Комерційний банк: економічний аналіз балансу. Реферат

Економічний аналіз балансу комерційного банку. Роль та значення економічного аналізу діяльності банку в умовах ринкової економіки

Комерційна діяльність любого банку є складною, багатоаспектною і багаторівневою. Для забезпечення реальної картини кінцевого результату діяльності комерційного банку необхідно використовувати оптимальну систему показників.

Функціонуючі комерційні банки створені або на акціонерній основі або на основі паювання. Акціонери і пайщики зацікавленні в інформації про діяльність свого банку. Для цього необхідні певні оціночні показники, тобто володарям /акціонерам / банку необхідно отримувати дані про доцільність покупки володіння чи продажу акцій. Вкладникам /кредиторам/ необхідно оцінити ступінь ризику при розміщенні грошей в банк. Потенційні інвестори тобто громадяни хочуть знати, що являє даний банк, щоб визначити на майбутнє можливість ділових контактів з ним.

Аналіз операцій банків є одним із найважливіших напрямків економічної роботи, причому чим більший банк, тим більше значення має правильна організація роботи на цій ділянці для його нормального і ефективного функціонування.

Не менш важливим є проведення аналізу банківської діяльності на макрорівні, без здійснення якого Національному банку важко визначити:

 • основні установки грошово-кредитної політики;
 • вивчити і спрогнозувати ситуацію на кредитних ринках країни;
 • зробити висновки про стійкість і надійність банківської системи в цілому;
 • контролювати виконання банками встановлених стандартів і нормативів.

Основним об'єктом аналізу виступає комерційна діяльність кожного окремого банку, в той же час суб'єктами аналізу можуть виступати і комерційні банки, і їх контрагенти, включаючи центральний банк, інші кредитні установи, аудиторські фірми, реальні і потенційні клієнти і кореспонденти, інші фізичні та юридичні особи.

Кожним із суб'єктів в процесі аналізу переслідуються власні користі, тому різні напрямки і критерії аналізу. Проте методика читання і аналізу балансу повинна бути єдиною для співставлення отриманих в результаті аналізу даних.

Так, комерційні банки на основі аналізу балансів прагнуть досягти оптимізації структури активних і пасивних операцій з метою максимілізації прибутку.

Банківські клієнти і кореспонденти на основі аналізу звітності визначають фінансову стійкість і надійність банку, доцільність і перспективи подальших із ним взаємовідносин.

     

Перед аудиторами стоїть завдання перевірити достовірність обліку і звітності, а також підтвердити результати їх діяльності.

Проведення аналітичної роботи в банку включає такі етапи:

1. Аналіз стану обліку і звітності:

 • аналіз даних синтетичного обліку /балансу, оборотних відомостей, бухгалтерських книг/;
 • аналіз даних аналітичного обліку /лицьових рахунків, журналів, картотек/.

2. Аналіз банківського балансу і інших форм звітності:

 • аналіз балансових статей;
 • аналіз позабалансових статей;
 • аналіз даних інших форм звітності.

3. Аналіз стану договорів:

 • операційних;
 • господарських.

Основним інформаційним джерелом для проведення аналізу служить баланс банку. Баланс - це основний інструмент для проведення аналізу. Він складається із активів і пасивів. Активи включають все майно реальне і фінансове, яким володіє банк, в тому числі грошову готівку, цінні папери, комп'ютерне обладнання, тощо. Позички, надані банком, вважаються теж його активами, оскільки вони представляють зобов'язання перед банком про майбутні платежі згідно договору.

Пасиви складаються із всіх вимог банку, крім вимог його власників. Пасиви включають перш за все банківські депозити, короткострокові кредити, кредити під заклад і інші вимоги.

Основні етапи проведення аналізу банківського балансу.

1. Попередній етап, який включає:

-а/ попереднє групування статей активу і пасиву, зокрема в активі виділяють наступні статті:

 • каса;
 • кошти на резервному рахунку в НБУ;
 • кореспондентські рахунки в банках;
 • кредити, видані банком - всього, в тому числі короткострокові і довгострокові;
 • депозити в інших банках;
 • вкладення в цінні папери;
 • операції по факторингу;
 • основні засоби;
 • інші активи.

В пасиві виділяють такі статті:

 • статутний фонд;
 • резервний фонд;
 • інші фонди;
 • кореспондентські рахунки банків;
 • розрахункові і інші рахунки клієнтів;
 • депозитні рахунки клієнтів;
 • інші кредитори;
 • прибуток.

б/ перевірка відповідності окремих груп статей активу і пасиву по різних критеріях /строках, видах витрат, джерелах, контрагентах/;

в/ розрахунок оціночних та нормативних абсолютних і відносних показників;

г/ складення таблиць;

д/ підготовка матеріалів для ілюстрацій.

2. Аналітичний етап - це описання одержаних розрахункових показників.

3. Заключний етап - це викладення результатів аналітичного етапу, розробка рекомендацій.

В процесі аналізу балансу банку приміняють наступні методи:

1. Метод порівнянь, який позволяє визначити причини і ступінь дії динамічних змін і відхилень по статтях на ліквідність банку і прибутковість його операцій, а також визначити резерви підвищення доходності останніх.

2. Метод групування дозволяє шляхом систематизації даних балансу розібратись в суті явищ і процесів, що аналізуються.

Так, з точки зору формування джерел і їх вкладень рахунки балансу поділяються на активні, пасивні і активно-пасивні. Проводяться також групування рахунків балансу з точки зору виділення власних і залучених коштів, довгострокових і короткострокових фінансових вкладень, видів доходів, витрат і прибутку. Статті можуть бути згруповані по ступеню ліквідності, рівню доходності, рівню вартості.

3. Метод коефіцієнтів дозволяє виявити кількісний взаємозв'язок між різними статтями, розділами чи групами статей балансу.

Таким чином визначається:

 • питома вага певної статті чи груп статей в загальному об'ємі активу /пасиву/ чи в відповідному розділі;
 • активні балансові рахунки можуть співставлятися із аналогічними рахунками балансів за попередній період;
 • співвідношення активних і пасивних статей з єдиними строками операцій являють собою коефіцієнти ліквідності.

Метод коефіцієнтів використовується для контролю над рівнем ліквідності зі сторони НБУ.

3.2 Критерії і види аналізу банківського балансу

Виходячи із періодичності проведення аналіз балансу класифікується наступним чином:

 • щоденний;
 • щотижневий;
 • місячний;
 • квартальний;
 • річний.

В залежності від спектру питань, які вивчаються, аналіз поділяється на:

 • повний, тобто коли вивчаються всі сторони діяльності банку, як зовнішні, так і внутрішні його зв'язки;
 • тематичний, тобто коли вивчається лише вузьке коло питань, які дозволяють виявити можливості покращення окремих сторін діяльності комерційного банку.

Виходячи із мети і характеру досліджень розрізняють:

 • попередній аналіз, який приміняється при оцінці стану рахунків для виявлення можливостей здійснення комерційним банком будь-яких операцій;
 • оперативний аналіз проводиться по ходу поточної роботи банку для оцінки дотримання нормативів ліквідності і інших показників, прийняття термінових мір, які забезпечують їх виконання а також отримання достатнього прибутку;
 • кінцевий /послідуючий/ аналіз приміняється для визначення ефективності діяльності комерційного банку за період, який розглядається і для виявлення резервів підвищення доходності;
 • перспективний - приміняється для прогнозування очікуваних результатів в майбутньому періоді, а також визначення інших направлень грошово-кредитної політики.

В залежності від об'єкта дослідження аналіз балансу поділяється на:

 • функціональний, тобто який дозволяє виявити спеціалізацію діяльності комерційного банку,
 • його місце в системі взаємовідносин банків,
 • можливості, форми і перспективи взаємодії із іншими контрагентами системи,
 • провести оцінку ефективності і доцільності виконуваних банком функцій.

Дослідження проводиться на основі загальної суми балансу, співвідношень розмірів депозитів і кредитів, власних і залучених коштів, а також долі міжбанківських операцій в загальному об'ємі ресурсів і їх вкладень. Питома вага тієї чи іншої операції, яка проводиться банком, в загальній сумі балансу характеризує її значимість для банку.

В результаті функціонального аналізу виявляються можливості підвищення прибутковості і ліквідності банківських операцій шляхом виключення неефективних і пошуку більш прогресивних способів виконання необхідних операцій:

 • структурний аналіз проводиться по видах банківських операцій. За допомогою даного аналізу визначають склад і питому вагу економічних контрагентів по активних і пасивних операціях, а також структуру доходів, витрат і прибутку банку.
 • операційно-вартісний аналіз поглиблює дослідження доходності банку і дає уяву про вартість і рентабельність /чи збитковість/ конкретних операцій. Він позволяє оцінити значення кожного виду операцій в формуванні прибутку банку і виробити основні направлення депозитно-позичкової політики по відношенню до конкретних контрагентів з метою максимілізації доходу.

Народногосподарський аналіз балансу позволяє визначити масштабність активно-пасивних операцій і банківського прибутку, а також ступінь участі комерційного банку чи групи банків в формуванні грошової маси і кредитного фонду країни.

Аналіз масштабності активно-пасивних операцій проводиться шляхом співставлення масштабів конкретних видів операцій із середнім рівнем чи абсолютними значеннями аналогічних показників по банківській системі в цілому.

Література

1. Банковское дело. Справочное пособие/ под ред. Ю. А. Бабичевой / М:Економика. 1994, с. 233-257.

2. Івасів. Б. С. Операції комерційних банків. Київ. НМК ВО. 1992р.

3. Ковбасюк М. Р. Анализ финансовой устойчивости коммерческого банка.

4. Кадиров А. К. Деканов Р. С. Об оценке результатов деятельности коммерческого банка. Деньги и кредит, 1993.

5. Черкасов В. Е. Анализ деятельности коммерческих банков по публикуемым балансам.

6. Положення про економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків. Постанова Правління НБУ N 114 від 21 грудня 1993 р.


07.06.2011