринку. В США йде потужна хвиля підтримки розвитку МП.

Діяльність малих підприємств у США входить у компетенцію спеціальної державної організації - Адміністрації малого бізнесу, створеної Конгресом США в 1953 р. На неї покладений обов'язок робити дрібним підприємцям фінансову консультаційну допомогу, сприяти в одержанні урядових замовлень і укладенню контрактів із великими підприємствами.

Президент США щорічно робить доповідь Конгресу про положення малого бізнесу. Конгрес США стверджує різноманітні програми допомоги розвитку дрібного бізнесу. Такі програми мають також різні урядові відомства (Міністерство торгівлі, сільського господарства, і т. д.). Бізнесменам допомагають інформацією, навчанням, консультуванням.

Наступні федеральні організації беруть участь у програмах по розвитку експорту малих підприємств і є учасниками Координаційного комітету по розвитку торгівлі: Торговельна палата США, Департамент сільського господарства, транспорту, енергетики, утворення, праці, фінансів, оборони. Торгове представництво США, Експортно-імпортний банк США, Агентство розвитку торгівлі.

Приватна корпорація по закордонних інвестиціях. Агентство міжнародного розвитку. Агентство по захисті навколишнього Середовища, Інформаційне агентство. Відділ по керуванню й упорядкуванню бюджету, Національна рада безпеки, Комісія з міжнародної торгівлі. Рад економічних радників.

Велика увага приділяється малому бізнесу на регіональному рівні. Так, наприклад, у 1983 р. при Уэйнському університеті штат Мічиган створений Центр розвитку малого бізнесу для реалізації програм по консультації, навчанню, дослідженню і правовому захисту малого бізнесу.

Мета цієї федеральної місцевої програми, що має законодавчу основу і, керівництво якої здійснюється разом з Адміністрацією малого бізнесу США, визначена в такий спосіб:

 • забезпечити послідовне консультування малих фірм у штаті Мічиган через 13 регіональних відділень;
 • розробити і реалізувати практичні навчальні програми з проблем малого бізнесу;
 • вивчити специфічні проблеми малого бізнесу в штаті Мічиган;
 • представляти інтереси малого бізнесу з питань правового захисту разом з іншими суспільними і приватними організаціями.

Відповідно до законодавства кредитування суб'єктів малого підприємництва здійснюється на пільгових умовах із компенсацією відповідної різниці кредитним організаціям за рахунок засобів фондів підтримки малого підприємництва, що вправі компенсувати кредитним організаціям цілком або частково недоотримані ними прибутки при кредитуванні суб'єктів малого підприємництва на пільгових умовах. Такий же порядок передбачений при страхуванні суб'єктів малого підприємництва.


31.07.2011