Причини виникнення фінансової кризи на підприємствах. Реферат

Збиткова діяльність підприємств та організацій є однією з головних причин їх незадовільного фінансового стану. Наслідком цього є збільшення кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств

Останніми роками економіка України розвивається дедалі динамічніше. Так, якщо у 2000 р. порівняно з 1999 р. реальний ВВП збільшився на 6,0%, то у 2001 р. — на 9,0%.

У 2001 р. зберігалась позитивна динаміка збільшення обсягу випуску продукції та валової доданої вартості у провідних галузях економіки. Найбільший внесок мали такі галузі, як переробна, харчова, легка, а також машинобудування.

У 2000-2001 p. продовжували покращуватись і фінансові результати діяльності підприємств. Так, якщо в 2000 р. розміри фінансових результатів від звичайної діяльності суб'єктів господарювання до оподаткування (крім малих і сільськогосподарських підприємств) перевищували 11,5 млрд. грн., то в 2001 р. — 19,0 млрд. грн. (тобто на 7,5 млрд. грн., або на 65% порівняно з 2000 p.).

Але незважаючи на позитивні зрушення в економіці України, практично кожне друге вітчизняне підприємство було збитковим. Найбільше збиткових підприємств та організацій спостерігається на транспорті — понад 65,0%, у матеріально-технічному постачанні та збуті — близько 65,0%, на будівництві — близько 60,0%.

Збиткова діяльність підприємств та організацій є однією з головних причин їх незадовільного фінансового стану. Наслідком цього є збільшення кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств. Так, дебіторська та кредиторська заборгованості за всіма суб'єктами господарювання (крім малих підприємств та бюджетних установ) на 1 грудня 2000 р. становили відповідно 197,2 та 270,0 млрд. грн., що перевищило їх розмір порівняно з початком 2000 р. відповідно на 15,8 та 17,8%. На 1 листопада 2001 р. дебіторська та кредиторська заборгованості за зазначеними суб'єктами господарювання становили відповідно 215,8 та 278,0 млрд. грн., тобто зросли порівняно з початком року відповідно на 16,5 та 7,6%.

Найбільша питома вага кредиторської заборгованості припадає на промисловість (понад 35,0%), торгівлю та громадське харчування (близько 20,0%) і транспорт (близько 10,0%).

Протягом останніх років значною залишалась прострочена заборгованість.

Внаслідок значної дебіторської та кредиторської заборгованостей і їх прострочення велика кількість суб'єктів господарювання є неплатоспроможними. При цьому більш як третина неплатежів у промисловості спостерігається в таких галузях, як електроенергетика (понад 30,0% загальної суми кредиторської заборгованості по промисловості), паливна промисловість (понад 16,0%) і чорна металургія (понад 15,0%). Значною залишається сума заборгованості із заробітної платні. Понад 15,0% становить заборгованість населення за житлово-комунальні послуги.

     

Значні суми кредиторської заборгованості у суб'єктів господарювання, тобто їх неплатоспроможність, свідчать про те, що такі підприємства перебувають у глибокій фінансовій кризі.

Отже, під фінансовою кризою слід розуміти недостатність власних коштів у суб'єктів господарювання для здійснення своєчасних розрахунків з платежів у бюджет, цільові фонди, постачальникам, підрядникам, працівникам тощо внаслідок зниження з різних причин результатів їх господарсько-фінансової діяльності. Іншими словами, фінансова криза — це неспроможність підприємства здійснювати фінансове забезпечення власної поточної виробничо-фінансової діяльності.

Зумовити фінансову кризу на підприємстві можуть як зовнішні фактори (тобто ті, що не залежать від діяльності підприємства), так і внутрішні (тобто ті, що залежать від діяльності підприємства).

До зовнішніх факторів належать:

 • політична нестабільність у країні, в якій розміщене підприємство;
 • нестабільність господарського та податкового законодавства;
 • значний рівень інфляції;
 • зниження купівельної спроможності населення;
 • нестабільність фінансового ринку;
 • криза, посилення конкуренції в галузі;
 • інші.

Ці фактори можуть зумовити фінансову кризу, якщо відповідні служби підприємств неналежно або несвоєчасно реагують на них.

До внутрішніх факторів належать:

 • низький рівень кваліфікації керівного персоналу;
 • помилки в організації постачання та здійснення виробничої діяльності;
 • помилки в інвестиційній політиці;
 • дефіцит коштів для фінансування;
 • низький рівень менеджменту та маркетингу;
 • недосконалість виробничої структури та структури управління;
 • інші.

В окремих підприємствах спостерігаються специфічні причини виникнення фінансової кризи.

Фінансова криза буває трьох рівнів:

 • перший — залежно від фінансового стану підприємства, коли цей стан не загрожує його функціонуванню (за умови переведення його на режим антикризового управління);
 • другий — фінансовий стан на підприємстві загрожує його існуванню і потребує негайного здійснення фінансової санації;
 • третій — кризовий, що потребує ліквідації підприємства.

Встановлення рівня фінансової кризи зумовлюється необхідністю прийняття своєчасного та правильного рішення про відновлення платоспроможності підприємства або визнання його банкрутом.

Література

 1. Бородина О. И. Финансы предприятий. — М.: ЮНИТИ, 1995.
 2. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. — К., 1997.
 3. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — К., 2000.
 4. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. — М.: Финансы и статистика, 1995.
 5. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. — К.: Либідь, 1995.
 6. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.
 7. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1994.
 8. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 1993.
 9. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. -К.:Вид-воКНЕУ, 2003.
 10. Філімоненков О. С Фінанси підприємств: Навч. посіб. — К: МАУП, 2003.
 11. Финансы /Под ред. А. М. Ковалевой. — М.: Финансы и статистика, 1996.
 12. Фінансова діяльність підприємств: Підручник / О. М. Бандурка та ін. — К.:Либідь, 2002.
 13. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К: Вид-во КНЕУ, 2002.


15.04.2011