Osvita.ua Вища освіта Реферати Банківська справа Вексельні операції комерційних банків. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Вексельні операції комерційних банків. Реферат

Комерційний вексель з'являється в обігу в результаті реальної купівлі-продажу цінностей, виконаних робіт, наданих послуг Звідси походять синоніми комерційного векселя: товарний та фінансовий. Фінансові вексель виникає внаслідок фінансової операції і засвідчує отримання грошової позики. Векселі, в основу яких покладені реальні фінансові угоди і котрі виписані (акцептовані) (авторитетними особами, передусім банками, мають досить широку сферу обігу

Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18 червня 1991 V визначає вексель як цінний папір, що засвідчує безумовне ггюшове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку Значену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

За формою та способом використання векселі поділяють на прості, пустий вексель означає зобов'язання однієї особи виплатити зазначену суму коштів іншій особі за поставлені товари чи надані ПОСЛУГИ Переказний вексель є наказом позичальнику виплатити певну суму коштів пред'явнику векселя. Залежно від характеру угод, що спричинили появу векселя, розрізняють комерційні та фінансові векселі.

Комерційний вексель з'являється в обігу в результаті реальної купівлі-продажу цінностей, виконаних робіт, наданих послуг Звідси походять синоніми комерційного векселя: товарний та фінансовий. Фінансові вексель виникає внаслідок фінансової операції і засвідчує отримання грошової позики. Векселі, в основу яких покладені реальні фінансові угоди і котрі виписані (акцептовані) (авторитетними особами, передусім банками, мають досить широку сферу обігу.

Однак, можуть з'являтись і фіктивні, безгрошові векселі до яких належать так звані дружні, бронзові, підроблені векселі. Економічна сутність векселя полягає в такому:

 • Вексель — це свідоцтво боргу. Право власності на вексель зумовлює право на зобов'язання, покладені в основу векселя, а вексель є символом цих зобов'язань під час надання, обігу та виконання останніх. Реалізація прав, що випливають з векселя, можлива лише по його пред'явленні, а у разі втрати векселя вимоги до боржника реалізують через складну судову процедуру.
 • Вексель — це грошове зобов'язання. Предметом вексельного зобов'язання можуть бути лише гроші.
 • Вексель є абстрактним борговим зобов'язанням, тобто незалежним від причин виникнення боргу, відносин між суб'єктами вексельної операції, часу і місця здійснення угоди. В тексті векселя відсутні будь-які положення, які б пов'язували оплату векселя з виконанням умов товарної угоди. Відповідальність за векселем не залежить від матеріальної основи, тобто безпосередніх боргових зобов'язань, що спричинили появу векселя. Так, боржник за векселем зобов'язаний виплатити суму боргу будь-якому пред'явнику векселя, вказаному в тексті вексельного бланка, навіть при наявності підстав відмовитись від оплати за товарною угодою, наприклад, через непо-ставку, недопоставку, некондиційність товару тощо і навіть якщо гроші помилково було сплачено раніше. Пред'явник векселя твердо переконаний в оплаті векселя, і його інтереси ніяк не перетинаються зі стосунками постачальника товару та його покупцем.
 • Вексель — це безспірне боргове зобов'язання. Особа, що є платником за векселем, жодним чином не може ухилитись від сплати боргу чи продовжити термін використання кредиту.
 • Вексель — це безумовне боргове зобов'язання. Платіж вексельної суми має бути здійснений незалежно від причин виставлення векселя, навіть якщо в тексті векселя міститиметься згадка про котрийсь із документів, що лежав в основі появи векселя.
 • Вексель є письмовим документом, виписаним строго за встановленою формою і не може існувати поза письмовою формою. Тобто, ні усна заява боржника при свідках про визнання боргу, ні аналогічне визнанні записане на магнітних носіях інформації, не має сили векселя. До втрати сили векселя призводять і порушення в заповненні його змісту. Іншими словами, все у тексті векселя, що не відповідає встановленим вимогам, вважається ненаписаним.

Перелічені ознаки векселя відрізняють його від інших боргових зобов'язань. Однак економічна сутність векселя може бути реалізована лише за наявності строгих і недвозначних регулюючих норм, котрі впорядковують відносини між суб'єктами вексельної угоди. Сукупність таких норм утворює вексельне право, яке має певні відмінності від цивільного права. Принципова відмінність полягає у тому, що вексельне право має прецептивний, тобто наставляльний, характер; ним заборонено усе, що не дозволено.

Зокрема, не існує можливості тлумачення вексельного закону, відміни його настанов іншими законами, не приймаються заперечення боржника проти сплати коштів власнику векселя (виняток може бути зроблений лише у випадку, коли кредитор купував вексель з метою завдати збитків боржнику за векселем). Строгий характер вексельного права має на меті компенсувати ту простоту, з якою вексель потрапляє в обіг: на відміну від інших цінних паперів емісія векселя не передбачає процедури державної реєстрації, будь-яких вимог до емітента, окрім наявності право- чи дієздатності.

Як зазначалось, вексельне право приділяє значну увагу формальній стороні заповнення векселя. Для визнання документа векселем він повинен містити ряд елементів, які називають обов'язковими реквізитами векселя. Згідно з Положенням про переказний і простий вексель переказний вексель повинен містити вісім, а простий вексель — сім обов'язкових реквізитів, які подані.

Реквізити переказного векселя

Реквізити простого векселя

Найменування "Вексель"

Простий і нічим не зумовлений наказ сплатити певну суму

Найменування платника

Зазначення строку платежу

Зазначення місця платежу

Найменування того, кому або за наказом кого має бути здійснений платіж

Дата і місце складання векселя

Підпис векселедавця

Найменування "Вексель"

Просте і нічим не обумовлене зобов'язання сплатити певну суму

Зазначення строку платежу

Зазначення місця платежу

Найменування того, кому або за наказом кого має бути здійснений платіж

Дата і місце складання векселя

Підпис векселедавця

 

Вексельний текст може містити і низку інших елементів, однак їх наявність чи відсутність не позначається на силі векселя, хоч і може утруднити його обіг. Простий вексель слугує для оформлення відносин боргу за реалізовані в кредит товари (надані послуги), видані грошові кошти. В складанні простого векселя беруть участь дві особи: боржник і кредитор. Боржник (векселедатель) виписує вексель, в якому зобов'язується виплатити суму боргу у зазначений термін, підписує його і передає своєму кредитору (векселедержателю).

Коли простий вексель є свідоцтвом боргу, що також дає його власнику можливість достроково вилучити капітал, переказний вексель (тратта) призначений для переміщення коштів від однієї особи до іншої.

Як правило, в складанні переказного векселя беруть участь три суб'єкти: — кредитор {трасант, векселедатель) — особа, яка виставляє вексель з наказом здійснити платіж; — боржник {трасат, платник) — особа, яка отримує наказ заплатити; ремітент (векселетримач, перший покупець векселя) —особа, на користь якої видано вексель. Рис. 1 ілюструє обіг переказного векселя.

Наприклад, сільськогосподарське підприємство "Гроно" поставило партію молока маслозаводу "Маска" на суму 7 тис. грн. з умовою оплати через два місяці (0- Згідно з попередньою угодою, маслозавод зобов'язався реалізувати вершкове масло на таку саму суму Торговому дому "Комета", погодившись надати своєму контрагенту комерційний кредит строком на два місяці. У даному прикладі маслозавод (трасант) виписує переказний вексель (тратту) і разом з партією масла направляє йо^о торговому дому (трасату) для акцептування (2).

 

Рис. 1. Обіг переказного векселя.

У сучасній ринковій економіці вексель відіграє помітну роль у господарській практиці та у діяльності комерційних банків. Вексельні операції комерційних банків в Україні регулюються Положенням "Про операції банків з векселями", затвердженим: Постановою Правління Національного банку України 25 травня 1999 р. Цим документом визначено, що комерційні банки у сфері вексельного обігу можуть здійснювати кредитні, торговельні, гарантійні, розрахункові, комісійні та довірчі операції.

Крім цього, окремі банки України виступають також у ролі емітентів векселів. Кредитними вважаються вексельні операції, котрі супроводжуються наданням або залученням грошових коштів проти векселів чи під забезпечення векселями.

Кредитні операції банків з векселями можуть бути активними — врахування векселів, надання кредитів під заставу векселів, або пасивними — переврахування придбаних векселів, одержання кредитів під заставу векселів. Торговельними є операції з купівлі або продажу векселів за ціною, що встановлюється у відсотках до суми векселя. До активних торговельних операцій належить придбання векселів, а до пасивних — продаж придбаних векселів.

Гарантійні операції супроводжуються взяттям банком на себе зобов'язань платежу за векселями з умовою оплатити векселі при настанні певних обставин і в обумовлений строк. До гарантійних належать операції з авалювання та надання гарантій на забезпечення оплати векселів (наприклад, при розрахунках з допомогою документарного акредитиву).

Розрахункові операції поділяються на операції з оформлення заборгованості векселями (акцептування переказних векселів банком, виданих на банк кредитором банку; видача простих векселів банком кредиторові банку; видача банком переказних векселів на боржника банку; видача банку простих векселів боржником банку) та на операції р розрахунків із використанням векселів (вексельний гріатіж банку: кредиторові; вексельний платіж боржника банку).

Виконання комісійних та довірчих операцій пов'язано з інкасуванням векселів; оплатою векселів, у яких банк є особливим платником (доміциліатом); зберіганням векселів (оригіналів, копій і примірників); купівлею-продажем, а також обміном векселів за дорученням клієнтів. Угоди про кредитні, торговельні та гарантійні операції, а також інкасування векселів і зберігання, купівлю, продаж і обмін векселів за дорученням клієнтів (інших банків) мають бути укладені в письмовій формі з урахуванням вимог чинного законодавства.

Розрахункові операції можуть здійснюватись без угод (договорів) на підставі первинних документів (реєстрів, актів тощо). Організаційне забезпечення проведення операцій з векселями визначається банком. У банках, які активно використовують векселі, як правило, створюються спеціалізовані структурні підрозділи, до основних функцій яких належать:

 • координування здійснення установами банку операцій з векселями;
 • контроль за дотриманням вимог законодавчих та нормативних актів;
 • здійснення юридичної та фінансової експертиз векселів, що подаються в банк;
 • накопичення, оброблення і зберігання інформації про фінансовий стан зобов'язаних осіб за векселями, що належать банку на праві власності або перебувають у заставі;
 • контроль за строками здійснення відповідних дій за векселями (платіж, акцепт тощо);
 • складання, видача й акцептація банком простих і переказних векселів.


29.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!