Утвердження західного типу політичної культури на Україні

Спадщина і сучасні фактори формування політичної культури в Україні. Шляхи утвердження демократичної політичної культури. Національна свідомість і демократизм. Агенти формування нової політичної культури в Україні

Спадщина і сучасні фактори формування політичної культури в Україні. Успіхи у становленні демократичної політичної культури в незалежній Україні залежить від особливостей державотворчих процесів і політичної соціалізації: особи на сучасному стані, типу соціально-політичних і економічних відносин, а також від історичного досвіду нації та специфіки пройденого нею історичного шляху.

В загальних рисах специфіку історичного досвіду України можна окреслити так:

 • Український народ має тисячолітні традиції державотворення. Починаючи від Київської Русі через козацьку державу і Гетьманщину, УНР і ЗУНР, корінний народ України виступав силовим суб’єктом політичним й державотворчих процесів, формуючи свою політичну культуру.
 • В Україні чи не найскорше в Європі знаходимо не тільки зачатки, а й досить структурно розвинену форму демократії у сфері як політичних інститутів, так і політичної культури.
 • На формування політичної культури в Україні має вплив той факт, що українські землі протягом віків були розподілені між різними державами: Росією, Польщею, Австро-Угорщиною, Чехословаччиною, Румунією, зазнали окупації фашистською Німеччиною. Україна пережила чимало воєн, зокрема дві світові, соціальні та національні визвольні революції.

Шляхи утвердження демократичної політичної культури. Розглядаючи особливість політичної культури в Україні на сучасному етапі треба мати на увазі, що тоталітарна культура сама по собі не розпадеться. Вона має носіїв серед політичних діячів, свою базу в існуючих старих економічних структурах, свою опору в догматичних політичних стереотипах. Тому потрібна творча робота, спрямована на утвердження демократичної політичної культури:

 • утвердження української соціальної ідеї, обґрунтування національних інтересів України, чітке визначення змісту і шляхів та способів державотворення;
 • утвердження у суспільстві, у політичних діяльності орієнтацій на повагу до людини як найвищої цінності, підвищення дійовості інститутів, що забезпечують реалізацію цієї цінності;
 • орієнтацію не тільки на державу, а й на громадянське суспільство;
 • утвердження у політичних відносинах толерантності, політичного плюралізму;
 • широке використання зарубіжного досвіду у формуванні політичної культури, зокрема у справі досягнення громадської злагоди, політичної культури, зокрема у справі досягнення громадської злагоди, способів розв’язання різних конфліктів, організації електорального процесу, функціонування урядових, неурядових організацій.

Національна свідомість і демократизм. Сучасні процеси формування демократичної політичної культури є складовою частиною національного відродження України. існує двохсторонній взаємозв’язок між зростанням національної та історичної свідомості і політичної культури народу. Національна свідомість так само, як національний характер, значною мірою формується під впливом політичних відносин минулого.

Довге перебування під колоніальним гнітом спричинилось до формування у частини народу, зневіри в можливості розвитку самостійної України. Тривале панування тоталітаризму наскільки деформувало уявлення про демократію, що часто виникає загроза виникнення нового тоталітаризму, поставленого вже на службу національного ідеї. Національний характер значною мірою визначає поведінку націй у кризових ситуаціях.

Розвиток політичної культури, як і всякої культури, це природно-історичний процес, який, з одного боку розвивається відповідно до певних цілей і завдань, що їх ставлять перед собою люди.

Агенти формування нової політичної культури в Україні. Участь у формуванні політичної культури в Україні бере:

 • держава;
 • партії;
 • церква;
 • система освіти;
 • засоби масової комунікації;
 • бізнес;
 • армія;
 • громадське політичне життя.

Такі в найбільш загальних рисах основні сили, що забезпечують формування політичної культури.

     

Перехід до демократичної, політичної культури в Україні потребує створення нового типу соціалізації, який був би позбавлений пропаганді культури насильства й нетерпимості.

Українська політична культура переплавила й успадкувала елементи різних політичних культур. Специфіка геополітичного становища України між Сходом і Заходом вплинула на утвердження в Україні західного типу політичної культури із значним східним компонентом.


28.10.2010