Osvita.ua Вища освіта Реферати Банківська справа Кредитний портфель: автоматизація аналізу та визначення розміру кредитування. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Кредитний портфель: автоматизація аналізу та визначення розміру кредитування. Реферат

Автоматизація аналізу кредитного портфеля, визначення розміру резервування та формування звітності по кредитуванню

Автоматизація аналізу кредитного портфеля

Під час автоматизації аналізу кредитного портфеля проводиться аналіз його структури. Кредитному інспектору та керівництву банку надається можливість переглянути й проаналізувати зведені показники по діючих кредитах в розрізі заданих групувальних ознак.

Основні групувальні ознаки, за якими проводиться аналіз та оцінка кредитного портфеля, такі:

 • по валютах;
 • по термінах користування (довгострокові, середньострокові, короткострокові, пролонговані, прострочені);
 • по строках погашення;
 • за видами забезпечення;
 • за категоріями ризику;
 • в розрізі відсоткових ставок;
 • за видами (клієнтські, міжбанківські);
 • по договорах;
 • по позичальниках.

При виборі групувальної ознаки, за якою проводиться оцінка, на екран користувача видається відповідна форма, яку в разі необхідності він може роздрукувати. Нижче наводяться деякі з вихідних форм, за якими проводиться аналіз та оцінка кредитного портфеля:

Структура кредитного портфеля по видах валют

станом на ________

дата

Валюта

Сума

Назва

Позначення

     

 

Структура кредитного портфеля по строках та валютах

станом на ___________

дата

Строк

Сума

В гривнях (UAH)

В доларах США (USD)

В німецьких марках (DEM)

В російських рублях (RUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура кредитного портфеля по клієнтах та договорах

станом на ___________

дата

Назва
клієнта

Сектор
економіки

Номер
договору

Дата
погашення
кредиту

Сума
кредиту

Сума
заборгованості

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизація визначення розміру резервування

Одним із способів управління кредитним портфелем банку є створення внутрішнього банківського резерву для покриття можливих збитків від результатів кредитної діяльності.

Створення резерву регламентується положенням про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 122 від 27 березня 1998 р.

Згідно з цим положенням комерційні банки повинні на перше число кварталу розглянути кредитний портфель банку з метою оцінки кредитних ризиків і формування резерву.

Резерв поділяється на загальний та спеціальний:

 • загальний резерв нараховується на стандартні кредити;
 • спеціальний — на нестандартні кредити, а саме: під контролем, субстандартні, сумнівні, а також на безнадійні кредити.

Комерційні банки зобов’язані створювати резерви для відшкодування можливих втрат щодо основного боргу (без відсотків комісій) за всіма видами наданих кредитів, за винятком бюджетних кредитів, а також кредитів та депозитів між установами в системі одного комерційного банку.

Для визначення резерву комерційний банк здійснює класифікацію виданих кредитів та оцінку кредитних ризиків з урахуванням таких критеріїв:

 • оцінки фінансового стану позичальника;
 • стану погашення позичальником кредитної заборгованості за основним боргом та відсотків по ньому.

Критерії оцінки фінансового стану позичальника та порядок їх розрахунку при визначенні резерву методично збігаються з показниками, які обчислюються при визначенні кредитоспроможності клієнта. Але, враховуючи те, що балансові показники та техніко-економічні показники діяльності не є сталими в часі, оцінку фінансового стану позичальника необхідно робити кожного кварталу на підставі звітних документів про результати діяльності за квартал.

Крім оцінки фінансового стану, необхідно проводити аналіз погашення кредитної заборгованості та відсотків по ній. На основі такого аналізу проводиться оцінювання процесу погашення заборгованості та класифікація кредитних договорів.

Погашення позичальником кредитної заборгованості за основним боргом та відсотків по ній є:

 • добрим, якщо заборгованість за кредит та відсотки по ньому сплачуються у встановлені строки, та за кредит, пролонгований один раз на строк не більше 90 днів;
 • слабким, якщо прострочена заборгованість за кредит та відсотки за ним становлять не більше 90 днів або заборгованість за кредит, пролонгований на строк понад 90 днів, якщо відсотки сплачуються;
 • недостатнім, якщо прострочена заборгованість за кредит і відсотки по ньому становлять понад 90 днів або заборгованість за пролонгований кредит понад 90 днів та відсотки не сплачуються.

Класифікацію кредитного портфеля наведено в таблиці 4.

Таблиця 4. Класифікація кредитного портфеля

Погашення
Стан (клас)

Добре

Слабке

Недостатнє

А

Стандартний

Під контролем

Субстандартний

Б

Під контролем

Субстандартний

Сумнівний

В

Субстандартний

Сумнівний

Безнадійний

Г

Сумнівний

Безнадійний

Безнадійний

Д

Безнадійний

Безнадійний

Безнадійний

 

За кредитами, якщо прострочена заборгованість (або загальний строк пролонгації) становить від 180 до 360 днів, до розрахунку резерву приймається не більше 25% вартості майна та майнових прав визначеної договором застави.

За кредитами, якщо прострочена заборгованість (або загальний строк пролонгації) перевищує 360 днів, резерв формується на всю суму основного боргу за кредитом незалежно від наявності застави.

Оцінка ризику та відсотки резервування по групах кредитів наведено в таблиці 5.

Загальний резерв за стандартними кредитами формується у повному обсязі щоквартально за рахунок прибутку минулого року.

Спеціальний резерв за кредитами під контролем, субстандартними, сумнівними та безнадійними формується за рахунок відрахувань, що відображаються за групою рахунків "Відрахування в резерви".

Таблиця 5. Таблиця ступенів ризику та відсотків резервування

Група кредитів

Рівень резерву (ступінь ризику)

Стандартні кредити

2%

Кредити під контролем

5%

Субстандартні кредити

20%

Сумнівні кредити

50%

Безнадійні кредити

100%

 

Спеціальний резерв формується згідно з певним графіком.

За безнадійними кредитами резерв в повному обсязі формується в кварталі наступному за тим, в якому було виявлено безнадійний кредит;

За кредитами під контролем, субстандартними та сумнівними резерв нараховується згідно з формулою:

S = 12,5% ´ N ´ C,

де 12,5% — постійний відсоток, що забезпечує формування резерву рівними частками у встановлений строк (100%: 8 кварталів);

N — кількість кварталів з початку формування резерву;

C — сума розрахункового резерву, що встановлюється на відповідну квартальну дату.

В результаті розв’язання задачі формується ряд вихідних повідомлень, зокрема такі:

Відомість розрахунку резерву за кредитними операціями

на ___квартал 199___р.

Групи за категоріями ризику

Заборгова-ність за кредитами на початок кварталу

Вартість гарантії та застави

Чиста сума (2—3)

Рівень резервування (%)

Рівень резервування

Сума резерву, що має бути сформована на квартал

Фактично сформований резерв

Відхилення (+), (-)

1

2

3

4

5

6

7

8

Стандартні

 

 

 

 

 

 

 

Під контролем

 

 

 

 

 

 

 

Субстандартні

 

 

 

 

 

 

 

Сумнівні

 

 

 

 

 

 

 

Безнадійні

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про зміни в резерві

за _______ квартал 199___р.

__________________ ________________

назва банку адреса банку

Аналіз змін у резервах на покриття збитків за кредитами та фінансовим лізингом

Загальний резерв

Спеціальний резерв

Усього

Залишок на початок кварталу

 

 

 

Збільшення резерву за рахунок:

 

 

 

1.  Збільшення загального обсягу резерву відповідно до щоквартальних уточнень

 

 

 

2.  Повернення раніше списаної заборгованості

 

 

 

Зменшення резерву за рахунок:

 

 

 

1.  Зменшення загального обсягу резерву відповідно до щоквартальних уточнень

 

 

 

2.  Списання безнадійної заборгованості

 

 

 

Залишок на кінець звітного кварталу

 

 

 

 

За результатами оцінки кредитного портфеля і визначення резервів формуються звіти, які надаються НБУ:

 • звіти "Про класифіковані кредити за формами власності" та "Про розрахунок резерву та можливі втрати за кредитами комерційного банку" складаються на підставі аналізу кредитного портфеля і відображають рівні ризику та резервування на наступний квартал;
 • звіти "Про зміни в резервах" та "Про списану безнадійну заборгованість" складаються на підставі обліку проведених операцій за минулий квартал.

База даних підсистеми "Кредити"

Підсистема "Кредити" інформаційно повинна бути інтегрована в АБС. Файли, які використовуються для автоматизованого розв’язання задач підсистеми "Кредити", умовно поділимо на дві групи:

 • файли загального,
 • файли спеціального призначення.

До першої групи файлів належать файли, які зберігаються на сервері АБС, тобто це файли, які формуються іншими підсистемами, зокрема ОДБ.

До другої групи належать файли, пов’язані із специфікою кредитування, формуються в підсистемі "Кредити" і потрібні в роботі лише співробітникам кредитного підрозділу. Ці файли доцільно зберігати в БД на сервері кредитного відділу.

До першої групи файлів належать такі:

 • залишок на рахунках;
 • довідник клієнтів, довідник банків;
 • довідник валют і курсів;
 • довідник форм власності;
 • довідник податкових інспекцій;
 • довідник секторів економіки;
 • довідник організаційно-правових норм господарювання;
 • довідник галузей економіки;
 • довідник видів економічної діяльності.

Перші чотири файли з наведеної групи розглянуті в підсистемі ОДБ. Зупинимося на файлах-довідниках цієї групи, які використовуються під час формування довідника клієнтів, для ведення аналітичного обліку та для аналізу кредитного портфеля.

"Довідник форм власності" — код форми власності, назва форми власності. Формується згідно з Державним класифікатором України ДК-001-94 під назвою "Класифікатор форм власності". Він затверджений наказом № 288 Держкомстату України від 22 листопада 1994 р. і включає такі параметри:

 • державна власність;
 • приватна власність;
 • колективна власність.

Державна власність розподіляється на загальнодержавну і комунальну власність, власність інших держав, власність міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав.

"Довідник податкових інспекцій" — код податкової інспекції, назва податкової інспекції.

"Довідник секторів економіки" — код сектора економіки, назва сектора економіки.

Сектор економіки визначається для клієнтів-резидентів відповідно до "Методичних рекомендацій щодо класифікації інституційних секторів економіки", затверджених наказом № 172 Мінстату України від 25 липня 1994 р. Для клієнтів-резидентів може приймати такі значення:

 • банки;
 • небанківські фінансові установи;
 • центральний уряд;
 • місцеві органи самоуправління;
 • державні нефінансові установи;
 • недержавні нефінансові установи;
 • домашні господарства;
 • некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства.

"Довідник організаційно-правових норм господарювання" — код організаційно-правової норми господарювання, назва організаційно-правової норми господарювання.

Організаційно-правова норма господарювання визначається згідно з Державним класифікатором України ДК-002-94 під назвою "Класифікатор організаційно-правових норм господарювання", який затверджений наказом № 288 Держстату України від 22 листопада 1994 р.

"Довідник галузей економіки" — код галузі, назва галузі.

Цей довідник заповнюється відповідно до "Номенклатури статистичної звітності по кредитах банків України", затвердженої постановою Правління НБУ № 80 від 29 березня 1996 р.

"Довідник видів економічної діяльності" — код виду економічної діяльності, назва виду економічної діяльності.

Види економічної діяльності визначаються згідно з "Класифікатором видів економічної діяльності" відповідно до реєстраційної картки суб’єкта господарської діяльності або фізичної особи.

До другої групи файлів належать такі:

 • кредитний договір (KRED_DOC);
 • пролонгації (PROL);
 • довідник видів кредиту (W_KRED);
 • довідник цільових призначень кредиту;
 • довідник видів забезпечення кредиту (Z_KRED);
 • довідник категорій ризику (RISK);
 • довідник причин прострочування;
 • довідник джерел фінансування;
 • довідник цільового призначення кредиту;
 • довідник типів стягнення;
 • довідник статей балансу;
 • довідник статей фінансового звіту;
 • баланс;
 • звіт.

Основним файлом БД даних є файл "Кредитний договір" (KRED_DOC), який містить такі поля:

 • номер кредитного договору;
 • код валюти;
 • код кредитного інспектора;
 • реєстраційний номер клієнта;
 • кредитний рахунок;
 • рахунок прострочки;
 • дата видачі кредиту;
 • планова дата повернення;
 • початковий строк розміщення (розраховується як різниця між плановою датою повернення і датою видачі кредиту);
 • кількість пролонгацій;
 • дата закриття;
 • тип договору;
 • код форми надання;
 • код виду кредиту;
 • код джерела кредитування;
 • код виду забезпечення;
 • код причини неплатежів;
 • код категорії ризику;
 • код цільового призначення кредиту;
 • сума кредиту;
 • відсоткова ставка;
 • відсоток прострочки;
 • код типу стягнення.

Під час формування кредитного договору використовується ряд файлів нормативно-довідкової інформації (НДІ). Розглянемо основні із них.

Пролонгація — номер кредитного договору; номер рахунку пролонгації; процентна ставка пролонгації; дата початку пролонгації; кінцева дата пролонгації.

"Довідник видів кредиту" — код виду кредиту; назва виду кредиту. Довідник містить інформацію про види кредитів (строковий, револьверний, у межах кредитної лінії і т.  п.).

"Довідник видів забезпечення кредиту" — код виду забезпечення; назва виду забезпечення. Основними видами забезпечення є такі: застава майна; гарантія чи поручительство; страховка та ін. При використанні такої форми забезпечення, як застава майна банк укладає з клієнтом договір застави. При забезпеченні кредиту гарантією клієнт подає в банк гарантійний лист, який дає організація, з якою клієнт підписав гарантійний договір. Гарантом можуть виступати будь-які фінансові організації чи банки.

"Довідник ступенів ризику" — код ступеня ризику, назва ступеня ризику.

"Довідник причин прострочування" — код причини; назва причин прострочування кредиту.

Основними причинами прострочування кредиту можуть бути:

 • порушення договірних умов;
 • складності реалізації продукції;
 • збої в постачанні, збої у виробництві;
 • затримки у розрахунках;
 • фінансові ускладнення та ін.

"Довідник цільового призначення кредиту" — код цільового призначення кредиту; назва цільового призначення кредиту.

Коди цільового призначення кредиту, як правило, відповідають стандартно прийнятій системі групування кредитів за призначенням. Наприклад, на поповнення матеріальних запасів і витрат на виробництво, на оплату обладнання, оплату товарів, кредити на потреби приватизації тощо.

"Довідник типів стягнення" — код типу стягнення; назва стягнення.

"Довідник статей балансу" — код рядка балансу; назва рядка балансу; нормативне значення показника.

"Довідник статей фінансового звіту" — код рядка звіту; назва рядка звіту; нормативне значення показника.

Література

 1. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб. пособие для вузов / Г.  А.  Титоренко, В.  И.  Суворова, И.  Ф.  Возгилевич и др. / Под ред. Г.  А.  Титоренко. — М.: Финстатинформ, 1997. — 268 с.
 2. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник /Под ред. Г.  А. Титоренко. — М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. — 400 с.
 3. Автоматизация расчетных операций и фондовых бирж. — М.: Церих, 1992. — 206 с.
 4. Банковские технологии. М.: Журнал издательства "Бизнес и компьютер" 1997—1999 гг.
 5. Банковские технологии. Компьютеры+программы, 1997—1999гг.
 6. Вступ до банківської справи: Навчальний посіб. / Савлук М.  І., Мороз А.  М., Коряк А.  М. / Під ред. М. І. Савлука. — К.: Лібра, 1998. — 344 с.
 7. Державний класифікатор України ДК-001-94. "Класифікатор форм власності", затверджений наказом Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994 р.
 8. Державний класифікатор України ДК-002-94. "Класифікатор організаційно-правових норм господарювання", затверджений наказом Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994р.


22.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!