Osvita.ua Вища освіта Реферати Економіка підприємств Призначення, склад та аналітичні можливості фінансової звітності. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Призначення, склад та аналітичні можливості фінансової звітності. Реферат

Місце звітності в системі управління підприємством. Склад бухгалтерської звітності

Місце звітності в системі управління підприємством

Всі підприємства будь-якої форми власності зобов’язані складати на основі даних синтетичного і аналітичного обліку бухгалтерську звітність, яка є кінцевим етапом облікового процесу. Бухгалтерська (фінансова) звітність у встановлених формах містить систему достовірних відомостей про реалізацію продукції, робіт та послуг, про витрати на їх виробництво, про майновий і фінансовий стан підприємства, про результати його господарської діяльності.

Бухгалтерська звітність є найкращим джерелом інформації для прийняття управлінських рішень в області планування. За даними звітності керівник звітує перед трудовим колективом, засновником (власником), відповідними структурами управління (фінансові органи, банки) та іншими зацікавленими організаціями.

Ведення обліку, звітності і аналізу є об’єктивною необхідністю виробничого процесу.

Система управлінського обліку поділяється на фінансовий та виробничий облік (облік витрат). Інформація накопичена, оброблена і систематизована виробничим обліком, призначена для внутрішнього використання в процесі планування, контролю та аналізу діяльності підприємства. Ця інформація є комерційною таємницею.

Фінансовий облік — частина облікової інформації, в якій включено відомості про фінансовий стан та господарську діяльність підприємства. Ці дані узагальнюються в документах фінансової звітності, основними формами якої є баланс і звіт про фінансові результати. Ця інформація призначена не тільки для внутрішнього, але й для зовнішнього, по відношенню до підприємства, використання.

Звітність підприємства розглядається як метод узагальнення даних фінансового обліку і як інформаційна ланка між підприємством та суспільством.

Фінансовий облік ведеться на основі розроблених спеціальних вимог та стандартів, на основі яких повинна бути складена фінансова звітність, а також форми і показники, які складаються, групуються і розраховуються на основі встановлених параметрів.

В останні роки все більше при складанні фінансової (бухгалтерської) звітності посилюється відповідність її до міжнародних стандартів.

Бухгалтерська звітність - важливий інструмент управління. Вона використовується для встановлення реальних активів підприємства, ступені їх ліквідності, оцінки платоспроможності та життєздатності підприємства, розробки в необхідних випадках власних заходів фінансового оздоровлення (санації) підприємства.

Складання звітності покладається на використання ряду нормативних документів. Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні: затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 року №250, з врахуванням змін та доповнень, внесених постановами Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 року №509, від 24 вересня 1993 року №804, від 21 березня 1994 року №175 та від 26 квітня 1995 року №307 і від 14 серпня 1996 року №951.

Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства: Затв. Наказом Мінфіну України від 18 серпня 1995 р. №139 (із змінами, внесеними згідно з наказами Мінфіну №13 від 21.01. 96, №231 від 28.10. 96, №267 від 20.12. 96, №30 від 10.02. 97) // Галицькі контракти. - 1997 рік. - №13 - с. 126-202.

Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства: Затв. Наказом Мінфіну України від 18 серпня 1995 р. №139 (із змінами, внесеними згідно з наказами Мінфіну №13 від 21.01. 96, №231 від 28.10. 96, №267 від 20.12. 96, №30 від 10.02. 97) // Галицькі контракти. - 1996 рік. - №13 - с. 47-50.

Вказівками щодо організації бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 7 травня 1993року №25, з врахуванням змін та доповнень, внесених наказом Міністерства фінансів України від 9 серпня 1993 року №55 (п. 1.5), від 14 жовтня 1993 року №78, від 25 березня 1994 року №29 та від 10 травня 1995 року №68 і від 23 січня 1996 року №13, та від 19 листопада 1996 р. №244.

Складанню річного звіту, передує обов’язкова інвентаризація фактичної наявності майна, грошових коштів, незавершеного виробництва і розрахунків, принципи якої і механізми урегулювання різниць (надлишків і недостач) відображені в Інструкції по інвентаризації, затвердженої наказом Мінфіну України від 11 серпня 1994 р. № 69.

Бухгалтерський звіт включає три типові форми (форма № 1, № 2, № 3), які складаються всіма господарськими суб’єктами (крім банків) незалежно від виду діяльності, та форми власності. Міністерства та відомства України за згодою з Мінфіном і Мінстатом можуть затвердити спеціалізовані форми бухгалтерської звітності і вказівки по їх заповненню.

Виправлення помилок за минулий рік, проводяться в тому місяці звітного року, в якому вони були виявлені, і на зміну початкового сальдо не впливає.

При формуванні показників фінансового звіту враховуються вимоги зовнішніх користувачів звітної інформації (інвесторів, кредиторів), податкових і фінансових органів, банків, а також міжнародні стандарти та система національних рахунків.

Склад бухгалтерської звітності

Бухгалтерська звітність підприємства - це система узагальнених показників, що характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, piк). Вона складається шляхом підрахунку, групування і спеціальної обробки даних синтетичного і аналітичного обліку і є завершальною їх стадією.

Звітність містить відомості про реалізовану продукцію, витрати на виробництво продукції, про стан господарських коштів та джерел їх утворення, про фінансові результати роботи підприємства. Основна задача звітності — вишукування резервів подальшого росту та удосконалення діяльності підприємства, стабільності на ринку.

Для виконання покладених на бухгалтерську звітність функцій вона має відповідати таким основним вимогам:

 • гарантувати реальність та достовірність даних, які забезпечуються документальним обґрунтуванням всіх записів, проведенням інвентаризацій, додержуванням правил оцінки статей балансу, розподілом прибутків і витрат за відповідні звітні періоди;
 • забезпечувати вчасність надходження даних на підставі регламентації термінів співставлення звітних даних для оперативного управлення господарською діяльністю організацій і підприємств.

Основними умовами правильності складання бухгалтерських звітів і балансів є:

 • повнота відображення всіх господарських операцій за звітний період;
 • тотожність даних синтетичного і аналітичного обліків;
 • тотожність показників бухгалтерських звітів, балансів і даних синтетичного й аналітичного обліку.

За періодичністю складання і подання бухгалтерську звітність поділяють на:

 • періодичну (місячна, квартальна, піврічна, дев’ятимісячна);
 • річну.

Що до обсягу і складу, то їх визначають тривалість звітного періоду.

Розглянемо склад основних видів фінансової звітності.

Квартальна звітність включає такі типові форми:

 • Форма № 1 "Баланс підприємства";
 • Форма № 2 "Звіт про фінансові результати та їх використання".

До складу річної звітності входять такі типові форми:

 • Форма № 1 "Баланс підприємства";
 • Форма № 2 "Звіт про фінансові результати та їх використання";
 • Форма № 3 "Звіт про фінансово-майновий стан підприємства".

До річного бухгалтерського звіту додають пояснювальну записку, обсяг якої не повинен перевищувати 15-20 сторінок, з викладенням основних факторів, що вплинули у звітному році на кінцеві результати діяльності підприємства, і висвітленням фінансового стану підприємства.

Доцільно передбачити в пояснювальній записці такі розділи:

 • Коротка характеристика виробничої і фінансової діяльності підприємства.
 • Основні фінансово-економічні показники.
 • Склад і структура персоналу.
 • Склад і використання матеріальної бази.
 • Реалізація продукції, робіт та послуг. Фактори які впливають на реалізацію.
 • Облікова політика в звітному періоді.
 • Витрати виробництва (витрати обігу).
 • Збереження оборотних засобів і виробничих запасів.
 • Капітальні вкладення.
 • Оцінка і аналіз прибутку, рентабельності.
 • Підсумки аналізу звіту і розподілу прибутку.
 • Перспективи розвитку підприємства.

Річна звітність підприємства про результати його господарської діяльності і фінансовий стан відкрита для публікації для зацікавлених споживачів (бірж, покупців, постачальників та ін.)

Достовірність звітності підтверджує незалежна аудиторська організація.


16.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!