Osvita.ua Вища освіта Реферати Банківська справа Основні види діяльності транснаціональних банків. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Основні види діяльності транснаціональних банків. Реферат

Транснаціональні банки мобілізують величезні кошти в різних валютах, надають кредити на будь-який термін, здійснюють на міжнародному рівні операції з цінними паперами, застосовують самі різноманітні форми фінансування виробництва і зовнішньої торгівлі, розвивають небачені раніше по масштабах довірчі операції

Транснаціональні об'єднання існують не тільки в промисловості, але й у банківській справі. Своєрідним аналогом промислової ТНК стали гігантські фінансові імперії - Транснаціональні банки (ТНБ). Вони являють собою різновид ТНК, що діють у банківській сфері. ТНБ поширили свої філії по усьому світі, проводять небачені раніше по масштабах операції понад національними границями, ставлять під свій контроль валютний і фінансовий зв'язок між державами й економічні процеси усередині окремих країн. Потрібно відзначити величезні розміри активів, якими розташовують ТНБ.

Ріст масштабів міжнародного ринку капіталів, розгортання банківських операцій підштовхнули великі банки до прискореного створення закордонної мережі філій, дочірніх організацій, підсилили їхній зв'язок з банківським капіталом інших країн. Розширенню експансії банків закордон активно сприяла державна економічна політика. Без могутньої державної підтримки банківські компанії не могли досягти такого рівня концентрації капіталу, що дозволяє створювати мережу підрозділів у закордонних країнах, на світових ринках, вести великомасштабні міжнародні операції.

Процес концентрації банківської моці перетворив транснаціональні банки в універсальні банківські комплекси. Усередині них поступово стираються грані між комерційними, інвестиційними банками, страховими й іншими установами фінансової сфери.

Транснаціональні банки мобілізують величезні кошти в різних валютах, надають кредити на будь-який термін, здійснюють на міжнародному рівні операції з цінними паперами, застосовують самі різноманітні форми фінансування виробництва і зовнішньої торгівлі, розвивають небачені раніше по масштабах довірчі операції. Промислові монополії одержують від ТНБ комерційну інформацію, рекомендації і консультації з приводу організації виробництва, структури керування, огляди про перспективи розвитку ринків тих чи інших товарів і т. д.

Досить велику інформацію про діяльність ТНБ можна витягти навіть із широко розповсюджуваного рекламного варіанта звіту банку, що офіційно адресований численним власникам акцій банку. Насамперед необхідно відзначити міжнародний розмах і значне розширення діапазону операцій у порівнянні навіть з дуже великим, але національно орієнтованим банком. Будь-який банк спирається у своїй діяльності на депозитну базу, тобто внески клієнтів. Транснаціональні банки в цьому відношенні своєрідні як по складу вкладників, так і по географії операцій.

Головний принцип і ціль діяльності транснаціональних банків - мобілізувати будь-які кошти там, де це найбільше зручно і дешево, і перекидати їх туди, де їхнє використання обіцяє найбільшу вигоду. Не дивно, що значна частина депозитів найбільших банків, наприклад, у США представлена капіталами неамериканського походження. Також, наприклад, у Японії 11 американських транснаціональних банків зосередили у своїх філіях більш 2/3 усіх депозитів іноземних банків.

В умовах, коли світова валютна система нестабільна коли різко знецінюється те одна, те інша валюта, найбільші банки змушені стежити за рівновагою своїх ресурсів. Для цього ресурси банку перекидаються з одного підрозділу в інший й одночасно переводяться з однієї валюти в іншу. Таке маневрування дозволяє ТНБ не тільки уберегти від знецінювання частину внесків, але і робити вигідні їм валютні спекуляції.

Прийняття внесків - операція, характерна для банків будь-якого рангу. Для транснаціональних банків ця операція надбала особливості, зв'язані з міжнародним розмахом їхньої діяльності. Мобілізація капіталів, їхнє перекидання з країни в країну з метою одержання максимального прибутку, висока гнучкість у керуванні ресурсами - усе це відмітні риси операцій ТНБ від операцій національних банків. Потрібно відзначити, що ТНБ охоплюють усі види заощаджень, починаючи від урядових і кінчаючи дрібними вкладниками.

Другий основний вид діяльності ТНБ - кредитні операції. Зараз найбільші банківські об'єднання надають до 40% всіх іноземних кредитів промисловим компаніям у світі. Число позичальників банку з посиленням міжнародного характеру їхньої діяльності росте в не меншому ступені, чим число вкладників. Серед позичальників і транснаціональні корпорації, і національні фірма, і інші банки, і уряду багатьох країн. Є серед них і приватні особи.

Це в більшості випадків - найбільші промисловці і банкіри, якою без ризику можна надавати позички і кредити. Наприклад, головними одержувачами кредитів банків США є міжнародні промислові компанії. За транснаціональними гігантами випливають уряду - позичальники. Також у даний час уряд України планує в майбутньому фінансування житлового будівництва за рахунок кредитів найбільших транснаціональних банків. Ще одна група позичальників ТНБ - іноземні банки.

Кредити надаються практично на будь-який термін і в будь-якій валюті. Раніше, наприклад, банки США видавали міжнародні кредити, головним чином по зовнішньоторговельних операціях. Тепер транснаціональні банки кредитують різноманітні операції своїх клієнтів. Банки видають кредити на будівництво, покупку устаткування і т. п. Часто боргові зобов'язання іноземних позичальників перетворюються в акції, і тоді транснаціональні банки стають прямими співвласниками заводів, фабрик, компаній у багатьох країнах.

Для проведення кредитних угод головним критерієм у виборі країни є наявність сприятливого економічного і політичного клімату. Інакше кажучи, у країні повинні бути воля дій для іноземного капіталу, визначений рівень розвитку. Дуже важливо і те, чи маються гарантії, що не буде націоналізована власність іноземних монополій, не відбудуться зміни в суспільному пристрої. Таким чином, аналіз законодавчої бази, особливостей регулювання банківської діяльності в даній країні, облік особливостей оподатковування, оцінка політичного ризику для даної країни виходять на перше місце в маркетингових дослідженнях для ТНБ.

Транснаціональні банки реалізують таку можливість для ринкової економіки функцію, як вільний перелив капіталу між галузями різних країн.

Випливаючи із загальної економічної ситуації в різних країнах, банки кредитують найбільш перспективні галузі економіки.

По-перше, у процесі формування кредитного портфеля транснаціональний банк може виділити як пріоритетний напрямок діяльності споживче кредитування, кредитування реального чи сектора позички кредитно-фінансовим установам.

По-друге, ТНБ проводить різну кредитну політику вже в рамках кредитування промислових підприємств: кредити промисловим підприємствам з рівномірним кругообігом капіталу, кредитування промислових підприємств із сезонним характером виробництва, позички с/г підприємствам і фермерським господарствам.

Довгострокові позички

Об'єктами банківського довгострокового кредитування можуть бути капітальні вкладення підприємств на витрати по будівництву, придбанню техніки, устаткування, транспортних засобів, будинків і споруд, науково-технічної продукції, інтелектуальних цінностей і інших об'єктів власності. Такі позички вигідні великим і середнім підприємствам. Це і є зовнішнє фінансування капітальних вкладень. Джерелом засобів для погашення кредиту звичайно є нерозподілений прибуток, одержання якого реально лише за умови стабільної, високорентабельної діяльності.

Довгострокові банківські позички представляються для фінансування капітальних витрат по створенню основних фондів. Зокрема, це будівництво чи придбання будинків і споруд для ведення господарства, придбання техніки, устаткування, транспортних засобів, робочої і продуктивної худоби.

Американські транснаціональні банки серед ділових позичок (позичок промисловим підприємствам) під нерухомість виділяють позички під заставну і будівельні позички. Перші застосовуються для фінансування чи покупки будівництва заводів, придбання землі. Вони розраховані на тривалий термін (від 10 до 30 років). Погашення виробляється щомісячними внесками по заздалегідь установленій шкалі. Будівельні позички видаються на період будівельного циклу (до 2-х років). Серед довгострокових позичок, використовуваних у США, можна виділити позички на фінансування великих проектів.

Англійські ТНБ як довгострокову позичку використовують кредит по позичковому рахунку. У даному випадку клієнту відкривається спеціальний позичковий рахунок, у дебет якого зараховується сума кредиту. Терміни цих кредитів залежать від термінів економічного життя устаткування, що здобувається, чи від розрахункового часу проекту. Погашення кредиту відбувається виплатами, рівними місячними внесками, що зараховуються в кредит позичкового рахунка.

Французькі ТНБ видають середньо -і довгострокові кредити для фінансування покупок нерухомості, устаткування і машин, засобів транспорту. Це фінансування здійснюється в трьох формах: класичні банківські позички на термін, лізингові угоди, позички участі (спільні кредити приватних банків і державних установ дрібному бізнесу).

Короткострокові позички

Близько 40% кредитів промисловим компаніям у США -крак5осрочные позички, надані на поповнення оборотного капіталу. Частина цих кредитів носить сезонний характер і швидко погашається. Інша частина використовується підприємствами для покриття капітальних витрат, як правило, з наступною конверсією цих позичок у довгострокові позики шляхом розміщення на ринку чи облігацій акцій. Короткостроковим кредитом широко користаються компанії в харчовій, легкій промисловості, роздрібній торгівлі із сезонним режимом виробництва.

Цей вид кредиту менш залежить від рис, зв'язаних з низькою кредитоспроможністю чи зміною ринкових процентних ставок. Біля половини всіх короткострокових позичок діловим підприємствам не мають забезпечення. У США до короткострокових кредитів підприємствам відносяться кредитні лінії, позички на надзвичайні нестатки, перманентні позички на поповнення оборотного капіталу.

Французькі транснаціональні банки надають діловим підприємствам наступні види короткострокових кредитів: касові кредити (короткостроковий овердрафт, продовжений овердрафт, сезонний кредит), кредити на фінансування боргових зобов'язань, кредити під товари, гарантійні кредити.

Потреба в короткостроковому кредиті, терміни і суми його погашення протягом року визначаються на підставі кошторису витрат і доходів, складеного на рік.

Таким чином, можна сказати, що конкретні форми кредитування підприємств, умови надання цих позичок залежать від технологічному освоєнні галузі, у якій функціонує компанія, від загальної економічної ситуації в країні. З огляду на ці фактори, транснаціональні банки будують свою кредитну політику, націлену з одного боку, на максимальне задоволення потреб клієнта в кредитних ресурсах, а з іншого боку, на одержання стабільного доходу.

Наступний вид великого банківського бізнесу - розрахункові операції. І тут головні клієнти банків - міжнародні промислові корпорації. Особливість розрахункових операцій ТНБ полягає в тому, що вони ведуться одночасно в декількох валютах. Раніш банки виступали на валютних ринках тільки лише як посередники, купуючи і продаючи валюту з доручення великих клієнтів, те тепер вони обслуговують усю складну систему розрахунків між країнами.

У світі склалося історично, що депозитними, кредитними, розрахунковими операціями займалися комерційні банки. Настільки популярні і високоприбуткові угоди з цінними паперами були прерогативою спеціальних інвестиційних фірм і банків. Але з укрупненням і розвитком могутності великих комерційних банків вони стали перетворюватися в установи універсального характеру. Також потрібно відзначити, що інтернаціоналізація діяльності банків значно прискорила перетворення великих банків у транснаціональні банки і розвиток у найбільших транснаціональних банках нетрадиційних видів операцій.

Наприклад, якщо промислова корпорація, що є клієнтом банку, має потребу в додатковому капіталі, то можуть залучатися не тільки кредитні ресурси, але і кошти за рахунок емісії і продажу облігацій. Існує міжнародний ринок облігацій, через який залучаються кошти окремих країн. Звичайно, ТНБ не могли залишити без уваги дану сторону діяльності промислових монополій. Вони виконують операції по випуску, продажу облігацій і гарантують ці операції.

Але багато з даних операцій заборонені банківським законодавством. Наприклад, комерційні банки США за законом Гласса-Стігола не можуть брати участь у біржовому бізнесі. Але ТНБ, звичайно, мають у своїй мережі спеціальні підрозділи, що у праві займатися покупкою і продажем акцій на закордонних біржах. З цим зв'язані перспективні напрямки в діяльності транснаціональних банків.

Також потрібно відзначити, що в діяльності ТНБ з'явилися й інші види операцій, не характерні раніше для банківської діяльності. У їхньому числі участь в угодах по оренді устаткування, чи лізинг. Прикладом є досить відомі спеціалізовані лізингові підрозділи "Бенкамеріка корпорейшн" у Японії і Мексиці. У даних операціях банк або виступає прямим співвласником лізингових компаній, або кредитує подібні операції.

Досить розвинута участь транснаціональних банків в операціях із землею і з іншою нерухомістю як у національному, так і міжнародному масштабі. Починаючи з другої половини 70-х років швидко розвиваються так називані "гонорарні" операції, тобто нові види діяльності, не зв'язані з прийомом депозитів і видачею кредитів. За визначений гонорар банки надають консультаційні послуги по фінансових питаннях, виступають посередниками при покупці цінних паперів, землі, окремих підприємств і цілих компаній у міжнародному масштабі.

При здійсненні міжнародних операцій (як і вітчизняних) головним джерелом прибутку ТНБ усе-таки залишається надання кредитів. Принципи міжнародного і вітчизняного кредиту багато в чому однакові. Але ще раз потрібно відзначити, що клієнти транснаціональних банків дуже відрізняються один від одного. Клієнтами транснаціональних банків можуть бути:

 • імпортери й експортери, яким необхідно профінансувати свою міжнародну торгівлю;
 • кореспондентські банки, котрі потребують коштів для фінансування торгових чи інвестиційних операцій своїх клієнтів;
 • великі міжнародні фірми, що мають потребу у фондах для закордонних інвестицій, контролю над процентним і валютно-курсовим ризиком;
 • іноземні уряди, котрі потребують грошей для фінансування дефіциту платіжного балансу чи для виконання програм розвитку.

Потрібно відзначити, що при дослідженнях потенційних і діючих клієнтів, транснаціональний банк особливу увагу приділяє саме цим групам.

Транснаціональний банк при цьому здійснює міжнародну кредитну діяльність у декількох формах:

 • надає фонди безпосередньо позичальнику;
 • поміщає фонди на депозит у кореспондентський банк;
 • укладає контракти з клієнтом про надання фондів протягом деякого майбутнього періоду;
 • дає зобов'язання повернути кошти іншому кредитору (третій стороні), якщо клієнт не зможе цього зробити.

Транснаціональний банк у деякому розумінні досяг універсалізації даного виду діяльності.

При здійсненні міжнародної діяльності транснаціональні банки, крім валютного кредитування, пропонують багато інших некредитних фінансових міжнародних послуг і інструментів, широке поширення яких виникло в результаті досить твердої конкуренції з боку нефінансових інститутів. Міжнародні комерційні банківські послуги дуже схожі на послуги, що надаються на вітчизняних ринках. Разом з тим, існують значні відмінності міжнародних комерційних банківських послуг. Останні можуть бути підрозділені мінімум на сім агрегованих категорій, у тому числі:

 • прийняття депозитів на оншорних ринках за кордоном і на оффшорних (євровалютних) ринках;
 • здійснення міжнародних ділінгових операцій з іноземною валютою, міжбанківськими депозитами, дорогоцінними металами;
 • послуги по фінансуванню міжнародної торгівлі і грошовому менеджменту
 • міжнародні інвестиційні банківські послуги у формі андеррайтингу і торгівлі міжнародними емісіями капітальних, боргових і похідних цінних паперів;
 • трастові послуги для інституціональних клієнтів і для багатих фізичних осіб, а також роздрібний міжнародний бенкінг у різній формі, наприклад, туристських чеків чи кредитних карток.

У цілому розмаїтість і складність різних типів міжнародних фінансових послуг вражає. Так, гігантські приватні державні "фінансові супермаркети" продають практично повний ряд міжнародних банківських продуктів по самій широкій шкалі.

Таким чином, діяльність ТНБ досягла дійсно величезних масштабів. Необхідно відзначити наступні основні риси діяльності транснаціональних банків:

 • міжнародний характер банківських операцій, що у першу чергу досягається за рахунок могутніх філіальних мереж по усьому світу та освоєння нових інформаційних технологій, що дозволяють робити операції в міжнародному масштабі.
 • універсалізація діяльності ТНБ. Транснаціональний банк перетворюється в так називаний "супермаркет" фінансових послуг, у якому клієнт може одержати практично будь-яку фінансову послугу, що існує у світі на даний момент. Освоєння нових видів фінансових послуг можливих ринків відбувається насамперед у результаті твердої конкуренції з боку небанківських інститутів, тобто різних інвестиційних фірм, фінансово-консультаційних, різних пенсійних фондів і т. п.
 • високий ступінь захищеності практично всіх операцій ТНБ, надання високих гарантій на чинені угоди, іншими словами, гарний ступінь захисту від можливих ризиків у даній області. Це насамперед досягається за рахунок політики високонадійних клієнтів, з якими відбуваються угоди і яким ТНБ роблять послуги, а також за рахунок політики вибору "надійної" країни в процесі розміщення філій і проведення операцій на закордонних ринках. І в даному випадку дуже важливим стає оцінка ризиків, зв'язана з політичною та економічною ситуацією в тій країні, де транснаціональний банк збирається проводити які-небудь операції чи розміщати свою філію.

Саме в цих трьох напрямках і розробляються маркетингові програми ТНБ. Маркетингові дослідження, основні стратегії ТНБ спрямовані насамперед на розвиток цих трьох напрямків, їхнє удосконалення і поглиблення.


24.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!