Особливості організації управлінської праці. Реферат

У рефераті подано відомості про особливості організації управлінської праці окремих категорій працівників органів ДПС України

Працівники органів ДПС в цілому належать до апарату управління і поділяються на керівників, спеціалістів і технічних виконавців. Разом з тим, кожна з цих категорій неоднаковою мірою виконує управлінські функції. Якщо не викликає сумнівів управлінське призначення керівника, то спеціалісти по-різному зайняті виконанням управлінських функцій.

Праця технічних виконавців не є управлінською у повному значенні слова, проте організація управління, прийняття та реалізація управлінських рішень перебувають під значним впливом дій технічних виконавців, які впливають на чіткість, злагодженість роботи керівників та спеціалістів.

Рівень організації управлінської праці певних категорій працівників значною мірою визначається рівнем організації та обслуговування робочих місць.

Робоче місце – частина простору, зона трудової діяльності, оснащена необхідними організаційно-технічними засобами, зв’язком, обладнанням, іншими спеціальними приладами для виконання службових обов’язків.

Залежно від рівня механізації праці виконавців розрізняють три види робочих місць:

 • робочі місця ручної праці, де один або кілька виконавців виконують операції за допомогою різних знарядь праці;
 • механізовані робочі місця, де виконавець впливає на предмет праці за допомогою механізованих знарядь, машин, праця яких визначається і спрямовується працівником;
 • автоматизовані робочі місця, де робота здійснюється певними механізмами, обладнанням у заздалегідь встановленій працівником послідовності.

Залежно від кількості виконавців робочі місця розподіляються на індивідуальні (обслуговуються одним працівником) та колективні (призначені для групи працівників).

За ступенем спеціалізації розрізняють спеціалізовані робочі місця, де виконується певна операція або обмежена кількість однотипних робіт (АРМ) та універсальні робочі місця, які призначені для виконання різних робіт.

Автоматизоване робоче місце (АРМ) – проблемно-орієнтований програмно-технічний комплекс, призначений для забезпечення істотного підвищення ефективності всіх процесів обробки інформації та прийняття рішень певними категоріями працівників.

     

На даний час розроблена велика кількість АРМ: адміністратора, економіста, фінансиста, диспетчера, юриста, інженера, конструктора, технолога тощо.

Значна кількість (близько 50) їх функціонує у системі державної податкової служби. У податковій службі перша версія АРМ з’явилась у 1991 році: АРМ податкового інспектора відділу обліку та звітності "Держдоходи". За допомогою цього АРМ усунені основні недоліки ручного оперативного обліку податків і зборів.

Реєстрація платника податку – юридичної особи здійснюється у податковій інспекції на підставі реєстраційних документів за допомогою АРМ "Облік платників" та АРМ "Свідоцтво" – "Реєстрація платників ПДВ", у результаті якої всі відомості потрапляють до бази даних АІС податкової інспекції з наступною передачею цих даних у центральну базу ДПА України (через обласну ДПА) до державного реєстру юридичних осіб і держреєстру платників ПДВ.

У результаті реєстрації платника у податковій інспекції відкривається картка особового рахунку за кожним видом платежу, тобто скільки видів платежів і відрахувань платник має, стільки відкривається карток. Інформація про реєстрацію та відкриття карток особового рахунку надходить в усі управління і відділи, що працюють у системі оподаткування юридичних осіб, завдяки використанню мережевого варіанта АРМ "Облік податків і платежів", що замінив АРМ "Держдоходи".

Облік усіх касових апаратів, як юридичних та фізичних осіб, здійснюється за допомогою АРМ "Касові апарати", оскільки за наявності у підприємця торговельної діяльності та торговельного приміщення підприємець обов’язково реєструє касовий апарат у відділі оперативного контролю ДПІ. Інформація про реєстрацію підходить до бази даних зареєстрованих касових апаратів на районному, обласному та центральному рівнях.

За наявності у платника податків оптової або роздрібної торгівлі, громадського харчування, обміну валют, грального бізнесу, побутових послуг ним обов’язково отримуються документи на придбання торгового патенту. За допомогою АРМ "Патент" структурним підрозділом прямих податків здійснюється реєстрація отримувача патенту та друк патенту на спеціальному бланку суворої звітності, а також нараховуються суми до сплати за кожен місяць. Таким чином, створюється актуальна база даних про торгові патенти на всіх рівнях управління ДПС.

Згідно із законодавством, платник повинен звітувати через ДПІ про свої прибутки та нараховані податки та збори, незалежно від того була діяльність чи ні. З метою забезпечення оперативності приймання звітності та автоматизованої її обробки, універсалізації технологічного процесу, використання у роботі даних звітних документів платників податків та встановлення жорсткого контролю за термінами їх подачі у податковій службі експлуатуються два альтернативні програмні комплекси "Податкова звітність" та "Звіт". Обидва варіанти, створені різними розробниками, належним чином реалізують поставлену мету, автоматизуючи операції:

 • реєстрація форм звітності платників податків;
 • введення нарахованих сум податків за зареєстрованими формами звітності;
 • введення даних за поданими формами звітності платників податків;
 • контроль форми звітності на етапі введення даних;
 • пакетний контроль усіх поданих форм;
 • ведення реєстрів поданих та неподаних документів;
 • ведення реєстрів нарахованих сум податків;
 • ведення реєстрів контролю форм звітності.

У результаті зазначених операцій формується база даних, що використовується для проведення аналізу звітної інформації платників відповідними підрозділами ДПС.

Управління документальних перевірок юридичних осіб, управління (відділи) валютного контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності та відповідні підрозділи податкової міліції, що здійснюють документальний контроль фінансової діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, результати таких перевірок обліковують за допомогою АРМ "Аудит". За допомогою зазначеного АРМ здійснюється:

 • формування Національного плану перевірок на рік;
 • формування квартальних планів, планів відділів і кожного інспектора;
 • реєстрація результатів перевірок (актів, рішень, протоколів, постанов, довідок), на підставі яких формується база даних донарахованих сум за кожним платником та видом платежу.

За допомогою АРМ "Банк" здійснюється щоденне автоматичне рознесення платежів з податків та зборів до карток особових рахунків платників, здійснених останніми до банків. За умови порушення терміну сплати проводиться автоматизоване нарахування пені за відсотковими ставками або ставками НБУ, залежно від виду платежу із відображенням усієї інформації у картці особового рахунка.

Структурні підрозділи ДПС з контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності та оподаткування нерезидентів, які здійснюють і документальні перевірки валютних операцій, використовують інформацію АРМ "Митниця". Цей АРМ надає можливість отримання інформації з імпортних, експортних і бартерних операцій, що здійснювались суб’єктами підприємницької діяльності й були зафіксовані під час перетину кордону валютно-митними деклараціями.

Платники, що сплачують місцеві податки, знаходяться під контролем відділу місцевих податків і зборів. Для своєї роботи інформацію про стан платіжної дисципліни платника вони одержують з допомогою АРМ "Облік податків і платежів".

Для адміністрування податку з власників транспортних засобів використовується АРМ "АUТО", призначене для обробки одержаного від МРЕО інформаційного файла про зареєстровані, перереєстровані, продані транспортні засоби у відповідному регіоні.

У картці особового рахунка платника за кожним видом платежу відображається інформація про нараховані, донараховані, реструктуризовані або відстрочені платежі, про їх сплату та суми пені, у разі невчасної сплати, про суми недоїмки або переплати за нарахованими, донарахованими, реструктуризованими або відстроченими платежами, а також про суми платежів, повернених до бюджету.

На підставі законодавства про державний реєстр створена центральна база даних потенційних платників податків – фізичних осіб. Ця інформація для центральної бази даних формується у податкових інспекціях, у відділі державного реєстру фізичних осіб за допомогою АРМ "ДРФО" на підставі операційних карток ф. 1 Др, заповнених та поданих фізичними особами. У результаті кожному громадянину видається особистий номер (ідентифікаційний код), який фігурує у всіх фінансових документах, що дозволяє автоматизованим способом вести облік державних доходів, нарахованих та сплачених податків кожною фізичною особою.

Реєстрація підприємця в податковій інспекції здійснюється відділом державного реєстру фізичних осіб за допомогою автоматизованої системи обробки інформації (АСОІ) "Податки фізичних осіб" та АРМ "Свідоцтво ПДВ фізичних осіб", згідно з поданими ним реєстраційними документами.

Реєстрація фізичних осіб, які мають доходи не за місцем основної роботи, виконується відділом оподаткування фізичних осіб за допомогою АСОІ "Податки фізичних осіб" через введення інформації з Ф2 "Довідка про одержані доходи та сплачені податки за виконання робіт за сумісництвом, за договорами цивільно-правового характеру, разових та інших робіт, дивіденди, авторські винагороди за відповідний період часу".

Реєстрація фізичних осіб-платників земельного податку, нарахування цього податку та облік його сплати в податкових інспекціях здійснюється із застосуванням АРМ "Земля" відділом оподаткування фізичних осіб.

Для реєстрації громадян, які здійснюють несистематичний продаж виробленої, переробленої та купленої продукції, речей та товарів, використовується АРМ "Облік податку на промисел". За його допомогою здійснюється контроль та аналіз несистематичної торгівлі фізичними особами, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, така торгівля здійснюється не більше чотирьох разів протягом календарного року.

Крім вищезгаданих АРМ, у кожному відділі податкової інспекції є ще АРМ, за допомогою яких формуються звіти у вигляді електронного файла для передачі електронною поштою до ДПА обласного рівня, а потім до ДПА України.

Зазначені АРМ є складовою частиною автоматизованої інформаційної системи податкової служби АІС "Податки". Фундаментальною основою АІС "Податки" є створення високоорганізованого інформаційного середовища.

Це середовище охоплює в рамках усієї податкової служби України інформаційне, телекомунікаційне, технічне, програмне забезпечення, інформаційні технології, бази даних з метою забезпечення можливості створення і виконання ефективного системно-аналітичного апарату, що дозволяє на якісно новому рівні інформаційного обслуговування вести повсякденну, оперативну роботу, здійснювати системний аналіз стану та прогнозувати діяльність податкової служби у цілому, приймати науково обґрунтовані рішення щодо реалізації податкової політики.

Література

 1. Конституція України. – К., 1996.
 2. Закон України "Про державну податкову службу України" // Відомості Верховної Ради (із змінами та доповненнями, внесеними Законами України від 7 липня 1992 р. № 2555-ХІІ, 11 липня 1995 р. № 297/95-ВР, 16 травня 1996 р. № 203/96-ВР, 5 лютого 1998 р. № 83/98-ВР). – 1991. – № 6. – С. 37.
 3. Закон України "Про державну службу" // Відомості Верховної Ради (із змінами згідно із Законами № 282-95-ВР від 11.07. 95 та № 358-95-ВР від 05.10. 95). – 1993. – № 52. – С. 490.
 4. Закон України "Про систему оподаткування" // Урядовий кур’єр. – 1997. – 20 березня.
 5. Закон України "Про банкрутство" // Відомості Верховної Ради (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 30.06. 99). – 1992. – № 31.
 6. Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управление. – М., 1981.
 7. Бачило М. Л. Функции органов управления. – М., 1984.
 8. Бизюкова Н. В. Кадры. Подбор и оценка. – М., 1984.
 9. Білоус В. Т. Управління податковою службою в Україні. – Автореф. дис… к. держ. упр. – К., 1998. – 22 с.
 10. Вицин С. Е. Методология системного подхода к исследованию и решению социальных проблем. – М., 1978.
 11. Венделин А. Г. Подготовка и принятие управленческих решений: Методологический аспект. – М.: Экономика, 1977.
 12. Голиков В. И. Теория принятия управленческих решений. – К., 1976.
 13. Дерягин И. Я. Право и управление. – М., 1981.
 14. Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні. – К.: Видавничий дім "Ін Юре", 1999.
 15. Жиголов В. Т., Шимановська Л. М. Основи менеджменту і управлінської діяльності. – К., 1994.
 16. Завадський Й. С. Менеджмент. – К., 1998.
 17. Иванцевич Дж., Лобанов А. А. Человеческие ресурсы управления. – М.: Дело, 1993.
 18. Коваль Л. Адміністративне право України. – К.: Основи, 1994.


08.03.2011