Вплив Національного банку України на розвиток ринку облігацій внутрішньої державної позики. Реферат

Фондовий ринок живе очікуванням надходжень до бюджету України. Можна передбачати стабілізацію цього ринку, яка має проявитись у зростанні котирувань цінних паперів і зниженні дохідності держоблігацій. Та не слід забувати, що на його стан впливає не лише довіра до уряду країни, а й фундаментальні фактори

В Україні ринок державних цінних паперів існує з 10 березня 1995 року у вигляді облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що випускаються в купонній та дисконтній формах у системі електронного обігу цінних паперів.

За 1995 рік на 28 аукціонах було розміщено ОВДП на суму 30,4 млн. карбованців. Номінальна вартість однієї облігації становила 100 млн. крб. (1000 грн.), форма випуску електронні записи на депо-рахунках в Депозитарії державних цінних паперів Національного банку України. Покупцями облігацій на аукціонах, що проводились Національним банком були комерційні банки України, котрі могли придбати облігації за рахунок власних або залучених коштів, а також за дорученням і за рахунок клієнтів. Дохідність ОВДП першого випуску на суму 1 трлн. крб. становила 140% річних, другого та третього 29,4 трлн. крб. - 90% річних.

Отже, можна сказати, що до кінця 1995 року ринок державних облігацій певною мірою був уже сформований і почав швидко поширювати свою сферу впливу на кредитний та фондовий ринки.

У 2000 році ОВДП стали одним із головних джерел покриття дефіциту державного бюджету, тобто почали посідати те місце, яке у фінансовій системі країн з розвинутою ринковою економікою давно належить державним цінним паперам.

У 2000 році було проведено 87 аукціони з продажу ОВДП. за результатами яких було розміщено облігацій 20388.7 тис. шт. за номіналом 1000 грн. У Державний бюджет надійшли кошти у сумі 1892.1, дохідність (середньозважена) становила 20.49% річних.

У 2000 році Нацбанк не лише проводив ОВДП на аукціонах, але й формував власний портфель ОВДП. У зв’язку з чим значно змінилася структура кредитів, наданих Національним банком України за рахунок емісійних коштів. Так, із загальної суми здійсненої Національним банком України у 2000 році кредитної емісії в обсязі 3056 млн. грн. прямі кредити Уряду в національній валюті на кредитування дефіциту Державного бюджету становили 3568 млн. грн., а в іноземній валюті становили 7158 млн. грн.

Як і в попередні роки, основна частка загальних обсягів платіжних засобів, які випущені Національним банком України, направлена на покриття потреб Уряду України (в особі Міністерства фінансів та Головного управління Державного казначейства).

За станом на 1 січня 2002 року заборгованість Уряду України перед Національним банком України складала 10777 млн. грн., з них за: кредитами - 10591 млн. грн., у тому числі в національній валюті - 3568 млн. грн., іноземній - 7023 млн. гривень;

     

У 2002 році ринок державних цінних паперів перетворився в один із найпотужніших сегментів фінансового ринку.

У своєму розвитку ринок державних цінних паперів зазнав значних позитивних зрушень:

1. у структурі випуску облігацій;

Раніше більшість випусків ОВДП мали короткострокові облігації зі строком обігу 3 місяці. У 2000 значно збільшився випуск облігацій з терміном погашення 12 та 24 місяців. Строк обігу державних облігацій, які знаходилися в обігу за станом на 1 січня 2000 року, в середньому становив 182 дня, а за станом на 1 січня 2001 року — 273 дня, а за станом на 1 мічня 2002 року 365 дні.

2. за кількістю учасників ринку;

Спостерігається значне збільшення кількості комерційних банків – учасників біржових торгів. Якщо на кінець 2000 року в аукціонах брало участь у середньому 92 комерційних банків, то на кінець 2001 року – 147, а на кінець року – 170 комерційних банків;

3. у розвитку електронного депозитарію Національного банку України;

Якщо з початку відкриття він обслуговування лише 142 депонентів, то за станом на 1 січня 2000 року їх було 152, а на 1 січня 2001 року – 162.

Також започаткований окремий депозитарний облік за операціями нерезидентів з державними цінними паперами.

4. у залученні коштів нерезидентів на фінансовий ринок України;

Національним банком України спільно з Міністерством фінансів України нормативно врегульовано порядок проведення нерезидентами на території України операцій з облігаціями внутрішніх державних позик. Статусу банків, уповноважених на здійснення операцій з держоблігаціями за дорученням нерезидентів, у 2000 році набули 59 комерційних банків.

Запровадження електронного режиму розрахунків за операціями з ОВДП дозволило Національному банку України при проведенні первинного розміщення ОВДП здійснювати грошові розрахунки на клірингових засадах. Результатом цього стало зменшення обсягів зустрічних платежів між Міністерством фінансів України та комерційними банками.

Зважаючи на наявність факторів, що стримували розвиток українського фінансового ринку, ринок державних цінних паперів у 2001 році значно погіршився. Якщо в 2000 році в Україні було розміщено ОВДП за номіналом на суму 1892.1 млн. грн., то в 2002 році – на 2848. 6млн. грн.

Національним банком України як генеральним агентом з обслуговування, розміщення та погашення державних облігацій проведено 154 аукціони з первинного їх розміщення (у 2001 році – 120). У результаті до державного бюджету надійшло коштів на загальну суму 2848.6 млн. грн. (у 2001 році – 1190.1 млн. грн.).

Дохідність державних облігацій починаючи з 1999 року поступово стала знижуватися у 1999 році становила 27.51%, у 2000 році дохідність знизилася до 20.49%, а вже у першому кварталі 2001 року –18.06%. На кінець року становила –15.68%. У 2002 році дохідність поступово знижувалася у січні місяці вона становила 13.63%, а в листопаді дійшла до 5 85%, але можна сказати, що середньозважена на кінець року становила 10.81%.

Правильно оцінити ситуацію на ринку держаних цінних паперів у першому півріччі 2000 року можна лише врахувавши всі фактори, які мали вплив на його розвиток. Криза на Азіатських фондових ринках, і примусила іноземних інвесторів значно зменшити вкладення коштів у ринки країн, що розвиваються. Це призвело до відпливу іноземних інвестицій з цих країн, у тому числі й з України. Цей процес порушив найбільш ліквідну ланку фондового ринку нашої держави - ринок державних цінних паперів.

Деяка кількість іноземних інвесторів після Азіатської кризи спробувала "скинути" з мінімальним прибутком для себе облігації внутрішньої державної позики, які знаходились у їх власності та отримані кошти конвертувати та вивести за межі України. Це призвело до значної пропозиції на вторинному ринку державних цінних паперів і, як наслідок, до стрімкого падіння ціни пропозиції. У зв’язку із цим значно збільшився попит на іноземну валюту, що призвело до зменшення курсу гривні.

Значна пропозиція на вторинному ринку державних цінних паперів дала змогу задовольнити потреби в облігаціях внутрішньої державної позики для тих, хто хотів їх придбати. Це значно скоротило попит при первинному розміщенні ОВДП та підвищило дохідність. Національний банк України був змушений піти на дуже жорсткі міри, щоб не допустити девальвації гривні, але ці міри не могли дати миттєвих наслідків.

Негативно вплинуло на ринок державних цінних паперів прийняття Верховною Радою України у грудні 1997 року змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Цими доповненнями було введено оподаткування прибутку іноземних інвесторів за операціями з державними цінними паперами...

У таких умовах почався 2000 рік, на початку якого перед Національним банком стояло завдання стабілізувати курс гривні, а перед Міністерством фінансів України - пожвавити зацікавленість на ринку внутрішніх позик та почати розміщення боргових зобов'язань на міжнародних ринках капіталу.

Законом України про бюджет України на 2002 рік передбачено спрямувати на покриття дефіциту Державного бюджету України на 2002 рік надходження із джерел внутрішнього фінансування у сумі 1,130, 723 тис. гривень та із джерел зовнішнього фінансування - 2,250, 000 тис. гривень. Таким чином передбачено, що більша частина дефіциту бюджету буде покриватися за рахунок зовнішніх запозичень. Доля внутрішніх запозичень повинна 2002 році дорівнювати 1,1% від валового внутрішнього продукту.

Слід зазначити, що, значно зменшитись доля внутрішніх запозичень. Для досягнення цієї мети Міністерство фінансів у 2002 році повинно буде залучати щомісячно меншу суму коштів, ніж спрямовувати на погашення державних цінних паперів. Така ситуація є цілком позитивною для подальшого розвитку ринку державних цінних паперів і призведе до збільшення конкуренції на ньому, а також до зменшення обслуговування державного боргу з боку Держави.

У січні-листопаді 2002 року Національним банком було проведено 127 аукціонів з первинного розміщення дисконтних ОВДП на загальну суму 1634.9 млн. грн і Державного бюджету залучено коштів на суму 1540.5 млн. грн., що вдвічі більше порівняно з 2001 роком. Середньозважена дохідність розміщених державних облігацій становила 12.38%.

Графік №1. Динаміка обсягів залучених коштів і рівня дохідності за облігаціями внутрішньої державної позики.

  

Варто зазначити, що за недостатністю попиту зі сторони інвесторів Міністерство фінансів продовжувало збільшувати дохідність за державними цінними паперами.

У цей період значно активізувалась торгівля ОВДП на вторинному ринку. Сума укладених угод з купівлі-продажу державних цінних паперів у січні 2002 року становила більш ніж 1283.3 млн. гривень.

У лютому міжнародне рейтингове агентство "Moodys" присвоїла Україні рейтинг B2 на виконання операції з розміщення зовнішніх короткострокових позик. Отже міжнародні інвестори отримали змогу офіційно оцінювати вартість зовнішніх боргових зобов'язань України...

У листопаді на 7 проведених аукціонах із первинного розміщення ОВДП реалізовано державних цінних паперів на загальну суму 2.9 млн. гривень.

Структура обсягу розміщення у листопаді 2002 року ОВДП за термінами обігу:

  • з термінами обігу до 12 місяців;
  • з термінами обігу до 24 місяців;
  • з термінами обігу до 36 місяців.

 

Середньозважений рівень дохідності розміщених у продовж листопада 2002 року державних облігацій становив 5.85% річних. Найвищу (6.5%) дохідність мали ОВДП з терміном обігу до 36 місяців…

Усього за лютий місяць 2002 року було проведено 10 аукціонів з первинного розміщення ОВДП на котрих було залучено до державного бюджету 29.4 млн. гривень.

Зазначені фактори дали надію на покращення ситуації на ринку державних цінних паперів у наступному місяці.

Березень місяць підтвердив, що кроки, які приймалися Національним банком та Міністерством фінансів за попередні місяці були правильні. Ситуація на ринку державних цінних паперів почала стабілізуватись. У березні було проведено 12 аукціонів на яких було розміщено 315.2 тис. шт. і сума залучених коштів становила 300.0 млн. гривень.

Крім дій Національного банку та Міністерства фінансів позитивне значення мали й інші фактори, а саме:

  • стабілізація курсу гривні зробила непривабливими спекулятивні операції на валютному ринку;
  • зниження облікової ставки Національного банку України стало індикатором для комерційних банків щодо дохідності за ОВДП;.

Таким чином, у березні почався процес стабілізації залучення на ринку державних цінних паперів та зниження доходності за ними. Попит покупців на придбання ОВДП при первинному розміщенні збільшився в 1, 5 рази.

Враховуючи той факт, що з другого півріччя поточного року, відповідно до Закону України "Про НБУ", Національний банк України здійснював операції з цінними паперами лише на відкритому ринку, знизилася частка коштів Національного банку України в придбанні ОВДП на первинному ринку.

У грудні місяці було проведено найбільшу кількість аукціонів їх було 25, ОВДП розміщено 1313.0 тис. штук, і залучено до Державного бюджету суму 1308.2 млн. гривень.

У вересні 2002 року аукціони з первинного розміщення ОВДП не проводилися.

У 2000 році ринок державних цінних паперів характеризувався зниженням ділової активності, що пов'язано з виходом з нього іноземних інвесторів – нерезидентів, невирішеними проблемами в економіці України та впливом кризи на світовому фінансовому ринку. На 87 проведених аукціонах із первинного розміщення ОВДП (у січні-березні й травні 2000 року аукціони не проводилися) було розміщено державних облігацій на загальну суму 2, 04млрд. грн., що порівняно з 1999 роком менше на 56,5%. За результатами проведених аукціонів до державного бюджету залучено 1,9 млрд. грн., що наполовину (50,7%) менше, ніж у 1999 році. Середньозважена дохідність у 2000 році знизилась на 7 відсоткових пунктів і становила 20,49% (в минулому році-27,51%).

В грудні було проведено 9 аукціонів із первинного розміщення ОВДП, на яких реалізовано короткострокових державних облігацій із середньозваженою дохідністю 23,18% на загальну суму 7,3 млн. грн. та залучено до бюджету 6,8 млн. грн.

У 2000 році на вторинному ринку ОВДП було укладено угод на загальну суму 2797.5 млн. грн. менше, ніж у минулому році, 97.0 млн. грн.

Як і в минулому році, упродовж 2000 року основний обсяг угод з державними цінними паперами приходився на позабіржовий вторинний ринок. За 2000 рік загальний обсяг операцій на цьому сегменті ринку ОВДП становив 2236.0 млн. грн., що на 534.0 млн. грн. Одночасно зросли обсяги операцій з державними цінними паперами на вторинному біржовому ринку. Протягом поточного року на фондовій секції Української міжбанківської валютної біржі укладено угод з купівлі та продажу ОВДП на загальну суму 561.5 млн. грн., тобто на 437 млн грн. більше ніж у 1999 році..

Значно зменшились у звітному році обсяги кредитів, наданих під заставу держаних цінних паперів, включаючи операції репо.

Збільшилися обсяги операцій з купівлі та продажу ОВДП на біржових торгах, а саме: у першому півріччі 2001 року укладено угод на суму 716.9 млн. грн. більше, ніж у 2000 році за цілий рік.

У 2000 році не вдалося відновити обсяги вторинного ринку 1999 року. Сумарний оборот вторинних торгів з державними цінними паперами в 2000 році дорівнював 2,8 млрд. грн., що порівняно з 1999 роком менше на 3,4%.

У грудні 2001 року операції на вторинному ринку з розміщення облігацій внутрішньої державної позики проводилися тільки на позабіржовому ринку.

Обсяг кредитів, наданих під заставу державних цінних паперів, включаючи операції НБУ з рефінансування та міжбанківського кредитування за 2001 рік становить 11941.6 млн. грн., що по відношенню до 2000 року більше на 8422.1 млн. гривень. (додаток 4)

У першому півріччі 2001 року Національним банком України як генеральним агентом з обслуговування, розміщення та погашення державних облігацій проведено 48 аукціонів з первинного розміщення ОВДП, реалізовано ОВДП за номіналом 1000 грн. У результаті цього до бюджету надійшло коштів на суму 460.6 млн. грн.

Слід зазначити, що в грудні 2002 року на ринку державних цінних паперів відбулися різкі зміни. Обсяги реалізації держоблігацій і платежі до бюджету були найбільшими з початку поточного року. На проведених аукціонах 25 первинного розміщення ОВДП реалізовано державних облігацій на суму 1313.0 млн. грн. Проти лютого поточного року обсяг розміщення облігацій збільшився на 1282 млн. грн.

У результаті до державного бюджету залучено коштів на загальну суму млн. грн., що на 1278.8 млн. грн., ніж у попередньому місяці, а порівняно з січнем 2002 року ця сума зменшилася на 1258.3 млн. грн. Зазнала змін також структура випуску облігацій внутрішньої державної позики за строками. У червні 2000 року поновлено розміщення ОВДП з терміном погашення 28 днів, хоча їх частка у загальному обсязі реалізованих облігацій була незначною. Відбулося значне збільшення обсягів розміщення ОВДП зі строками обігу 63 та 182 місяців. Одночасно зменшився попит на державні облігації з терміном погашення 91 день.

У 2002 на первинних аукціонах спостерігалося певне зменшення рівня дохідності всіх типів ОВДП, а саме: їх рівень у середньому на 5,4 процентного пункти і становив 10.81%, проти 15.69% річних у 2001 році. Середній рівень дохідності за державними облігаціями зі строком обігу 91 день становив 7.5% річних.

Залежно від строку обігу середньозважена дохідність за державними цінними паперами падала таким чином: строком на 91 день на - 2,27 процентного пункти і становила 5.23%, строком на 182 дні - на 4.4 процентного пункту і дорівнювала 10.2%, терміном на 273 дні - на 6.2 процентного пункту і становила 8.60%, строком на 365 - на 7.4 процентного пункту і дорівнювала 12.76% річних.

З початку 2000 року фінансовий ринок України відчуває труднощі, пов’язані з управлінням державним боргом. Це накладає відбиток на розвиток подій на всіх сегментах ринку.

На фондовому ринку України, схоже, настає переломний момент, пов’язаний із рішенням МВФ щодо виділення позики уряду України в рамках програми розширеного кредитування. Вочевидь, учасники ринку вірять у позитивне вирішення цього питання. У цей же період спостерігалося зростання котирувань акцій у Позабіржовій фондовій торговельній системі (ПФТС).

Необхідно зазначити, що Кабміну так і не вдалося провести через Верховну Раду законопроекти щодо скасування податку з доходу за держоблігаціями. Таким чином, уряд не зміг бодай частково збільшити привабливість ОВДП, хоча йому вкрай необхідно залучити кошти до бюджету. Вочевидь, для вирішення основних бюджетних проблем (фінансування дефіциту бюджету, запобігання фінансовій кризі) варіантів небагато. Або вдасться отримати кредит від МВФ, або доведеться виходити із запозиченнями на відкритий ринок.

Поки вдасться залучити зовнішні кредити, термінові потреби (погашення боргів за ОВДП і соціальними виплатами) вирішуватимуться за рахунок усе того ж ринку ОВДП. Тобто залучати коштів доведеться не менше, ніж виплачувати. Враховуючи високий рівень дохідності даних інструментів, ситуація навряд чи влаштовуватиме Мінфін, отже вихід на міжнародні ринки капіталів слід буде здійснити якнайшвидше.

Аналізуючи показники розміщення ОВДП за останні місяці, слід зауважити, що рівень дохідності зазначених цінних паперів зменшився.

Отже, фондовий ринок живе очікуванням надходжень до бюджету України. Можна передбачати стабілізацію цього ринку, яка має проявитись у зростанні котирувань цінних паперів і зниженні дохідності держоблігацій. Та не слід забувати, що на його стан впливає не лише довіра до уряду країни, а й фундаментальні фактори. Щодо цього яскравим прикладом є та ж Росія. Зрозуміло, що надання зазначеної вище позики додало впевненості інвесторам та відразу стабілізувало ринок - фондові індекси "підскочили", дохідність ГКО впала. Але більшість аналітиків фондового ринку вказувала на відсутність фундаментальних факторів, які сприяли б зростанню в економіці. І це позначилося на індикаторах фондового ринку відразу ж після ейфорії від "кредитного тріумфу". В підсумку котирування цінних паперів знову знизилось, а дохідність ГКО - стала зростати.


28.06.2011