Osvita.ua Вища освіта Реферати Банківська справа Банківська система: фінанси банків. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Банківська система: фінанси банків. Реферат

У рефераті розглянуто деякі базові поняття банківської справи та охарактеризовано банківські фінанси

Банки – одна з найважливіших структур ринкової економіки. Це економічна інституція, яка акумулює тимчасово вільні кошти (вклади), надає кредити, здійснює грошові розрахунки, випускає в обіг цінні папери тощо.

Банківська діяльність підвищує ефективність суспільного виробництва, сприяє зростанню продуктивності суспільної праці.

Україна поступово переходить до нової економічної системи, що будується на ринкових відносинах. Ринковій економіці потрібна власна банківська система. В Україні її структура представлена двома рівнями: Національним банком України (НБУ) та комерційними банками різних форм власності, спеціалізації й територіального рівня.

Комерційні банки – це основа кредитної системи країни, до якої належать кредитні організації, що здійснюють різні банківські операції для своїх клієнтів на основі комерційного рахунку. Головна мета комерційного банку (КБ) – оперативне отримання їх засновниками і клієнтами широкого спектра банківських послуг (наприклад, отримання кредитів), вирішення засновниками за допомогою власного банку проблем, отримання максимального прибутку для акціонерів, а також для власного розвитку.

Залежно від форми власності КБ поділяються на приватні й державні. Наприклад, державними КБ сьогодні є Ексімбанк і Ощадбанк. Залежно від обсягу операцій КБ бувають універсальними чи спеціалізованими (наприклад, інвестиційні, депозитні тощо), а залежно від територіальної діяльності – міжнародними, національними та регіональними.

Управління фінансами комерційного банку – це складний процес управління формуванням коштів банку (власних і залучених) та їх розміщенням під час здійснення різних активних операцій, а також фінансове посередництво, консультації з фінансових питань тощо.

Загальною метою управління фінансами комерційного банку є отримання прибутку при різних обмеженнях, які вводяться керівними органами.

Фінансовий аналіз у КБ – це:

 • визначення показників, які характеризують виконання нормативів діяльності КБ, що їх встановлюють регулюючі органи;
 • визначення та аналіз показників ефективності процесу управління капіталом банку (власними коштами);
 • здійснення розрахунків, пов’язаних із визначенням цінностей (власних і залучених), що знаходяться у КБ;
 • визначення та аналіз показників, які характеризують загальний процес управління активами операцій з урахуванням забезпеченості ліквідності вкладених у банк засобів;
 • аналіз факторів, що впливають на фінансовий стан і результати діяльності банку;
 • здійснення розрахунків, пов’язаних з визначенням прибутковості різних активних операцій КБ як на етапі їх планування, так і при поточному управлінні.

Введемо декілька понять, що використовуються в роботі банків.

Аваль – вексельне поручительство особи (аваліста), що бере на себе відповідальність за виконання вексельних зобов’язань іншої особи – акцептанта, векселедавця, індосанта.

Авізо – письмове повідомлення клієнта, переважно про зміни у розрахункових операціях, яке містить номер, дату і характер виконаної операції, суму та номер рахунка, дані платника, одержувача тощо.

Ажіо – перевищення ринкових курсів золота, грошових знаків, векселів, цінних паперів їх номінальної (офіційної) вартості.

Акредитив – платіжний документ, на підставі якого одна кредитна установа дає розпорядження іншій сплатити пред’явнику акредитива визначену суму грошей із спеціально заброньованих коштів.

Активи – все, чим володіє компанія і що їй належить (обіговий капітал, основний капітал, нематеріальні активи).

Акцепт – згода на оплату або гарантування оплати грошових і товарних документів та на укладання угоди на запропонованих умовах.

Баланс, балансовий звіт – головний інструмент для вивчення діяльності комерційного банку; визначає розміщення бухгалтерської інформації про стан справ банку, яка демонструє баланс між активами і пасивами та власним капіталом підприємства.

Банки-кореспонденти – банки, пов’язані між собою системою міжбанківських депозитів.

Банківська холдингова компанія – банківська корпорація, яка здійснює контроль за одним чи більше банками, що володіють пакетом їх акцій.

Власний капітал банку – активи мінус пасиви.

Гроші – особливий товар, який виконує роль загального еквівалента товару та є загальним засобом обміну.

Депозитарій – місце для зберігання цінних паперів.

Депозити – цінні папери (акції, облігації тощо), поміщені на зберігання в кредитні установи (банки); грошові суми, вкладені на зберігання у кредитні установи під певний процент.

Дисконт – сума відсоткових грошей.

Дисконтування – в загальному випадку означає визначення суми вкладених коштів на певний час за умови, що в майбутньому ця сума дорівнюватиме заданому значенню.

Інкасо – банківська операція, за якою банк отримує потрібні гроші на підставі розрахункових документів від імені і за рахунок своїх клієнтів.

Іпотечні банки – спеціалізуються на видачі довгострокових позик (іпотечного кредиту) під заставу нерухомості, землі, будівель.

Кліринг – система безготівкових розрахунків за товари, цінні папери, послуги, що заснована на врахуванні банками взаємних платіжних вимог і зобов’язань.

Котирування – визначення курсу валют.

Маржа – різниця між курсами купівлі і продажу іноземної валюти.

Моніторинг – спостереження за фінансовою та виробничою діяльністю компанії.

Платоспроможний банк – банк, активи якого перевищують пасиви.

Прості відсотки – визначається сума відсотків упродовж усього терміну, виходячи з початкової суми незалежно від кількості періодів нарахування та їх тривалості.

Складні відсотки – при їх обчисленні сума відсотків, нарахованих після першого періоду, додається до суми вкладу; за другий період обчислення відсотки нараховуються з початкової суми плюс відсоток, нарахований після першого періоду, і так далі.

Сертифікат – документ, який засвідчує володіння цінними паперами.

Сертифікат депозитний – свідоцтво про терміновий процентний вклад у КБ.

Чартер – документ на право проведення банківських операцій.

Чек – документ, що містить письмове розпорядження власника рахунка (чекодавця) кредитній установі, яка його обслуговує, сплатити певну суму грошей чекоутримувачу.

Чекові депозити – вклади до запитання.

Чеки на інкасо – чеки, які знаходяться "на шляху" до банку, тобто чеки в процесі інкасування.

Наведемо структуру типового балансового звіту банку.

Активи:

 • касова готівка;
 • залишки на рахунках у НБУ;
 • чеки на інкасо;
 • залишки на рахунках у банках-кореспондентах;
 • позички, надані будь-яким банком;
 • депозитні сертифікати;
 • векселі;
 • цінні папери;
 • облігації;
 • банківські приміщення, техніка тощо.

Пасиви:

 • депозити:
 • до запитання;
 • закладів;
 • ощадні;
 • дрібні термінові вклади;
 • значні короткострокові вклади;
 • заборгованість за закладними;
 • цінні папери, продані на умовах обов’язкового зворотного викупу.

Операційна техніка та облік у банках. Основним об’єктом бухгалтерського обліку у банках виступають власні та залучені грошові кошти, оборот яких виконується в будь-яких банківських операціях.

Банківська операція – це дія, спрямована на виконання банківських функцій.

Бухоблік відображає операції, що виникають у процесі діяльності банків, а операційна робота будується на його основі.

Операції банків та їх облік відображають процеси, що виникають та враховуються в господарстві – на підприємствах, об’єднаннях, організаціях, установах.

Банківський облік – це:

 • контроль за виконанням кредитного касового, валютного планів та плану капіталовкладень;
 • контроль за станом безготівкових розрахунків, касового виконання держбюджету;
 • контроль за зберіганням грошових коштів і матеріальних цінностей;
 • контроль за правильним використанням власних засобів та залучених ресурсів;
 • контроль за правильністю інших операцій, які виконує банк.

Розглянемо основні поняття, які використовуються в банківському обліку.

Активні розрахунки бухобліку показують розміщення коштів.

Активно-пасивні розрахунки бухобліку поєднують розміщення та джерела коштів.

Бухгалтерська проводка – зазначення номерів розрахунків за дебетом та кредитом, а також суми операцій.

Пасивні розрахунки бухобліку відображають джерела коштів.

Позабалансові рахунки бухобліку – рахунки, на яких враховуються цінності, що не належать до активів банку.

Прості проводки – стосуються двох рахунків.

Розрахунок бухобліку – відображення стану та руху об’єктів бухобліку.

Складні проводки – стосуються трьох і більше рахунків.

У бухобліку банку ведуться два види рахунків.

Синтетичний рахунок – відображає дії, виражені тільки у грошовому вимірі, і дає загальні показники в економічно однорідних групах засобів.

Аналітичний рахунок – доповнює синтетичний, розподіляючи його показники на складові елементи і використовуючи грошові та натуральні виміри.

Основою бухобліку є систематизація об’єктів розрахунку щодо рахунків бухобліку.

Відповідно до рахунків бухобліку балансові рахунки поділяються на:

 • рахунки першого порядку – більш загальні дії обліку;
 • рахунки другого порядку – деталізують рахунки першого порядку.

У повсякденних балансах рахунки другого порядку не відображаються, а відокремлюються у звітних.

Найважливіша особливість бухобліку в банку – щоденне завершення всіх процесів обліку, зіставлення даних про обороти та залишки на аналітичних і синтетичних рахунках та зіставлення сальдового балансу на рахунках першого порядку і позабанківських рахунках.

Сучасний бухоблік та операції в банку засновані на автоматизації за допомогою ПК.

Комп’ютерний бухоблік операцій пов’язаний із автоматизованим:

 • виконанням логічних та контрольних процесів за інкасовими та позичковими операціями;
 • нарахуванням відсотків на позичкових, поточних та розрахункових рахунках;
 • розподілом прибутків між державою та банком і нарахуванням податків;
 • виготовленням авізо за початковими оборотами і комплексною обробкою відповідних оборотів на основі взаємних розрахунків на банківських засадах;
 • проведенням статистичних операцій;
 • веденням періодичної звітності.

Ці та інші функції виконують операційні працівники (операціоністи).

Бухгалтерський баланс – це найважливіша форма звітності банків і ефективний засіб контролю поточної операційної та облікової праці.

Структура балансів визначається функціями банків.

Номенклатура рахунків балансу побудована на двоступеневій десятковій системі і містить:

 • рахунки першого порядку (два знаки, тризначна нумерація);
 • рахунки другого порядку (один знак, не більше десяти в кожному рахунку першого порядку, двозначна нумерація); деталізують дані рахунків першого порядку.

Номенклатура рахунків балансу НБУ побудована за розділами, в яких знаходяться рахунки першого і другого порядку за їх економічною однорідністю.

На позабалансових рахунках враховуються цінності, документи та деякі доручення, виконання яких потребує пильного контролю і які згруповані у розділи за однорідністю об’єктів обліку.

Позабалансові рахунки НБУ можуть групуватися в наступні розділи:

 • резервні фонди грошових білетів і розмінних монет;
 • забезпечення;
 • документи з розрахункових операцій;
 • документи й цінності за іноземними операціями;
 • документи довгострокового виконання;
 • борги, записані у збиток, тощо.

Банківські документи. Основою бухобліку в банку є документи, що містять необхідну інформацію про облікові процеси. Банківські документи поділяються на вхідні та вихідні.

Вхідні, у свою чергу, поділяються на документи клієнтів та банківські.

Документи клієнтів:

 • платіжні вимоги;
 • платіжне доручення;
 • заява про відмову від акцепту;
 • реєстр чеків;
 • грошові чеки;
 • чеки фінорганів;
 • заяви на внесок готівкою;
 • бюджетні доручення;
 • розклад витрат;
 • форма № 5;
 • заява на акредитив;
 • вільна платіжна вимога;
 • вільне платіжне доручення тощо.

Ці документи можуть бути: дебетовими та кредитовими; прибутковими та витратними. Банківські документи: авізо; меморіальний ордер; квитанційні книжки; позабалансові ордери; касові ордери; підсумкові картки; табуляграми тощо.

Вихідні документи поділяються на оборотно-сальдові відомості та оборотно-сальдовий баланс.

Оборотно-сальдові відомості:

 • касовий журнал;
 • поштові початкові авізо;
 • телеграфні авізо;
 • відомості відповідних авізо;
 • реєстр видачі початкових авізо тощо.

Оборотно-сальдовий баланс: розшифрування приватних рахунків за касою; відомості за бюджетами; відомості нарахування відсотків; приватний рахунок за балансовим рахунком 902.

Література

 1. Антонов В. М. АРМ економіста, фінансиста, менеджера. – К.: Таксон, 1998. – 120 с.
 2. Антонов В. Н. АРМ: Вопросы практического использования. – К.: Лыбидь, 1992. – 164 с.
 3. Антонов В. Н. Архитектура интеллектуально-экспертной системы поддержки принятия решений // Информатизация и новые технологии. –1996. – № 4. – С. 16-18.
 4. Антонов В. Н. Интеллектуально-экспертная графическая система // Информатизация и новые технологии. – 1996. – № 2. – С. 17-20.
 5. Антонов В. Н. Интеллектуально-экспертная система обработки документов, подсказки принятия решений: метод построения и реализации // УСиМ. – 1995. – № 3. – С. 82-85.
 6. Антонов В. Н. Проектирование объектно-ориентированых интеллектуальных АРМ// УСиМ. – 1997. – № 4/5. – С. 102-106.
 7. Антонов В. Н., Антонова Ю. В. Основы проектирования интеллектуальных АРМ // Информатизация и новые технологии. – 1994. – № 1/2. – С. 27-29.
 8. Банки на развивающихся рынках: В 2-х т. / Кол. авт. – М.: Финансы и статистика, 1994.
 9. Банківська енциклопедія / Під ред. проф. А. М. Мороза – К.: Ельтра, 1993. – 328 с.
 10. Велш Глен А., Шорт Денієл Г. Основи фінансового обліку. – К.: Основи, 1997. – 943 с.


23.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!