Osvita.ua Вища освіта Реферати Бухгалтерський облік Операції пов’язані з реалізацією продукції та послуг: судово-бухгалтерська експертиза. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Операції пов’язані з реалізацією продукції та послуг: судово-бухгалтерська експертиза. Реферат

Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг. Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг. Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарі в, продукції, робіт та послуг

Кожне виробниче підприємство щоденно здійснює операції з виробництва та реалізації товарів, продукції, робіт та послуг. Для того щоб цей процес приносив максимальну користь власнику підприємства необхідно не лише забезпечити технічну сторону даного аспекту, а й вчасно реагувати на будь-які порушення.

Порядок обліку операцій з виробництва та реалізації товарів, продукції, робіт та послуг залежить від галузевих особливостей, організації та технології даних процесів. Цим визначається документальне оформлення операцій, пов'язаних з виробництвом та реалізацією товарів, продукції, робіт та послуг. Проте поряд з розбіжностями організації обліку є деякі загальні принципи побудови обліку для всіх промислових підприємств, що випливають з єдності методології планування та обліку виробництва.

Завданням судово-бухгалтерської експертизи в дослідженні операцій пов'язаних з виробництвом та реалізацією товарів, продукції, робіт та послуг є активний вплив на процеси промислового виробництва з метою сприяння випуску високоякісної і конкурентоздатної продукції, її реалізації на ринку на підставі раціонального використання трудових і фінансових ресурсів, запобігання втрат, браку, попередження правопорушень, що призводять до збитків на підприємствах.

Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг

Здійснення судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг проводиться на основі попередньо сформованого локального стандарту експертного дослідження, який включає об'єкти судово-бухгалтерської експертизи, джерела інформації, методичні прийоми дослідження, узагальнення і реалізації результатів експертизи.

До об'єктів судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг належать:

 • встановлення достовірності обсягів виробництва конкретних товарів і видів продукції;
 • підтвердження достовірності обсягів реалізації товарів, продукції, робіт та послуг;
 • обґрунтованість витрат виробництва за елементами; витрати на реалізацію товарів, продукції, робіт та послуг;
 • калькуляція собівартості продукції;
 • стан збереження продукції при транспортуванні;
 • первинні документи на оприбуткування і реалізацію продукції; бухгалтерський облік і звітність підприємства, а також виявлені ревізією чи слідством не оприбутковані обсяги товарів, продукції;
 • збитки;
 • понаднормативне списання природних втрат, їх обґрунтованість і безпосередня або часткова відповідальність конкретних осіб.

До джерел інформації судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг належать:

 • законодавчі акти про підприємства і підприємництво,
 • нормативні акти з виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг,
 • нормативно-методична документація з бухгалтерського обліку і звітності, первинні документи з обліку виробництва та реалізації товарів, продукції, робіт та послуг,
 • регістри аналітичного і синтетичного обліку,
 • звітність підприємства,
 • акти ревізій та перевірок,
 • інформація правоохоронних органів щодо розслідуваної справи.

Методичні прийоми експертного дослідження виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг включають розрахунково-аналітичні (економічний аналіз, статистичні розрахунки, аналітичні розрахунки, економіко-математичні методи) та документальні (нормативно-правове регулювання, інформаційне моделювання, камеральні перевірки цін і стандартів, експертизи різних видів, дослідження документів, зокрема формальна, зустрічна, аналітична і логічна перевірка документів, взаємний контроль операцій і документів).

Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг

До об'єктів судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг належать:

 • встановлення достовірності обсягів виробництва конкретних товарів і видів продукції, робіт та послуг (експертиза обґрунтовує фактичний рівень виробництва в розрізі видів продукції, оскільки на практиці нерідко трапляються випадки недовиробництва одних та перевиробництва інших видів товарів);
 • підтвердження достовірності обсягів реалізації товарів, продукції, робіт та послуг (експерт-бухгалтер встановлює фактичні обсяги реалізованої продукції, товарів, робіт та послуг і порівнює їх з даними, відображеними в системі бухгалтерського обліку і звітності підприємства, експертні процедури при цьому необхідно здійснювати в розрізі конкретних видів товарів);
 • обґрунтованість витрат виробництва за елементами (на основі відповідних первинних документів, у яких відображено матеріальні витрати, нараховану оплату праці, амортизацію основних засобів, інші витрати, їх загальну суму відображають як елементи витрат за дебетом рахунків 81-84 і списують на відповідні аналітичні рахунки синтетичного рахунка 23 (згруповані в розрізі видів виробництв або груп продукції);
 • витрати на реалізацію товарів, продукції, робіт та послуг (встановлюється фактичний рівень і достовірність витрат, пов'язаних з реалізацією товарної продукції, при цьому слід здійснювати порівняння з фактичним обсягом реалізованої продукції);
 • калькуляція собівартості продукції є найбільш складним об'єктом судово-бухгалтерської експертизи, оскільки передбачає визначення всієї сукупності витрат на виробництво і реалізацію товарів, продукції, робіт і послуг;
 • стан збереження продукції при транспортуванні (досліджується кожний випадок нестачі продукції при транспортування від постачальника до покупця, встановлюється сума нестачі конкретної продукції, відповідальність осіб);
 • первинні документи на оприбуткування і реалізацію продукції (визначають достовірність первинної документації, яка застосовується для відображення операцій з виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг з метою її використання у системі доказів судово-бухгалтерської експертизи);
 • бухгалтерський облік і звітність підприємства (досліджуються факти приписок продукції на стадіях виробництва і реалізації, встановлюються факти навмисного викривлення собівартості товарів, продукції, робіт та послуг тощо);
 • виявлені ревізією (слідством) не оприбутковані обсяги продукції, збитки, понаднормативне списання природних втрат, їх обґрунтованість і відповідальність конкретних осіб.

Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг

Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг поділяють в розрізі нормативно-правових і фактографічних.

До нормативно-правових належать:

 • Закони України, постанови Кабінету Міністрів України, інструкції міністерств і відомств,
 • положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції,
 • нормативно-методична документація з обліку та звітності (зокрема Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12. 1999 р. №318).

Фактографічна інформація для проведення судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг міститься, переважно, у первинних документах на оприбуткування і реалізацію готової продукції, а також у товарно-транспортних накладних на реалізацію продукції.

Важливим джерелом фактографічної інформації для експертного дослідження є регістри аналітичного та синтетичного обліку виробництва товарів, продукції, робіт і звітність підприємства щодо надходження готової продукції, зокрема, "Звіт про рух продукції". Фактографічну інформацію про реалізацію товарної продукції одержують з таких регістрів, як "Реєстр документів на реалізацію продукції" "Регістр документів на реалізацію матеріальних цінностей"тощо.

Акти ревізій і перевірок операцій, пов'язаних з виробництвом і реалізацією товарів, продукції, робіт та інформація правоохоронних органів щодо досліджуваного питання використовуються судово-бухгалтерською експертизою поряд з іншими джерелами фактографічної інформації з мстою встановлення реального обсягу завданих підприємству збитків та конкретизації міри відповідальності за скоєне правопорушення серед матеріально відповідальних і службових осіб.

Література

1. Рудницький З. С., Бруханський Р. Ф., Хсліин П. Я. "Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень" -К. КНЕУ, 2001.

2. Белуха Н. Т. Судебно-бухгалтерская экспертиза. -М.:Дело, 1993. -269 с.

3. Камлик М. Ы. Судова бухгалтерія. -К.:Атіка, 2000. -355с.

4. Савченко Л. І. Судово-бухгалтерська експертиза: Опорний конспект лекцій. -К.:КНЕУ, 2001. -166с.

5. Усач Б. Ф. та ін. Аудит та судово бухгалтерська експертиза. -Львів, Каменяр, 1998. -134с.


11.03.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!