Osvita.ua Вища освіта Реферати Банківська справа Види банківських операцій. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Види банківських операцій. Реферат

Банківські операції відображаються окремими статтями в балансі комерційного банку. Залежно від того, в якій частині балансу вони обліковуються, їх поділяють на пасивні й активні

Пасивні операції - це операції з мобілізації ресурсів комерційного банку. За видом банківських ресурсів розрізняють пасивні операції з формування власних, залучених (депозитних) та позичених (не депозитних) ресурсів.

Операції з формування власних ресурсів охоплюють:

 • операції з формування статутного капіталу банку;
 • операції з формування резервного фонду банку;
 • операції з формування страхових фондів;
 • операції з формування інших фондів банку спеціального призначення, які створюються за рахунок прибутку банку і використовуються відповідно до рішення, прийнятого вищою управлінською ланкою комерційного банку;
 • операції пов’язані з формуванням і розподілом банківського прибутку.

Операції з формування залучених ресурсів називають пасивними депозитними операціями. Вони відображають процес залучення й обігу в банківському балансі тимчасово вільних коштів юридичних, фізичних осіб, банків, які зберігаються на різноманітних рахунках (строкових і до запитання). Вкладниками можуть бути як юридичні так і фізичні особи, що не належать до постійних клієнтів цього банку, а обслуговуються в іншому банку.

У банківській практиці України передбачена можливість вибору банку для постійного обслуговування і для проведення окремих депозитних операцій на вигідних умовах в інших банках. З цією метою банки відкривають рахунки до запитання (поточні, бюджетні) та на строк (депозитні). Наявність залишку грошових коштів на цих рахунках дає можливість банку, що обслуговує власників рахунків, використовувати ці залишки як ресурси для здійснення активних операцій з метою отримання доходу.

Пасивні депозитні операції створюють можливість користування тимчасово вільними грошовими коштами інших банків, які зберігаються на кореспондентських рахунках (кошти до запитання) та строкових депозитах (кошти на строк).

Отже, пасивні депозитні операції можна класифікувати:

1. За категорією вкладника:

 • операції із залучення тимчасово вільних коштів юридичних осіб - на поточні, бюджетні, депозитні рахунки;
 • операції із залучанням тимчасово вільних коштів фізичних осіб - на поточні, бюджетні, депозитні рахунки;
 • операції із залучанням тимчасово вільних коштів банківських кореспондентів – на кореспондентські та депозитні рахунки.

2. За строком:

 • операції із залучення тимчасово вільних коштів – на рахунки до запитання (поточні, бюджетні, кореспондентські) з метою подальшого використання для поточних розрахунків;
 • операції із залучення тимчасово вільних коштів – на строкові депозитні рахунки для зберігання протягом обумовленого договором періоду.

Крім мобілізації власних та залучених ресурсів, комерційні банки можуть використовувати можливість міжбанківського ринку капіталів, а також залучати кошти інвесторів через емісію та розміщення власних незабезпечених боргових зобов’язань. Мобілізовані у такий спосіб ресурси являють собою позичені ресурси банку або ресурси не депозитного характеру. Ця частина банківських ресурсів є най оперативнішою щодо залучення. Позичені ресурси комерційного банку мобілізуються через здійснення пасивних кредитних та пасивних інвестиційних операцій.

Пасивні кредитні операції – це операції комерційного банку, пов’язані з отриманням кредитів на міжбанківському ринку (в інших комерційних банків та в НБУ). Комерційні банки в Україні можуть отримувати кредит від одного дня (кредит овернайт) до кількох місяців. Крім власне міжбанківських кредитів, комерційні банки можуть звертатись за кредитом до кредитора останньої інстанції – Національного банку України, який сьогодні надає кредити під заставу державних цінних паперів і комерційних векселів.

Згідно з чинним законодавством НБУ може здійснювати продаж комерційним банкам кредитів через кредитні тендери, проводити операції з переобліку комерційних векселів, що раніше були обліковані комерційним банком, та видавати кредити овернайт через постійно діючу лінію рефінансування.

Пасивні інвестиційні операції – це операції комерційного банку, пов’язані з випуском і розміщенням власних незабезпечених боргових зобов’язань. Банки можуть емітувати облігації, які поповнюють банківські ресурси коштами інвесторів на строк обігу цінних паперів.

Мобілізовані через здійснення пасивних операцій грошові кошти засновників банку, акціонерів, учасників, вкладників, кредиторів та інвесторів акумулюються на кореспондентському рахунку банку (якщо вони надійшли в безготівковій формі) або в касі (якщо вони надійшли готівкою). Розміщують банки мобілізовані ресурси за різними напрямками через проведення активних операцій.

Активні операції – це операції з розміщення мобілізованих комерційним банком ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні засоби ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні засоби й товарно-матеріальні цінності. Отже, до активних операцій банків належать:

 • операції з вкладення банківських ресурсів у грошові кошти в готівковій і безготівковій формах з метою підтримання ліквідності банку;
 • розрахункові операції, пов’язані з платежами клієнтів;
 • касові операції, пов’язані з наданням кредитів різних форм і видів юридичним, фізичним особам, банкам;
 • інвестиційні операції з вкладення банківських ресурсів у цінні папери (акції, державні та корпоративні облігації) на тривалий строк;
 • фондові операції з купівлі-продажу цінних паперів;
 • валютні операції з купівлі-продажу іноземної валюти на внутрішньому та міжнародному валютних ринках;
 • депозитні операції з розміщення тимчасово вільних ресурсів банку в депозити НБУ та в інших комерційних банках;
 • операції з купівлі-продажу банківських металів на внутрішньому і міжнародному валютних ринках;
 • операції з придбання основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів.

Активні операції комерційні банки здійснюють у межах наявних ресурсів, тобто у межах залишку грошових коштів на кореспондентському рахунку в НБУ (при проведення операцій у безготівковому порядку) та в касі (при проведенні операцій з готівкою).

Активні і пасивні операції комерційного банку.

 Активні операції

 Пасивні операції

Готівкові

кошти

Акумулювання коштів на кореспондентському рахунку в НБУ. Акумулювання коштів у касі. Розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках. Розміщення коштів у депозити інших банках

Формування статутного капіталу. Формування резервного фонду. Формування страхових фондів. Формування фондів економічного стимулювання. Формування інших фондів спеціального призначення. Формування і розподіл прибутку.

Власні ресурси

Кредитний

портфель

Надання кредитів юридичним особам у національній та іноземній валюті (у тому числі прострочені та пролонговані). Надання кредитів у національній валюті фізичним особам (у тому числі прострочені та пролонговані)

Мобілізація коштів вкладників (юридичних та фізичних осіб) на рахунки до запитання (поточні, бюджетні)

Мобілізація коштів банків-кореспондентів на кореспондентські рахунки, відкриті в даному банку (рахунки ЛОРО)

Мобілізація коштів інших банків на строкові депозитні рахунки

Залучені

ресурси

Цінні папери на продаж

Вкладенні в державні та корпоративні цінні папери на продаж

Отримання кредитів від інших комерційних банків Отримання кредитів у НБУ

Емісія та розміщення власних боргових цінних паперів банку

Позичкові ресурси

Інвестиційний портфель

Вкладення в державні та корпоративні цінні папери на інвестиції

Вкладення в статутні фонди підприємств та організацій

Майно та мат. активи

Вкладення в основні засоби Вкладення в товарно-матеріальні цінності

Вкладення в нематеріальні активи

 

Класифікація банківських послуг.

Критерії класифікації

Тип наданих послуг

Залежно від відповідності специфіці банківської діяльності

Специфічні послуги

Неспецифічні послуги

Залежно від суб’єктів одержання послуг

Юридичні особи

Фізичні особи

Залежно від способу формування і розміщення ресурсів банку

Активні операції

Пасивні операції

Залежно від оплати за надання послуг

Платні послуги

Безкоштовні послуги

Залежно від зв’язку з рухом матеріального продукту

Послуги, зв’язані з рухом матеріального продукту

Чисті послуги

 

Банківські послуги можна підрозділити на специфічні й неспецифічні послуги. Специфічними послугами є всі ті, що випливають дві специфіки діяльності банку як особливого підприємства. До специфічних відносяться три види виконуваних ними операцій:

 • депозитні операції;
 • кредитні операції;
 • розрахунково-касові операції.

Ці типи банківських операцій називаються традиційними банківськими операціями.

Проміжне положення між традиційними і нетрадиційними операціями займають додаткові операції. До їх складу входять валютні операції, операції з цінними паперами, операції з золотом, дорогоцінними металами і злитками.

До складу нетрадиційних банківських послуг входять всі інші послуги. Їх досить багато, у тому числі:

 • посередницькі послуги;
 • послуги, спрямовані на розвиток підприємства (упровадження на біржу, розміщенні акцій, юридична допомога, інформаційні послуги та інше);
 • надання гарантій і поручительств;
 • довірчі операції (включаючи консультації і допомогу в кредитуванні власністю з доручення клієнта);
 • бухгалтерська допомога підприємствам;
 • представлення клієнтських інтересів у судових органах;
 • послуги з надання сейфів (депозитарні) та інше.

Відповідно до цих класифікацій й у залежності від суб’єктів одержання послуги надаються як юридичним, так і фізичним особам.

Оскільки банки акумулюють (збирають) вільні кошти і їх перерозподіляють, направляють на поворотній основі господарським організаціям, які мають у цьому потребу, банківські послуги можуть здійснюватися у формі як пасивних, так і активних операцій. За допомогою пасивних операцій банки формують свої ресурси (наприклад, за рахунок депозитів, продажу сертифікатів, кредитів, отриманих в інших банків та інше) Здійснюючи активні операції, банки розміщають залучені та власні ресурси на нестатки різних господарських організацій та населення.

У залежності від плати за надання банківські послуги підрозділяють на платні й безкоштовні послуги. Це не означає, що якийсь тип послуг є цілком платним або безкоштовним. Справа банку визначити, за який різновид, наприклад, розрахункових операцій, необхідно стягувати плату з клієнтів, а за який - плату не встановлювати. За рядом понять окремі операції в складі розрахункових, кредитних та депозитних можуть здійснюватися безкоштовно.

У залежності від зв’язку з рухом матеріального продукту банківські послуги підрозділяються на два види:

 • послуги, зв’язані з його рухом;
 • чисті послуги.

Оскільки банки своїми грошовими операціями обслуговують головним чином рух матеріального продукту, їхня основна частина, безперечно, відноситься до першого виду послуг. Сприяючи просуванню товарів, ці послуги банку (такі як, наприклад, послуги підприємствам транспорту, зв’язку, торгівлі) створюють нову додаткову вартість. Чисті послуги надаються організаціям, зайнятим безпосередньо матеріальним виробництвом, а також окремим громадянам для задоволення їхніх потреб.


24.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!