Osvita.ua Вища освіта Реферати Банківська справа Розробка й обґрунтування пропозицій по удосконаленню управління господарським портфелем АКБ "Енергобанк". Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Розробка й обґрунтування пропозицій по удосконаленню управління господарським портфелем АКБ "Енергобанк". Реферат

Пропозиції по створенню КУПА з метою удосконалювання управління господарським портфелем АКБ "Енергобанк". Розробка пропозицій по підвищенню ефективності управління господарським портфелем банку. Рекомендації зі створення системи оцінки і управління ризиками в комерційному банку

Пропозиції по створенню КУПА з метою удосконалювання управління господарським портфелем АКБ "Енергобанк". Стратегія управління пасивами й активами визначає основні задачі, функції, структуру, регламент роботи, обов'язку і права Комітету з управління пасивами й активами (надалі - КУПА) АКБ "ЕНЕРГОБАНК" (надалі - банк).

КУПА створюється відповідно до рішення правління банку і є самостійним колегіальним органом, що підкоряється безпосередньо президентові банку.

У своїй діяльності КУПА керується чинним законодавством України, Законом України "Про банки і банківську діяльність", нормативними документами НБУ, Статутом АКБ "ЕНЕРГОБАНК", рішеннями Правління банку, наказами і розпорядженнями президента банку.

КУПА створюється з метою:

 • управління банківськими ризиками;
 • забезпечення ліквідності балансу банку;
 • забезпечення прибутковості операцій банку.

Задачею комітету є організація комплексної системи управління пасивами й активами банку шляхом:

 • здійснення нагляду за управлінням різними видами ризиків;
 • визначення політики щодо лімітів і нормативів;
 • планування, керівництва і контролю за використанням консолідованих засобів банку;
 • прогнозування зміни ситуацій на ринках, управління капіталом банку.

Склад КУПА повинна затверджуватися президентом банку. В обов'язковому порядку до складу КУПА входять:

 • директор економічного відділу;
 • директор відділу активно-пасивних операцій;
 • директор відділу маркетингу і роботи з клієнтурою;
 • директор відділу по роботі з філіями;
 • директор відділу розрахунків;
 • директор відділу бухгалтерського обліку і звітності;
 • начальник казначейства;
 • начальник управління аналізу і планування;
 • начальник управління кредитування і проектне фінансування;
 • начальник управління об'єднаного ділинга;
 • начальник управління цінними паперами;
 • начальник ОПЕРУ;
 • секретар КУПА.

Головою КУПА є директор економічного відділу. У разі потреби можливо додаткове введення до складу КУПА працівників інших структурних підрозділів банку. Кандидатури нових членів КУПА повинні подаватися головою КУПА на твердження президентові банку.

Визначимо далі стратегічні функції КУПА.

Для рішення поставлених задач на КУПА покладаються наступні функції:

1. Установлення лімітів і нормативів:

а) Структури балансу:

 • питома вага кожної групи активів (пасивів) у загальних активах (пасивах).

б) Ліквідності:

 • розрив ліквідності за визначеними термінами;
 • норматив поточної ліквідності;
 • норматив резервування притягнутих засобів на кореспондентському рахунку.

в) Прибутковості:

 • розміри максимальних ставок залучення по видах (термінам, сумам) ресурсів;
 • розміри мінімальних ставок розміщення по видах (термінам, сумам) активів;
 • мінімально припустимий розмір маржі при здійсненні арбітражних угод.

г) Ризиків:

 • країни;
 • регіональних;
 • галузевих;
 • максимального розміру ризику на один позичальника;
 • максимального розміру "великих" кредитних ризиків;
 • максимального розміру бланкового кредитування окремого позичальника;
 • процентних;
 • курсових і інших, на розсуд КУПА.

2. Твердження методик і процедур по управлінню пасивами й активами:

 • Розподілу ресурсів по видах активних операцій.
 • Визначення прибутковості по кожнім виді активних операцій.
 • Визначення собівартості операцій на основі їхніх технологій, бюджету підрозділів, вартості використаних ресурсів і встановлення мінімального рівня прибутковості операцій.
 • Управління процентним ризиком.
 • Управління курсовим ризиком і іншими, на розсуд КУПА.

3. Прийняття рішень у разі потреби перевищення (порушення) внутрішніх нормативів і лімітів.

Перелік матеріалів, що готуються до засідань КУПА, і осіб, відповідальних за їхню підготовку, визначається окремим регламентом, що затверджує голова КУПА. Усі матеріали, що готуються до засідань КУПА, подаються на ознайомлення членам КУПА за тиждень до проведення засідання.

Засідання КУПА повинні проводитися не рідше одного разу на двох тижнів. За вимогою Правління, президента банку або у випадку виникнення непередбачених обставин, періодичність засідань може змінюватися. Позачергове засідання може призначатися головою КУПА після обґрунтування необхідності проведення додаткового засідання будь-яким членом КУПА.

Засідання КУПА вважається правомочним, якщо на засіданні присутні більше половини членів комітету. Рішення КУПА приймаються більшістю голосів присутніх. Один член комітету має один голос.

КУПА повинна інформувати про свої рішення підрозділу, яких вони безпосередньо стосуються, у день проведення засідання, на якому приймаються ці рішення. Інформацію варто передавати через членів КУПА, що представляють відділ, до складу якого входять ці підрозділи.

Усі стратегічні рішення, прийняті КУПА, обов'язкові для виконання всіма структурними підрозділами банку. За невиконання рішень КУПА посадові особи банку несуть персональну відповідальність.

Поточний моніторинг виконання рішень, прийнятих на засіданнях КУПА, покладається на Казначейство банку. Результати моніторингу виконання рішень, прийнятих на попереднім засіданні КУПА, розглядаються на наступному засіданні.

Стратегічні рішення КУПА повинні стосуватися безпосередньо управління капіталом банку, установлення власних внутрішньобанківських лімітів, що повинні узгоджуватися з відповідними нормативами НБУ. Тому встановлювані ліміти і нормативи повинні визначатися границями повноважень КУПА. Ліміти і нормативи, установлені КУПА обов'язкові для дотримання всіма службами банку.

Ліміти і нормативи, що можливо будуть виходити за межі обумовлених повноважень КУПА, варто передати для встановлення президентові і Правлінню банку.

Розробка пропозицій по підвищенню ефективності управління господарським портфелем банку. До категорії VIP-клієнтів (VIP – very important person – значні індивідуальні вкладники) банку варто відносити клієнтів банку - юридичних осіб:

 • які підтримують постійні ділові контакти з акціонерами банку;
 • притягнутих на обслуговування вищим керівництвом банку і керівництвом регіональних установ банку;
 • притягнутих до державних програм, у яких бере участь банк;
 • клієнти, обслуговування яких дає установам банку найбільший доход (використовуються показники середньомісячного прибутку, отриманого банком від операцій із клієнтом);
 • великі клієнти, обсяг операцій, яких може істотно впливати на фінансову ситуацію в банку і його регіональних установах (використовуються показники середньоденного залишку і середньоденного обороту по рахунках). Методика і конкретні показники віднесення клієнтів до категорії VIP повинні розроблятися економічним відділом, Управлінням фінансового планування і казначейських операцій філій, погодяться з ОПЕРУ і затверджуються Тарифним комітетом.

Необхідно установити наступний порядок віднесення клієнтів банку до числа VIP-клієнтів.

Список VIP-клієнтів повинний затверджуватися Тарифним комітетом банку по представленню відділу маркетингу і роботи з клієнтурою, відділу по роботі з філіями.

Вносити зміни в список VIP-клієнтів випливає в такому порядку:

 • за критеріями, викладеним у п. а) -с), — на підставі пропозицій Віце-президентів — керівників відділів, погоджених із Президентом банку. Потім пропозиції необхідно надати в Тарифний комітет з мері необхідності;
 • по критеріями, викладеними в п. с) -е), — на підставі пропозицій економічного відділу, Управління фінансового планування і казначейських операцій філій, підтверджених відповідними розрахунками. Пропозиції необхідно подати в Тарифний комітет з підсумків звітного кварталу до 15 числа місяця, що йде за звітним кварталом.

Уточнені списки VIP-клієнтів повинні бути оголошені Віце-президентам банку і начальникам управлінь, що безпосередньо обслуговують клієнтів, а також в електронному виді вноситися в комп'ютерну мережу банку. Списки співробітників, що мають доступ до цієї інформації, визначаються Віце-президентами - директорами відділів банку. Списки VIP-клієнтів — це інформація для службового користування.

VIP-клієнтів повинен курирувати персональний менеджер банку, що підтримує з ними постійний контакт, вивчає їхні потреби, пропонує додаткові послуги, організує швидке і точне виконання їхніх заявок службами банку. Персональний менеджер несе особисту відповідальність за своєчасне інформування служб банку про запит клієнта на обслуговування.

Керівники служб і підрозділів банку повинні нести особисту відповідальність за якість обслуговування VIP-клієнтів. Усі служби банку, діючи у рамках своєї компетенції, контактуючи з персональними менеджерами, оперативно і з максимальною увагою і якістю зобов'язані обслуговувати таких клієнтів. Скарги і пропозиції VIP-клієнтів необхідно розглядати в першочерговому порядку.

За заявками VIP-клієнтів фахівцям банка варто проводити індивідуальні консультації, надавати допомогу в підготовці документів, необхідних для проведення тієї або іншої операції, давати рекомендації з ефективному управлінню фінансами підприємства.

З огляду на напрямку, специфіку діяльності й обсяги операцій VIP-клієнтів, для них може встановлюватися особливий порядок обслуговування й індивідуальні тарифи на послуги й операції банку.

Номенклатура інформаційних матеріалів, які варто передавати VIP-клієнтові при відкритті рахунка, представлені нижче:

 • Візитка банку.
 • Регламент роботи операційного залу.
 • Буклет загальний.
 • Тарифи на послуги.
 • Анкета клієнта.
 • Інформаційні бюлетені (не менш 3-х свіжих екземплярів).
 • Рекламні буклети по окремих послугах.
 • Короткий баланс банку (останній квартал).
 • Довідка про виконання обов'язкових економічних нормативів НБУ.
 • Список філій.
 • Список банків-кореспондентів.
 • Річний звіт банку.
 • Рекламна продукція (календарі і т. п.).

Цей інформаційно-рекламний набір повинен бути вкладений у папку із символікою банку.

Представлена нижче імідж-стратегія АКБ "ЕНЕРГОБАНК" розроблена з метою просування банку в суспільній свідомості як організації в цілому. Отже, дана стратегія буде мати складове просування і систему маркетингових комунікацій як складову частину концепції соціально-етичного маркетингу.

Імідж-стратегія побудована на аспектах соціально-етичного маркетингу - концепції відображення інтересів суспільства з метою і змістом роботи АКБ "ЕНЕРГОБАНК".

Напрямку діяльності АКБ "ЕНЕРГОБАНК" по реалізації іміджу-стратегії:

 • робота з засобами масової інформації (відносини із широкою громадськістю);
 • відносини зі споживачами;
 • відносини зі співробітниками;
 • відносини з партнерами;
 • відносини з місцевою громадськістю;
 • відносини з державою і місцевими органами управління;
 • відносини з інвесторами;
 • управління кризою.
 • Основні цілі акцій іміджів-стратегії АКБ "ЕНЕРГОБАНКУ":
 • переконати людей змінити свою думку щодо окремих питань діяльності банку;
 • сформувати суспільну думку, якщо її немає;
 • підсилити існуючу позитивну думку громадськості про діяльності банку.

Розглянемо відносини з засобами масової інформації (ЗМІ). Види ЗМІ, які необхідно враховувати в ході реалізації імідж-стратегії:

 • інформаційні агентства;
 • преса;
 • радіо;
 • телебачення;
 • інтернет.

При зборі новин преса, радіо і телебачення багато в чому орієнтуються і покладаються на інформаційні агентства. Зростання аудиторії, фактично, перетворило Інтернет у глобальне ЗМІ і, відповідно, в один з найбільш перспективних інструментів створення позитивного образу банку в очах громадськості.

Точка зору банка повинна подаватися для ЗМІ в тій формі, у якій вона може бути повідомлена громадськості.

Банк повинен установити формальну політику відносин зі ЗМІ. Ця політика визначає:

 • правила надання інформації для ЗМІ;
 • правила збору й аналізу оголошеної ЗМІ інформації.

Одним із засобів подолання проблем некомпетентного і несумлінного висвітлення діяльності банку в ЗМІ може стати інститут акредитації ЗМІ і персональні журналісти при АКБ "ЕНЕРГОБАНК". Основні функції зв'язку з печаткою (прес-служби) необхідно визначати в такий спосіб:

Організація оперативного поширення інформації про діяльність банку й оперативної взаємодії банку зі ЗМІ: надання матеріалів для друку, на підставі яких потім журналісти підготують повідомлення, репортажі, статті; відповіді на запитання; наданої банком інформації.

Збір, обробка й аналіз повідомлень інформаційних агентств, преси, радіо і телебачення, що стосуються діяльності банку. Прийняття, щодо необхідності, заходів для виправлення помилок у повідомленнях і виступ зі спростуванням.

Інформаційно-аналітичне забезпечення менеджерів і співробітників банку по окремих питаннях взаємодії зі ЗМІ.

Створення інформаційного банку даних, фототеки, відеотеки, що відображають суспільно значиму діяльність АКБ "ЕНЕРГОБАНК".

Організація прес-конференцій, брифінгів, підготовка інтерв'ю посадових осіб банку для ЗМІ.

Відносини зі споживачами послуг АКБ "ЕНЕРГОБАНК" визначаться наступними аспектами імідж-стратегії банку.

Цілі:

1. Залучення нових споживачів послуг.

Спосіб досягнення: постійне інформування і переконання потенційних споживачів банківських послуг про переваги співробітництва з банком і висока якість послуг.

2. Утримання наявних споживачів.

Спосіб досягнення: підтримка стану задоволеності в споживачів послуг АКБ "ЕНЕРГОБАНК" якістю наданих банківських послуг для забезпечення подальшого користування ними.

3. Маркетинг нових послуг банку.

Спосіб досягнення. Характер відносин зі споживачами може впливати на продаж нових послуг. У цьому зв'язку доцільно організувати телефонну послугу, що буде інформувати споживачів про нові послуги банку.

4. Перевірка ведення рекламацій.

Спосіб досягнення: доцільно створити в АКБ "ЕНЕРГОБАНК" механізм і процедуру обліку, аналізу і відповіді на рекламації, аж до організації "Офісу розгляду претензій". Цілями діяльності цього офісу можуть стати:

 • дослідження рівня задоволеності споживачів, що співпрацюють з банком;
 • "порятунок" відносин зі споживачами швидкою і задовільною відповіддю на претензії;
 • проведення аналізу інформації для вивчення можливостей удосконалення наданих послуг.

5. Просування послуг АКБ "ЕНЕРГОБАНК".

Спосіб досягнення: створення системи чіткої координації заходів щодо реалізації іміджу-стратегії з іншими засобами маркетингових комунікацій - рекламою, просуванням продажів і особистих продажів; для просування послуг банку, що присутні на ринку тривалий час, краще використовувати рекламу, оскільки підтримка таких послуг засобами відносин із громадськістю ускладнюється через відсутність новизни об'єкта просування; при забезпеченні і підтримці запуску нових послуг банку доцільно в більшому ступені використовувати засобу масової інформації і відносин із громадськістю.

Відносини зі співробітниками АКБ "ЕНЕРГОБАНК" - це особливий елемент іміджу-стратегії банку. Ставлення співробітників до банку як організації значною мірою обумовлюють успіх починань і стабільність організації, її життєздатність.

Необхідно створити розгорнуте внутрішньобанківське інформаційне середовище, що дасть можливість усім співробітникам банку успішно орієнтуватися в проблемах і швидко знаходити рішення. Це - один з найбільш ефективних інструментів взаємодії стратегічного маркетингу зі співробітниками банку.

Крім того, створення такого середовища обумовлено також загальним (у масштабах країни) зниженням лояльності працівників, пов'язаної з підвищеною нестабільністю середовища, необхідністю демократизації управління.

Внутрішньобанківське інформаційне середовище не охоплює циркуляцію комерційної інформації й інформації для службового користування.

Відносини зі співробітниками варто будувати, керуючись наступними принципами комунікацій:

 • регулярне дослідження відносин працівників у банку з метою знайти проблеми до того, як вони стануть кризою;
 • виявлення проблем - консультації з працівниками - дії по усуненню негативних факторів;
 • послідовність і регулярність комунікацій, повідомлення як добрих, так і поганих новин;
 • персоніфікація комунікацій - необхідність особистої уваги вищого керівництва банку;
 • щирість комунікацій;
 • двосторонній характер комунікацій - розуміння того, що співробітники хочуть бути не тільки проінформованими, але і "почутими";
 • інноваційність у виборі нових комунікаційних рішень.

Основними питаннями, що висвітлюються в рамках комунікацій зі співробітниками, повинні стати наступні питання: що може відбутися в банку; що і чому відбувається в банку; значення змін і досягнень для працівників персонально; прийняті в банку рішення і причини його прийняття.

Засоби внутрішньобанківських комунікацій:

 • внутрішній інформаційний бюлетень ("новини ринку", "нові проекти", "персонал");
 • управлінські публікації;
 • щорічні звіти для співробітників;
 • дошка оголошень;
 • внутрішнє відео;
 • внутрішньобанківська електронна пошта;
 • безпосередні комунікації з керівництвом банку;
 • чутки (необхідно постійне коректувати внутрішньобанківські слухів).

Комунікації зі співробітниками можуть мати синергетичний ефект, оскільки частина працівників нерідко одночасно входить у різні групи громадськості - місцевих мешканців, політичних партій. Тому, внутрішній імідж банку проектується на його зовнішнє сприйняття.

Відносини з державою і місцевою громадськістю визначаються наступними напрямками діяльності:

 • пошук необхідної для діяльності банку інформації;
 • дослідження, інтерпретація і прогноз дій держапарату;
 • "правильна" інтерпретація дій банку для працівників органів державного і місцевого управління.

Рекомендації зі створення системи оцінки і управління ризиками в комерційному банку. Однією з задач, що стоять перед фахівцями банків, є створення всеосяжної системи оцінки і управління ризиками в комерційному банку. У даному дипломному дослідженні фахівцям АКБ "ЕНЕРГОБАНК" пропонується, перш ніж проектувати таку систему, створити її логічну модель — модель банківських ризиків (МБР).

Перш ніж приступити до побудови МБР, слід зазначити наступні питання і поняття:

 • що таке ризик у комерційному банку і які його різновиди;
 • як вимірювати (оцінювати) ризик;
 • що значить "управляти ризиком", і які при цьому можуть виникати проблеми.

Ризик - це можливість небажаної події. Варто відрізняти "погані" події від подій, лише при деякі обставини можуть приводити до поганого результату ("причинних" подій). Перші завжди є небажаними для розглянутого об'єкта. Другі самі по собі не є негативними і не обов'язково спричиняють погані наслідки.

Виходячи з цих визначень розгляд ризиків в АКБ "ЕНЕРГОБАНК" почнемо з питання: що для банку є завжди поганим? Для нього завжди небажані три речі:

 • незапланований відтік депозитів і/або клієнтів;
 • зменшення чистого прибутку;
 • зниження ринкової вартості банку як фірми.

Теоретично ці події незалежні, тобто кожна з них може виникнути при відсутності інших і, прийнявши широкі масштаби, привести до ліквідації банку. На практиці одна подія спричиняє іншу і, перш ніж банк збанкрутує, встигнуть проявитися всі три.

Отже, на самому верхньому рівні абстракції існують три види ризиків — по одному для кожної поганої події. Однак для побудови МБР такої простої класифікації недостатньо — її потрібно деталізувати. При цьому бажано дотримуватися загальновживаної термінології і способів класифікації ризиків (загальноприйнята класифікація ризиків поки не існує, але визначення деяких її видів у літературі вже устоялися).

Говорячи про види банківського ризику, майже завжди мають на увазі причинні події і використовують семантичну конструкцію (ризик таке-те причинної події). Наприклад, процентний ризик — це ризик зміни процентних ставок, кредитний — це ризик затримки платежів або навіть повного неповернення кредитів.

Отже, ризики звичайно класифікуються по різновидах причинних подій. Перелічимо деякі види ризиків:

 • затримка платежів або неповернення по активах;
 • зміна валютних курсів;
 • зміна процентних ставок;
 • недостача ліквідності;
 • недостача готівки;
 • зміна цін на корпоративні акції;
 • виникнення вимог щодо позабалансових зобов'язаннях;
 • падіння попиту на кредити і послуги;
 • розвиток альтернативних способів вкладення;
 • погіршення репутації банку;
 • технологічні помилки і шахрайство;
 • зміна нормативної бази, податків і тарифів;
 • зміна умов діяльності за кордоном;
 • перехід на нову АБС.

Будь-яка погана або причинна подія характеризується масштабом відповідних йому змін. Наприклад, погана подія (відтік клієнтів і/або депозитів) характеризується кількістю загублених клієнтів, сумою вилучених депозитів. Причинна подія (зміна процентних ставок) характеризується величиною цих змін. Таким чином, кожна подія можна охарактеризуватися числовим вектором змін, що відбулися, які надалі будемо називати величиною даної події.

Звичайно конкретний ризик вимірюють двома основними способами:

Визначають ймовірність виникнення причинної події, точніше, можливий розподіл його величини або, принаймні, кількісні показники цього розподілу. Приклад можливого ймовірного розподілу валютного ризику щодо долара США приведений нижче.

Зміна курсу долара протягом місяця.

Діапазон зміни

0-20

20-40

40-60

60-80

більш 80

Ймовірність зміни

0,1

0,4

0,3

0,1

0,1

 

 

Найчастіше використовуваним показником ймовірного розподілу є середнє значення (математичне чекання). У розглянутому прикладі очікуване середнє збільшення курсу долара складе приблизно 44 грн., тобто: 0.1*10+0.4*30+0.3*50+0.1*70+0.1*90.

Другий спосіб оцінки ризику полягає в тому, щоб виявити залежність величини поганої події від величини причинної події або визначити показники цієї залежності. Наприклад, якщо припустити лінійну залежність Пл = k ´ Пр, де Пл і Пр — величини відповідно поганої і причинної подій, то для оцінки ризику досить оцінити значення k (назвемо його коефіцієнтом впливу).

Наприклад, у випадку процентного ризику коефіцієнт впливу на погану подію "зниження прибутку" є не що інше, як GAP, тобто різниця сум реагуючих до процентної ставки активів і суми, реагуючих до процентної ставки пасивів.

Якщо розглянути погану подію "зниження цінності банку", то в першому наближенні коефіцієнт впливу досить просто обчислюється на основі дюрації активів і пасивів. Дюрація — це середньозважена тривалість повернення засобів, отримана з обліком вартостей платежів, дисконтированих до сучасного моменту.

Показники (оцінки) ризику, обчислені першим способом, будемо називати ймовірними, а другим — масштабними.

Зазначені два способи — не різні, вони доповнюють один одного підходи до оцінки ризику. Наприклад, для обчислення середньої можливої величини поганої події необхідно оцінити ризик кожної причинної події одразу двома способами.

Розглянемо варіант для АКБ "ЕНЕРГОБАНК", коли одній поганій події відповідають кілька причинних подій, і поява і вплив кожної з них не залежать одна від одної. Припустимо також, що величина поганої події лінійно залежить від величини кожного причинного, тоді середня очікувана величина поганої події Пл визначається по формулі:

Пл = ki ´ Пi,

де Пi — середня очікувана величина І-го причинної події (тобто ймовірна оцінка), ki — коефіцієнт впливу І-го причинної події (масштабна оцінка).

Таким чином, теоретично бажано мати для кожної причинної події відразу дві оцінки — ймовірну і масштабну. На практиці, однак, це не завжди потрібно, та й не завжди можливо. По-перше, ймовірна оцінка вимагає прогнозу, а він, як відомо, справа важка і навіть небезпечна. Можна, звичайно, використовувати статистику за минулий період, але в більшості випадків вона марна. Виключення, мабуть, складає технологічний ризик, для виміру якого статистика підходить. По-друге, вимірювати ризик в АКБ "ЕНЕРГОБАНК", повинні, насамперед, для того, щоб їм управляти, а для управління нерідко буває достатньо оцінки одного типу (як правило, масштабної).

Крім того, для багатьох видів ризику ймовірний показник залежить від стану ринку в цілому, і для його визначення недостатньо бази даних АБС, крім цього, їм не можна управляти (точніше, не можна впливати на його значення).

Управляти ризиком — означає починати дії, спрямовані на підтримку такого його рівня, що відповідає цілям, які є в даний момент, керування. Формально можна виділити дві основних цілі управляння ризиком:

 • Підтримка ризику на рівні не вище заданого. У кожного банку свої вимоги до рівня ризику, що залежать від вимог ЦБ, стану ринку, стратегії банку (агресивна, обережна). Згодом банк може послабити вимоги до ризику (наприклад, якщо не вдається отримувати достатній прибуток) або, навпаки, підвищити них.
 • Мінімізація ризику при деяких заданих умовах (наприклад, при заданому рівні прибутку).

При розробці МБР менеджерам АКБ "ЕНЕРГОБАНК" необхідно врахувати наступні розуміння:

Відомо, що ефективно управляти можна тільки тим, що можна вимірити. Іншими словами, АКБ "ЕНЕРГОБАНК" може управляти не ризиком, а значеннями його показників і не більш того.

Методи виміру ризиків визначають методи управління ними. Отже, для якісного управління ризиком необхідно адекватно його вимірювати. Таким чином, вимір ризику первинно стосується управління (принаймні, у рамках МБР).

Крім управління окремими ризиками, існують способи управління цілими групами ризиків і навіть сукупним ризиком. Прикладом управління сукупним ризиком є управління величиною власного капіталу. Для ефективності управління сукупним ризиком потрібно навчитися його вимірювати.

Менеджерам АКБ "ЕНЕРГОБАНК" варто взяти до уваги опис варіанта єдиної моделі банківських ризиків, розробленої в рамках істотних з погляду предметної області обмежень щодо діяльності банку. У цьому змісті модель можна вважати спрощеної.

Обмеження:

 • всі активи банку складаються з грошових коштів (каса + коррах) і дохідних активів;
 • кожен дохідний актив являє собою одноразове вкладення з одноразовим поверненням через заданий час;
 • по кожному дохідному активу вкладені кошти або повертаються в термін, або взагалі не повертаються;
 • кожне зобов'язання представляється як одноразове запозичення з одноразовим поверненням у заданий термін;
 • засоби щодо кожного зобов'язання вилучаються точно в термін;
 • ставки розміщення і залучення в банку збігаються з ринковими і фіксуються на момент відкриття активу або пасиву;
 • не враховуються податки і податкові пільги, непроцентні доходи і витрати, позабалансові операції.

У даний момент немає принципових перешкод для АКБ "ЕНЕРГОБАНК", які б перешкодили усунути майже кожне з цих обмежень шляхом простого розширення моделі. Варіант моделі, не утримуючих істотних обмежень, називають повним. Деякі основні принципи, що ляжуть в основу повної моделі, вже присутні й у спрощеному варіанті.

Усі дохідні активи варто розділити на кілька типів. Розіб'ємо тимчасову вісь на періоди і кожен період з номером t поставимо у відповідність рельєф прибутковості pt у виді функції від типу активу і терміну інвестування. Іншими словами, pt (i, h) — ефективна процентна ставка (прибутковість), що встановилася на ринку в періоді t по активах І-го типу на термін h періодів. При цьому перетин цього рельєфу при фіксованому i є не що інше, як крива прибутковості по відповідному типі активів.

Аналогічно розділимо на кілька типів усі джерела залучення засобів (зобов'язання) і кожному періодові t поставимо у відповідність рельєф вартості залучення qt, що склався на ринку в цей період, тобто qt (i, h) — ефективна процентна ставка щодо зобов'язань І-го типу на термін h періодів.

Крім того, для кожного періоду t уведемо профіль валютних курсів kt як функцію від типів валют, тобто kt (v) — курс валюти типу v стосовно гривні, що відповідає періодові з номером t.

Грошові кошти АКБ "ЕНЕРГОБАНК" будемо вважати особливим активом, якому привласнимо нульовий тип. Для інших активів уведемо рельєф розміщення засобів At і рельєф частки повернення розміщених засобів mt:

At (i, h) — сума, інвестована в t-м періоді в активи І-го типу на термін h періодів, що виражена у валюті даного активу;

mt (i, h) — частка повернення активів І-го типу, відкритих у t-м періоді, терміном на h періодів.

У рамках даної моделі для кожного періоду можна обчислити майже всі необхідні для аналізу характеристики активів, зокрема:

 • суму в гривнях розміщених за період активів;
 • суму в гривнях надходжень у банк;
 • нарахований і реально отриманий за період процентний доход банку;
 • гривневу балансову і ринкову вартість активів банку.

Величини mt (i, h) характеризують якість активів, що може змінюватися в часі (за це відповідає параметр t). Хоча така постановка досить проста, вона дозволяє вимірювати кредитний ризик шляхом оцінки впливу майбутніх значень mt на доходи і вартість активів. Управління кредитним ризиком можна моделювати, як управління цими майбутніми значеннями.

Проте, настільки проста постановка має істотний недолік, пов'язаний з тим, що значення частки повернення і процентних ставок щодо активів кожного типу однозначно визначають найкращий тип активів для даного періоду з погляду співвідношення прибутковості і ризику. У реальному житті вибір оптимального співвідношення прибутковості і ризику далеко не однозначний.

Найбільш простий спосіб усунути цей недолік — вважати величину mt (i, h) випадкової. Тоді в оцінці і управлінні ризиком будуть брати участь як мінімум дві її характеристики:

 • mt (i, h) — середня частка повернення активів At (i, h);
 • st (i, h) — середньоквадратичне відхилення частки повернення активів At (i, h).

Якщо вважати mt (i, h) незалежною випадковою величиною, то середні значення суми надходжень у банк, реальних процентних доходів і ринкової вартості активів можна одержати з відповідних формул, якщо підставити в них замість m. Для визначення відповідних дисперсій замість m варто підставити s2.

У такій постановці співвідношення ризику і прибутковості визначається вже як мінімум двома числами: середнім значенням і дисперсією доходів. Однозначність вибору активу зникає.

Для кожного періоду t уведемо поняття рельєфу притягнутих засобів Bt:

 • Bt (i, h) — сума, запозичена в t-м періоді з джерела І-го типу на термін h періодів, що виражена у валюті даного зобов'язання.

У рамках даної моделі для кожного періоду менеджери АКБ "ЕНЕРГОБАНК" можуть обчислити майже всі необхідні для аналізу характеристики пасивів, зокрема:

 • суму в гривнях притягнутих за період засобів;
 • суму в гривнях виплат банку;
 • нарахована за період і реально зроблена процентна витрата;
 • гривневу балансову і ринкову вартість зобов'язань банку;
 • суму обов'язкових резервів.

Для кожного періоду поточне положення АКБ "ЕНЕРГОБАНК" визначається наступними показниками:

 • сальдо надходжень коштів;
 • чистим процентним доходом, нарахованим за період;
 • чистим процентним доходом, реально отриманим за період;
 • балансовою вартістю банку;
 • ринкова вартість банку.

Балансову і ринкову вартість АКБ "ЕНЕРГОБАНК" варто трактувати, як відповідну вартість власного капіталу банку.

Менеджерам АКБ "ЕНЕРГОБАНК" варто мати на увазі при узгодженні активів і пасивів наступні обмеження:

Обмеження 1. Гривневий розмір засобів, що можуть бути розміщені протягом періоду у виді дохідних активів, обмежений величиною, що складається з:

 • суми наявних до початку періоду коштів за винятком обов'язкових резервів;
 • суми надходжень у банк за винятком суми виплат банку по зобов'язаннях;
 • суми притягнутих протягом періоду засобів.

Сума коштів до кінця періоду являє собою суму коштів до початку періоду плюс сальдо грошових надходжень у банк плюс сума притягнутих засобів за винятком розміщених. При цьому будуть дотримані вимоги ЦБ щодо обсягів резервування, що для даної моделі означають, що величина обов'язкових резервів не перевершує суми наявних коштів.

Обмеження 2. Розмір залучення засобів обмежений вимогами до величини власного капіталу стосовно балансової суми активів або, як того вимагає Базельська угода, стосовно зваженого щодо ризиків суми активів. Вимоги адекватності власного капіталу в будь-якій формі приводять до обмеження зверху на розмір приваблюваних засобів і в тому числі на розмір засобів, які можна залучити протягом періоду.

Управління активами і пасивами полягає у виборі типів, розмірів і термінів розміщення і залучення засобів. Отже, розмістити можна не більш того, що в банку є (обмеження 1), а розміри залучення обмежені вимогами до власного капіталу (обмеження 2). Зазначені обмеження варто називати балансовими.

Крім балансових є ринкові обмеження, що у кожнім періоді t визначаються рельєфом попиту на інвестиції Xt і рельєфом позикового потенціалу банку Yt:

 • Xt (i, h) — виражений у гривнях попит на інвестиції І-го типу на термін h періодів, доступний банкові на ринку активів у періоді t;
 • Yt (i, h) — виражені в гривнях можливості банку в періоді t по залученню засобів із джерела І-го типу на термін h періодів.

Обмеження 3. Сума, інвестована в t-м періоді в активи І-го типу на термін h періодів не перевершує Xt (i, h).

Обмеження 4. Сума, запозичена в t-м періоді з джерела І-го типу на термін h періодів не перевершує Yt (i, h).

Ліквідність можна нагромадити в балансі або придбати на ринках. Ліквідність у балансі складається з дискреційної і не дискреційної складових. Перша — це продаж або тимчасова передача активів. Друга виникає природним шляхом за рахунок платежів по кредитах і цінних паперах.

Поточну ліквідність можна вимірювати в гривнях і в днях. Перший спосіб визначає суму ліквідних засобів (гривневий потенціал ліквідності), а другий — період, протягом якого АКБ "ЕНЕРГОБАНК" здатний відповідати стосовно своїх планових зобов'язаннях, якщо припинять розміщення нових активів (часовий потенціал).

Рівень поточного гривневого потенціалу забезпечує здатність відповідати щодо позапланових зобов'язань і визначається в основному дискреційною балансовою ліквідністю. Часовий потенціал демонструє достатність прибутку по наявних активах у випадку, коли терміни активів перевищують терміни пасивів (на практиці зустрічаються переважно такі випадки). Часовий потенціал визначається не дискреційною балансовою ліквідністю і здатністю здобувати пасиви (яка в моделі визначається величинами Yt (i, h)).

У представленому дипломному дослідженні моделі для виміру поточної гривневої ліквідності в заданому періоді можна використовувати:

 • гривневий потенціал балансової ліквідності, обумовлений як сума наявних до початку періоду коштів за винятком обов'язкових резервів (дискреційна складова) плюс сума очікуваних протягом періоду надходжень у банк за винятком суми виплат банку по зобов'язаннях (не дискреційна складова);
 • гривневий потенціал повної ліквідності, що обчислюється як сума попереднього показника і величини поточного позикового потенціалу банку.

Обмеження 5. Використовуючи другий показник гривневої ліквідності, легко встановити зв'язок між ліквідністю і здатністю отримувати прибуток: розмір засобів, що теоретично можуть бути розміщені в даному періоді, обмежений гривневим потенціалом повної ліквідності.

У запропонованому дипломному дослідженні моделі доходів, ринкова вартість власного капіталу і ліквідність АКБ "ЕНЕРГОБАНК" залежать від структури і якості активів і пасивів, процентних ставок, валютних курсів, попиту на кредити і позиковий потенціал банку.

Крім окремих ризиків, на базі моделі можна отримувати загальну оцінку фінансового ризику в банку у формі функціональної залежності від зміни валютних курсів, процентних ставок, складу і якості активів і пасивів. Управляти ризиком менеджери АКБ "ЕНЕРГОБАНК" можуть за рахунок управління структурою і якістю розміщення і залучення засобів.

Розглядаючи ризик ліквідності, можна виділити два його різновиди:

 • ризик падіння ліквідності нижче мінімального рівня, передбаченого політикою банку;
 • ризик недостачі ліквідності, тобто ризик того, що планового рівня ліквідності може виявитися недостатньо.

Звичайно мається на увазі саме ризик нестачі ліквідності. Цей ризик, у запропонованій моделі буде позначати дві можливості:

 • виникнення негативного значення балансової або навіть повної ліквідності, що можна інтерпретувати як недостачу ліквідності для покриття збитків, які виникли або відтоку депозитів. Негативна повна ліквідність у принципі повинна бути сигналом до початку процедури ліквідації банку;
 • надмірний тиск обмеження 5 на процес управління активами. Мається на увазі недолік ліквідності для відкриття активів на нових дуже вигідних умовах або при підвищенні попиту на вже існуючих ринках високоприбуткових інвестицій (цьому в даній моделі відповідає ослаблення обмеження 3).

Відтік депозитів у запропонованій спрощеній моделі характеризується зниженням позикового потенціалу АКБ "ЕНЕРГОБАНК", а цього ще недостатньо для повної адекватності. У повній моделі будуть враховані передчасні вилучення вже притягнутих депозитів.

У загальному виді принципи використання моделі такі: Структуру активів і пасивів At (i, h) і Bt (i, h) менеджери АКБ "ЕНЕРГОБАНК" можуть вільно планувати в рамках перерахованих вище ринкових і балансових обмежень.

Параметри якості активів t (i, h), st (i, h) можна планувати лише до деякої міри, наприклад, встановлюючи орієнтири, до яких банк повинний наблизитися в майбутньому. Використовуючи інший підхід, можна трактувати ці величини, що як не залежать від діяльності банку (тобто тільки прогнозовані). Можна сполучити обидва підходи, задаючи припустимі значення відповідно до кредитної політики банку й одночасно прораховуючи різні ситуації відхилення цих параметрів від планових значень (і тим самим фактично вимірюючи кредитний ризик, що відповідає кредитній політиці банку).

Ринкові потенціали банку по розміщенню і залученню засобів Xt (i, h) і Yt (i, h) можна планувати лише в рідких випадках (особливо це стосується попиту на кредити), коли банк проводить експансіоністську політику в нових регіонах або сферах діяльності, або очікує відкриття доступу до нових джерел залучення засобів або зміцнення своєї репутації. Для багатьох типів активів і деяких пасивів, можливо, проігнорувати обмеженнями 3 і 4, припустивши, що відповідні ринки практично вільні. У більшості розрахунків, однак, ринкові потенціали варто сприймати як задані.

Процентні ставки pt (i, h), qt (i, h) і курси валют kt (v) менеджери АКБ "ЕНЕРГОБАНК" можуть тільки прогнозувати. Можна розглянути кілька варіантів розвитку подій, кожний з яких характеризується своєю динамікою цих величин.

Розглянемо як приклад варіант технології застосування моделі. Нехай t — номер поточного періоду. Необхідно здійснити планування і управління на наступний період. Обмеженням 3 на ємність ринку активів ігноруємо.

Оцінюємо параметри якості активів t+1 і st+1, яких банк планує досягти в наступному періоді, і очікуваний рівень позикового потенціалу Yt+1.

Плануємо рельєфи розміщення засобів At+1 і залучення Bt+1, з огляду на:

 • цілі щодо рівня доходів, ринкової вартості власного капіталу і ліквідності;
 • ринкові і балансові обмеження 1, 2, 4;
 • орієнтовані майбутні значення якості активів;
 • поточні рельєфи процентних ставок pt, qt і курсів валют kt.

Обчислюємо, як зміняться доходи, вартість власного капіталу і ліквідність, якщо в тім або іншому ступені зміняться:

 • якість активів (кредитний ризик);
 • процентні ставки (процентний ризик);
 • курси валют (валютний ризик).

У процесі цих обчислень виміримо:

 • ризик падіння ліквідності у формі залежності рівня ліквідності від зміни тих або інших факторів;
 • ризик недостачі ліквідності у формі виявлення негативних значень показників балансової ліквідності або низьких значень тимчасового потенціалу ліквідності.

Якщо отримані ризики не влаштовують менеджерів АКБ "ЕНЕРГОБАНК", то варто повернутися до пункту 2 або навіть 1 і повторити пророблену роботу вже з урахуванням результатів виміру ризиків.

Розглядаємо різні варіанти зміни в майбутньому рівня позикового потенціалу АКБ "ЕНЕРГОБАНК" у всіх або деяких джерелах залучення. Для кожного варіанта повторюємо процедуру з 1-го по 4-й пункт і тим самим вимірюємо ризик відтоку пасивів.

Для теоретичної оцінки адекватності моделі перевіримо, як вона працює для окремих ризиків, і порівняємо з уже відомими для цих ризиків наробітками.

Розглянемо процентний ризик. Будемо вважати, що всі ризики, крім процентного, відсутні. Для даної моделі це означає, що курси валют не змінюються, якість активів ідеальна, а розмір і терміни розташовуваних і приваблюваних засобів мають лише балансові обмеження.

У цих умовах чистий процентний доход і ринкова вартість власного капіталу в явному виді залежать від структури активів і пасивів і від процентних ставок розміщення і залучення. Відповідні формули показують, як зміняться доходи і капітал при тій або іншій зміні процентних ставок. У такому виді дана модель добре погодиться з загальновідомими моделями GAP і дюрації.

Щоб одержати з приведених формул ці моделі, досить внести в модель додаткові припущення про те, що балансові суми зобов'язань і дохідних активів не змінюються в часі і криві прибутковості по активах і пасивам мають горизонтальний вигляд, тобто процентні ставки не залежать від терміну.

Отже, для управління ризиком необхідно мати адекватні процедури обчислення його масштабної і/або ймовірної оцінки. Як правило, засоби отримання масштабної оцінки краще піддаються формалізації і більш точні, оскільки не вимагають прогнозу. Побудована модель призначена для виміру і управління основними фінансовими ризиками АКБ "ЕНЕРГОБАНК" на основі масштабних оцінок. У ній одночасно враховуються процентні, валютні, кредитний ризики, ризик ліквідності, а також ризики відтоку клієнтів і падіння попиту на кредити.

Рекомендації зі створення системи оцінки і управління ризиками в комерційному банку. У даному дипломному дослідженні розроблені і запропоновані для створення внутрішньобанківської системи контролю процентного ризику наступні методики, тому, що для створення такої системи контролю в АКБ "ЕНЕРГОБАНК" існують дві основні причини:

 • можливий позитивний економічний ефект від поліпшення якості управління;
 • нормативні вимоги.

Економічний ефект від використання такої системи може бути кількісно оцінений тільки в кожному конкретному випадку. Що стосується нормативних вимог, то міжнародні стандарти в цій галузі були обнародувані Базельським комітетом з банківського регулювання у вересні 1997 р., і, виходить, незабаром варто очікувати їхньої української версії.

Процес побудови системи управління процентним ризиком для банку починається з вироблення стратегії у відношенні процентного ризику і прийомів її реалізації. Кожна з цих стратегій може бути віднесена до одного з двох типів:

Мінімізація процентного ризику. Така стратегія може бути реалізована наступними прийомами:

 • Запобігання ризику.
 • Повна передача ризику.

Максимізація прибутку при обмеженні процентного ризику. Прийомами реалізації цієї стратегії є:

 • Передача зайвого ризику.
 • Обмеження ризику.

На даний час серед фінансистів переважають прихильники другого підходу. Дійсно, ризик — невід'ємна частина будь-якого бізнесу, і його повне усунення викликає як мінімум значне зниження конкурентноздатності банку.

Основою системи аналізу і контролю (САК) процентного ризику є методи аналізу, методи контролю й організаційні процедури. Серед методів аналізу і контролю процентного ризику можна умовно виділити комплексні методи, тобто такі методи, у рамках яких можуть бути реалізовані внутрішньобанківські системи аналізу і контролю ризику процентної ставки, а також власне методи аналізу і методи контролю. Методи аналізу дозволяють оцінити процентний ризик банку для заданої стратегії в заданих умовах. Методи контролю (за винятком хеджирування) в остаточному підсумку пропонують критерії вибору лімітів і/або цільових значень позицій банку.

Найбільш відомими комплексними методами є:

 • аналіз і контроль гепа;
 • аналіз і контроль дюрацій.
 • Основним методом тільки аналізу є
 • моделювання.
 • Основні методи контролю:
 • нейтралізація вимог і зобов'язань;
 • хеджирування процентного ризику;
 • метод ефективної границі;
 • оптимізація структури портфеля методами математичного програмування.

Перераховані методи дозволяють реалізувати різні прийоми стратегій. Прийом запобігання ризику реалізується методами нейтралізації. Повна і часткова передача ризику реалізується хеджируванням. Прийом обмеження ризику може бути реалізований методами гепа, дюрації, ефективної границі й оптимізації структури портфеля.

Аналіз і контроль гепа. Найбільш простий і розповсюджений метод аналізу ризику процентної ставки заснований на виділенні чуттєвих до процентних ставок вимог і зобов'язань банку (включаючи забалансові позиції):

 • активи, які реагують на процентні ставки;
 • пасиви, які реагують на процентні ставки.

Різницю між ними, іменовану гепом, розглядають як оцінку процентної позиції. Позитивний геп, тобто перевищення чуттєвих активів над пасивами, викликає зміна відсоткового прибутку банку в одну сторону зі зміною процентних ставок.

Негативний геп викликає зміна процентного доходу убік, протилежний напрямкові зміни ставок. При нормальних умовах вимоги АКБ "ЕНЕРГОБАНК" більше його зобов'язань на величину власного капіталу, тому загальний обсяг реагуючих до процентних ставок активів, як правило, перевищує загальний обсяг реагуючих до процентних ставок пасивів, і геп позитивний. Як абсолютну оцінку процентного ризику приймають можливу зміну чистого процентного доходу банку в результаті процентного стрибка.

Критерієм для класифікації конкретної вимоги або зобов'язання як реагуючого або не реагуючого до ставки на даному тимчасовому інтервалі служить термін погашення (при фіксованій ставці) або найближчий термін зміни ставки (при ставці, що плаває). Фінансові інструменти, що не мають визначеної дати зміни ставки, можуть бути класифіковані на основі статистичні дані щодо очікуваного терміну зміни ставки. Як відносну оцінку процентної позиції має сенс застосовувати відношення гепа до сумарних нетто-активів (відносний геп).

При аналізі гепа менеджерами АКБ "ЕНЕРГОБАНК" можуть бути використані статичний і динамічний підходи. Перший полягає в тому, що весь аналіз виробляється виходячи з поточного фактичного стану активів і пасивів і припущення про їхню незмінність. Динамічний підхід полягає у використанні для розрахунків прогнозованих залишків щодо статей балансу.

Управління гепом (контроль гепа) полягає в утриманні причепності гепа до загальних активів у заздалегідь заданих межах. Якщо АКБ "ЕНЕРГОБАНК" у змозі спрогнозувати з високим ступенем упевненості загальний напрямок руху ставок (їхній ріст або падіння), варто вибрати межі одного знака. Якщо ж рух кривої прибутковості важко передбачити, варто вибрати межі різного знака. Це пов'язано з тим, що банк із позитивним (негативним) гепом отримає додатковий прибуток при рості (падінні) ставок і з рівною ймовірністю отримає прибуток або зазнає збитків у випадку, коли рух ставок абсолютно непередбачений.

Виходячи з лімітів на відносний геп можливе встановлення системи операційних лімітів окремо по видах інструментів. При встановленні цільового значення і лімітів гепа варто мати на увазі інерційність структури балансу банку. Оскільки різка зміна відносного гепа представляється неможливим, не слід вибирати цільове значення гепа дуже високим навіть в умовах абсолютної передбачуваності руху ставок на короткостроковий період.

Частковим випадком управління гепом є нейтралізація зобов'язань і вимог щодо гепа. Нейтралізація полягає в підтримці відносного гепа близьким до нуля. Такий варіант управління обирають банки, що застосовують стратегію мінімізації ризику.

При аналізі гепа використовуються наступні основні допущення:

 • рівнобіжне зрушення кривої прибутковості (синхронна й односпрямована зміна ставок залучення і розміщення засобів);
 • одночасна переоцінка (узгодження ставки відсотка) вимог і зобов'язань у межах одного тимчасового інтервалу;
 • однаковий ступінь чутливості до руху ставок усіх чуттєвих активів і пасивів.

Переваги даного методу:

 • простота реалізації.

Недоліками методу є:

 • низька точність аналізу (тим нижче, ніж ширше тимчасові інтервали);
 • ігнорування базисного ризику;
 • неможливість адекватного аналізу складних фінансових інструментів;
 • ігнорування залежності непроцентних доходів від процентних ставок;
 • ігнорування ефекту зміни економічної вартості банку.

Незважаючи на широке поширення даного методу, усі дослідники і фінансисти вважають, що він дає лише грубу оцінку процентного ризику.

Аналіз і контроль дюрацій. Метод заснований на понятті і властивостях дюрацій. Існує, принаймні, три різновиди дюрацій.

Стандартна дюрація (дюрація Маколлі) — середньозважена щодо суми терміну погашення фінансового інструмента. Як фінансовий інструмент у залежності від цілей дослідження може виступати будь-як вимога або зобов'язання, портфель цінних паперів, сумарні активи, сумарні пасиви.

Можна показати, що дюрація являє собою еластичність ринкової ціни портфеля по процентній ставці, узяту зі зворотним знаком. Саме ця властивість дюрації варто використовувати менеджерам АКБ "ЕНЕРГОБАНК" при аналізі процентного ризику.

Іноді для зручності застосовують модифікований показник дюрації. Модифікована дюрація — відношення стандартної дюрації до величини 1+r, де r — процентна ставка.

Для оцінки процентної чутливості складних фінансових інструментів в АКБ "ЕНЕРГОБАНК" може застосовуватися ефективна дюрація — відношення відносної зміни ціни до зміни процентної ставки, визначена на основі відповідних статистичних даних про залежності між зміною ринкової ціни даного фінансового інструмента і зміною процентної ставки.

Метод аналізу дюрації заснований на її властивості відбивати чутливість поточної вартості фінансового інструмента до зміни процентних ставок: чим більше дюрація фінансового інструмента, тим більше чуттєва його поточна вартість до зміни ставки (за інших рівних умов).

Різниця між середньої дюраціей активів і пасивів на кожнім тимчасовому інтервалі характеризує позицію, займану АКБ "ЕНЕРГОБАНК" стосовно процентного ризику на цьому інтервалі. При оцінці отриманих результатів варто враховувати, що активи і пасиви АКБ "ЕНЕРГОБАНК" відрізняються по величині на розмір власного капіталу. З цієї причини як відносний показник позиції має сенс використовувати дисбаланс дюрації, нормалізований на величину власного капіталу АКБ "ЕНЕРГОБАНК", — нормалізований дисбаланс дюрації (НДД).

Позитивний нормалізований дисбаланс дюрації викликає зміна економічної вартості АКБ "ЕНЕРГОБАНК" убік, протилежну зміні процентних ставок. Негативний НДД викликає зміна економічної вартості в одну сторону зі зміною ставок.

Як абсолютну оцінку процентного ризику приймають можлива зміна економічної вартості АКБ "ЕНЕРГОБАНК" у результаті процентного стрибка.

Управління дюраціями (контроль дюрацій) аналогічно контролеві гепа і полягає у встановленні цільового значення і лімітів на нормалізований дисбаланс дюрації або на відношення дюрації активів до дюрації пасивів. При цьому також варто мати на увазі інерційність структури вимог і зобов'язань. Часткою случаємо такого управління є метод нейтралізації зобов'язань і вимог по дюраціям. У цьому варіанті методу банк, що уникає ризику, повинен підтримувати НДД на нульовій оцінці.

Метод аналізу дюрацій використовує наступні основні допущення:

 • зміни процентної ставки невеликі по амплітуді;
 • рівнобіжне зрушення кривої прибутковості (синхронна й односпрямована зміна ставок залучення і розміщення засобів).

Перевагами методу є:

 • відносно проста математична модель;
 • облік ефекту зміни економічної вартості банку.
 • Недоліки даного методу:
 • низька точність аналізу при великих змінах ставки;
 • ігнорування базисного ризику;
 • ігнорування залежності непроцентних доходів від процентних ставок.

Моделювання. Це ціла група різноманітних методів, заснованих на детальному описі властивостей всіх або основних фінансових інструментів у портфелі АКБ "ЕНЕРГОБАНК", істотних з погляду процентного ризику і породжуваного грошового потоку. Моделювання полягає в оцінці майбутніх грошових потоків, структури балансу і забалансових вимог і зобов'язань, економічної вартості банку на основі опису властивостей фінансових інструментів і припущень про майбутню динаміку процентних ставок.

Розрізняють два види моделювання:

 • статичне;
 • динамічне.

Статичне моделювання виробляється виходячи з наявної структури балансових і забалансових вимог і зобов'язань у припущенні про припинення, починаючи з поточного моменту, операцій по залученню і розміщенню засобів. Динамічне моделювання виробляється виходячи з наявної структури балансових і забалансових вимог і зобов'язань і передбачуваних у майбутньому операцій по залученню і розміщенню засобів.

Як уже було зазначено вище, основою методів моделювання служить опис усіх властивостей фінансових інструментів, що впливають на грошовий потік цих інструментах. На основі такого опису з урахуванням передбачуваного руху процентних ставок і (для динамічного моделювання) передбачуваної зміни залишків по рахунках балансового і забалансового обліку можливе проведення моделювання з використанням спеціального програмного забезпечення. У результаті проведеного моделювання в АКБ "ЕНЕРГОБАНК" можливе одержання наступних звітів за станом на зазначену дату (період) у майбутньому:

 • баланс;
 • звіт про прибутки і збитки;
 • графік щодо гепів;
 • графік щодо дисбалансів дюрації;
 • графік по середньозважених ставках залучення і розміщення.
 • Можливе одержати й інші звіти.

Необхідною умовою реалізації методу моделювання є наявність в АКБ "ЕНЕРГОБАНК" автоматизованої інформаційної системи з докладною, повною і точною інформацією з використовуваних фінансових інструментів.

Переваги методу:

 • висока точність;
 • можливість аналізу всіх складового процентного ризику;
 • можливість аналізу всіх ефектів руху процентних ставок;
 • корисні побічні результати (прогноз ліквідності, прогноз виконання банківських нормативів).

Недоліки:

 • висока складність практичної реалізації;
 • високі вимоги до автоматизованої інформаційної системи банку, повноти і точності використовуваної інформації;
 • необхідність оцінки вірогідності отриманих результатів іншими методами.

Найбільш простим способом контролю ризику є максимальне його виключення. Максимальне виключення ризику — основа методу нейтралізації вимог і зобов'язань. Даний метод припускає формування вимог і зобов'язань АКБ "ЕНЕРГОБАНК" синхронно в тому самому розмірі, на тих самих умовах, за винятком процентної ставки: процентна ставка по вимогах перевищує процентну ставку щодо зобов'язань на визначену фіксовану маржу, що покриває кредитний ризик банку і цільовий прибуток.

Широке використання тотальної нейтралізації очевидно знизило б конкурентноздатність АКБ "ЕНЕРГОБАНК" до неприйнятного рівня. До того ж, така нейтралізація все рівно не дає стовідсоткового захисту — банк залишиться під впливом економічної складового процентного ризику.

Переваги методу:

 • простота.

Недолік:

 • неприйнятне зниження конкурентноздатності банку.

Хеджирування процентного ризику — це його передача іншій стороні шляхом покупки і/або продажу похідних фінансових інструментів. Передача ризику виробляється, як правило, на організованих фінансових ринках (біржі, електронні системи торгівлі) або на двосторонній основі.

Безпосереднє відношення до захисту від процентного ризику мають такі похідні фінансові інструменти, як процентні ф'ючерси, процентні опціони, процентні свопи, FRA, IRG. Але внаслідок взаємозв'язку ціни активу і процентної ставки по ньому захист від процентного ризику може бути зроблена шляхом купівлі-продажу й інших похідних фінансових інструментів (ф'ючерсів і опціонів на цінні папери і валюту, валютних свопів, ф'ючерсів на індекси ділової активності).

Хеджирування можна умовно розділити на два види в залежності від масштабів застосування:

 • Мікрохеджирування — хеджирування прибутку щодо окремих вимог і зобов'язань або визначеній комбінації з них.
 • Макрохеджирування — хеджирування прибутку в цілому або чистому процентному доході.
 • Хеджирування будь-якого виду (мікро- і макро-) може бути зроблене з використанням тих самих похідних фінансових інструментів.

Мікрохеджирувння — зручний спосіб захисту прибутку банку щодо окремих великих позицій і угод. Макрохеджирування може бути використане як допоміжний метод для подолання інерційності методів управління структурою зобов'язань і вимог (метод гепа, метод дюрації).

Фактично банк-хеджер, сплачуючи спекулянтові премію за переданий ризик, розплачується за власну нездатність управляти структурою своїх вимог і зобов'язань, за неефективність своєї стратегії. Крім того, структура зобов'язань і вимог банку є свідомо більш гнучким інструментом захисту від ризику в порівнянні з похідними фінансовими інструментами.

І нарешті, хеджируваня несе в собі додатковий набір ризиків. Видимо, такої ж точки зору дотримує Рад по стандартах фінансового обліку США (Financial Accounting Standarts Board, FASB), відповідно до інструкцій, якого хеджирування фінансовими ф'ючерсами повинне вироблятися по визначених вимогах або зобов'язанням, або визначеному наборові з них.

Нижче сформульовані переваги і недоліки хеджирування як методу контролю процентного ризику.

Переваги:

 • низька інерційність управління.

Недоліки методу:

 • макрохеджирування (у відмінності від мікрохеджирування) як основний метод — принципово менш ефективний спосіб, ніж обмеження ризику;
 • привнесення додаткових істотних ризиків, що важко піддаються оцінці і поза сферою контролю банку;
 • складність застосування на довгостроковий період (унаслідок низької ліквідності довгострокових похідних фінансових інструментів).

Застосування даного методу в українські умови додатково обмежується загальною нерозвиненістю фінансового ринку і відсутністю досвіду подібних операцій у більшості банків.

Метод ефективної границі. Даний метод заснований на додатку моделі визначення цін основних активів CAPM (Capital Asset Pricing Model) до задачі аналізу процентного ризику. Інша назва цього методу — метод вибірки середнього і відхилення. У рамках методу розглядається ефективність стратегії в залежності від зв'язаного з нею ризику.

Під стратегією в даному випадку варто розуміти майбутній грошовий потік, породжуваний поточною структурою вимог і зобов'язань і можливою зміною цієї структури. Як показник ефективності стратегії береться математичне чекання поточної або майбутньої вартості грошових потоків або іншого фінансового показника, зв'язаного з прибутком і власним капіталом. За показник ризику, зв'язаного з заданою стратегією, приймається стандартне відхилення очікуваної ефективності. При аналізі процентного ризику як випадковий фактор, що викликає розкид ефективності кожної стратегії, розглядають рух кривої прибутковості.

При фіксованому значенні стандартного відхилення (ризику) існують дві стратегії, що дають різну ефективність. Ті з них, що дають велику ефективність, формують так називану ефективну границю. Задача визначення найкращої стратегії вирішується при двох обмеженнях:

 • обмеження "ефективність не менш заданої";
 • обмеження "ризик не вище заданого".

Ця задача може бути вирішена АКБ "ЕНЕРГОБАНК" шляхом послідовного застосування розглянутого раніше методу моделювання по черзі для кожної стратегії з набору припустимих і для деякого числа найбільш ймовірних сценаріїв майбутнього руху процентних ставок. Відкидаючи стратегії, що порушують задані обмеження, менеджери АКБ "ЕНЕРГОБАНК" можуть одержати розподіл припустимих стратегій на площині середнє — відхилення. Верхня границя цього розподілу прагне до ефективної границі і являє собою найбільш ефективну стратегію з безлічі припустимих.

Переваги методу:

 • висока точність оцінки передбачуваної стратегії.
 • Застосування методу ефективної границі має на увазі багаторазове моделювання, тому він успадковує і всі недоліки методу моделювання:
 • висока складність практичної реалізації;
 • високі вимоги до автоматизованої інформаційної системи банку;
 • необхідність оцінки вірогідності отриманих результатів іншими методами;
 • неможливість одержання гарантовано оптимального рішення.

Оптимізація структури портфеля методами математичного програмування. Ця група методів заснована на математичних моделях фінансової діяльності банку. Моделі можуть бути різного ступеня складності, і відповідно до їх складності варіюються точності моделей.

Математична модель складається, як правило, з цільової функції і великого числа обмежень цільової функції. Цільова функція повинна відповідати якому-небудь параметрові, значення якого потрібно максимізувати або мінімізувати (наприклад, максимізувати чистий процентний доход банку, мінімізувати ризик процентної ставки). Обмеження цільової функції — виражені в математичному виді обмеження, що накладаються на діяльність банку законодавством, вимогами регулювальних органів, необхідністю забезпечення ліквідності, самообмеження (політика банку).

Найбільше часто використовується метод лінійного програмування. Наявне сьогодні програмне забезпечення дозволяє вирішувати навіть на персональних комп'ютерах задачі лінійного математичного програмування дуже великої розмірності (десятки тисяч перемінних і обмежень). Таким чином, складність математичної оптимізації визначається складністю побудови математичної моделі діяльності АКБ "ЕНЕРГОБАНК" і складністю підтримки актуальності математичної моделі.

Обчислювальна складність моделі істотної ролі не грає. Математична оптимізація на основі детальної математичної моделі дозволяє точно розрахувати оптимальну структуру зобов'язань і вимог (при заданих обмеженнях на ризик) і схильність банку процентному ризикові при цьому, а тому це самий зроблений і самий складний метод.

Переваги:

 • можливість обліку всіх складового процентного ризику;
 • можливість обліку всіх ефектів процентного ризику;
 • можливість одержання оптимального рішення з урахуванням додаткових вимог (ліквідність, дотримання банківських нормативів).
 • Недоліки:
 • висока складність практичної реалізації;
 • високі вимоги до автоматизованої інформаційної системи банку, повноті і точності наявної інформації;
 • необхідність оцінки вірогідності отриманих результатів іншими методами.

Організація системи аналізу і контролю процентного ризику, організаційна структура.

Якість системи аналізу і контролю (САК) процентного ризику комерційного банку багато в чому визначається ефективністю її організаційної структури. Органи банківського нагляду різних країн, оцінюючи якість, САК у банках, приділяють особливу увагу якості управління САК і її організаційній структурі. Використовувані в банку методи аналізу й обмеження процентного ризику, як правило, розглядаються в другу чергу.

Положення Національного Банку України "Про організації внутрішнього контролю в банках" побічно висуває визначені вимоги до САК (як складової системи внутрішнього контролю) і надає рекомендації з організації системи контролю. Національний Банк України пропонує проводити контроль на трьох етапах. З урахуванням цих рекомендацій і вимог (але, не обмежуючи ними) можна визначити наступну структуру контролю:

Попередній контроль. На цьому етапі створюється система лімітів по складу й обсягам припустимих до використання фінансових інструментів, виробляється чіткий поділ повноважень і відповідальності серед співробітників і підрозділів, визначається порядок оперативного перегляду системи встановлених обмежень, розробляється план оперативних дій у кризовій ситуації.

Поточний контроль. Цей етап має на увазі регулярні комплексні і тематичні перевірки САК по наступних факторах: кількісні і якісні значення ризиків, поінформованість управління про схильність ризикові, дотримання лімітів, наявність у банку можливостей оперативного залучення і розміщення ресурсів у кризовій ситуації.

Наступний контроль. Етап має на увазі оцінку адекватності САК характерові й обсягам операцій банку, розслідування причин випадків порушення встановлених лімітів, підготовку пропозицій щодо удосконалювання САК.

Виходячи з досвіду банків і рекомендацій консультаційних компаній у рекомендаціях даного дипломного дослідження варто пропонувати як організаційну основу САК розглядати Комісію з управління активами і пасивами (КУАП). Якщо такий орган в АКБ "ЕНЕРГОБАНК" раніше був відсутній, його необхідно створити.

З огляду на ту обставину, що питання контролю за процентним ризиком неможливо розглядати у відриві від питань забезпечення ліквідності, стратегії і тактики залучення і розміщення засобів, КУАП повинна вирішувати всі ці питання в комплексі. У цьому випадку вище управління АКБ "ЕНЕРГОБАНК" повинне спонукувати КУАП приділяти належну увагу ризикові процентної ставки.

У той же час, відповідно до вимог Базельського комітету АКБ "ЕНЕРГОБАНК" повинний мати хоча б одного співробітника, що не беруть участь у прийнятті рішень з питань залучення і розміщення засобів, у чиї обов'язки входить оцінка і контроль ризику. Цей співробітник повинен бути незалежний у достатньому ступені, щоб мати можливість давати об'єктивну оцінку ризику.

В організаційній структурі типового середнього українського банку раніше навряд чи можна було знайти посадову особу з такими обов'язками і правами. Тепер відповідно до Положення "Про організації внутрішнього контролю в банках" такою посадовою особою став керівник служби внутрішнього контролю. На нього ж повинна бути покладена функція оперативного управління САК (таблиця 1).

Таблиця 1. Розподіл функцій в організаційній структурі САК.

Підрозділ або посадова особа

Функції, виконувані в рамках САК

Кому надає звіт (інформацію)

Голова правління

Вище керівництво і контроль

Рада директорів, Правління

Заступник Голови правління по фінансам

Оперативне рішення питань залучення і розміщення засобів

Голова правління, КУАП

Фінансовий контролер (керівник Служби внутрішнього контролю)

Оцінка ризику, встановлення сублімитів, оперативне управління САК

Голова правління, КУАП

Комісія з управління активами і пасивами

Загальне керівництво й узгодження, встановлення лімітів

-

Аналітичний відділ

Створення математичних моделей, розробка і реалізація методів аналізу і контролю, розробка завдань на створення і модифікацію програмного забезпечення, підготовка рекомендацій керівництву

Фінансовий контролер, КУАП, Інформаційний відділ, заступник Голови правління по фінансах

Інформаційний відділ

Інформаційна підтримка САК, створення і супровід програмного забезпечення

-

Служба внутрішнього контролю

Оцінка якості й ефективності САК

Голова правління, КУАП

Інші відділи і співробітники

Операції по залученню і розміщенню засобів з дотриманням установлених лімітів, операції хеджирування

Керівники відповідних підрозділів

 

Відповідно до вимог Базельського комітету, банк повинний мати у своєму складі співробітників, що оцінюють якість і ефективність САК. Логічно припустити, що ці функції можуть бути покладені на службу внутрішнього контролю.

Варто мати на увазі, що реалізація більшості методів аналізу і контролю неможлива без високоякісної автоматизованої банківської системи. У даному випадку під її якістю розуміються не технічні можливості, а повнота і точність інформації, що утримується в ній.

Процедури аналізу і контролю. Базельський комітет і Положення "Про організації внутрішнього контролю в банках" вимагають чіткого формального визначення процедур аналізу і контролю ризику. Вищому керівництву АКБ "ЕНЕРГОБАНК" необхідно формальне визначення декількох процедур.

Процедура аналізу процентного ризику. Різні методи аналізу можуть давати різні результати. Керівництво банку повинне визначити ті з методів, результати яких будуть враховуватися при прийнятті рішень. Формальне визначення цієї процедури необхідно ще і тому, що збір усієї необхідної для аналізу інформації може бути сполучений з підвищеною трудомісткістю для багатьох підрозділів, тому керівництво банку повинне прагнути до виконання цієї процедури з визначенням відповідальних осіб.

Установлення лімітів. Процес контролю за ризиком виявляється зовні головним чином у виді системи лімітів і сублімітів, установлених щодо типів фінансових інструментів, за часом здійснення операцій, у розрізі філій і відділень. Формальне визначення необхідного і достатнього набору лімітів дозволить ефективно обмежувати ризик без значного зниження гнучкості фінансової політики.

Короткочасне порушення лімітів. Завжди існує погроза виникнення ніким не передбачених обставин. У такій ситуації сліпе проходження встановленим самообмеженням (системі лімітів) може виявитися неадекватною реакцією і привести до великих втрат або упущеної вигоди. Щоб не робити свою політику у відношенні ризику чисто формальної і свідомо нездійсненної, керівництво банку повинне передбачити можливість короткочасного порушення системи лімітів у критичній ситуації. Зрозуміло, ознаки критичної ситуації повинні бути обговорені.

Використання нових фінансових інструментів. Уведенню банком нових фінансових послуг або появі нових напрямків інвестицій повинен передувати всебічний аналіз нових фінансових інструментів. Одним з етапів такого аналізу є оцінка впливу фінансового інструмента на чутливість банку до процентного ризику. За результатами такого аналізу в САК необхідно внести відповідні зміни, і тільки після цього припустимо широкомасштабне використання нового інструмента.

Оцінка якості й ефективності САК. Формалізована процедура оцінки якості й ефективності системи виконує в САК роль зворотного зв'язку. Проведена на регулярній основі оцінка САК дозволяє одержати уявлення про те, у якому ступені досягаються мети, визначені політикою банку у відношенні ризику процентної ставки, які зміни необхідно зробити в САК для підвищення її ефективності.

Таким чином, перераховані процедури дозволяють реалізувати всі три етапи контролю (попередній, поточний і наступний).

На основі усього вищевикладеного можна зробити наступні висновки:

 • Метод гепа погано застосовується в українських умовах.
 • Метод дюрацій дає гарну точність і відносно простий у реалізації.
 • Метод динамічного моделювання — найбільш точний із застосовуваних на практиці методів аналізу.
 • Макрохеджирування дозволяє перебороти інерційність інших методів контролю. Макрохеджирування неефективно.

Найкращі результати досягаються комбінацією декількох методів аналізу і контролю.

Організаційна структура САК повинна бути побудована на принципах Базельського комітету і Положення ЦБ України "Про організацію внутрішнього контролю в банках".

Основою САК повинна бути комісія з управління активами і пасивами.

Необхідно формальне закріплення в положеннях АКБ "ЕНЕРГОБАНК" наступних процедур аналізу і контролю: аналіз процентного ризику, установлення лімітів, короткочасне порушення лімітів, уведення нових фінансових інструментів, оцінка якості й ефективності САК.


22.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!