Норми аудиту: міжнародний та національний стандарти. Реферат

Аудит як форма інтелектуальної діяльності має певні особливості організації і методики проведення. Міжнародні асоціації бухгалтерів і аудиторів узагальнили досвід організації і методики обліку та аудиту в країнах з різними формами власності і господарювання у вигляді міжнародних норм аудиту (МНА), які певною мірою виконують функції стандартів з обліку і аудиту

Стандарти аудиту - це загальні керівні матеріали для допомоги аудиторам у виконанні їх обов'язків з аудиту фінансової звітності. У них подано професійні вимоги до якості (компетентність, незалежність, об'єктивність) аудитора та аудиторських висновків і доказів (свідчень). Метою стандартів аудиту є встановлення загальних правил аудиторської діяльності щодо організації і методики проведення.

У практиці аудиту в Україні в перехідний період до ринкової економіки необхідно користуватися міжнародними і національними стандартами, нормативними документами з організації і методології бухгалтерського обліку і фінансово-господарського контролю, які застосовуються у вітчизняній практиці.

Основні принципи і вимоги щодо розробки стандартів аудиту визначені міжнародними нормативами аудиту - 1 "Мета і основні принципи проведення аудиту" і 3 "Основні принципи регулювання аудиту". Останній унормовує принципи аудиторської професійної відповідальності, які необхідно застосовувати при виконанні будь-якого аудиту і враховувати при розробці конкретних стандартів аудиту.

До основних принципів норм аудиту відносять:

  • цілісність, об'єктивність і незалежність, конфіденційність, знання і компетентність;
  • правила використання результатів робіт, виконаних іншими аудиторами;
  • документальне оформлення, планування, одержання доказів аудитором;
  • перевірка систем обліку і внутрішнього контролю;
  • аналіз висновків аудитора і складання ним звіту.

Кожний стандарт має визначити певну частину або сторону аудиторської роботи, повинен бути коротким і лаконічним, але з достатньою повнотою описувати вимоги до регулювання об'єкта стандарту.

Подані МНА мають єдину внутрішню структуру, до якої входять такі рубрики: вступ; мета аудиту; відповідальність за фінансові звіти; обсяг аудиту; етика; планування; робота, виконана іншими аудиторами; документація; очевидність аудиту; висновок і звіт.

Стосовно МНА 1 "Мета і основні принципи проведення аудиту" розглянемо зміст кожної рубрики стандарту.

Вступ - розглядається загальна мета аудиту та основні принципи, які є визначальними для професійної значущості аудиту і застосовуються при аудиті фінансової звітності.

Мета аудиту - встановити достовірність фінансової звітності.

Відповідальність за фінансові звіти - визначається відповідальність за достовірність фінансової звітності управлінського апарату об'єкта. Це стосується точності й адекватності бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю принципам облікової політики, спрямованої на захист активів і пасивів суб'єкта господарювання.

Обсяг аудиту - інформація, необхідна для оцінки фінансової звітності. Для цього аудитору необхідно вивчити систему обліку і внутрішнього аудиту, розібратися в оцінці ризиків контролю, що дасть змогу визначити типи потенційних помилок, фактори ризику, методи перевірки.

Таблиця 1. Орієнтовний перелік міжнародних норм аудиту (МНА), іх зміст та використання під час проведення аудиту.

Найменування норм

Зміст норм

Використання норм

МНА 1 "Мета і

Визначено мету аудиту,

При вирішенні організацій

основні прин

його предмет і організаційні

них питань проведення ау

ципи проведен

принципи

диту

ня аудиту"

 

 

МИ А 2 "Обо

Конкретизовано обов'язки

При складанні організацій-

в'язки аудитора

аудитора перед клієнтом

но-догонірноі документації

перед клієнтом"

 (замовником)

 

МНА 3 "Основ

Викладено принципи, перед

У всіх видах аудиторської

ні принципи ре

бачені законодавством і нор

діяльності

гулювання ау

мативними документами, що

 

диту"

регулюють аудиторську ді

 

 

яльність

 

МНА 4 "Плану

Порядок організації і пла

При складанні поточних і

вання аудиту"

нування аудиторської ді

річних планів діяльності ау

 

яльності

диторської організації

МНЛ 5 "Вико

Методика використання

При проведенні комісійно

ристання мате

висновку (акта) аудитора

го аудиту на підприємстві

ріалів іншого

з інших питань, які вирішу

 (кілька аудиторів)

аудитора"

ють для одного замовника

 

МНА 6 "Оцінка

Можливий ризик помилок

При виборі методики з мс

ризику і внут

при проведенні аудиту,

тою запобігання неправиль

рішній кон

внутрішній контроль

ним висновкам

троль аудиту"

результатів аудиту

 

МНА 7 "Кон

Методичні рекомендації до

На всіх стадіях аудиту

троль якості ро

контролю роботи аудитора

 

боти аудитора"

 

 

МНА 8 "Ауди

Обґрунтування доказів

У процесі проведення ауди

торські докази"

результатів аудиторського

торського дослідження, об

 

дослідження

ґрунтування та реалізації

 

 

його результатів

МНА 9 "Доку

Характеристика докумен

У процесі проведення ауди

ментація ауди

тації, яка застосовується в

торських робіт

ту"

аудиті

 

МНА 10 "Вико

Зміст внутрішнього аудиту,

Для дослідження результа

ристання резуль

що провадиться на підпри

тів інвентаризації, тематич

татів внутріш

ємстві замовника, та поря

них ревізій, при проведенні

нього аудиту"

док використання

внутрішнього аудиту

 

його зовнішнім аудитом

 

МНА 11 "По

Характеризують типові по

При визначенні методик про

милки аудиту"

милки аудиторів та дають

ведення аудиту та інформа

 

рекомендації щодо запобі

ційного забезпечення

 

гання їм

 

МНА 12 "Аналі

Методика виконання аналі

Для процедур економічного

тичні процеду

тичних процедур у ауди

аналізу, статистичних, еконо-

ри аудиту"

торському дослідженні

міко-математичних на всіх

 

 

стадіях аудиторського дос

 

 

лідження

Найменунання норм

Зміст норм

Використання норм

МІ1А 13 "Синте

Рекомендації до узагаль

При оформленні результатів

тичні процедури

нення аудитором викона

аудиту у машинограмах, таб

аудиту"

ної роботи

лицях, відомостях

МІ1А 1.1 "Інша

Характеризують інформа

При складанні кон'юнктур

інформація з фі

цію разом з фінансовою

них оглядів на достовірність

нансової діяль

звітністю

інформації керівництва під

ності, яка підля

 

приємств, корпорацій із оп

гає аудиту"

 

рилюдненими фінансовими

 

 

звітами

МИЛ 15 "Аудит

Методичні рекомендації

Для дослідження проектної

при електронній

щодо проведення аудиту в

документації з створення

обробці даних"

умовах автоматизованої

АС01, використання авто

 

системи обробки інфор

матизованого банку даних

 

мації (ЛС01)

 (АБД)

МНЛ 16 "Техні

Методика проведення ау

При дослідженні баз даних

ка проведення

диту з використанням нор-

АСОІ для аудиту фінансо

аудиту з вико

мативно-довідкоиої і фак

во-господарської діяльності

ристанням ком

тографічної інформації

 

п'ютерів"

АС01

 

МНА 17 "Конт

Взаємний контроль опера

При складанні актів вивірян

рагенти замовни

цій і документів при про

ня взаєморозрахунків з контр

ка і аудит"

веденні аудиту

агентами, банками та ін.

МНА 18 "Вико

Види експертиз (технічні,

При залученні експертів з

ристання виснов

графічні, екологічні, това

окремих питань фінансово-

ків експертів при

рознавчі та ін.), зміст і

господарської діяльності

аудиті"

призначення їх

 

МНА 19 "Ауди

Методичні прийоми несу-

Для застосування теорії ймо

торська вибірка"

цільного статистичного дос

вірності

 

лідження

 

МНА 20 "Вплив

Достовірність початкових

Для автоматизації інформа

електронної об

і вихідних даних бухгал

ційного забезпечення аудиту

робки даних на

терського обліку, передба

у реальному масштабі часу

оцінку облікових

чених проектною докумен

 

систем і внутріш

тацією із створення АС01;

 

нього контролю"

використання даних бух

 

 

галтерського обліку для

 

 

внутрішнього контролю на

 

 

підприємстві

 

МНА 21 "Події,

Визначають відповідаль

При внесенні змін до вис

які відбулися у

ність аудитора після скла

новку аудитора або при ро

замовника після

дання висновку за даними

зробці додаткових рекомен

складання балан

балансу і подіями, які ви

дацій акціонерам, директо

су і висновку ау

никли при затвердженні

рату щодо усунення нега

дитора"

фінансового звіту збора

тивних явищ у фінансово-

 

ми акціонерів, директора

господарській діяльності

 

том

 

МНА 22 "Репре

Звернення аудиторів до ад

Для уточнення, пояснен

зентація керів-

міністрації з проханням про

ня окремих показників фі-

Найменування норм

Зміст норм

Використання норм

 

ництва щодо ін

надання письмових репре

нансової звітності замов

 

формації, поданої

зентацій з окремих питань.

ника

 

аудиту"

Репрезентації керівництва як

 

 

 

в усній, так і в письмовій

 

 

 

формі є джерелом інформа

 

 

 

ції для аудиту

 

 

М НА 23 "Оцінка

Визначають критерії, за

При визначенні платоспро

 

аудитором мож

якими підприємство є бан

можності підприємства, його

 

ливості постійно

крутом

ліквідності та інших крите

 

го функціонуван

 

ріїв можливого банкрутства

 

ня підприємства"

 

підприємства

 

МНА 24 "Вис

Рекомендації щодо аудиту

Для проведення комісійно

 

новки аудиторів

з питань, які стосуються

го аудиту фінансово-госпо

 

спеціального

різних галузей знань

дарської діяльності

 

призначення"

 

 

 

МНА 25 "Обгрун

Достовірність інформацій

При дослідженні достовір

 

тованість і ауди

ного забезпечення і запо

ності інформації, представ

 

торський ризик"

бігання ризику

леної аудитору д мстою за

 

 

 

побігання помилкам

 

МНА 26 "Аудит

Методичні рекомендації

Для оцінки обліку матеріа

 

облікових

щодо контролю оцінки ре

лів, основних засобів, інвен

 

оцінок"

сурсів підприємства-замов

таря та обґрунтування дос

 

 

ника, відображених в об

товірності їх

 

 

ліку

 

 

МНА 27 "Аудит

Методи аналізу інформації

Для проведення перспектив

 

перспективної

з перспектив розвитку фі

ного аудиту фінансово-гос

 

фінансової ін

нансово-господарської ді

подарської діяльності (біз

 

формації (бізнес-

яльності підприємства-за

нес-плану)

 

плану) "

мовника

 

 

МНА 28 "Ауди

Стандарт аудиторського

При складанні висновку

 

торський звіт"

звіту включає структуру

 (акта) про результати про

 

 

висновку щодо проведеної

веденого аудиту фінансової

 

 

перевірки фінансової звіт

звітності і балансу, адекват

 

 

ності в цілому, балансу і

ність їх бухгалтерському об

 

 

звіту про фінансовий стан,

ліку і відповідність чинно

 

 

відповідність їх чинному

му законодавству

 

 

законодавству

 

 

МНА 29 "Відпо

Правовий захист і відпо

Додержання законодавства і

 

відальність ауди

відальність аудитора при

виконання завдання (догово

 

тора"

виконанні договірних зо

ру) на проведення аудиту

 

 

бов'язань

 

 

 

Етика - вказується на потребу додержання основних правил етики професійного аудитора, визначених Міжнародною федерацією бухгалтерів. Зокрема, аудитор має бути прямолінійним і чесним, об'єктивним і не піддаватися тиску інших, тобто бути повністю незалежним. Аудитор повинен додержувати правил конфіденційності, необхідної для надання професійних послуг. Правила етики також вимагають відповідності роботи аудитора технічним і професійним стандартам та нормативам бухгалтерського обліку і аудиту. Аудитор також має додержувати інструкцій клієнтів, якщо вони не суперечать нормативно-правовим актам, що діють у країні.

Планування - зазначається потреба планування роботи аудитора, проведення контрольних тестів, які дадуть змогу йому якісно виконати замовлення клієнта. Планування необхідне для отримання інформації про бізнес клієнта, вивчення системи обліку і внутрішнього контролю; оцінки ступеня ризику, в тому числі ризику матеріальних втрат; розрахунку необхідного часу і обсягу аудиторської роботи.

Робота, виконана іншими аудиторами - аудитор зобов'язаний перевіряти ту частину роботи, яку доручив виконувати іншим фахівцям або аудиторам, що підпорядковані йому. Якщо аудитор використовує результати роботи, виконаної іншими працівниками, то він повинен бути упевнений, що ця робота відповідає вимогам аудиту.

Документація - робота аудитора має документуватися ним самим, що необхідно для оцінки її якості, своєчасності та відповідності стандартам бухгалтерського обліку й аудиту.

Очевидність аудиту - для отримання показників ефективності бухгалтерського обліку і контролю господарських операцій вдаються до контрольних тестів.

Висновок і звіт - висновок аудитора має бути обґрунтованим фінансовою звітністю, до якої висуваються такі вимоги:

  • відповідність фінансової інформації вимогам достовірної звітності;
  • адекватність звітності даним бухгалтерського обліку. До звіту аудитора ставиться вимога висвітлення причин і наслідків аудиторської перевірки фінансової звітності.

Отже, в МНА викладають основні напрями аудиту, зокрема планування, контроль, і фіксацію результатів виконаної роботи. При цьому зазначається, що аудитор має вивчити систему обліку і оцінити її придатність для складання достовірної звітності. Отримані аудитором дані повинні бути достовірними і достатніми для обґрунтування висновків з питань, поставлених на дослідження аудиту.

Аудитор може не виконувати частину роботи у випадку, якщо він впевнений, що внутрішній контроль (аудит) на підприємстві доброякісний. Так, аудитор може використати дані інвентаризації матеріально-виробничих запасів, перевірених ревізорами фірми, якщо він впевнений в якісному її проведенні та відображенні результатів у системі обліку і звітності.

Аудиторська палата України з метою регламентування правил і порядку проведення аудиту та виконання аудиторських послуг розробляє і частково завершила складання національних стандартів аудиту. Ґрунтуються вони на законодавстві України про аудиторську діяльність і міжнародних нормах аудиту, а також професійній термінології, прийнятій у світовій практиці.

Правові й організаційні основи аудиторської діяльності н Україні регламентуються законодавством, а також нормативними актами про сертифікацію фахівців з аудиту і ліцензування їхньої діяльності. Основними концепціями з розробки національних стандартів, затверджених Аудиторською палатою України, передбачено скласти двадцять основних нормативів.

Таблиця 2. Орієнтовний перелік національних нормативів аудиту України, їх зміст і використання при проведенні аудитую

№ чор.

Найменування нормативу

Зміст нормативу

Призначення нормативу

 

1

Мета та зав

Обґрунтовуються мста

На організаційній стадії при

 

 

дання прове

аудиту, його сутність та

формуванні завдання аудито

 

 

дення аудиту

функціональні завдання

ру (аудиторам) на проведен

 

 

 

у фінансово-господарсь

ня робіт

 

 

 

кому контролі

 

 

2

Договір на

Умови договірних відно

При встановленні договірних

 

 

проведення

син при проведенні ауди

відносин на проведення ауди

 

 

аудиту

ту. Мета договору та його

ту; визначенні обсягу робіт,

 

 

 

структура, предмет дого

строку їх виконання, поряд

 

 

 

вору, зобов'язання сторін,

ку здавання-приймання, оп

 

 

 

вартість виконаних робіт

лати вартості виконаних ро

 

 

 

 

біт, а також форми і строки

 

 

 

 

розрахунків за них

 

3

Основні прин

Викладаються принципи

Додержання професійної сти-

 

 

ципи, які регу

професійної етики та ме

ки аудитора, добір методики

 

 

люють аудит

тодології аудиту. Прин

проведення аудиту. Визнача

 

 

 

цип професійної етики -

ється при доборі аудитора

 

 

 

незалежність, об'єктив

відповідність його професій

 

 

 

ність, конфіденційність,

них знань темі аудиту, розу

 

 

 

компетентність, добро

міння міжнародних і націо

 

 

 

зичливість. Методологіч

нальних стандартів, нормати

 

 

 

ні принципи - вибір ме

вів і директив з бухгалтерсь

 

 

 

тодики і прийомів ауди

кого обліку і аудиту. Воло

 

 

 

ту, оцінка значущості

діння методичними прийома

 

 

 

аудиту, критерії достовір

ми і процедурами аудиту

 

 

 

ності висновків, запобі

 

 

 

 

гання ризикам та ін.

 

 

№. пор.

Найменування нормативу

Зміст нормативу

Призначення нормативу

 

4

Планування

Методичні рекомендації

Ритмічне завантаження робо

 

 

аудиту

щодо планування діяль

тою аудиторської фірми і ок

 

 

 

ності аудиторської фірми

ремих аудиторів, контроль

 

 

 

і окремого аудитора,

виконання договірних зо

 

 

 

спрямовані на якісне і

бов'язань з аудиторських ро

 

 

 

своєчасне виконання ау

біт за якістю і кількістю.

 

 

 

диторських робіт

Формування портфеля за

 

 

 

 

мовлень

 

5

Оцінка ризи

Рекомендації щодо оцін

Різним формам ризику, який

 

 

ків та вплив

ки власного і контроль

може бути у процесі аудиту,

 

 

їх на ауди

ного ризику та вплив їх

можна запобігти при поєд

 

 

торські про

на застосування ауди

нанні методичних прийомів

 

 

цедури

торських процедур

економічних і документаль

 

 

 

 

них та притаманних їм про

 

 

 

 

цедур

 

6

Оцінка систе

Визначається зміст внут

Використовується зовнішнім

 

 

ми внутріш

рішнього контролю (ау

аудитом для дослідження

 

 

нього конт

диту) та його функції в

стану менеджменту, марке

 

 

ролю

управлінні мікроскономі-

тингу та складання рекомен

 

 

 

кою

дацій щодо поліпшення уп

 

 

 

 

равління суб'єктами господа

 

 

 

 

рювання

 

7

Критерії іс

Розглядаються докази,

Застосовуються критерії оцін

 

 

тотності дока

які мають суттєнс значен

ки доказів при виявленні не

 

 

зів і достовір

ня для достовірності вис

доліків у суб'єктів господарю

 

 

ності при зас

новків аудиту

вання, виявлених аудитом;

 

 

тосуванні в

 

суттєві - враховуються, не

 

 

аудиті

 

суттєві - відкидаються

 

8

Аудиторські

Аудиторські свідчення -

Аудиторські свідчення (об

 

 

свідчення

цс відомості, одержані

ґрунтування висновків) ма

 

 

 

аудитором у процесі пе

ють бути переконливими,

 

 

 

ревірки діяльності суб'єк

спиратися на різні види до

 

 

 

та господарювання. Цс

казів. Норматив дає можли

 

 

 

нова інформація, добута

вість класифікувати різні

 

 

 

аудитором у процесі дос

види свідчень, взаємонереві-

 

 

 

лідження первинних до

ряти одні докази іншими, зас

 

 

 

кументів, облікових ре

тосовуючи при цьому різні

 

 

 

гістрів, проведення інвен

методичні прийоми і проце

 

 

 

таризації цінностей та

дури, але вони мають бути

 

 

 

інших джерел

підтверджені первинними

 

 

 

 

документами

 

9

Ризик впливу

Подано методичні реко

Репрезентативність статис

 

 

конкретних

мендації щодо проведен

тичного песуцільного спос

 

 

факторів та

ня вибіркових спостере

тереження при проведенні

 

 

аудиторських

жень у аудиторському

аудиту обумовлюється зміс

 

 

вибіркових

контролі та можливий

том господарських операцій

 

 

спостережень

ризик у оцінці конкрет

 (перемірювання тканин, пе

 

 

 

них факторів

реважування великих партій

 

№ пор.

Найменування нормативу

Зміст нормативу

Призначення нормативу

 

 

 

затарених товарів та ін.) з ме

 

 

 

тою запобігання виконанню

 

 

 

трудомістких робіт у процесі

 

 

 

аудиту

10

Аналіз інфор

Розглядаються методичні

Дослідження фінансово-гос

 

мації

прийоми дослідження

подарської діяльності ауди

 

 

інформації про фінансо

том провадиться на підставі

 

 

во-господарську діяль

інформації за допомогою роз-

 

 

ність у процесі аудиту гос

рахунково-аналітичних мето

 

 

подарюючих суб'єктів

дичних прийомів. Норматив

 

 

 

сприяє поліпшенню аналізу

 

 

 

інформації та підвищує дос

 

 

 

товірність висновків аудиту

11

Формування

Розкривається суть мето

Формування нисіюнків ауди

 

висновків ау

дичних прийомів і про

ту провадиться після групу

 

диту

цедур узагальнення ре

вання виявлених недоліків за

 

 

зультатів дослідження

періодами їх виникнення,

 

 

аудиту за формою, зміс

змістом, матеріально відпові

 

 

том, хронологією, доку

дальними особами та ін. Нор

 

 

ментування проміжних

матив узагальнює досвід фор

 

 

результатів аудиту

мування висновків аудиту

12

Документаль

Документальне оформ

Аудиторський звіт і висно

 

не оформлен

лення аудиту складаєть

вок повинні бути докумен

 

ня аудиту

ся з двох видів докумен

тально підтверджені, тому

 

 

тів: робочих та підсумко

важливо нри цьому правиль

 

 

вих. Норматив розкриває

но застосовувати робочу і

 

 

зміст цих документів та

підсумкову документацію.

 

 

регламентує їх застосу

Норматив допомагає аудито

 

 

вання в процесі аудиту

ру використати документи в

 

 

 

системі доказів негативних

 

 

 

явищ та запобігати їм у по

 

 

 

дальшій діяльності суб'єкта

 

 

 

господарювання. Робочі до

 

 

 

кументи - це різного роду

 

 

 

групування негативних даних

 

 

 

з господарювання за центра

 

 

 

ми утворення і місцем від

 

 

 

повідальності за них. Підсум

 

 

 

кові - документи узагаль

 

 

 

нення результатів аудиту

13

Аудиторсь

Розроблено методичні ре

Норматив унормовує скла

 

кий висновок

комендації щодо складан

дання аудиторського виснов

 

 

ня аудиторського виснов

ку узагальненням міжнарод

 

 

ку на основі МИЛ та чин

ного і національного досвіду

 

 

ного законодавства Укра

аудиту. Це сприяє уніфікації

 

 

їни. Подано структуру

аудиторських висновків, під

 

 

аудиторського висновку

вищенню їх обґрунтованості

 

 

та їх види (безумовно

та адресності

№ пор.

Найменування нормативу

Зміст нормативу

Призначення нормативу

 

 

позитивний, умовно-по

 

 

 

зитивний із застережен

 

 

 

нями)

 

14

Використан

Наведено перелік матері

За умов повної довіри до

 

ня матеріалів

алів, зібраних іншими

матеріалів інших аудиторів,

 

іншого ауди

аудиторами, та даються

ревізорів, експертів нормати

 

тора або екс

рекомендації щодо вико

вом регламентується вико

 

перта

ристання їх при прове

ристання їх в аудиті. Це мож

 

 

денні аудиту

ливо лише за умови, іцо ці

 

 

 

матеріали зібрані на тому

 

 

 

самому суб'єкті господарю

 

 

 

вання і пройшли апробацію

 

 

 

у замовника, правоохорон

 

 

 

них, податкових та інших ор

 

 

 

ганах

15

Відповідаль

Унормовується форма

Застосовується при визна

 

ність аудито

відповідальності за скла

ченні відповідальності ауди

 

ра за висно

дений висновок аудито

тора. Аудитор може нести

 

вок

ром щодо чинного зако

відповідальність за непра

 

 

нодавства, договірних

вильний висновок, складений

 

 

умов та ін.

навмисно з власних корисли

 

 

 

вих цілей або з інших при

 

 

 

чин зловживання. Відпові

 

 

 

дальність аудитора за висно

 

 

 

вок може передбачатися уго

 

 

 

дою із замовником аудиту

 

 

 

або чинним законодавством

 

 

 

і нормативно-ііравовими акЗ поданого орієнтовного переліку національних норм аудиту, їх змісту і використання при проведенні аудиторських робіт видно, що вони мають певну відмінність від МНА, обумовлену законодавством України та чинними нормативно-правовими актами з питань бухгалтерського обліку і звітності, фінансово-господарського контролю і аудиту. Значна частина національних норм аудиту затверджена до застосування Аудиторською палатою України, інші - на стадії завершення розробки і апробації. За структурою побудови вони відповідають МНА, що сприяє використанню зарубіжного досвіду в аудиторській діяльності. Норми аудиту передбачають основні принципи виконання аудиторських робіт, але не є методиками чи інструкціями до застосування методичних прийомів та притаманних їм процедур аудиту. Норми аудиту не мають законодавчого статусу, тому не є обов'язковими для застосування у практиці аудиторської діяльності, хоч у міжнародному і вітчизняному аудиті цих норм здебільшого дотримуються. Разом з тим до норм аудиту розробляються конкретні методики, методичні рекомендації, які сприяють поглибленому дослідженню питань, поставлених на вирішення аудиту. Так, Аудиторська палата України, дотримуючись основних положень нормативу № 13 "Аудиторський висновок", затвердила методичні рекомендації до нього, які стосуються вимог до перевірки балансу та річної фінансової звітності суб'єкта підприємницької діяльності та складання аудиторського звіту і висновку аудитора. Методичними рекомендаціями розкривається зміст повноти перевірки первинних документів аудитом, відображення їх у облікових регістрах; адекватність показників аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку, головної книги, балансу і фінансової звітності на певні звітні періоди, які правдиво відображають фінансово-господарську діяльність суб'єкта підприємництва, повноту і своєчасність сплати державних і муніципальних податків, ліквідність і платоспроможність його, гарантії від банкрутства. Отже, застосування міжнародних і національних норм аудиту (стандартів) сприяє поліпшенню якості контролю та активізації діяльності суб'єктів підприємництва та достовірності відображення її в бухгалтерському обліку і звітності.

             

 


06.03.2011