Osvita.ua Вища освіта Реферати Банківська справа Приклад банківського менеджменту державного спеціалізованого Ощадного банку України. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Приклад банківського менеджменту державного спеціалізованого Ощадного банку України. Реферат

Метою діяльності Банку є залучення грошових коштів від юридичних і фізичних осіб і розміщення їх на комерційних принципах в інтересах вкладників Банку і розвитку народного господарства: здійснення кредитно-розрахункового обслуговування громадян і підприємств, а також інших банківських операцій

Історія створення та розвитку державного спеціалізованого комерційного ощадного банку України.

Державний спеціалізований комерційний Ощадний банк України (Ощадбанк України), надалі іменований банк, створений відповідно до Закону України від 20 березня 1991 року "Про банки і банківську систему України".

Банк є юридичною особою і з усіма своїми установами складає єдину систему банку.

У своїй діяльності він керується Законом України "Про банки і банківську діяльність", та іншими законодавчими актами, що діють на території України, і Статутом.

Його установи незалежні від органів державної влади і управління, крім випадків, передбачених законами України.

Держава гарантує повне збереження грошових коштів та інших цінностей населення, довірених Банку, та їх видачу вкладникам за першою вимогою.

Держава не несе відповідальності по інших зобов'язаннях Банку, так само, як і Банк не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, крім випадків, коли сторони беруть на себе таку відповідальність.

Метою діяльності Банку є залучення грошових коштів від юридичних і фізичних осіб і розміщення їх на комерційних принципах в інтересах вкладників Банку і розвитку народного господарства: здійснення кредитно-розрахункового обслуговування громадян і підприємств, а також інших банківських операцій.

Банк може входити в асоціації, союзи, об'єднання з ощадними та іншими банками республік, іноземними банками.

Банк та його установи мають печатку, штампи і бланки з своїм найменуванням та емблемою. Місце знаходження Банку: 252028 м. Київ-28, проспект Науки. 7.

Терміни "Ощадний Банк України" та "Ощадна книжка Ощадбанку України", а також інші словосполучення з цими термінами використовуються у фірмовому найменуванні, рекламних цілях і належать виключно установам Банку.

В разі утворення незалежних від Банку ощадних банків на базі його установ, всі рахунки, що переходять в цей банк, включаючи вклади громадян, підлягають переоформленню на новий банк за погодженням з власниками цих рахунків.

Банк виконує на комерційній основі такі банківські операції:

 • приймання, видачу вкладів та інших видів заощаджень;
 • приймання платежів від клієнтів;
 • довгострокове та короткострокове кредитування фізичних і юридичних осіб;
 • випуск платіжних документів і цінних паперів (чеків, акредитивів, акцій, облігацій, векселів тощо);
 • купівлю, продаж та збереження платіжних документів, цінних паперів, а також операції з ними;
 • випуск і реалізацію лотерейних білетів;
 • здійснення розрахунків за дорученням клієнтів і банків-кореспондентів, їх касове обслуговування, а також надання послуг по інкасації;
 • ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;
 • надання індивідуальних сейфів у тимчасове користування для збереження документів і цінностей;
 • надання консультативних послуг;
 • здійснення лізингових операцій;
 • придбання прав вимоги, що витікає з поставки товарів і надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог (форфейтінг), а також виконання цих операцій з додатковим контролем за рухом товарів (факторинг);
 • представництво інтересів підприємств, організацій у фінансових і господарських органах;
 • операцій по обміну валюти та інших валютних операцій за ліцензією Національного банку України;
 • видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають виконання в грошовій формі;
 • фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів, а також за рахунок власних коштів Банку;
 • залучення і розміщення дорогоцінних металів на рахунки, у вклади та інші операції з цими цінностями згідно з міжнародною банківською практикою;
 • здійснення інших банківських операцій.

Операції, передбачені цією статтею, здійснюються як у грошових одиницях, які знаходяться в обігу на території України, так і в іноземній валюті по ліцензії Національного банку України.

Банк має право виводити нові види заощаджень і кредитів для населення. Банк і його установи мають право відкрити кореспондентські рахунки в розрахунково-касових центрах установ Національного банку України та інших банках.

Банк може своїми грошовими коштами на договірних засадах приймати дольову участь у діяльності інших юридичних осіб.

Процентні ставки по вкладах і кредитуванню населення, власних цінних паперах визначаються Банком самостійно в межах вимог кредитно-грошової політики Національного банку України.

За надання банківських послуг справляється комісійна винагорода на договірній основі.

Банк і його установи гарантують таємницю по операціях, документах, рахунках та вкладах клієнтів і кореспондентів. Весь персонал Банку зобов'язаний зберігати службову таємницю та таємницю по операціях, документах, рахунках і вкладах.

Для здійснення своєї діяльності Банк має право:

 • відкривати у встановленому порядку на території України свої установи в інших республіках і за кордоном - банки і представництва;
 • приймати участь власними коштами в господарській діяльності спільних підприємств, компаній, банків, акціонерних та інших товариств в Україні і за кордоном, а також виступати їх засновником;
 • передавати залучені грошові кошти за плату Національному банку;
 • використовувати грошову готівку інших банків підприємств зв'язку, торгівлі та інших організацій в порядку, встановленому Національним банком України;
 • провадити перевірку грошових і розрахункових документів, бухгалтерських записів, звітних і статистичних матеріалів підприємств, організацій, кооперативів, акціонерних та інших товариств, які мають розрахунки в установах Банку;
 • видавати на основі і для виконання законодавства України в межах своєї компетенції нормативні акти, обов'язкові для громадян підприємств і організацій - клієнтів Банку.

Вкладниками Банку можуть бути громадяни України інших республік, іноземні громадяни і особи без громадянства.

Вкладником вважається особа, на ім'я якої установою Банку прийнято вклад і видано відповідний документ.

Вкладник має право мати в Банку будь-яку кількість вкладів, зберігати їх необмежений строк і розпоряджатись вкладами як особисто, так і через представника.

Вкладником може бути неповнолітня особа. Неповнолітній, який сам вніс вклад на своє ім'я, розпоряджається цим вкладом самостійно.

Порядок розпорядження вкладами, внесеними будь-ким на ім'я неповнолітніх, регулюється законодавством.

Банк надає право вкладникам та іншим клієнтам розпоряджатися внесеними в Банк грошовими коштами і цінними паперами особисто або за доручення через представника на ім'я якого вони повинні оформити відповідне доручення.

Власник рахунку по вкладу і заощаджень інших видів має право у встановленому порядку у випадку смерті зробити розпорядження Банку про видачу грошових коштів і цінностей будь-якій особі, державі або окремим державним, кооперативним та громадянським підприємствам, організаціям, установам, а також іншим юридичним особам.

Вклади і заощадження інших видів, по яких не зроблені заповідальні розпорядження, установи Банку, в разі смерті вкладника видають спадкоємцям відповідно до чинного законодавства.

Усі документи, пов'язанні з переходом вкладів і заощаджень інших видів до спадкоємців, звільнені від сплати державного мита.

Вкладники і власники заощаджень інших видів мають право на одержання доходів у вигляді процентів, а також виграшів у встановленому порядку.

Доходи по вкладах, лотереях, облігаціях, казначейських зобов'язаннях у вигляді процентів або виграшів не підлягають оподаткуванню.

Довідки по операціях і рахунках юридичних осіб та інших організацій можуть видаватися самим організаціям, їх вищестоящим органам, судам, слідчим органам, органам арбітражного суду, аудиторським організаціям, а також фінансовим органам з питань оподаткування.

Довідки по рахунках і вкладах громадян видаються, крім самих клієнтів і їх представників, судам і слідчим органам по справах, що знаходяться в їх провадженні, в разі, коли на грошові кошти та інші цінності клієнтів, що знаходяться на рахунках і на вкладах, може бути накладено арешт, звернено стягнення або застосовано конфіскацію майна.

Довідки по рахунках і вкладах у разі смерті їх власників видаються особам, вказаним власнику рахунку або вкладу в зробленому банку заповідальному розпорядженню, державним нотаріальним конторам по справах спадщини, що знаходяться в їх провадженні, а також іноземним консульським установам при наявності у них відомостей про місцезнаходження вкладу або заощаджень іншого виду.

Іншим особам і органам установи банку довідок не видають.

На грошові кошти та інші цінності юридичних осіб, іноземних та міжнародних організацій, що знаходяться у Банку, арешт може бути накладено тільки за рішенням, ухвалами судів, постановами слідчих органів або органів арбітражного суду, а стягнення може бути звернено лише за виконавчими листами, виданими судами, за наказами органів арбітражного суду та інших виконавчих документах, а у випадках, передбачених законодавством України, на вимогу державних податкових інспекцій та інших організацій.

На грошові кошти та інші цінності громадян, що знаходяться у Банку та його установах, арешт може бути накладено лише на підставі:

 • рішень судів і постанов слідчих органів по кримінальних справах, що знаходяться в їх провадженні, а також у передбачених законом випадках розгляду прав про конфіскацію майна;
 • рішень судів (постанов народних судів), в провадженні яких знаходять цивільні справи, що витікають з кримінальних справ, справи про стягнення аліментів (при відсутності заробітку або іншого майна, на яке можна звернути стягнення), або про розділ вкладу, який є спільним майном подружжя.

Стягнення на грошові кошти та інші цінності громадян може бути звернено на підставі вироку або рішення суду, яким задоволено цивільний позов, що випливає з кримінальної справи, рішення суду чи постанови народного судді про стягнення аліментів (при відсутності заробітку або іншого майна, на яке можна звернути стягнення), або рішення суду про розділ вкладу, який є спільним майном подружжя.

Конфіскація грошових коштів та інших цінностей громадян може бути проведена на підставі вироку, що набрав чинності, або постанови про конфіскацію майна, винесеної відповідно до чинного законодавства.

При відсутності у суду, органів попереднього слідства, дізнання, нотаріату, данник про місцезнаходження рахунків по вкладах або збережень інших видів, їх Банком не проводиться.

Особи, що працюють в установах Банку або проводять у них ревізії та обстеження, а також посадові особи судів, органів попереднього слідства, органів дізнання і державних нотаріальних контор, що порушили вимоги про збереження таємниці вкладів і збережень інших видів, притягаються до відповідальності, встановленої законодавством.

Банк та його устави несуть відповідальність за шкоду, заподіяну клієнтам у випадках, якщо вона нанесена з вини Банку. Шкода відшкодовується відповідно до цивільного законодавства держави.

Банк не приймає претензій клієнтів по здійснених операціях, якщо закінчився строк зберігання банківських документів, а також при втраті банківських документів внаслідок неналежного їх зберігання або порушення правил оформлення і здійснення грошових операцій клієнтом.

Власні кошти Банку складаються з фондів:

 • статутний;
 • резервний;
 • фонд виробничого і соціального розвитку;
 • фонд матеріального заохочення.

В Банку, за рішенням Ради Банку можуть бути створені також інші фонди. Положення про порядок стороння і використання фондів затверджується Радою Банку.

Початковий статутний фонд Банку визначається у розмірі 500 млн. гривень і є забезпеченням його зобов'язань.

Зміна розміру статутного фонду проводиться Радою Банку за пропозицією Управління банку.

Статутний фонд Банку збільшується в міру розвитку його діяльності за рахунок відрахувань від прибутку.

Резервний (запасний) фонд утворюються за рахунок відрахувань (не менше 5%) від прибутку Банку до досягнення ним розміру статутного фонду. Резервний Фонд призначається для покриття можливих збитків по операції Банку.

Основні кошти Банку складає вартість будівель, споруд, устаткування, транспортних засобів та іншого майна, що належить Банку і відноситься до основних коштів.

Прибуток Банку створюється внаслідок фінансово-господарської та комерційної діяльності, як результат перевищення доходів від проведення банківських операцій над здійсненими витратами.

З балансового прибутку Банку виплачуються передбачені законодавством податки та інші платежі в бюджет. Прибуток Банку, що залишився після цих виплат використовується в порядку, визначеному Радою Банку.

Кредитні ресурси Банку складаються з коштів статутного та інших фондів, нерозподіленого прибутку, залишків коштів на рахунках клієнтів, депозитів різних банків та інших власних і залучених коштів.

Використання кредитних ресурсів Банку забезпечується заставою, поручительством, гарантією, страхуванням та іншими способами забезпечення кредитних зобов'язань, передбаченими законодавством і договорами Банку з клієнтами.

Банк з усіма своїми установами є єдиною системою і організовує свою роботу на основі поєднання, колегіальності і єдиноначальності в обговоренні питань керівництва діяльністю Банку.

Вищим органом управління Банку є Рада Банку.

Рада Банку:

 • затверджує Статут Банку і вносить зміни в нього з послідуючою реєстрацією у Національному банку України в установленому порядку;
 • обирає Голову, першого заступника і заступників Голови та членів Правління Банку;
 • заслуховує звіт про діяльність Правління і затверджує зведений баланс Банку;
 • вирішує основні питання, процентної і кредитної політики Банку - розглядає інші питання діяльності Банку.

Рішення Ради є правомірним, якщо в ньому беруть участь не менше як 3/4 її членів.

Постійно діючим виконавчим органом Ради Банку є правління, яке здійснює керівництво поточною діяльністю Банку і несе відповідальність за ефективність його роботи.

Правління складається з Голови Правління, першого заступника і заступників Голови та членів Правління, які обираються з числа осіб, що мають досвід практичної роботи в установах банків не менш як 3 - 5 років.

Члени правління несуть персональну відповідальність за шкоду, заподіяну Банку в результаті їх неправильних рішень.

Правління Банку:

 • організує виконання рішень Ради Банку;
 • розглядає проекти нормативно-методичних документів по обслуговуванню клієнтів Банку, визначає заходи щодо розвитку і удосконалення ощадної справи, безготівкових розрахунків, кредитування позичкозаймачів, вирішує кадрові питання;
 • організує господарсько-комерційний розрахунок, методологію, прогнозування, обліку та звітності внутрішньобанківського контролю, забезпечення касового обслуговування і збереження цінностей Банку, автоматизації банківських операцій;
 • розглядає проект зведених розрахункових кредитних і фінансових платежів Банку, річні звіти, баланси підвідомчих установ та зведений баланс Банку;
 • визначає структуру, штати, чисельність, умови і розміри оплати праці апарату банку, а також систему оплати праці і матеріального стимулювання в його установах;
 • розглядає матеріали ревізій і перевірок, звіти керівників установ Банку і приймає по них рішення;
 • контролює додержання законодавства в Банку і його установах;
 • визначає організаційну структуру, створює в установленому порядку установи Банку і представництва, а також реорганізовує і ліквідує їх;
 • виносить рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Банку;
 • розглядає проекти наказів, інструкцій та інших вказівок Банку і приймає по них рішення;
 • вирішує інші питання діяльності Банку, крім тих, що входять до компетенції Ради Банку.

Правління діє в межах своєї компетенції й підзвітне Раді Банку.

Правління Банку має право приймати рішення, якщо на його засіданні присутні не менш як 2/3 членів. Рішення Правління приймаються більшістю голосів членів Правління, які приймають участь в засіданні. При рівній кількості голосів, голос головуючого на Правлінні є вирішальним.

Рішення Правління проводиться в життя, як правило, постановами та наказами Голови Правління.

Голова Правління Банку несе персональну відповідальність за виконання покладених на Банк функцій і має право без доручення здійснювати діяльність від імені Банку.

Виконуючи свої функції, Правління Банку:

 • організує роботу Правління Банку;
 • видає накази, інструкції інші нормативні документи з питань діяльності Банку;
 • розпорядження відповідно чинного законодавства майном і коштами Банку, представляє Банк у всіх організаціях як в Україні, так і за її межами, встановлює порядок підписання договорів, інших угод і зобов'язань і видачі доручень від імені Банку;
 • затверджує штатний розклад, апарату Банку, а також положення про його структурні підрозділи;
 • призначає і звільняє посадових осіб Банку згідно з переліком посадових осіб, визначеним Радою Банку, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, які особливо відзначилися, накладає дисциплінарні стягнення;
 • розподіляє обов'язки між заступниками Голови Правління Банку;
 • має право доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, заступникам Голови, керівникам структурних підрозділів апарату Правління Банку і підвідомчих Банку установ і організацій.

В Кримській АР, областях, м. Києві, районах керівництво відповідними управліннями або відділеннями Банку здійснюють начальники управлінь або керуючі відділеннями, які призначаються вищестоящими органами Банку з числа осіб, які мають досвід практичної роботи в установах Банку, планових або фінансових органах не менше трьох років.

Управління і відділення Банку користуються правом юридичні особи від імені Банку, мають баланс, який входить до балансу Банку і здійснюють свою діяльність на основі положення про ці установи, що затверджуються Радою Банку.

Управління і відділення банку виконують усі операції, передбачені даним Статутом, і мають право:

 • передавати грошові кошти, залучені ними, за плату Національному банку, а також використовувати їх для кредитування населення та здійснення інших банківських операцій;
 • встановлювати на договірній основі розміри комісійної винагороди за послуги, що надаються;
 • вести переговори і здійснювати співробітництво з іноземними фізичними та юридичними особами у встановленому законом порядку;
 • приймати участь у встановленому порядку у створенні і діяльності спільних підприємств, компаній, банків, акціонерних та інших юридичних осіб в Україні та за кордоном.

Управління Банку мають право у встановленому Правлінням Банку порядку відкривати та закривати відділення. Відділення Банку за угодою з управлінням Банку мають право відкривати та закривати філіали.

Компетенція, відповідальність, функції та інші питання діяльності установ банку визначаються в Положенні про установи Банку.

Режим роботи установ визначається відділенням Банку у встановленому порядку.

У зв'язку з проведенням індексації і нарахуванням процентів операції по вкладам населення в перші три робочі дні нового року установами Банку не здійснюються.

Установи Банку ведуть бухгалтерський облік і подають звітність відповідно до загальних Правил, що встановлюються Національним банком України для комерційних банків.

Конкретний порядок бухгалтерського обліку, звітності і документообороту по операціях в Банку встановлюється Правлінням Банку з урахуванням вимог відомчих документів.

Операційним роком Банку вважається період з 1 січня по 31 грудня включно.

Банк складає річний баланс та звіт прибутків, збитків по формах і в строки, що встановлені Національним Банком України.

Порядок списання з балансу Банку встановлюється Радою Банку, якщо інший порядок списання не передбаченими законодавством.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю установ Банку здійснюється його ревізійним апаратом у порядку, встановленому Радою Банку.

Контроль за додержанням Банком банківського законодавства України, економічних нормативів та інших нормативних а

Використовуючи дані балансу, ми можемо провести оцінку питомої ваги кожної активної та пасивної статей балансу. Аналізуючи активну частину балансу, в 1999 році ми можемо побачити, що найбільшу питому вагу займає стаття "інші активи" - 39,278% в загальній сумі активів. Питома вага статті "інші активи" в порівнянні з 1998 роком зросла на 4,118%. На 1,242% зменшилася питома вага прибутку в загальній сумі пасивів. Для того, щоб зрозуміти цю зміну, необхідно провести більш глибокий аналіз факторів, які в тій чи іншій мірі впливають на кінцевий результат, тобто прибуток. Почнемо з аналізу доходних і витратних статей, таблиця 2.

Проаналізувавши дані показники ми можемо побачити, що основний доход банк отримує від проведення процентної політики. Сума доходів зменшилася на 2371 гривни. Це вплинуло на зменшення прибутку, що залишається в розпорядженні банку.

Фактори, які впливають на доходи банку, співвідносять з активами. Розрахунки показують, наскільки прибутковими виявилися операції банку за 1999 рік.

Так, проценти одержані за кредити найбільше впливають на доходи банку, та прибуток. Узагальнюючим показником, який характеризує ефективність діяльності банку є рівень рентабельності. Він визначається як відношення суми отриманого прибутку до суми проведених витрат. За 1998 рік рівень рентабельності банку відповідно становив:

Таблиця 2. Показники доходних і витратних статей балансу Ощадного банку Путивльського відділення № 6799 за 1998-1999 рр.

№ п/п

Показники

Сума грн.

Питома вага статей у ВД -%

 

 

1998 рік.

1999 рік.

1998 рік.

1999 рік.

1

Доходи від господарсько-комерційної діяльності

32866

66663

22

45

2

Доходи від облігацій

44773

20529

30

14

3

Проценти за надані позики населенню

45661

11560

31

8

4

Комісійна винагорода від організацій

15366

14082

10

9

5

Комісійна винагорода від населення

5620

5347

4

4

6

Інші доходи

5775

29509

4

20

7

Всього доходу

150061

147690

100

100

8

Проценти по вкладах населення

10974

13311

7

9

9

Амортизаційні відрахування

7946

4394

5

3

10

Адмінгосподарські і операційні витрати

96307

96497

64

67

11

Інші витрати

27777

30230

18

21

12

Прибуток

7057

3257

5

2

13

Платежі до бюджету

2815

-

-

-

14

Прибуток, що залишається у розпорядженні банку

4242

3257

3

2

15

Податок на прибуток

-

-

-

-

 

Таблиця 3. Структура витрат Ощадного банку Путивльського відділення № 6799 за 1999 рік

№ п/п

Показники

Сума (грн.)

В% до підсумку

1

2

3

4

1

Витрати банку: проценти, сплачені по вкладах населення

13311

9,2

2

Витрати на утримання персоналу

67042

46,5

3

Господарські витрати

33849

23,4

4

Інші витрати

30230

20,9

5

Всього витрат:

144432

100

 

P= 2,26%

Цей показник свідчить про те, що банк мало рентабельний. Тому необхідно в майбутньому ефективніше використовувати ресурси банку на кредитування фізичних та юридичним осіб та забезпечення своїх поточних потреб.

Аналіз доходів ми проводимо на основі даних рахунків, згрупованих в розділі балансу "Доходи та витрати банку", а також форми звітування №2 "Звіт про доходи та витрати". В процесі аналізу ми використовуємо такі методи:

 • економічно обґрунтовані групування доходних та витратних аналітичних рахунків балансу банку
 • структурний аналіз;
 • оцінка динамічних рядів показників по кварталах та роках;
 • виявлення ступеня залежності показників від окремих факторів та їх зміст.

Мета аналізу - виявлення резервів росту прибутковості банківської діяльності, формування рекомендацій на цій основі.

Ми здійснюємо групування валових доходів по наступній схемі:

 • процентні доходи
 • непроцентні доходи.

При аналізі банківських доходів ми визначаємо питому вагу кожного виду доходу в їх загальній сумі. Найбільшу питому вагу в статті доходів складають доходи за надані позики юридичним особам, що становлять - 45,13%, доходи від операцій державними цінними паперами - 13,90%, і доходи та комісійні за надані послуги - 13,16%.

Таблиця 4. Структура доходів Ощадного банку Путивльського відділення № 6799 за 1999 рік.

№ п/п

Показники

Сума (грн.)

Питома вага у загальній сумі доходів,%

1

1.1. Процентні доходи. Доходи за надання процентних послуг всього: в тому числі: а) за кредити, надані юр. особам б) за кредити, надані фіз. особам

78223 66663 11560

52,96 45,13 7,83

2

Доходи від операцій з цінними паперами, всього: - доходи за операціями з державними цінними паперами

20529 20529

13,90 13,90

3

Доходи і комісійні за надані послуги

19429

13,16

4

Доходи від операцій з іноземною валютою

8163

3,29

5

Інші операційні доходи

21346

14,45

6

Всього доходів

147690

100,00

 

Зріст процентних доходів в цілому міг здійснюватись за рахунок впливу двох факторів: зросту середніх залишків за виданими кредитами; зросту середнього рівня процентної ставки за кредит, стягується.

Аналізуючи процентні доходи, потрібно дослідити їх структуру.

Таблиця 5. Структура процентних доходів від наданих кредитів по Ощадному банку Путивльського відділення № 6799 за 1998- 1999 рр.

№ п/п

Основні канали надходження процентних доходів

1998 рік

1999 рік

 

 

Сума, гривні.

Питома вага -%

Сума, гривні.

Питома вага -%

1 2 3 4

Нараховані і одержані проценти: за короткостроковими позиками; за довгостроковими позиками; за міжбанківськими кредитами;

46912 9515 22100

60 12 28

14090 9133 55000

18 12 70

5

Процентні доходи - всього

78527

100

78223

100

 

Зріст надходжень процентів за короткостроковими позиками в порівнянні з довгостроковими в умовах інфляції потрібно розцінювати позитивно, оскільки тільки короткострокові вкладення можуть виявитися ефективними.

З точки зору перспективи не можна повністю відмовитися від довгострокових позик, які в найбільшій мірі підвладні інфляції. Участь банку в довгострокових проектах може в майбутньому принести значний прибуток, який окупить сьогоднішні витрати. По довгострокових позиках доцільно встановлювати плаваючу процентну ставку. Оптимальна частка процентів, що надходять по довгострокових позиках, у загальному об'ємі процентних доходів не повинна перевищувати 15% для банків, які не займаються інвестиційною діяльністю.

Висока питома вага доходів від міжбанківських кредитів свідчить про спеціалізацію банку на таких операціях.

Міжбанківські позики - стабільне джерело надходжень процентів, але менш прибуткове, ніж короткострокові позики комерційним структурам, які одночасно є більш ризикованими.

Найбільшу питому вагу в процентних доходах займають проценти, отримані за міжбанківськими кредитами, що становлять - 209%, банку необхідно зосередити увагу на найбільш прибуткових кредитах, але не за рахунок ліквідності свого банку.

В умовах інфляції можливості зросту доходів за рахунок процентів за наданими кредитами зменшується. Наскільки банк активно використовує інші джерела доходів, ми покажемо за допомогою аналізу структури непроцентних доходів.

Узагальненим показником дохідності банку є середня величина доходу на одного робітника, яка обчислюється діленням валового доходу на фактичну чисельність робітників.

Таблиця 6. Кредитні доходи Ощадного банку Путивльського відділення № 6799 за 1999 рік. (гривні)

№ п/п

Показники

Рівень доходності, %

1

Процентні доходи (валові) ------------------------------------ залишки за позичк. рахунками

78223 ---------- х 100%=298 26292

2

Проценти за короткотерм. поз. --------------------------------------- залишки за позичк. рахунками

14090 ---------- х 100%=54 26292

3

Проценти за міжбан. кред. ------------------------------------ залишки за позичк. рахунками

55000 ---------- х 100%=209 26292

4

Проценти за довгостр. кред. ------------------------------------ залишки за позичк. рахунками

9133 ------- х 100% =35 26292

 

Таблиця 7. Доходність некредитних операцій по Ощадному банку Путивльського відділення № 6799 за 1999 рік.

№ п/п

Основні канали одержання непроц. доходів

Сума грн.

Питома вага елементів,%

1

Доходи від операцій з держ. цінними паперами

20529

29,5

2

Доходи і комісія за надані послуги

19429

29,0

3

Доходи від операцій з іноземною валютою

8163

11,8

4

Інші операційні доходи

21346

30,7

5

Всього

69467

100

 

В 1999 році середня величина дохідності на одного робітника становила:

 • 1997 рік - 150061: 50 = 3001,22 грн.;
 • 1999 рік - 147690: 44 = 3356,59 грн.

Отже, ми можемо зробити висновок, що на зріст валових доходів банку впливають:

 • підвищення рівня дохідності кредитних операцій (процентні доходи);
 • збільшення частки "працюючих" активів, тобто активів, які приносять доход. До них відносяться: короткострокові позики, довгострокові кредити іншим банкам, цінні папери, паї, акції, заборгованість по факторингу, кошти, перераховані підприємствам для проведення спільної діяльності;
 • зріст дохідності кредитних операцій.

На основі цього ми можемо зробити деякі рекомендації, які сприяють росту непроцентних доходів. Банкові рекомендується розширювати спектр платних послуг та інших нетрадиційних операцій, таких як:

 • надання консультаційної допомоги;
 • посередництва в розміщенні цінних паперів своїх клієнтів;
 • надання гарантій, поручительств;
 • участь у прибутках.

Аналіз витрат ми здійснюємо за такою ж схемою, що й аналіз доходів: витрати всього = процентні витрати + непроцентні витрати.

Процентні витрати за 1999 рік склали: 13311 гривень, а непроцентні витрати: 131121 гривню.

До непроцентних витрат відносять:

1. Операційні витрати за цей період відповідно включають:

 • поштові і телеграфні витрати за операціями клієнтів - 10721 гривню;
 • комісійні витрати за послугами і кореспондентськими відношеннями -

2. Витрати по забезпеченню функціонування банку:

 • на утримання апарату управління - 67042 гривень;
 • господарські витрати (амортизаційні відрахування, орендна плата та інші) - 23128 гривень.

3. Інші витрати - 30230 гривень.

Таблиця 8. Структура витрат Ощадного банку Путивльського відділення № 6799 за 1998-1999 рр.

№ п/п

Група витрат

1998 рік

1999 рік

 

 

Сума гривні.

Питома вага -%

Сума гривні.

Питома вага -%

1

Процентні витрати

10974

7,67

13311

9,22

2

Непроцентні витрати

132030

92,33

131121

90,78

3

Витрати всього:

143004

100

144432

100

 

З таблиці видно що непроцентні витрати займають значну частину в сумарних витратах. Частково це виправдано. Існує ряд причин, які носять об'єктивний характер, тобто не залежать від банку. Наприклад, оплата за канали електронного зв'язку. Існують і інші фактори, які банк на може сам ліквідувати: зменшити непроцентні витрати, що відразу відобразиться на рості його прибутку.

Процентні витрати залежать від середньої процентної ставки по вкладах населення.

Таблиця 9. Залишки по вкладах по Ощадному банку Путивльського відділення № 6799 за 1998-1999 рр.

№ п/п

Показники

1998 рік

1999 рік

 

 

Сума, гривні.

Питома вага -%

Сума, гривні.

Питома вага -%

1

Розрахункові поточні та інші рахунки клієнтів

10485

5,84

19293

10,23

2

Внески громадян

168929

94,16

169245

89,77

3

Залучені кошти всього

179414

100

188538

100

 

Затрати на обслуговування розрахункових рахунків найменші. Це найбільш дешевий ресурс для банку. Збільшення частки вказаного компонента в ресурсній базі зменшує процентні втрати банку. Однак розрахункові рахунки - це найбільш не передбачений. інструмент тому висока їх частка послаблює ліквідність банку.

Збільшення об'єму залучення коштів на вклади громадян є позитивним моментом, незважаючи на ріст процентних витрат. Строкові вклади виявляються найбільш стабільною частиною залучених коштів, що дозволяє здійснювати кредитування на більш тривалі строки і, отже, під більш високий процент.

Таблиця 10. Структура непроцентних витрат Ощадного банку Путивльського відділення № 6799 за 1999 рік.

№ п/п

Статті витрат

Сума (грн.)

Питома вага -%

1. 2. 3. 4. 5.

Операційні витрати в тому числі: поштові і телефонні витрати по операціях клієнтів оплачена комісія за послугами витрати на утримання апарату управління господарські витрати інші

10721 67042 23128 30230

8 51 18 23

 

Непроцентні витрати: всього

131121

100

 

З цих показників можна зробити висновок, що банку необхідно зменшити питому вагу витрат на операційні витрати та інші. Мабуть, недоцільно скорочувати витрати на утримання апарату управління. Розглядаючи висновки даного аналізу, ми можемо відмітити, що скороченню витрат банку будуть сприяти:

 • гармонізація структури ресурсної бази, тобто збільшення частки розрахункових і вкладних рахунків. Для цього потрібно створити в банку спеціальний підрозділ, який би цілеспрямовано займався тільки ресурсами;
 • розумне зменшення непроцентних витрат.

Завершальним етапом аналізу є аналіз прибутковості банківської діяльності. Банківський прибуток важливий для всіх учасників економічного процесу. Він є основним показником ефективності комерційної діяльності, джерелом зміцнення і розвитку комерційного банку. Кінцевий фінансовий результат (прибуток або збиток) визначається як різниця між загальною сумою доходів від банківської діяльності і надходжень від позареалізаційних операцій та сумою витрат за цими операціями.

Прибуток - показник результативності банку, його діяльності, його аналіз ми почнемо з розгляду складових компонентів. В загальному плані, прибуток, що залишається в розпорядженні банку, залежить від трьох "глобальних" компонентів: доходів, витрат, сплачених в бюджет податків.

Аналіз доходів та витрат розкриває причини їх змін. Всі рекомендації ми розробили відповідно збільшення прибутку і скорочення витрат.

В першу чергу за рахунок прибутку сплачується податок та інші обов'язкові платежі до бюджету. Проводиться відрахування від прибутку в статутний і резервний фонди, що знаходяться в місті Чернівецьку. Частина прибутку відраховується в фонд економічного стимулювання відповідно до порядку встановленого Національним банком України.

Існує метод оцінки прибутковості банківської діяльності за допомогою відносних показників (коефіцієнтний метод).

Основним показником прибутковості банку прийнято вважати (рентабельність), а саме - відношення прибутку до витрат банку.

Порівнюючи результати 1998 і 1999 років ми бачимо, що рентабельність зменшилася в зв'язку із зменшенням прибутку.

Це означає, що рентабельність банківської діяльності знаходиться в прямій залежності від "працездатності" активів, від їх прибутковості.

Одним із резервів збільшення рентабельності є ступінь віддачі активів.

Прибутковість активів:

 • К2 1998 рік = 7057: 281935 х 100% = 2,50%
 • К2 1999 рік = 3257: 258229 х 100% = 1,26%

Дохідність активів:

 • К3 1998 рік = 150061: 281935 х 100% = 53,23%
 • К3 1999 рік = 147690: 258229 х 100% = 57,19%

Частка прибутку в доходах банку:

 • К4 1998 рік = 7057: 150061 х 100% = 4,70%
 • К4 1999 рік = 3257: 147690 х 100% = 2,21%

За допомогою коефіцієнта К3 ми можемо охарактеризувати діяльність банку з точки зору ефективності розміщення активів, тобто можливостей створювати доход.

К4 відображає здатність банку контролювати свої витрати, так як:

Аналіз дохідності активів повністю перекликається з аналізом доходів банку. Сумарна дохідність активів, складається з процентних та непроцентних доходів.

1998 рік К3= 53,23

1999 рік К3= 57,19

1998 рік D1 = 78527: 281935 * І00% = 27,85%

1998 рік D2 = 72534: 281935 * 100% = 25,37%

1999 рік D1 = 78223: 258229 * 100% = 30,29%

1999 рік D2 = 69467: 258229 * 100% = 26,90%

На показник D1 здійснює вплив різний рівень дохідності окремих активних операцій, наприклад, ризиковані кредити більш доходні, ніж міжбанківський кредит, структура кредитного портфеля і частка кредитних активів, що приносять прибуток в сумарних активах, (вплив цих факторів на процентні доходи ми розглядали в аналізі доходів).

Показник К4 ми можемо розкласти на такі складові. Чим менша частка кожного фактору в доходах, тим більший коефіцієнт. Найбільший вплив на зменшення частки прибутку у валовому доході мають процентні і непроцентні витрати. Реальний резерв скорочення, витрат слід шукати, в зменшенні рівня процентів, що сплачуються за кредитні ресурси (детальний аналіз цих елементів представлений в аналізі витрат).

Підводячи підсумки, можна сказати, що ринкові відносини узаконюють нову роль прибутку, як оцінювального показника роботи банку. В цьому плані особливо актуальним, стає аналіз банківської діяльності з точки зору її дохідності.


22.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!