Керівні органи Національного банку. Реферат

Відповідно до чинного законодавства керівним органом Національного банку є Рада Національного банку. Рада банку – Конституційний орган. Згідно з ст. 100 Конституції України Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово – кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням

Будь-яка структура повинна мати свої керівні органи. Тому, що, якщо сукупність людей, які займаються певною діяльністю, виконують певні однорідні функції, ніхто не буде скеровувати у вірному напрямку, то вся виконувана робота перетвориться на хаос.

Національний банк України не є виключенням з цього загальновідомого правила. Він також має свою ланку органів, що визначають цілі та напрямки діяльності НБУ, та керують багаточисленним штатом співробітників.

Відповідно до чинного законодавства керівним органом Національного банку є Рада Національного банку. Рада банку – Конституційний орган. Згідно з ст. 100 Конституції України Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово – кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням.

До основних повноважень Ради Національного банку відносяться виконання найбільш важливих завдань банківської діяльності.

Рада Національного банку:

 • Відповідно до загальнодержавної програми економічного розвитку та основних параметрів економічного та соціального розвитку України до 15. XI розробляє основні засади грошово-кредитної політики і вносить їх ВРУ для інформування.
 • Здійснює аналіз впливу грошово-кредитної політики України на стан соціально-економічного розвитку України та розробляє пропорції щодо внесення відповідних змін до неї.
 • Затверджує Регламент Ради НБУ.
 • Затверджує кошторис доходів та витрат НБУ та подає ВРУ та КМУ до 01. XI поточного року прогнозовані відомості про сальдо кошторису для включення до проекту Державного бюджету України на наступний
 • Приймає рішення про збільшення розміру статутного капіталу НБУ.
 • Визначає аудиторську компанію для проведення аудиторської перевірки НБУ
 • Затверджує щорічно до 01. VII звіт виконання кошторису НБУ та розподіл прибутку за звітний бюджетний рік.
 • Затверджує рішення Правління НБУ про участь у міжнародних фінансових організаціях.
 • Вносить рекомендації Правлінню НБУ в межах розроблених основних засад грошово-кредитної політики.
 • Вносить рекомендації Кабміну стосовно впливу політики державних запозичень та податкової політики та стан грошово-кредитної сфери України.

З метою забезпечення виконання основних засад грошово-кредитної політики має право застосування відкладного вето щодо деяких рішень Правління НБУ.

Рада НБУ не може надавати рекомендації щодо доцільності призначення на посади чи звільнення з посад Голови НБУ, членів правління НБУ давати персональну оцінку діяльності окремих посадових осіб НБУ.

Рада НБУ дає оцінку діяльності Правління НБУ щодо виконання основних засад грошово-кредитної політики та з інших питань, рішення з яких є обов’язковими для Правління НБУ.

     

У разі неодноразового невиконання або неналежного виконання Правлінням НБУ рішень Ради НБУ, які є обов’язковими згідно з Законом "Про національний банк України", Рада НБУ має право звернутись до Голови НБУ або до Верховної Ради та Президента України з викладенням своїх пропозицій.

Засідання Ради Національного банку проводяться не рідше одного разу на квартал. Засідання Ради НБУ є правомочними за наявності не менше десяти її членів. Головує на засіданнях Голова Ради НБУ, а у разі відсутності його заступник.

Голова Ради НБУ обирається Радою НБУ строком на 3 роки. Він має заступника, який обирається Радою НБУ строком на 3 роки.

Звільнення Голови або його заступника протягом строку його повноважень здійснюється:

 • у зв’язку із закінченням строку його повноважень;
 • за власним бажанням (з поданням письмової заяви);
 • у разі систематичного невиконання своїх обов’язків за станом здоров’я протягом 4 місяців.

Правління НБУ згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики через відповідні монетарні інститути та інші засоби банківського регулювання забезпечує інші засоби банківського регулювання забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики, організує виконання інших функцій та здійснює управління діяльністю Національного банку.

Повноваження Правління НБУ:

1. Приймає рішення:

 • щодо економічних засобів та монетарних методів;
 • про емісію валюти України та вилучення з обігу монет та банкнот;
 • про зміну процентних ставок НБУ;
 • про диверсикацію активів НБУ та їх ліквідності;
 • щодо лімітів позабалансових зобов’язань НБУ;
 • про формування резервів та покриття фінансових ризиків НБУ;
 • щодо розподілу прибутку та порядку відрахувань доходів до бюджету;
 • щодо мінімального розміру золотовалютних резервів НБУ;
 • про встановлення лімітів операцій на відкритому ринку, які здійснює НБУ;
 • про умови допуску іноземного капіталу до банківської системи;
 • про встановлення економічних нормативів для банків;
 • про застосування заходів впливу до комерційних банків;
 • про створення і ліквідацію підприємств, установ НБУ;
 • про участь у міжнародних фінансових організаціях;
 • про купівлю та продаж майна для забезпечення діяльності НБУ.

2. Подає на затвердження Раді НБУ річний звій НБУ, проект кошторису доходів та витрат на наступний рік та інші документи і рішення;

3. Визначає організаційні основи та структуру НБУ, затверджує положення про структурні підрозділи та установи НБУ, статути його підприємств, порядок призначення керівників підрозділів, підприємств та установ.

4. Затверджує штатний розпис НБУ та форми оплати праці.

5. Встановлює порядок надання ліцензії та ведення банківських операцій, а також інших ліцензій у випадках та за процедурою, передбачених законом.

6. Видає нормативні акти НБУ.

7. Затверджує Регламент Правління НБУ.

8. Виконує функції, що випливають із основної мети діяльності НБУ.

9. Очолює Правління НБУ Голова НБУ.

Кількісний та персональний склад Правління НБУ затверджується Радою НБУ за поданням Голови НБУ.

Заступники Голови НБУ входять до складу Правління НБУ за посадою.

У статті 18 Закону "Про Національний банк України" визначений чіткий порядок призначення і звільнення з посади Голови НБУ.

Голова НБУ призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України більшістю від конституційного складу ВРУ строком на 5 років.

У разі не затвердження ВРУ кандидатури, запропонованої президентом України, питання керівництва НБУ, а також порядок внесення можливої кандидатури регулюється Законом України "Про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України". Одна кандидатура може виноситись не більше 2 разів.

Голова НБУ звільняється з посади ВРУ за поданням Президента України у таких випадках:

 • закінчення строку повноважень;
 • набрання законної сили обвинувального вироку суду у скоєнні кримінального злочину;
 • у зв’язку із заявою про відставку за політичними або особистими причинами, поданою у письмовому вигляді і прийнятою Президентом України;
 • у разі смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою або визнання безвісно відсутньою;
 • припинення громадянства або виїзду за межі України на постійне місце проживання;
 • за поданням Президента України в межах його конституційних повноважень.

Як і будь-який керівний орган влади, якому підпорядковані певні відділи, Голова Національного банку має повноваження, а також на нього покладені відповідні обов’язки.

Він:

 • Керує діяльністю НБУ.
 • Діє від імені НБУ і представляє його інтереси без доручення у відносинах з органами державної влади, з банками, фінансовими та кредитними установами, міжнародними організаціями, іншими установами і організаціями.
 • Головує на засіданнях Правління НБУ.
 • Підписує протоколи, постанови, накази і розпорядження, а також угоди, що укладаються НБУ.
 • Розподіляє обов’язки між своїми заступниками.
 • Видає розпорядчі акти.
 • Приймає рішення з інших питань, що стосуються НБУ, що віднесені до його компетенції.
 • Одноосібно несе відповідальність перед ВРУ та Президентом України за діяльність НБУ.

Банківське регулювання і банківський нагляд

Головним економічним завданням банку являється забезпечення стабільності національної грошової одиниці. На вирішення цієї задачі направлена створювана система грошово-кредитного регулювання.

Згідно розділу X ст. 55 Закону України "Про Національний банк України" головною метою банківського регулювання і нагляду є безпека і фінансова стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів.

НБУ є вищестоящою інстанцією для всіх інших банків і їх установ, філій в нашій країні, тому він в силу своїх повноважень здійснює постійний нагляд за дотриманням банками банківського законодавства, нормативних актів НБУ і економічних нормативів.

В поняття "банківське законодавство" включаються всі закони, що видаються Верховною Радою України, а також підзаконні нормативні акти і інші правові документи Верховної Ради, Національного банку України, які регламентують діяльність кредитної системи держави.

НБУ видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов’язковими для органів державної влади і органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб.

Нормативні акти НБУ видаються у формі постанов Правління НБУ, а також інструкцій, правил, що затверджуються постановами Правління НБУ. Вони не можуть суперечити законам України і не мають зворотної сили, крім випадків, коли вони згідно з законом пом’якшують або скасовують відповідальність. Ці акти підлягають обов’язковій державній реєстрації в Міністерстві юстиції України, також вони можуть бути оскаржені відповідно до чинного законодавства.

Доступ до інформації. Для здійснення своїх функцій НБУ має право безплатно одержувати від банків інформацію про їх діяльність відповідно до наданої ліцензії та пояснення стосовно отриманої інформації і проведених операцій. Отримана інформація не підлягає розголошенню, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Економічні нормативи. Щоб забезпечити фінансову надійність банків для захисту інтересів вкладників і кредиторів НБУ встановлює для них обов’язкові економічні нормативи. Вони мають забезпечувати здійснення контролю за ризиками, пов’язаними з капіталом, ліквідністю, кредитами акціонерам та інсайдерам, наданням великих кредитів, інвестиціями капіталу, відсотковим та валютним ризиком.

Повноваження НБУ щодо здійснення наглядових та регулятивних функцій. Вказані функції можуть здійснюватись НБУ безпосередньо або через створений ним орган банківського нагляду.

Повноваження:

 • Здійснює всі види на місцях банків в Україні (крім перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності), а також перевірку достовірності інформації, надається юридичними та фізичними особами при реєстрації банків, та ліцензування банківських операцій.
 • Може вимагати від банків проведення загальних зборів акціонерів і визначає питання, за якими мають бути прийняті рішення.
 • Може брати участь у роботі зборів акціонерів, засідань спостережної ради, правління та ревізійної комісії банку з правом дорадчого голосу.
 • Національний банк пред’являє вимоги щодо здійснення обов’язкових аудиторських перевірок банків, отримує висновки незалежних аудиторських організацій про результати діяльності банків.


29.06.2011