Osvita.ua Вища освіта Реферати Банківська справа Ліцензування банківської діяльності в Україні. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Ліцензування банківської діяльності в Україні. Реферат

Питання про видачу ліцензії розглядається управлінням реєстрації та ліцензування банків Національного банку України. Причому положенням передбачені різні умови отримання ліцензії новоствореним комерційним банкам і розширення ліцензії діючого комерційного банку

Створення нового КБ регулюється загальним або спеціальним банк. законодавством, яке в більшості країн передбачає необхідність отримання спеціального дозволу (ліцензії) на відкриття КБ. В Укр. відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" дозвіл на створ КБ і на виконання банк. опер. видається НБУ.

Ці дві процедури регул різними норматив актами НБУ і можуть бути розірваними в часі: видача ліцензії на здійснення банк. опер. відбувається після процедури реєстрації КБ. Ліцензування банків регул положенням НБУ "Про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банк. опер.".

Питання про видачу ліцензії розглядається управлінням реєстрації та ліцензування банків НБУ. Причому положенням передбачені різні умови отримання ліцензії новоствореним КБ і розширення ліцензії діючого КБ. Умови надання ліцензії на здійснення банк. операцій для новоствореного КБ:

 • зареєстрований статутний капітал КБ має бути сповна сплачений на момент прийняття рішення про видачу ліцензії;
 • наявність професійно придатних керівних осіб;
 • наявність підрозділу, який виконуватиме банк. опер., що ліцензуються, а також підрозділу внутрішнього аудиту, керівники яких повинні відповідати вимогам НБУ;
 • наявність відповідних внутрішніх документів КБ, які регламентують здійснення операцій, що ліцензуються;
 • забезпеч КБ необхідним обладнанням, комп'ютерною технікою, програмними продуктами та засобами зв'язку;
 • відповідність приміщення КБ вимогам НБУ.

Умови розширення ліцензії на здійснення банк. опер. для діючих банків:

 • статут капітал КБ має бути зареєстрованим і оплаченим у розмірі, встановленому НБУ;
 • розмір капіталу КБ не може бути меншим від встановленого НБУ і повинен перевищ розмір зареєстрованого фактично сплаченого статут капіталу КБ;
 • формування резервів КБ (резерв фонду і резерву на покриття можливих втрат за кредитних операцій) та фонду гарантування вкладів фіз. осіб має відповідати вимогам НБУ;
 • стабільна беззбиткова діяльність, дотримання КБ економічних нормативів та мінімальних резервних вимог протягом останнього півріччя;
 • стан кредит портфеля не повинен загрожувати інтересам вкладників та кредиторів (сума безнадійних та сумнівних кредитів не може перевищувати розмір фактично сформованого резерву на покриття можливих втрат за кредит опер);
 • позитив висновок зовн. аудитора про діяльність КБ за останній звітний період;
 • відсутність письмово підтверджених порушень вимог чин. законодавства, нормативних актів НБУ та внутр. документів протягом останнього півріччя.

Дотримання КБ всіх перелічених вимог перевіряється НБУ на підставі поданих КБ документів:

1. для новоствор банків:

 • клопотання про надання ліцензії; бізнес-план;
 • відомості, що підтверджують проф. придатність керівників відповідних підрозділів;
 • відомості про забезпечення КБ необхідним обладнанням, комп'ютерною технікою та комунікаційними засобами;
 • внутр. положення КБ, що регламентують порядок здійснення операцій, що ліцензуються; висновок РУ НБУ за місцем створення КБ.

2. для діючих КБ:

 • клопотання про розширення ліцензії;
 • бізнес-план;
 • балансовий звіт;
 • звіт про прибутки і збитки;
 • звіт за всіма операціями, які здійснював банк за останнє півріччя;
 • висновок зовні. аудитора;
 • відомості, що підтверджують проф. придатність керівників відповідних підрозділів;
 • внутр. положення КБ, що регламентують здійсн. операцій, на які банк розширює ліцензію;
 • довідка ДПА;
 • висновок РУ НБУ за місцем функціонування КБ.

Клопотання за підписом голови правління КБ має містити перелік тих операцій, на здійснення яких новостворений чи діючий банк бажає отримати ліцензію, й обґрунтування підстав для її отримання з доданням всіх необхідних документів. Слід зазначити, що повний перелік усіх операцій, які підлягають ліцензуванню. НБУ, включає 30 ліцензійних пунктів:

 • Касове обслуг. клієнтів.
 • Перевезення грош.-вал. цінностей та інкасація грош. коштів.
 • Відповідальне збереження цінностей клієнтів КБ.
 • Ведення рахунків. клієнтів-резидентів у грошових одиницях України.
 • Ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошових одиницях Укр.
 • Проведення операцій з касового викон. Держ. бюджету Укр., в тому числі ведення бюдж. рах-ів клієнтів та рах-ів держ. Позабюдж. фондів.
 • Проведення операцій з касового виконання місцевого бюдж., ведення бюдж. рах-ів клієнтів та рах-ів місцевих позабюджетних фондів.
 • Надання та отрим. кредитів на міжбанк. ринку.
 • Кредитування юридичних та фізичних осіб і фінансовий лізинг.
 • Факторинг.
 • Вкладення коштів у статут фонди інших юр осіб.
 • Залучення депозитів юр. осіб.
 • Залучення депозитів фіз. осіб.
 • Емісія ЦП.
 • Ведення рах-ів клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноз. вал та клієнтів-нерезидентів у грош. од. Укр.
 • Неторговельні операції з вал цінностями.
 • Ведення кор. рах-ів банків (резидентів і нерезидентів) в іноз. вал.
 • Ведення кор. рах-ів банків-нерезидентів у грош. од. Укр.
 • Відкриття кор. рах-ів в уповноважених банках Укр. в іноз. вал та здійснення операцій за ними.
 • Відкриття кор. рах-ів у банках-нерезидентах в іноз. валюті та здійснення операцій за ними.
 • Залуч. та розміщ. ін. вал. на вал. ринку Укр.
 • Залуч. та розміщ. іноз. вал на міжнародних ринках.
 • Вал. операції на міжнародних ринках.
 • Операції з банк металами на вал ринку Укр.
 • Операції з банк металами на міжнародних ринках.
 • Фінансув. кап. вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.
 • Надання поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грош. формі.
 • Куп-прод. ЦП та операції з ними.
 • Управл. грош. коштами та ЦП за доруч. клієнтів.
 • Куп-прод. державних ЦП та операції з ними. НБУ поряд із загальними умовами висуває ряд особливих умов надання ліцензії на окремі види операцій із наведеного переліку.

Так, новостворений банк не може мати підстав для отримання ліцензії на цілу низку операцій, виконання яких потребує дотримання таких умов, як • Строк діял КБ не менше:

 • 1року - 5, 7, 11, 15, 27, 28 переліку банк. опер.;
 • 2 років - 13, 14, 17, 18, 20, 21, 29 переліку;
 • 3 років - 2, 6, 22, 23, 24, 25.

Наявність зареєстрованого та фактично сплаченого статут, капіталу КБ в сумі, еквівалентній:

 • 2 млн євро - 7, 15;
 • 3 млн євро -5,6, 1З, 14,17, 18,20, 21,22, 27,28, 29;
 • 5 млн євро - 23, 24;
 • 10 млн євро- 25.

Бізнес-план КБ дає уявлення про фін. стан у майбутньому, враховує можливість виконання тих операцій, на здійснення яких банк бажає отримати (розширити) ліцензію. Крім переліку операцій бізнес-план містить розрахований баланс і розрахований звіт про прибутки і збитки на наступні три (для діючого КБ на один) роки, а також економічне обґрунтування показників цих документів і дані про управлінську та організаційну структуру КБ.

Результати зовнішнього аудиту дають можливість пересвідчитись у достовірності бух звітності, її відповідності вимогам НБУ, у фін стані КБ з погляду аудитора і відповідності оцінки останнього даним звітності самого КБ. НБУ звертає увагу і на наявність у КБ заборгованості перед бюджетом та на дотримання податкового законодавства протягом останнього півріччя. Інформація щодо цих питань має бути в довідці ДПА, що подається в НБУ діючими КБ.

До керівників підрозділів, які відповідатимуть за здійснення операції, на які банк бажає отримати (розширити) ліцензію, ставляться вимоги наявності диплома про вищу фін.-екон. освіту та стаж роботи за фахом не менше 3 років. Усі банки, що подають клопотання про видачу чи розширення ліцензії, повинні мати розроблені внутр. нормативні документи, що регламентують порядок здійснення КБ усіх операцій, які ліцензуються.

Внутр. банк. положення розробки в межах чин. законодавства і нормативних актів НБУ. Результатом розгляду всіх перелічених документів є висновок РУ НБУ про технічну готовність, забезпеченість кваліфікованими кадрами для виконання відповідних операцій, а також про фінансовий стан і дотримання чин. законодавства та нормативних актів НБУ для діючих банків.

У висновках РУ дає обґрунтовані пропозиції щодо можливості надання ліцензії по кожній операції, вказаній у клопотанні та інших документах, поданих на розгляд. Висновок про можливість надання ліцензії новоствореному КБ разом із пакетом документів РУ НБУ надсилає на розгляд в управління реєстрації та ліцензування банків НБУ, яке готує проект рішення.

Остаточне рішення про видачу ліцензії новоствореному КБ приймає Комісія з питань нагляд та регулювання діяльності КБ НБУ. Питання щодо розшир ліцензії діючого КБ остаточно вирішує відповідна комісія РУ НБУ, яка надсилає власне рішення в управлінні реєстрації та ліцензуванні банків разом із клопотанням КБ про розширення ліцензії (тобто розширення переліку операцій) і висновками РУ НБУ.

Остаточне рішення НБУ приймає протягом міс з дня подання КБ клопотання і необхідного пакету документів. Ліцензія на здійснення банк. опер. оформлення на спец. бланку за підписом заступника Голови НБУ і набуває чинності з моменту прийняття рішення Комісії з питань нагляд. і регулювання діяльності банків НБУ. У разі, коли рішення приймає аналогічна Комісія РУ НБУ, - з моменту підписання її заступником Голови НБУ. Ліцензія дійсна тільки за наявності додатку з переліком тих операцій, на які вона поширюється.

Строк дії ліцензії не обумовлено, тобто ліцензія дійсна весь період діяльності КБ. Але на практиці існують об'єктивні причини припинення строку її дії. У разі розширення ліцензії за клопотанням КБ чи відкликання ліцензії в частині окремих операцій за ініціативою НБУ КБ отримує нову ліцензію з новим переліком лі ценз. операцій. Відклик ліцензії на всі банк. опер. означає припинення банк. діяльності взагалі. У всіх перелічених випадках строк дії попередньої ліцензії припиняється, тобто вона скасовується.

Оформлена ліцензія надсилається управління реєстрації та ліцензування банків РУ НБУ за місцем створення чи функціонування КБ і видається його представнику на підставі довіреності і копії документа про оплату процедури ліцензування. Банки, що отримують ліцензію з розширеним переліком операцій, повертають оригінал раніше наданої ліцензії. Плата за надання ліцензії встановлена на рівні 50 неоподатковуваних мінімальних заробітних плат. Рішення про відмову у наданні ліцензії надсилається КБ в письмовій формі із зазначенням причин відмови. КБ в межах отриманої ліцензії на здійснення банк. опер. можуть надавати своїм філіям дозвіл на право здійснення визначених головним КБ операцій у межах, дозволених НБУ

Письмовий дозвіл НБУ та його призначення

За умови отримання письмового дозволу НБУ банки можуть здійснювати такі операції:

 • здійснення інвестицій у статутні фонди ін юр осіб;
 • здійснення випуску обігу, погашення держ. та ін гр. лотереї;
 • перевезення валютних цінностей та інкасації валютних коштів;
 • операції за дорученням клієнтів, або від свого імені: з інструментами гр. ринку, з інструменти що базуються на обмінних курсах та відсотках, з фін ф′ючерсами та опціонами;
 • довірче управління коштами та ЦП за договорами з юр та фіз. особами;
 • депозитарна діяльність та діяльність зведеня реєстрів власників ЦП.


29.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!