Osvita.ua Вища освіта Реферати Банківська справа Роль та значення економічного аналізу діяльності банку в умовах ринкової економіки. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Роль та значення економічного аналізу діяльності банку в умовах ринкової економіки. Реферат

Функціонуючі комерційні банки створені або на акціонерній основі або на основі паювання. Акціонери і пайщики зацікавленні в інформації про діяльність свого банку. Для цього необхідні певні оціночні показники, тобто володарям (акціонерам) банку необхідно отримувати дані про доцільність покупки володіння чи продажу акцій

Комерційна діяльність любого банку є складною, багатоаспектною і багаторівневою. Для забезпечення реальної картини кінцевого результату діяльності комерційного банку необхідно використовувати оптимальну систему показників.

Функціонуючі комерційні банки створені або на акціонерній основі або на основі паювання. Акціонери і пайщики зацікавленні в інформації про діяльність свого банку. Для цього необхідні певні оціночні показники, тобто володарям /акціонерам / банку необхідно отримувати дані про доцільність покупки володіння чи продажу акцій.

Вкладчикам /кредиторам/ необхідно оцінити ступінь ризику при розміщенні грошей в банк. Потенційні інвестори тобто громадяни хочуть знати, що являє даний банк, щоб визначити на майбутнє можливість ділових контактів з ним.

Аналіз операцій банків є одним із найважливіших напрямків економічної роботи, причому чим більший банк, тим більше значення має правильна організація роботи на цій ділянці для його нормального і ефективного функціонування. Не менш важливим є проведення аналізу банківської діяльності на макрорівні, без здійснення якого Національному банку важко визначити:

 • основні установки грошово-кредитної політики;
 • вивчити і спрогнозувати ситуацію на кредитних ринках країни;
 • зробити висновки про стійкість і надійність банківської системи в цілому;
 • контролювати виконання банками встановлених стандартів і нормативів.

Основним об'єктом аналізу виступає комерційна діяльність кожного окремого банку, в той же час суб'єктами аналізу можуть виступати і комерційні банки, і їх контрагенти, включаючи центральний банк, інші кредитні установи, аудиторські фірми, реальні і потенційні клієнти і кореспонденти, інші фізичні та юридичні особи.

Кожним із суб'єктів в процесі аналізу переслідуються власні користі, тому різні напрямки і критерії аналізу. Проте методика читання і аналізу балансу повинна бути єдиною для співставлення отриманих в результаті аналізу даних.

Так, к о м е р ц і й н і банки на основі аналізу балансів прагнуть досягти оптимізації структури активних і пасивних операцій з метою максимілізації прибутку.

Банківські клієнти і кореспонденти на основі аналізу звітності визначають фінансову стійкість і надійність банку, доцільність і перспективи подальших із ним взаємовідносин.

Перед аудиторами стоїть завдання перевірити достовірність обліку і звітності, а також підтвердити результати їх діяльності.

Проведення аналітичної роботи в банку включає такі етапи:

1. Аналіз стану обліку і звітності:

 • аналіз даних синтетичного обліку /балансу, оборотних відомостей, бухгалтерських книг/;
 • аналіз даних аналітичного обліку /лицьових рахунків, журналів, картотек/.

2. Аналіз банківського балансу і інших форм звітності:

 • аналіз балансових статей;
 • аналіз позабалансових статей;
 • аналіз даних інших форм звітності.

3. Аналіз стану договорів:

 • операційних;
 • господарських.

Основним інформаційним джерелом для проведення аналізу служить баланс банку. Баланс - це основний інструмент для проведення аналізу. Він складається із активів і пасивів. Активи включають все майно реальне і фінансове, яким володіє банк, в тому числі грошову готівку, цінні папери, комп'ютерне обладнання, тощо. Позички, надані банком, вважаються теж його активами, оскільки вони представляють зобов'язання перед банком про майбутні платежі згідно договору.

Пасиви складаються із всіх вимог банку, крім вимог його власників. Пасиви включають перш за все банківські депозити, короткострокові кредити, кредити під заклад і інші вимоги.

Основні етапи проведення аналізу банківського балансу:

І. Попередній етап, який включає:

1. попереднє групування статей активу і пасиву, зокрема в активі виділяють наступні статті:

 • каса;
 • кошти на резервному рахунку в НБУ;
 • кореспондентські рахунки в банках;
 • кредити, видані банком - всього, в тому числі короткострокові і довгострокові;
 • депозити в інших банках;
 • вкладення в цінні папери;
 • операції по факторингу;
 • основні засоби;
 • інші активи.

В пасиві виділяють такі статті:

 • статутний фонд;
 • резервний фонд;
 • інші фонди;
 • кореспондентські рахунки банків;
 • розрахункові і інші рахунки клієнтів;
 • депозитні рахунки клієнтів;
 • інші кредитори;
 • прибуток.

2. перевірка відповідності окремих груп статей активу і пасиву по різних критеріях /строках, видах витрат, джерелах, контрагентах/;

3. розрахунок оціночних та нормативних абсолютних і відносних показників;

4. складення таблиць;

5. підготовка матеріалів для ілюстрацій.

ІІ. Аналітичний етап - це описання одержаних розрахункових показників.

ІІІ. Заключний етап - це викладення результатів аналітичного етапу, розробка рекомендацій.

В процесі аналізу балансу банку проміняють наступні методи:

1. Метод порівнянь, який позволяє визначити причини і ступінь дії динамічних змін і відхилень по статтях на ліквідність банку і прибутковість його операцій, а також визначити резерви підвищення доходності останніх.

2. Метод групування дозволяє шляхом систематизації даних балансу розібратись в суті явищ і процесів, що аналізуються.

Так, з точки зору формування джерел і їх вкладень рахунки балансу поділяються на активні, пасивні і активно-пасивні. Проводяться також групування рахунків балансу з точки зору виділення власних і залучених коштів, довгострокових і короткострокових фінансових вкладень, видів доходів, витрат і прибутку. Статті можуть бути згруповані по ступеню ліквідності, рівню доходності, рівню вартості.

3. Метод коефіцієнтів дозволяє виявити кількісний взаємозв'язок між різними статтями, розділами чи групами статей балансу.

Таким чином визначається:

 • питома вага певної статті чи груп статей в загальному об'ємі активу /пасиву/ чи в відповідному розділі;
 • активні балансові рахунки можуть співставлятися із аналогічними рахунками балансів за попередній період;
 • співвідношення активних і пасивних статей з єдиними строками операцій являють собою коефіцієнти ліквідності.

Метод коефіцієнтів використовується для контролю над рівнем ліквідності зі сторони НБУ.


20.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!