Osvita.ua Вища освіта Реферати Економіка підприємств Фінансово-господарська діяльність підприємства та її аналіз. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Фінансово-господарська діяльність підприємства та її аналіз. Реферат

Фінансова звітність (комплекс показників діяльності фірми) служить джерелом інформації для оцінки та характеристики фінансово-господарської діяльності підприємства на певний звітний момент

Розглянемо основні показники які використовуються при аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства.

Показники оцінки майнового стану

Сума господарських засобів, які знаходяться в розпорядженні підприємства. Цей показник дає загальну вартісну оцінку активів, які знаходяться на балансі підприємства. Це загальна облікова оцінка, яка не співпадає з загальною ринковою оцінкою активів підприємства. Ріст цього показника свідчить про нарощення майнового потенціалу підприємства.

Частка активної частини основних засобів. Згідно нормативної документації, частина основних засобів — машини, обладнання і транспортні засоби. Ріст цього показника в динаміці оцінюється як позитивна тенденція.

Коефіцієнт зносу. Характеризує частку вартості основних засобів, яка залишилася для списання на затрати в по наступних періодах. Використовується в аналізі як характеристика стану основних засобів. Доповненням цього показника до 100% (чи 1) є коефіцієнт годності.

Коефіцієнт оновлення. Показує яку частину від наявних на кінець звітного періоду від основних засобів складають нові основні засоби.

Коефіцієнт вибуття. Показує яка частина основних засобів, з якими підприємство почало діяльність в звітному періоді вибула із-за старості та по іншим причинам.

Оцінка ліквідності і платоспроможності

Величина власних оборотних засобів. Характеризує ту частину власного капіталу підприємства яка є джерелом покриття оборотних активів підприємства (тобто активів, які мають оборотність менш одного року). Це розрахунковий показник, який залежить як від структури активів, так і від структури джерел засобів. При інших рівних умовах ріст показника в динаміці розглядається як позитивна тенденція. Оборотні засоби — цей показник характеризує активи підприємства (ІІ і ІІІ розділи активу балансу), власні оборотні засоби — джерела засобів, а саме частина власного капіталу підприємства (як джерело покриття оборотних активів).

Величина власних оборотних засобів дорівнює перевищенню оборотних активів над поточними зобов’язаннями. Можлива така ситуація коли величина зобов'язань перевищує величину активів (тобто одним з джерел покриття основних засобів і необоротних активів є короткострокова кредиторська заборгованість). Фінансовий стан підприємства в цьому випадку нестійкий, потрібні термінові міри по його виправленню.

Маневреність функціонуючого капіталу. Характеризує частину власних оборотних засобів, які знаходяться в формі грошових коштів. Для нормально функціонуючого підприємства цей показник міняється в межах від нуля до одиниці. При інших рівних умовах ріст показника в динаміці є позитивним фактором. Орієнтовне значення показника встановлюється самостійно і залежить, наприклад, від того, наскільки висока одноденна потреба підприємства у вільних грошових ресурсах.

Коефіцієнт покриття (загальний). Дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи скільки гривень оборотних активів підприємства приходиться на одну гривню поточних зобов’язань. Якщо оборотні активи перевищують по величині поточні зобов’язання, підприємства розглядається як успішно функціонуюче. Розмір перевищення й виражається коефіцієнтом покриття. Нижнє значення показника — 2 (по західній обліково-аналітичній практиці).

Коефіцієнт швидкої ліквідності. Аналогічний коефіцієнту покриття, проте з розрахунку виключена найменш ліквідна частина оборотних активів — виробничі запаси. Нижнє значення показника — 1. Якщо ріст показника пов’язаний з ростом дебіторської заборгованості, то діяльність підприємства можна характеризувати з гіршої сторони.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності). Є найбільш жорсткім критерієм ліквідності: показує яка частина короткострокових боргових зобов’язань при необхідності може бути погашена негайно. Нижня границя показника — 0,2. У вітчизняній практиці середнє значення цих коефіцієнтів ліквідності, як правило значно нижче. Доцільно розглядати ці показники в динаміці, доповнюючи порівняльним аналізом доступних даних по аналогічним підприємствам.

Частка власних оборотних засобів в покритті запасів. Характеризує частину вартості запасів яка покривається власними оборотними коштами (велике значення має для підприємств торгівлі; нижня границя — 0,5).

Коефіцієнт покриття запасів. Розраховується співвідношенням величин "нормативних" джерел покриття запасів і суми запасів. Якщо значення показника менше 1, то поточний фінансовий стан підприємства розглядається як не стійкий.

Оцінка фінансової стійкості

Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства — стабільність його діяльності в напрямку довгострокової перспективи. Вона пов’язана з загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від зовнішніх кредиторів та інвесторів. Якщо структура "власний капітал — залучені кошти" має значний перекіс в сторону боргів, підприємство може збанкротувати, якщо декілька кредиторів одночасно будуть вимагати свої гроші назад в "незручний" час.

Фінансова стійкість у довгостроковому плані характеризується співвідношенням власних та залучених коштів. Але цей показник дає лише загальну характеристику фінансової стійкості. Тому у світовій та вітчизняній аналітичній практиці розроблена система показників, яка наведена нижче.

Коефіцієнт концентрації власного капіталу. Характеризує частку власників підприємства в загальній сумі засобів, авансованих в його діяльності. Чим вище значення даного коефіцієнта, тим більш фінансово стійке, стабільне та незалежне від зовнішніх кредиторів підприємство (нижня границя показника — 0,6).

Коефіцієнт маневреності власного капіталу. Показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка частина капіталізована.

Коефіцієнт співвідношення власних та залучених засобів. Його значення рівне, наприклад, 0,178 означає, що на кожну гривню власних коштів, які вкладені в активи підприємства, приходиться по 17,8 копійок позичених коштів. Ріст показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх кредиторів, тобто про деяке зниження фінансової стійкості і навпаки.

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень. Показує, яка частина основних засобів та інших вкладень (І розділ активу балансу) профінансовано за рахунок довгострокових залучених коштів.

Коефіцієнт структури залученого капіталу. Дозволяє встановити частку довгострокових позик у загальній сумі залучених коштів. Цей показник може значно коливатися в залежності від стану кредиторської заборгованості, порядку кредитування поточної виробничої діяльності і т. п.

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів. Характеризує частку довгострокових позик, залучених для фінансування діяльності підприємства поруч з власними коштами.

Не існує єдиних нормативних критеріїв для цих показників. Вони залежать від багатьох факторів: галузевої залежності підприємства, оборотності мобільних засобів та інше. Можна сформулювати тільки одне правило, яке "працює" для підприємств будь-якого типу: власники підприємства (акціонери, інвестори, які зробили внесок в уставний капітал) віддають перевагу розумному росту в динаміці частки залучених коштів, кредитори ж (постачальники, банки та інші контрагенти), навпаки, віддають перевагу підприємствам з високою часткою власного капіталу, збільшою фінансовою автономністю.

Оцінка ділової активності

Ділова активність проявляється в динамічності розвитку підприємства, досягненні ним поставленої мети, що відображають вартісні і натуральні показники, ефективному використанні економічного потенціалу, розширенні ринків збуту своєї продукції.

Показники цієї групи характеризують результати та ефективність поточної основної виробничої діяльності. Оцінка ділової активності на якісному рівні може бути отримана в результаті порівняння діяльності даного підприємства і споріднених за сферою вкладення капіталу підприємств. Такими якісними, тобто неформалізованими, критеріями є: широта ринків збуту продукції, що поставляється на експорт, репутація підприємства.

Кількісна оцінка та аналіз ділової активності можуть бути зроблені за двома напрямками:

  • ступінь виконання плану згідно з основними показниками, забезпечення заданих темпів їх зростання;
  • рівень ефективності використання ресурсів підприємства.

Діяльність будь-якого підприємства може бути охарактеризована з різних сторін. Як правило, основні оцінюючі показники — обсяг реалізації та прибуток. Окрім них в аналізі застосовують показники, які відображають специфіку виробничої діяльності підприємства. Оцінюючи динаміку основних показників, необхідно співставляти темпи їх зміни. Оптимальне їх співвідношення таке:

Тбп > Тр > Так > 100%,

де Тбп, Тр, Так — відповідно темп зміни балансового прибутку, обсягу реалізації, авансованого капіталу.

Ця залежність означає:

  • економічний потенціал підприємства росте;
  • у порівнянні зі збільшенням економічного потенціалу обсяг реалізації збільшується більш високими темпами, тобто ресурси підприємства використовуються більш ефективно;
  • прибуток збільшується випереджаючими темпами, що свідчить про відносне зниження затрат виробництва.

Таблиця 1. Показники ділової активності

1. Виручка від реалізації

2. Балансовий прибуток

3. Продуктивність праці

4. Фондовіддача

5. Оборотність коштів у розрахунках

 - в оборотах

 - в днях

6. Оборотність виробничих запасів

 - в оборотах

 - в днях

7. Оборотність кредиторської заборгованості

8. Тривалість операційного циклу

9. Тривалість фінансового циклу

10. Коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості

11. Обертання власного капіталу

12. Обертання авансованого капіталу

 

Це співвідношення можна назвати "золотим правилом". Проте можливі відхилення, які не завжди негативні (освоєння нових направлень вкладення капіталу, реконструкція та модернізація діючих підприємств, які зв’язані з значними вкладеннями фінансових ресурсів, в перспективі окупляться). Слід також враховувати інфляцію.

Ще одне направлення оцінки ділової активності — аналіз і порівняння ефективності використання ресурсів підприємства. Відомо безліч показників, що застосовуються в ході такого аналізу. Найбільш розповсюджені наведені в таблиці 4.

Оцінка рентабельності

До основних показників цієї групи, які використовуються для характеристики рентабельності вкладень в діяльність того чи іншого виду, відносяться рентабельність авансованого капіталу та рентабельність власного капіталу. Вони показують, скільки гривень прибутку припадає на одну гривню авансованого (власного) капіталу. При цьому аналізі використовують або балансовий, або чистий прибуток.

Окрім наведених показників обчислюють також коефіцієнти рентабельності всієї продукції в цілому, а також окремих її видів. У першому випадку співставляють прибуток та виручку від реалізації продукції, а в другому — прибуток та виручку від реалізації продукції конкретного виду. У вітчизняній практиці також поширений коефіцієнт рентабельності основної діяльності: відношення прибутку від реалізації до затрат на виробництво реалізованої продукції.

Коефіцієнт рентабельності продукції визначається результативністю роботи звітного періоду; вірогідний і плановий ефект довгострокових інвестицій він не відображає.

Коефіцієнти рентабельності віддзеркалюють наскільки прибуткова діяльність компанії. Ці коефіцієнти розглядаються, як відношення одержаного прибутку до об’єму реалізованої продукції.

Таблиця 2. Методика розрахунку основних показників

 

Оцінка майнового стану

 

Формула розрахунку

 

Нормальне значення

Звіт-на фор-ма, №

Номери рядка (р), граф (г), форм (ф)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

1. Оцінка стану динаміки економічного потенціалу підприємства

Сума господарських засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства

 

Підсумок балансу-нетто

 

 

1

 

р330

Частка активної частини основних засобів

Вартість активної частини ОЗ

Вартість основних засобів

 

 

3

р114 + р200г1

р020г6

Коефіцієнт зносу основних засобів

 

Знос ОЗ

Балансова вартість ОЗ

Бажано, щоб у динаміці зростав

 

1

 

р011г4

р012г4

Коефіцієнт оновлення ОЗ

Балансова вартість ОЗ, що поступили за період

Балансова вартість ОЗ на кінець періоду

 

£0,2 — 0,3

 

3

 

р020г4

р020г6

Коефіцієнт вибуття ОЗ

Балансова вартість ОЗ, що поступили за період

Балансова вартість ОЗ на початок періоду

 

 

3

 

р020г4

р020г1

1

2

3

4

5

 

 

 

 

2. Оцінка ліквідності

Величина власних оборотиних засобів (функціонуючий капітал)

а) Власний капітал + довгострокові зобов’язання - основні засоби і вкладення;

б) Поточні активи - поточні зобов’язання

Бажано, щоб у динаміці зростав

 

1

а) р495 +р530 - р070 - р485 - р490

б) р150 + р320 - р750

Маневреність оборотних засобів

Грошові засоби

Функціонуючий капітал

 

³ 0,1

 

1

р260 + р270 + р280 + р290

(2.1)

Коефіцієнт покриття (загальний)

Поточні активи

Поточні зобов’язання

 

³ 1 — 2

 

1

р150 + р320

р750

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Грошові засоби, розрахунки та інші активи

Поточні зобов’язання

 

³ 0,1

 

1

р320

р750

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності)

Грошові засоби

Поточні зобов’язання

 

³0,2 — 0,5

 

1

р260 + р270 +р280 +р290

р750

Частка оборотних засобів в активах

 

Поточні активи

Всього господарських засобів

Залежить від галузі виробництва

Бажано, щоб в динаміці зростав.

 

1

 

р150 +р320

р330

Частка виробничих запасів в поточних активах

 

Запаси і затрати

Поточні активи

Залежить від галузі виробництва.

 

1

 

р150

р150 + р320

Частка власних оборотних засобів в покритті запасів

Власні оборотні засоби

Запаси і затрати

 

³ 0,6 — 0,8

 

1

 (2.1)

р150

Коефіцієнт покриття запасів

Нормальні джерела

формування запасів

Запаси і затрати

 

³ 1

 

1

р495 + р500 + р510 + р600 + р610 + р630 + р650 +р660 - р070

р150

 

 

 

 

3. Оцінка фінансової стійкості підприємства

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

Власний капітал

Всього господарських засобів

 

³0,5

 

1

р495

р330

Коефіцієнт фінансової залежності

Всього господарських засобів

Власний капітал

 

£ 0,5

 

1

р330

р495

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Власні оборотні засоби

Власний капітал

Добре коли в динаміці росте. Оптимальний 0,5

1

 

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

Залучений капітал

Всього господарських засобів

 

£0,5

1

р530 +р750

р330

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

Довгострокові зобов’язання

Основні засоби та інші позаоборотні активи

В динаміці по-винен наближатися до 1

1

 

р530

р070

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Довгострокові зобов'язання

Довгострокові зобов'язання + Власний капітал

В динаміці повинен змешуватись

1

 

р530

р530 +р495

1

2

3

4

5

Коефіцієнт структури залученого капіталу

Довгострокові зобов'язання

Залучений капітал

 

1

р530

р530 +р750

Коефіцієнт співвідношення залучених і власних засобів

 

Залучений капітал

Власний капітал

 

£1

1

 

р530+р750

р495

 

 

 

 

4. Оцінка ділової активності

Виручка від реалізації

 

 

2

р010 г3

Балансовий прибуток

 

 

2

р100 г3

Продуктивність праці

Виручка від реалізації

Середньосписочна чисельність працюючих

 

2

3

 

р010 ф2

р310 г3 ф3

Фондовіддача

Виручка від реалізації

Середня вартість основних засобів

 

2

1

р010 ф2

р012 (г3+г4):2 ф1

Оборотність засобів у розрахунках (в оборотах)

Виручка від реалізації

Середня дебіторська заборгованість

Добре коли в динаміці зростає

2.1

 

(4.1)

р160+... +р240

Оборотність коштів у розрахунках (в днях)

360 днів

Показник 4.5

Добре коли зменшується

 

 

Оборотність коштів у розрахунках (в оборотах)

Витрати на виробництво продукції

Середні виробничі запаси

Добре коли в динаміці зростає

2

1

р040 ф2

р150 ф1

Оборотність виробничих запасів (в днях)

360 днів

Показник 4.7

Добре коли зменшується

 

 

Оборотність кредиторської заборгованості (в днях)

Середня кредиторська заборгованість * 360днів

Витрати на виробництво продукції

 

 

1

2

 

р750 ф1

р040ф2

Тривалість операційного циклу

Показник 4.6 + показник 4.8

 

 

 

Тривалість фінансового циклу

Показник 4.10 - показник 4. 9

 

 

 

Коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості

Середня дебіторська заборгованість

Виручка від реалізації

Добре коли в динаміці зменшується

1

2

 

Оборотність власного капіталу (в оборотах)

Виручка від реалізації

Середня величина власного капіталу

Добре коли в динаміці зростає

2

1

р010 ф2

р495 ф1

Оборотність основного капіталу

Виручка від реалізації

Підсумок балансу-нетто

 

2

1

р010 ф2

р330 ф1

Коефіцієнт стійкості економічного зростання

Чистий прибуток - дивіденди, виплачені акціонерам

Власний капітал

 

 

В розрахунках використовується дані бухгалтерського обліку

 

 

 

 

5. Оцінка рентабельності

Чистий прибуток

Балансовий прибуток - платежі до бюджету

 

2

р090 - р200

Рентабельність продукції

Прибуток (результат) від реалізації

Добре коли в динаміці зростає

2

р050

р010

Рентабельність основної діяльності

Прибуток від реалізації

Затрати на виробництво продукції

 

2

р050

р040

1

2

3

4

5

Рентабельність основного капіталу

Чистий прибуток

Підсумок балансу-нетто

 

2

1

 (5.1)

р330ф1

 

Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток

Середня величина власного капіталу

 

2

1

 (5.1)

р495 ф1

Період окупності власного капіталу

 

Середня величина власного капіталу

Добре коли в динаміці зменшується

1

2

р495ф1

(5.1)

                 

 


17.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!